Skip to main content

Full text of "New Beginnings Shona"

See other formats


1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI 
Kurota kwakare Kunotaura Nhasi 
Umwe Mudzidzi akakwira chitima nerimwe zuva 
achiverenga hake. Mushandi wechitima akapfuura 
nepaari akamubvunza tikiti rake. Mudzidzi uyu 
akatsvaga muhomwe asi akashaya tikiti rake. 
Akatsvaga zvakare asi akashaya. Mushandi akataura 
naye nemutsa akati, "Usazvinetse, kana wariwana 
ugoritumira. Ndinechokwadi chekuti unaro." 
Mudzidzi akashamiswa nazvo akati, "Ndinofanira 
kuriwana tikiti iroro kuitira kuti ndizive 
kwandinoenda." 

Zviuru nezviuru zvavanhu vari kubvunza kuti: "Tiri 
kuenda kupi?" Kwavarikuenda havakuzivi. Havasi 
kunzwisisa. Vanoshaya kuti nyika iri kuenda kupi. 
Hatifaniri kuramba tichifunganya. Kwemakore 2600 
apfuura, kurota kwamambo kwakaburitsa pachena 
nhoroondo yenyika. 

(Video: 10 sec) Vanamazvikokota vanoti tose tinorota 

usiku hwega hwega. 

Asi kazhinji tinokanganwa zvatarota. Pane kurota kwakaitika makore 2600 apfuura 
muhumambo hweBhabhironi. 

Nyaya yekurota uku yakanyorwa uye ikarondedzerwa 
nemurume akapinda mairi. 

Bhuku rechitsauko chechipiri chaDanieri rine nyaya 

yacho. 

Murume aiva arota kurota uku, ivo mambo 

Nebhukadhinezari, vaiva vakanganwa zvavarota! 

Mambo vaiziva kuti zvavarota zvaive zvisina kujairika. 

Vaiziva kuti zvavarota zvaireva zvinhu zvakakosha 

zvikuru. 

Nazvino zvaive zvakakosha! N 

$ 

< 

n 

> 


1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI 


Mwari aive amupa kurota uku kwaitsanangura 
nhoroondo yenyika— kunyanya kunyika yeEurope neku 
Middle East—kubva kunguva yaNebhukadhinezari 
kusvika kumagumo enyika! 

Tinotenda Mwari kuti akatigovera zvichazoitika. 
Bhabhironi, humambo hwekutanga wenyika, yaiva 
yakakura zvikuru, ineupf umi zvakare inesimba 
munyika yese panguva iyoyo. 
Yaiva nemutongi unemasimba makuru chaizvo. 
Mutungamiri uyu akakwanisa kuuraya vavengi vake 
vese kusvika nyika yese yake yabudirira. 

Mugore repiri muutongi hwake, mambo 

Nebhukadhinezari vakaenda kunorara vachishaya kuti 

utongi hwake hwaizosvika kupi. 

lye sevamwe vatungamiri aida kuziva neramangwana 

rake. 

Manheru iwayo, Mwari akatarisa ari kudenga 

akasarudza kuti aratidze mambo Nebhukadhinezari 

nezvichaitika mberi. 

Mambo pavakamuka, vakanetseka zvikuru. 
Vaive varota uye vayiziva kuti kwaive kurikurota 
kwakakosha zvikuru, asi vaive vakanganwa kuti kwaiva 
chii! Vanhu vekuBhabhironi vayikoshesa zvavanorota, 
uye mambo vaida kuziva zvavarota nedudziro yazvo. 

Mambo vaiva nevawoni, vaiti vezvishamiso nevavuki. 
Vese vaifanira kukwanisa kumutaurira zvaarota. 
Vakadaidziwa kudare munguva dzerungwanani. 
Pavakamira mberi pamambo, mambo vakati kwavari, 

(Chiverengo: Danieri 2:3) 

"...Ndarota hope, zvino mweya wangu unotambudzika 

ndichiti ndinzwisise kurota kwangu." 

Danieri 2:3 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI 
Varume ava vaita seavo vanoti vanogona kuziva 
nekutaura zvichaitika. 

Vaigona havo kufembera zvaireva zviroto asi 
vasinganyatso zivi zvinorehwa nezvarotwa izvozvo. 
Vakapedza nguva vachiedza. Pakupedzisira vakati, ---Mjuiitm 

ngaauwanK 

rmkiiNLiij^pL'i'H 

iitl.'.n i t jrjfidj 
winu kurota 
k writ vii. is 

[]-iikii/i\isjl 13 
(a«JHm i LI ,- 


1 


\k\ hynamii' 


■ V 


k L ii3di/[\ i<iii 


41 


kurota k^ ,111^11 
iii'ik.iclnt!/ii •■■■■i 


1 - 


kwa/vci, 


^x/3 


muchapLvra 


H 


nriit y.vipu 
mA 
(Chiverengo: Danieri 2:4) 

"...Mambo ngaararame nokusingaperi! udzai varanda 

venyu kurota kwenyu, isu tigokuzivisai kududzirwa 

kwazvo." 

Asi kuzvikudza kwavo kwakapera apo mambo vaneta 

nenhema dzavo pavakati, 

(Chiverengo: Danieri 2:5,6) 

"Mambo akapindura, akati kunavaKardea: Shoko 

ratemwa neni; kana mukasandizivisa kurota kwangu nokududzirwa 
kwazvo, muchagurwa-gurwa, uye dzimba dzenyu dzichaitwa durunhuru." "Asi kanamukandizivisa kurota kwangu nokududzirwa 
kwazvo, muchapiwa neni zvipo, nemibairo nokukudzwa kukuru; naizvozvo 
chindizivisai kurota nokududzirwa kwazvo." 
Vhesi 4-6. N 

$ 

< 

n 

> w 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI 
V.Lk.lKhM 

\ .ik.ifiLnclujT 
I'Liinhcri 
pamdmbo, vjliafi 

llilkU llallllL — ^ 

$kvii pnw u 

k u/ i v K i shnkti 

iri miniirnhcit 
Zvakare vakaedza kuti mambo avataurire zvavarota. 
Mambo akazviziva panguva iyi kuti vaireva nhema. 
Akavavhundutsira zvakare, pakupedzisira 
vakazobvuma. (Chiverengo: Danieri 2:10,11) 

"VaKardea vakapindura pamberi pamambo, vakati: 

Hakunamunhu pasi pose ungagona kuzivisa shoko iri 

ramambo, 

nokuti hakunamambo kana ishe, kana mubati, 
wakatongotsvaka chinhu chakadai kunowakachenjera 
kana n'anga, kana muKardea upi noupi. ...hakuna-ungachizivisa kunamambo, asi vamwari 
vasingagari navanhu." 
Danieri 2:10,11. Bhaibheri rinoti mambo akatsamwa zvikuru akaraira 
kuti mawuto ake avauraye vese. Danieri nemajaya evaHeberu matatu akasanganisirwa 
nevachenjeri ava veBhabhironi, kunyangwe vaive 
vasipo pamwechete apo mambo pavakatsvaka 
kutsanangurirwa nezvavarota. 

Apo mawuto paakauya kuzotora Danieri kuti aurawe, 
akashamisika, asi akakumbira nguva yekuti ataure 
naMwari asingagari nevanhu kuti apiwe ruzivo 
nezvarotwa namambo Nebhukadhinezari. (vhesi 12-15) 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI <r utuk&BUUlvisa 

/■>■ I piii 
^vjiiikakiirnlmii 

kwamurt ndkiuJ 29 Mambo, nekunyara jaya iri, akapa Danieri nguva 

yekutaura naMwari wake—Mwari Musiki. 

Uyu waiva mutoro mukuru kunaDanieri. 

Kwete hupenyu hwake chete nehupenyu hwemajaya 

matatu evaHeberu hwaive huchaurawa, asi hupenyu 

wevachenjeri vese veku Bhabhironi! 

Danieri akadzokera kumba akanotsanangura zvatora 

nzvimbo. 

Vese mumba vakakumbira nyasha dzaMwari kuti 
avatsanangurire zvakavanzika zvamambo 
Nebhukadhinezari kuitira kuti vasazourayiwa pamwe 
nevachenjeri vekuBhabhironi. 
Vakanamata zvikuru panguva iyoyo! 
Majaya mana evaHeberu achinamata kuti Mwari 
avabudisire pachena izvo zvakarotwa namambo zuva 
rekuurawa kwavo risati rasvika! (Mavhesi 16-18.) 

Bhaibheri rinoti Mwari waDanieri pausiku uyu 

akabudisa pachena kurota kwakavanzika kwamambo 

Nebhukadhinezari. 

Mwari wekudenga haana kukoniwa kuteerera 

nekukudza minamato yakaitiwa! 

Nokudaro, Danieri akatenda Mwari wedenga akati, 

(Chiverengo: Danieri 2:23) 

"Ndinokutendai nokukurumbidzai, imiMwari 

wamadzibaba angu, makandipa huchenjeri nesimba, mukandizivisa zvino zvatakakumbira kwamuri; nokuti 
makatizivisa shoko ramambo." Vhesi 23. 
Ndinofunga kuti vakafara zvikuru Danieri nemajaya 
matatu evaHeberu! 

Danieri akamhanya kunemukuru wemawuto 
aizovauraya anonzi Arioch, sezvinotaura Bhaibhiri kuti: N 

$ 

< 

n 

> w (Chiverengo: Danieri 2:24) 

''Naizvozvo Danieri akapinda kunaArioki, wakanga 
arairwa namambo kuparadza vachenjeri veBhabhironi; 
akandoti kwaari: 30 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI 
|««IE*I?*T 

...-Chtnhu 1 


llMkillvltfYih 
hilkuniU Mil 

\ ,h lit-nji-n. 


iMribirdhu, t_0*\ 

ffljere. p^ 

k.iju &; 


ir.ii'iM" [j\ i 


i/m; i £valurca£i£lkQJ ndiye 

^.ik.i/iii'i.i iJULtulwj 

Nehukadnezarl 

icvkhnzovnpa 

okufirtl/lsJTii ,. r 33 
Rega hako kuparadza vachenjeri veBhabhironi; ndiise 
pamberi pamambo, ndichazivisa mambo kududzirwa 
kwazvo." 
Danieri 2:24. 

Apo Danieri paakauya mberi kwamambo, 

Nebhukadhinezari akamubvunza kana angakwanisa 

kuzivisa mambo zvavarota—zvichisanganisira nedudziro 

yacho. 

Ngatitarisei kuti Danieri akapindura achiti kudini: (Chiverengo: Danieri 2:27,28) 
"...Chinhu chakavanzika, chakarebwa namambo, 
hakunavanenjere, kana nanga, kana vachenjeri, kana 
vafemberi vangazivisa mambo izvozvo; 

asi kudenga kunaMwari unozivisa zvakavanzika; ndiye 
wakazivisa mambo Nebhukadhinezari zvichazovapo 
pamazuva okupedzisira..." 
Mavhesi 27,28. 

Tarisa kuti Danieri haana kuzvirova chifuva neruzivo 

rwaakapiwa naMwari. 

Aiziva kuti Mwari chete ndiye anotsanangura 

zvichaitika. (Chiverengo: Isaya 46:9,10) 
Zvinoratidza kuti aive averenga Isaya 46:9,10: 
"...Nokuti ndini Mwari, hakuna mumwe, ndini Mwari, 
hakuna-wakaf anana neni; 

iye unoparidza kubva pakutanga izvo zvichaitika..." 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI 
Ruzivo rwakabva kunaMwari, akatora nguva iyi kuti 

ayisepachena nhoroondo yenyika kwemakore 2600 kuna 

mambo Nebhukadhinezari nekwatiri. 

Chekutanga, Danieri anotaura kunamambo nekurota 

kwake: Kana hhh uui. 
■' vf ku.irnml mill i iminh'n'vtk d;<n>u 
tnukdrangjnrii 
zvidiazoliwa 
]ms Inure; 39 ^ *vliu> uncivil 

', , ,-■■ ,lk.l>,ll1/lli.l, 

&*■ VH 1 ""I've Evfchazflitufl, 40 


^puiiJLU 


,1 


Imi I'l.iiniiu 


r M 


jlttk^iiJFirfl. 


JP 


mukawnna 


T 


c till ana nldxti 


c hikmu. 


i 41 Miii.ii-.ii 

■ ll M . . I ■ 

dialva iioi 
kwnkatefo. .... 

■, il.il- ,ill;.;,: ■> iiiMMIi' 

gHinberi pwrj ll, 

t:tvikjiiij;j i-hictiiivi 1 ;.! 

JMkuWCim'kw-f kUiM'tKL 42 
(Chiverengo: Danieri 2:29) 

"Kana murimi, mambo, pfungwa dzenyu dzakauya 
kwamuri muri panhovo dzenyu, mukarangarira 
zvichazoitwa pashure; 

zvino unozivisa zvakavanzika, ndiye wakakuzivisai 
zvichazoitwa." [mumazuva ekupedzisira] 
Danieri 2:29 (Chiverengo: Danieri 2:31) 

Danieri anoenderera mberi achitaura izvo zvakarotwa 

namambo: 

"Imi mambo makatarira, mukawona chifananidzo 

chikuru. 

Chifananidzo ichi, chaiva chikuru kwazvo, chaiva 
nokubwinya kwakaisvo-naka, chakanga chimire 
pamberi penyu; chakanga chichityisa pakuvonekwa 
kwacho." 
Vhesi 31. 

(Video: 9 seconds) 

Haunganzwe here mambo Nebhukadhinezari vachifara 

vachiti, Hongo, ndizvo chaizvo! Chifananidzo 

chakakura, chakareba chaizvo!" 

Danieri anozotsanangura zvakarotwa namambo nenzira 

inonzwisisika zvokuti Nebhukadhinezari 

vakagutsikana kuti chaiva chokwadi. d 

N 

$ 

< 

n 

> w 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI .. ittusuru wQchu 

U.llulUg.1 Utl kH-ndUf.miJ Jm 
SJk.llVtl>lljlLJL i l.tilli% J \ \ 
thklhf EbUiUtMiliUiHllii 1 


cjuihIh; nschorwciuvunii 

> 1 1 ■ -. - 1 1 ■ ■ .'.':■.. I li- |.l ., 


ia1ri/,vi>ntLirLri3 , Imniijii!^ 


t\ 


Ill I . illli'. ■ ,11 1 li h 
jk,iiiji.i _ki 1 4.-el.irL- n 


*r 


uye 'ivit..i clwn i»' 


1 


dxaltJ ikmuw 


1. 


dm '■ paniwr Lvhu. 


1 
(Chiverengo: Danieri 2:32,33) 

Danieri anoenderera mberi achiti: 

"...musoro wacho wakanga uri wendarama yakaisvo- 

naka, chifuva chacho namawoko acho zvakanga zviri 

zvesirveri, dumbu racho nechivuno chacho zvakanga 

zviri zvendarira, 

makumbo acho akanga ari edare, uye tsoka dzacho 
dzaiti pamwe dare pamwe ivhu." (Video: 14 sec) Ashamisika, Nebhukadhinezari 
anoteerera apo Danieri paanotsanangura zvidimbu 
zvese zvaive zviripamufananidzo wakarotwa namambo. 

Musoro waiva wendarama inobwinya. 

Chifuva nemawoko zvaiva zvesirveri. 

Dumbu racho nechivuno chacho zvakanga zviri 

zvendarira. 

Makumbo akanga ari edare. 

Tsoka dzaiti pamwe dare pamwe ivhu. ku&viklia 

iiiiKl.r-.uii.i 

Dimawoka 
umiiTihUp rikurm J ^ 
K.\\\f.iiu\\\\\\'A 

rizeflarc ncvhi 47 (Chiverengo: Danieri 2:34,35) 

"Makaramba muchitarira kusvikira muchiwona ibwe 

richivezwa, asi zvisingaitwi namawoko omunhu, rikarova chifananidzo patsoka dzacho dzaiva dzedare 
nevhu, rikadziputsa-putsa." Ip.ijp.xl.ir 

tuvliu nuhiRim Evibapulsaoq 
pwnwe c&ctc 48 "Ipapo dare nevhu nendarira nesirveri nendarama 
zvakaputsanyiwa pamwe chete 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI fiJMimi;; itJti.ir.iiia. 
iIi-Iil:niJi l 
pdiiuipiirir 
iHiiltjiti'il yirii* 
rvikatmiis 
ncmhepo, 
ivlkag>aw.inhv;f 
azvlmbo; zvikaf anana nehundi iri pamapuriro nenguva yezhezha; 
zvikatorwa nemhepo, zvikasawanirwa nzvimbo; 


(Video: 9 sec) 

Zvakatevera, mambo vanenge vakashamisika kana 

kuvhunduka kuwona dombo rakabva kusina 

kuwonekwa richikuya mufananidzo uyu patsoka 

dzacho, ukafanana nehundi iri pamapuriro nenguva 

yezhezha; zvikatorwa nemhepo, zvikasawanirwa 

nzvimbo. 

(Chiverengo: Danieri 2:35) 

asi ibwe, rakanga rarova chifananidzo, rakazoita gomo 

guru, rikazadza pasi pose." 

Danieri 2:29-35 (Video: 8 Sec) "Hongo, Danieri", Mambo vangange 
vakataurwa, "Dombo rakavezwa asi zvisingaitwi 
nemawoko emunhu rikakuya mufananidzo uyu rikava 
gomo guru rakazadza nyika yese." 

Kurota kwakatsanangurwa naDanieri kwaive iko chaiko 
kwakarotwa namambo Nebhukadhinezari. Funga 
kufara kungange kwaitwa naNebhukadhinezari apo 
paakaudzwa zvese zvaakarota nejaya iri Danieri. 

Chinhu chimwe chinofanira kunge chakanzwisiswa 
namambo ndechekuti, hapana munhu akazivisa izvi 
kuna Danieri, hapana munhu angaratidze munhu kuti 
umwe arota chii! Zvaibva chete kunaMwari. Mambo vangave vakashamisika kuti kurota uku kwaive 
kuchireva chii kwaari. Tingava nepfungwa 
dzakafanana. Kurota kwaNebhukadhinezari, 
kunoporofita kutonga nekudonha kwehumambo kana 
nyika huru pasi pano. 

Nyika dzakamirirwa pakurota uku dzakakonzera 
zvakawanda panedzimwe nyika kunyanya nguva 
dzamazuvano. CI 
N 

$ 

< 

n 

> 


1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI 
Nemashoko mashoma Mwari akapa nhoroondo kubva 
munguva yeBhabhironi "makore 600 Kristu asati 
aberekwa" kusvika kumagumo enhoroondo yenyika. 
Pakupedzisira, Danieri anosvika pamoyo chaiwo 
wekurota kwaNebhukadhinezari. 

(Chiverengo: Danieri 2:38) 

Achitarisa mambo, Danieri akati: 

"...imi ndimi musoro wendarama." 

Vhesi 38. 

Bhabhironi yaiva musoro - nyika yendarama chaiyo! 

Uso hwamambo hunenge hwakasekerera apo 

paakanzwa kuti ndiye musoro wendarama. 
60 aU p ,i Miti^i tr.i, Ueiiulu Jjjk'-.J 
riKiirhrnE/inrirt'Tii'hi'iiHb v* T» 
tUiChitavcrira fxirmiMwi'i T^7 
pediTnjiri . ..iiiilkt .y Kukunda pahondo dzakawanda nekuvakiwa 
kwakanaka kweBhabhironi kwaishamisa zvikuru. 
Vawongorori venhoroondo vanoti ndarama yaive 
yakakodzera kwazvo kuti imirire nyika yeBhabhironi. Ndarama yaishandiswa kunakisa zvivakwa zveku 
Bhabhironi. Tarisa umwe muwongorori wenhoroondo 
kuti anotsanangura sei neguta iri: Yaiva irimubindu yekumabvazuva, yakanyatso 
vakiwa...yakakomberedzwa negoronga rakanaka. mazambara acho aiva endarira, bindu dzacho 
dzinorembera dzichikwirira pamusoro pechinjiri...imba 
dzohumambo mbiri... 61 riiiHljpfttMleyflilMij r .i ,1 

inafttum 
ipapo, nent tkd 

■. iim- i .ik.ipliijS.iin.t */k*-J 
|jjnnbt'ri pcH&bkj "1** Tat 

dxanurotaikadsi > ytt." 

.iLLosli.iJui-vi ; -"fT ipapo, nenyika yose yakapfugama pamberi petsoka 
dzamambokadzi anoshamisa zvikuru... 62 10 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI 


r&iijMra nHili-ihtiiroini 
ndaka/A jAiniTii**! 
zvakarc n-Jik.tviikii 

I-..! i; i H1RJ !..'.<...'■<■ Naizvozvo rakamira guta iri rakafanira chaizvo 
kumirirwa nomusoro wendarama. 
-Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the 
Revelation, pp. 33, 34. 

Bindu dzairembera dzeku Bhabhironi chaive chiri 
chimwe chezvishamiso nomwe zvepanyika kare! Dai Danieri aida kunatsa zita rake (Clever politician), 
aida kuvaka zita rake muBhabhironi ingadai akamira 
ipapo akasadudzira nezvaireva kurota uku kwamambo. 
Asi Danieri aiva nenyaya Mwari Yaayida kuti izivisiwe 
nyika yese— kwete yenguva yaDanieri chete, asi nyaya 
yayizobetsera zvikuru panguva yekugumisira. 

(Chiverengo: Danieri 2:39) 

Nekuzvidzikisa asi asingatyi, Danieri akataura kuna 

mambo kuti: 

"Shure kwenyu humwe hushe huchamuka, huduku 

kwamuri..." 

Danieri 2:39 

Kusekerera kwamambo kunenge kwakapera apo 
paakanzwa mashoko aya achibva kuna Danieri. 
Mutongi anozvikudza weku Bhabhironi angange asina 
kufunga kuti pangave nerumwe rudzi kana hwumwe 
humambo hungatonge nyika. 

Vawongorori venhoroondo vakachera mahwandefa 
akanyorwa mashoko aya naNebhukadhinezari: Zvidziviriro zvenzvimbo yeku Esagira neBhabhironi 
ndakazvisimbisa zvakare ndikavaka kutonga kwezita 
rangu nokusingaperi. CI 

N 

** 

< 

n 

> 


69 11 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI 
rmndabava 

ni'-sjm'tiii fii 
sum, ndik" 
huitumbn 
hwaiiRii, 

till VI! flUK.kJH - . 
llU.3ltT3Jfl/:H1KI[1l]Kli, 

hurt? 71 mZtA i 

VIDEO (Chiverengo: Danieri 4:30) 

Bhaibheri rinotaura kuti Nebhukadhinezari 

nekuzvikudza akati, "...Ko iri harizi Bhabhironi, guta 

guru, 

randakavaka ini nesimba rangu guru, ndikurise 
humambo hwangu, huve hugaro hwamadzimambo, 
here?" Danieri 4:30 

Zvisinei, Mwari akataura kuti rimwe simba richavapo 
richakunda kana kuputsa humambo hwekuBhabhironi. 
Danieri akararama kuwona izvi zvichizadzikisa. 

(Video: 13 sec) Panguva yekutonga kwaBelshazzar, 
muzukuru aizvikudza waNebhukadhinezari, Koreshi 
werudzi rwe Media akakunda Bhabhironi. 
k M-.n ii. >..i I. ■■■■■..- W 

■ "•■In WUK 

LiImi.i niwuku 
/ nvake nranidyt, 

killi mlikuuifr 
Rurud/L jvanhu 
pacnberl :','k--. 75 
Mugore ra October 13, 539 B.C., humambo wendarama 
hweBhabhironi hwakasvika kumagumo! Tarisa apa kuti Mwari akaporofita zvirokwazvo 
nemunhu aizokunda Bhabhironi uye kuti 
yayizokundiwa nenzira ipi. Izvi zvakaporofitiwa 
makore 200 Bhabhironi isati yakundwa, 

(Chiverengo: Isaya 45:1) 

Mwari achiburikidza nomuporofita Isaya, akati: 
"Zvanzi najehova kumuzodzwa wake, kunaKoreshi, 
wandakabata ruwoko rwake rworudyi, kuti ndikunde 
marudzi avanhu pamberi pake, 

ndichisunungura zvivuno zvamadzimambo, 
ndimuzarurire mikova pamberi pake, namasuwo arege 
kuzarirwa." 
Isaya 45:1. 12 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI 
Mwari akataura zvakare kuti zvaive zvichaitwa nani: 
Koreshi muMede, makore 150 asati aberekwa. 

(Video: 8 sec) 

Koreshi aisakwanisa kudhiriza midhuri nekuti yaiva 
yakareba zvakare yakasimba chaizvo. Nekudaro 
akavamba imwe nzira yekupinda muBhabhironi: 
Akatsausa rwizi rwayierera pakati peguta reBhabhironi, 
kozoti mawuto ake akakambaira napasi paiva norwizi 
rwatsauswa kusvikira vakapinda muguta reBhabhironi. 
Umwe murindi nekusachengetedza akasiya mazambara 
eBhabhironi emukati asina kunyatso sungwa. 

Mawuto aKoreshi akapinda mukati meguta iri akauraya 

mambo Belshazzar nevamwe vake apo pavainwa 

vachishandisa midziyo yendarama yaive yatorwa 

naNebhukadhinezari paakakomberedza guta 

rejerusarema. 

Aive atora midziyo iyi mutemberi raSolomon , makore 

akapfuura. 

Danieri aive aporofita kuti humwe humambo 
husingashamisi hwaive huchatevera humambo 
hwendarama hwekuBhabhironi, hwakamirirwa 
nechifuva nemawoko esirveri. Humambo uhwu 
hwakazotonga. 

Hurumende yakabatana yemaMedes nemaPeresi yaiva 
isingashamisi pane humambo hwekuBhabhironi, asi 
ndiyo yakatonga kuMiddle East kwemakore 200. 
Danieri akaporofita kuti hurumemde yesirveri 
yaizosvika pamagumo zvakare: 

(Chiverengo: Danieri 2:39) 

"...tevere hushe hwechitatu hwendarira, huchabata 

panyika yose." 

Danieri 2:39. 

Zvakazadzikisa here izvi? Hongo, zvakazadzikisa! CI 
N 

$ 

< 

n 

> w 13 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI 
/ imHiaiiunn; ;...., „., ,, 

\liH,..,!,,l II . kllli 

kw.MU kllMll.i 

rutl/t. kuiia guild, 
krirwi ittnhii .."7 

kll'jIN.L k.l|-.^ik.l Kuporofita uku kwedumbu nezvivuno zvendarira 
kwakazadzikisa apo uto rakachenjera rainzi Alexander 
the Great, paakakurira Darius 3 wekuPeresi pahondo 
yeku Arbela mugore ra 331B.C. uye humambo 
wechitatau hwakatevera hwaiva Girisi! 

Anemakore 25, Alexander akava mutongi pamusoro 
penyika yaiva yakakura chaizvo. Ndinotarira kuti kwaiva kusina rudzi, kana guta, kana 
vanhu...kusina kusvika zita rake... 85 I iitmictiuhin;;.., /villUTrintl/lktl 

ki^itiHlii 1 kiiiijiv |MJ* if " ■ 

ncituwoku DbK 

ayiviv tikrtj»^ir,i [fciiniiM-oro 

pukulKH'kWii hfr,i 

* vakart 1 nez v-cs'e ERvaallu . 86 
89 Zvinotaridzika kwandiri kunge paiva neruoko 
rwaMwari rwayiwa pamusoro pokuberekwa kwake 
zvakare nezvese zvaaita. 
-Historical Library, book 16, chapter 12. 

Izvi zvinoyenderana zvikuru nezvakarotwa namambo, 
nokuti mbatya dzokuzvidzivirira dzaipfekwa 
nemawuto eGiriki aive akagadzirwa ne ndarira, iyo 
yechitatu pamufananidzo wakarotwa 
naNebhukadhinezari. 

Alexander akashaika asati ava nemakore makumi 
nematatu nekurwara. 

Mushure mekufa kwake, humambo hwake hwakapera 
simba hukutsaukana muzvidimbu zvakawanda 
kusvikira pakupedzisira, 

Mugore ra 22 June, 168 B.C., pahondo yokunzimbo 
inonzi Pydna, wakaparara hushe homutungamiri ayinzi 
Alexander Mukuru. Izvi zvakaitika kwapf uura makore 
anokwana 144 ashaika. 

-History of Rome, book 3, Chapter 10. 14 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI Tinoona humambo hwaiva nehasha hwaityisa kupfuura 
hwumwe humambo hwakambovepo. 
Ucharangarira kuti Mwari akaporofita kuti kuchava 
nehumambo huna chete huchiteverana. Makumbo edare akatsanangura zvakanaka simba 

rekuparadza rehumambo hwechina. 

Danieri akazvitsanangura neiyi nzira kunamambo: (Chiverengo: Danieri 2:40) 

"Hushe hwechina huchava nesimba sedare..." 

Danieri 2:40 Vatungamiri vacho vainzi vana Caesar vaizviti ndivana 
mwari uye vaitsvaka kunamatwa nemunhu wese. 
Kwaiva nguva iyi yekutonga kweRome pakaitika 
zvinhu zviviri zvakakosha zvikuru munyika iyoyo. 

1. Jesu akaberekwa kunzvimbo yeku Bethlehem. 
Mutungamiri wenyika yeRome akavamba kuti vana 
vechikomana vaiva nemakore maviri zvichidzika 
vaurawe muBethlehem. 

Aitarisira kuuraya Jesu. Uye 

2. Jesu akaroverwa pamuchinjiko mujudea, 
zvichitungamirwa nevakuru vekuRome. 
Mukuru wekuRome akabvumira Jesu kuti ashoriwe. 
Jesu akaroverwa pamuchinjiko nemawuto enyika 
yeRome, nemunembo wenyika yeRome wakayisiwa 
pamusoro peguva rajesu vachiedza kuti Jesu agare 
arimukati asamuke. 

Kufamba kweruvara rwechiporofita kwakashanduka. 
Hapana HUMAMBO HWAKAMIRA HOGA hwaive 
huchatonga nyika shure kwehumambo hweRome. d 

N 

$ 

< 

n 

> 


15 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI /VYiiiukilivirfu 


f 


t&Clkn 

llC/vij;iJMlrtL i ; » - 

2vakaivu;i 
pamive n< L i hii 1 
ruuiuvutntii J 
wdiari, parcmc f£ 
Hectare; 


_ 
fcimim ?:4» ,• 


*f 


.. , VdiililSbL- 


* 


DgliU 


I 


rtjitiufud/l 
avanliii, asi 
havan£ana j ' 


* 4 


iTulirdiii, 


-*+$* 
101 
(Chiverengo: Danieri 2:41, 43) 
Danieri akanyora kuti: "Zvamakawona tsoka 
nezvigunwe, zvakaitwa pamwe nevhu romuvumbi 
wehari, pamwe nedare, 

huchava hushe hwakaganhurwa..." "...vachasangana namarudzi avanhu, asi 
havanganamatirani, sezvinoita dare risinganamatirani nevhu/' 
Danieri 2:41,43 Nemamwe manzwi, muporofita akaporofita , kwete kuti 
kuchava nehumambo hwechishanu, asi kuti kuchava 
nekutsaukana kwehumambo hweRome. (Video: 3 sec) Rome yaive ichaganhurwa muhurumende 
dzakasiyana siyana. Masimba eRome aiva atungamira kwemakore 600 
akazopera. Nokuda mugariro wakanaka, kushaya hunhu 
nekunyonganika kwehurumende, Rome yakarasikirwa 
nesimba rayo, ikakundwa nemarudzi akawanda pakati 
pemakore a A.D. 351 kusvikira A.D. 476. 103 16 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI 
105 ..in. IHV'hlL 106 Mutungamiri Augustus akabviswa pachigaro, uye Rome 
yakazoganhurwa kuita zvidimbu zvakawanda 
zvakamirirwa netsoka nezvigunwe zvakaitiwa nedare 
ne ivhu pamufananidzo wakarotwa 
naNebhukadhinezari. 

(Chiverengo: Danieri 2:43) 

"Uye zvamakawona dare rakavhenganiswa nevhu 

rokuvumba naro, saizvozvo vachasangana namarudzi 

avanhu, 

asi havanganamatirani, sezvinoita dare 

risinganamatirani nevhu." 

Danieri 2:43. 

Kukundwa kweRome nemarudzi akasiyana 

zvakakonzera kuti iganhurwe. 

Kuganhurwa uku kwakamirirwa nedare ne ivhu, 

kwakavamba chitsigiro chenyika dzeku Europe nhasi. " 107 (Video: 6 sec) Marudzi makumi aya, akanyorwa apa, 
V/LjL5X3^J nevawongorori venhoroondo: 

MaAlamanni - ndiwo maGermans, MaBurgundians - 

ndiwo maSwiss, 

MaFranks -ndiwo maFrench, 

MaLombards - ndiwo maltalians, 

MaSaxons - ndivo veEnglish (Video: 6 sec) 

MaSuevi - ndiwo maPorteguese, MaVisigoths - ndiwo 

maSpanish; 

MaHeruli, MaOstrogoths, 

MaVandals -havachipo panyika kana kuti vakasangana 

nemamwe marudzi aive akavakomberedza. 

Kutaura kwaMwari kuti nyika idzi hadzizombofa 
dzakabatana zvakare kunoshayisa simba panezvese 
zvinovambwa kuitwa nenyika idzi. 
108 
N 

$ 

< 

n 

> 2 

w 109 17 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI 
112 
113 
Ourlcs V - jiutimhi 

liJUJS \\\ - HUlfffNI 

NJipulr-Thll U 

Kaiser Viilhcliri - n 

I i i I !•■ - II 115 Europe ichagara yakaganhurwa kana kutsaukana. 
Havazombofa vakagara vese! 

Iyezvino vanechinonzi European market uye nemari 
yakafanana ye Euro currency, asi vakangopesana. 

Mwari akati kunyangwe vakazvisanganisa nembewu 
yevanhu. Nemamwe mashoko zvichireva kuti, 
vachaedza kuchata nevana vemadzimambo avo 
vachiedza kuti vabatane. Muimba yehumambo kunyika yeku Denmark, 

pakaratidzwa pamudhuri, mhuri dzese dzehumambo 

dzeku Europe. 

Mhuri idzi dzaive dzinehukama! Dzaiyedza kuti 

pasambova nehondo pakati pavo. 

Asi hazvinakushanda. 

Vakakoniwa kufambidzana. Hondo dzakawanda 

dzakarwiwa ku Europe dzaiva hondo dzemuri 

emadzimambo! 

Mwari aiva aporofita kuti vayisabatana zvakare. 

Vakaedza kudzosera hurumende yeRome payayive iri, 

asi izvi hazvina kubudirira, sezvo dare ne ivhu 

zvisingasangani! 

Funga mazano akawanda akayedzwa kuti nyika dzeku 
Europe dzibatane zvakare. 
Chii chakaitika kunevatungamiri avo vaiedza 
kubatanidza Europe yakaganhurwa? 

Charlemagne - AKAKUNDWA, Charles V - 

AKAKUNDWA, Louis XIV - AKAKUNDWA, Napoleon 

- AKAKUNDWA, Kaiser Wilhelm - AKAKUNDWA, 

Hitler - AKAKUNDWA. 

Adzingirwa kuchiwi cheku Elba, Napoleon— wuto guru 

reku France munguva dzana 1800—akabvuma kuti 

Mwari Mukuru kwaari. 

Mwari akaratidzika ariMukuru kunaivo vese! 18 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI 
117 
118 
119 
120 
Mwari akati, "HAVANGABATANI!" 
Vanhu varikungoedza kuti nyika dzeku Europe 
dzibatane. Asi tinoona kuti izvi hazvisikuitika, 
sezvakataura Mwari! (Video: 12 sec) 

Nebhukadhinezari anofanira kuva akashamisika 

nechiporofita ichi. 

Mwari akaporofita kuparara kwehumambo hwese huna. 

Akaporofita kuti Rome ichatsiviwa nemarudzi 

akasiyana, manomwe anowanikwa ku Western Europe 

nhasi — mamwe akasimba mamwe asina kusimba asi 

ese akapesana. 

Chii chichazoitika? 

Chakanaka ndechekuti, Danieri akazotsanangura 
zvekupedzisira zvemufananidzo mukuru uyu. 
Akanyora kuti: 

(Chiverengo: Danieri 2:44,45) 

"Zvino namazuva amadzimambo iwayo Mwari 

wokudenga uchamutsa hushe, 

husingatongozoparadzwi, 

uye simba rahwo haringapfuuri kunorumwe rudzi 
rwavanhu; asi ihwo huchaputsanya nokuparadza hushe 
uhwo hwose, ihwo huchamira nokusingaperi." "Zvamakawona ibwe richivezwa mugomo, zvisingaitwi 
namawoko avanhu, 121 
rikaputsa-putsa dare nendarira nevhu nesirveri 
nendarama, N 

$ 

< 

n 

> > 

w 122 19 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI fppiHMth '■':..■• IFMll-.IUll 

vvichj/uiiHii ^ 
pjshw-e; 

huc.il, i ukU 
iH|iiMv,i/v(i4iri-«iicl;!s 

hdoliwazvofcwiulL 


123 124 fclillZIIIHH 11:1 B J 


fV 


h^'L'iivlkii 
hwbiv ii tiwii Mu^H 


4 tw 


wodu... 


' * 


'" Il in. iln;.< j 


■ 


■HlkliSJlt>Ul|XTltKH 


J 1 125 
Mwari mukuru wakazivisa mambo zvichazoitwa 
pashure; kurota uku ndokwazvokwadi, nokududzirwa 
kwazvo ndokwazvokwadi." 
Danieri 2:44, 45. 

Chinoshamisa chikuru chichazoitika panhoroondo 
yenyika kuuya kwajesu kwechipiri nekuvambwa 
kwehumambo Hwake, izvo zvakamirirwa nedombo 
"rakavezwa pasina mawoko emunhu." 
Humambo Hwake huchavambwa, kwete nemawoko 
emunhu, asi neruwoko runoshamisa rwaMwari -- 
humambo huchazara nyika yese. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 11:15) 
Chipororfita chichazozadzikiswa, 
"...Hushe hwenyika hwava hwalshe 
wedu...uchahutonga nokusingaperi-peri." 
Zvakazarurwa 11:15 

Tarisa zvichaitika zvekuguma zvinotsanagurwa 
nechiporofita chirimubhuku raDanieri: Kuuya kwechipiri kwajesu. Nyika dzese dzichasvika kumagumo. Mwari Achavamba humambo Hwake. 129 20 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI 
Humambo uhwu huchagara nekusingaperi. 133 
134 
Jesu achazodzwa sa Ishe wamaDzishe uye saMwari 
wana Mwari. Uchauya munyika kuzotonga humambo husingaperi. Danieri paakapedza kutaurira mambo 
Nebhukadhinezari zvaarota nedudziro yayibva 
kunaMwari, Mambo Nebhukadhinezari vakasimuka 
pachigaro chavo nekuzvidzikisa vakakudza Danieri 
vachitenda Mwari wake anoshamisa zvikuru, 
anehuchenjeri nesimba Rake rabudisiwa pachena. 

(Chiverengo: Danieri 2:47) 

Mambo vakati kuna Danieri, "...Zvirokwazvo, Mwari 

wako ndiye Mwari wavamwari, naShe wamadzimambo, 

nomuzivisi wezvakavanzika..." 

Danieri 2:47. 

Chokwadi, Mwari waDanieri ndiMwari wandinoda kuti 

aveMwari wangu ~ Mwari akabata remangwana 

mumawoko ake! 

Nemufananidzo uyu wakarotwa naNebhukadhinezari 
makore 600 Jesu asati aberekwa, Mwari akabudisa 
pachena izvo zvaive zvichaitika mberi! d 

N 

$ 

< 

n 

> > 

w 135 21 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI 
136 
138 
139 Ipjpuukaii: 
|iSU iTiijiidt 
ranjiiiri™. 

niulmsliL' 

lnvciivu! >rt 140 
Hongo, shamwari, "Kurota uku ndikochaiko, uye 

dudziro yacho ndeyechokwadi!" 

Rwendo rwava kunopera! 

Chichaitika chikuru chichatevera kuuya kwajesu 

nemakore edenga, kuzovamba humambo Hwake 

husingaperi. 

(Video: 5 sec) Humambo hwakamirirwa nendarama, 
sirveri, ndarira, nedare hwakatopfuura munhoroondo. 
Zvasara zvichauya, kuuya kwajesu Kristu kwavapedyo! Akagadzira remangwana rakanaka rakaitiwa kuti rivepo 

neropa rake pamuchinjiko pagomo reKarivhari. 

Kwangosara nguva shoma chete kuti zvese izvi 

zvizadzikiswe. 

Iyezvino Mwari arikugadzira humambo Hwake neavo 

vachazogara muhumambo uhwu. 

(Video: 7 sec) Tingava nechokwadi chekuti tichagara 
muhumambo uhwu kana nokutenda tikaita sezvakaita 
mbabva yaiva yakarembera najesu. Yakakoniwa 
kunyatsosvedera pedyo najesu, asi yaiziva kuti 
yaivamutadzi mukuru uye yaitsvaka kuponeswa pazvivi 
zvayo zvayaive yaita. 

(Chiverengo: Ruka 23:42) 

"Ipapo akati: Jesu mundirangarire, kana mosvika 

muhushe hwenyu!" 

Ruka 23:42. 

Jesu akamupa vimbiso yekuti achavanaye muhumambo 

Hwake. 

Newe, zvakare unganamate ugogamuchira vimbiso 
yekuti uchava najesu muhumambo Hwake 
huchazovambwa panyika. 141 22 1 - KUZIVA ZVICHAITIKA MBERI 
142 
143 
144 (Chiverengo: Mateo 25:34) 

Uchazonzwa mumuromo waKristu rukoko urwu kana 

Ouya: 

"...Uyai imi, makaropafadzwa nababa, mugare nhaka 

yohushe hwakagadzirirwemi..." 

Mateo 25:34 

Nyika iyi haisi mumawoko evanhu. 

Asi irimumawoko aMwari. Tingatarisane 

neremangwana tinesimba rinobva kunaMwari. 

Nekukasika Jesu achauya. 

Dombo rakavezwa pasina mawoko emunhu 

richaparadza mufananidzo. 

Humambo hwenyika yese huchaparadzwa. 

Mwari achazovamba humambo Hwake husingaperi. 

Ungava nevimbiso munaMwari. 

Ungatenda kuna Mwari. 

Ungazorore wakachengetwa mumawoko Ake. 

Arikukudana iyenhasi. 

Arikukukoka kuti uwuye nhasi. 

Arikutaura nemoyo wako iyezvino. 

Ungada here kuti, "Hongo, Mwari, ndichatenda 

kwamuri. Ndinokupai hupenyu hwangu iyezvino 

tichinamata." N 

$ 

< 

n 

> w 23 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 
Kutarisana Neremangwana Usina Kutya 
Mamwe makuseni akanaka, vamwe baba 
nomwanasikana wavo aive anemakore mapfumbamwe 
vaitamba havo munyanza. 

Vaitamba-tamba mumvura kwechinguva apo nyanza 
payakatanga kutyisa ikatora mwanasikana uyu. 
Baba vake vakakoniwa kumusvikira kuti vamutore. 
Aitsvaka rubatsiro kuti anunurwe. 
Baba vake nokusatya vakaguma vashedzera kwaari 
vakati/'Tangakudhidha uuye, ndichazodzoka kwauuri." 
Baba vake vakamanya vakanotsvaka ngarava idiki. 
Pavakasvika zvakare panyanza vakaona mwanasikana 
wavo asisipo mvura yatomukwevera kure, vanoshanda 
nezvekubetsera vanhu vachiedza nepavanogona napo 
kuti vamununure. Pamagumo vakazomuwana asi 
chakashamisa ndechokuti aisachema uye airamba 
achiedza kudhidha sezvaakataurirwa nababa vake. 

Pakapfuura nguva, akabvunzwa kuti nemhaka yei asina 
kuchema munyanza yayityisa kudaro. Akapindura 
akati, "Ndakatevera zvandakataurirwa nababa vangu. 
Ndaiziva kuti vaive vachauya pavakaenda kunotsvaka 
ngarava, naizvozvo handina kutya." 
Tariro iyoyo yomwanasikana uyu yakamuchengeta 
arimupenyu; yakamuita kuti asimbe zvakare akazowana 
kununurwa. N3 < O 
N 
O 

N 
< 13 
> 

n 

a 
w 
as 
> 
Tariro hombe inochengeta kutenda kwedu sema Kristu, 
itariro yekuziva Mwari wedu avakuzouya kuzonunura 
nyika ino pakuparadzwa. 

(Video: 10 Sec.) Umwe mazvikokota anozikanwa 
akataura kutya kwaanako kuti nyika iyi haimbogari 
kwemamwe makore ari zviuru zvinegumi. 
Anoti kusvibisa nyika kurikuitiwa nevanhu mudenga 
nepasi kushakonzera kuti kupisa kukure munyika yese, 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 
kuchikonzera mweya inopisa inouraya munzvimbo 

dzakasiyana dzenyika. 

Asi vamwe vanofungira kuti nyika ichapera nenzira 

yakasiyana. 

(Video: 5 sec) Vamwe vanoti tichazviparadza muhondo 
ye"Nuclear." #"*xw^ **•■ •»"" Vamwe vanoti tichapererwa nekudya nezvimwe 
zvinokodzera muhupenyu apo huhwandu hwevanhu 
huchiramba huchienderera mberi. 

Vamwe zvakare vanoti tichaparadzwa nezvinu zvinonzi 
ma"Comets" kana "Asteroids" zvinenge zvichibva 
kumusoro kunogara nyeredzi. Kozova nevamwe vanofunga kuti nerimwe zuva 

kuchauya tuvanhu tusinganzwisisiki tunonzi 

ma" Alien" nechirungu, tunonzi tunenge tuchibva 

kunedzimwe nyika kudenga kunyeredzi tuchatiparadza 

tose. 

Vakawanda vedu, tinezvakawanda zvinotinetsa. 

Tinoedza kutsvaga kugara zvakanaka kana 
kufambidzana nevamwe kana neurwere nekutambura 
nerufu. Kuvazhinji vedu kana kuti tose, hupenyu 

hwakatiomera. Zvinooma zvekuti tinobva tademba kuti 

dai nyika yaguma! 

Chokwadi ndechekuti nyika haina kuitirwa kuti ive 

nemarwadzo nenzara nekumwe kutambura. 

Tinoda nyika yakanaka! 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 

f&i WKU. Bk. 
Shamwari yangu, ayamashoko anofadza kvazvo! Nyika 
ino ichaguma. Kune nyika yakanaka iri kuuya! Tese Tinoda kuziva kuti nyika ichaguma rinhi. 
Ichaguma muhupenyu hwedu here-kana mumakore 
arichiuru kana zviuru gumi zvichauya? Zvakare ndiani anoziva chokwadi kuti nyika ino 

ichaguma sei? 

Vafemberi vakawanda vanoedza kuporofita. Chinonetsa kuwana vaporofita vanoporofita 
zvechokwadi! (Video: 15 sec.) Munoziva here kuti ariko muporofita 

akataura izvo zvinoitika? 

Uyo unogona kutitaurira kuti nyika ichaguma sei - uye 

kuti ichaguma iyezvino here kana kuti kuchine zviuru 

zvemakore isati yaguma? 

Hazvifaniri kushamisa kuti Akasika nyika ino - uye 

Aivepo payakatanga - kuti Ndiye zvakare Anoziva 

payichaguma. 

Vadikanwi, Jesu Kristu, Musiki, kuburukidza 

namashoko Ake anokwanisa kutitora muhupenyu 

huchauya. Mutungamiriri akarurama. 

Ndiani angaziva MAGUMO enyika kunze kweuyo akai 

VAMBA? 

Bhaibheri rinotitaurira maererano nezvakaitika 
zvinofadza muhupenyu Hwa Jesu Kristu. 
Nerimwe zuva vadzidzi vakamutora vakamuratidza 
chivakwa chetemberi, iyo yaive yavakwa nehurumende 
yevaRoma. N3 < O 
N 
O 

** 
13 
> 

n 
X 
w 
as 
> 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 
.MmiicwiIHII 

vtiihj tivi 
vosc hpiw 

rMrukwa/vu 

ndinnli 

knumuri; Chainge chiri chivakwa chakanaka kwazvo muutongi 

hwemaRoma. 

Apedza kutarisa chivakwa ichi, Jesu akataura 

zvakashamisa vadzidzi Vake. Akati, 

(Chiverengo: Mateo 24:2) 

...Munowona zvinhu izvi zvose here? Zvirokwazvo 

ndinoti kwamuri: 
K E" evjk.uivii 
j. vukatt 
Tliid/ei. kuli 

zvlthagovs 

liiiikn-' 23 Mctiliiralidzo 

chokuuya 

jnvenyu 

lU'thukuKniii.' 
kwenyika 
rfikbava 
rhlptko7 Hakungaregwi ibwe pamusoro pebwe, risingazowisirwi 

pasi." 

Mateo 24:2 Ichi chaive chirichivakwa chakakura chaizvo munyika 
yemajuda, uye Jesu akavataurira kuti chaizoparadzwa. Vadzidzi vakashamisika zvikuru! 

Apo vayienda kugomo reku Olives, vakamubvunza 

mubvunzo uyo tose taaive tichabvunza: (Chiverengo: Mateo 24:3) 

...vadzidzi vake vakauya kwaari, varivoga, vakati: 

Tiudzei, kuti izvozvi zvichagova riniko? Nechiratidzo chokuuya kwenyu nechokuguma 
kwenyika chichava chipiko?" 
Mateo 24:3 24 

P^jHJ *j 
i 0* Tarisa, vadzidzi vakafunga kuti kana chivakwa ichi 
chaizoparadzwa, zvaizoenderana nekuuya kwaKristu 
nekuguma kwenyika. 25 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 
Mubhuku raMateo 24, tinowana Jesu achitaura 
nezviitiko zviviri. Chimwe chezviitiko ndechokuuya kwajesu -kudzoka 
kwake pano pasi nekupenya uye kuzogara nekuvaka 
umambo hwake husingaperi pano pasi. (Video: 6 Sec.) Chimwe chiitiko chaizoonekwa 
nevanhu vese vapenyu panguva iyoyo. 
Kwaiva kuparadzwa kweguta rejerusarema netemberi. 
Jesu akaramba achienderera mberi achivataurira 
nezvaizoitika kutemberi. hJ < kJII.l 
muchlwarui 

IH.!ll«.lll/J 

yokupiirariza, 
yjkiircIiVL'G 

niiii.i.iiiiniiii.i 
Diinlpil. irliln.' 
pati/vlmtH) 

■ •:•■■•■.>-. .- 


ffu&MUM .) 29 /vim* vuri yr 
imijttritsi 
iigavbili/iru , , 
(Chiverengo: Mateo 24:15 -16) 
Akati muna Mateo 24:15,16, "Naizvozvo kana 
muchiwona nyangadzi yokuparadza, yakarebwa 
nomuporofita Danieri, 

imire panzvimbo tsvene (unorava ngaacherekedze)." Zvino vari mujudea ngavatizire kumakomo." O 
N 
O 

N 
< 

13 
> 

n 

a 
w 
as 
> 
Danieri aiva aporofita kuti Jerusarema raizoparadzwa. 
Jesu akabva ayeuchidza vadzidzi vake kuti chiporofita 
chaDanieri chaizozadziswa. 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 
(Chiverengo: Mateo 24:17-18) 

Akati muna Mateo 24:17,18: "Uri pamusoro pedenga 

reimba, ngaarege kuburuka kuzotora zviri mumba 

make." "Nouri mumunda, ngaarege kudzokera shure kuzotora 
nguvo yake." Nemamwe mashoko, Akavataurira kuti vatize 
nehupenyu hwavo, nokuti pavaive vachaona mauto 
atenderedza guta rejerusarema, kuparadzwa kwaizova 
ipapo ipapo. 

(Chiverengo: Ruka 21:20) 

Muna Ruka 21:20, Jesu akati: "Zvino kana muchiwona 

Jerusarema rakombwa nehondo, zivai kuti 

rodoparadzwa." 

Akazoendera mberi achivataurira kuti pavaive vachaona 

mauto iwayo, vaifanira kuti vatize. VokuM hvjyci 

riiliwcj nti]/UV»i 
iiLutsSvj, 
kULi rfvost 
zvakanynriv.i < (Chiverengo: Ruka 21:22,24) 

"Nokuti iwayo ndiwo mazuva okutsiva, kuti zvose 

zvakanyorwa zviitike." 
"Vachaparadzwa nomuromo womunondo, nokutapwa 
kumarudzi ose; Jerusarema richatsikwa navahedeni, kusvikira nguva 
dzavahedeni dzazadzika." 
Ruka 21:22,24 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 
40 
41 
42 

Mugore ra A.D. 66, kwapfuura makore makumi 
nematatu Jesu apa chiporofita ichi, mawuto eguta 
reRome achitungamirwa nomuchinda ayinzi Cestius, 
akawuya kuzoputsa 

hupanduki hwaiva hwavamu Jerusarema. Pavakasvika 
pedyo neguta rejerusarema, vanhu vejerusarema 
vakadzivirira mawuto eRome, Mawuto eRome akaguma adzokera shure, awona kuti 

haachagoni kukunda guta rejerusarema. 

(Tarira Eusebius, Church History, book 3, chap. 5) (Video: 6 sec) Avo vakateerera kutaura kwajesu 
vakapunyuka pakaparadzwa guta rejerusarema. 
Vakatadza kuuraiwa apo guta parakatorwa nemawuto 
emaRoma. Vanhu vari zviuru zvezviuru (1 100 000) vakauraiwa. 

Vakatadza kuteerera zvavaive vaudzwa kuti vatize 

kubva muguta apo mauto emaRoma paakasvika muna 

A.D. 66. 

Ichi ndicho chidzidzo chinokosha pamusoro 

pekudzidza zviporofita nekuteerera zviratidzo 

zvatinenge tarairwa. 

Avo vakateerera Kristu vakatarisa zviratidzo zvaive 

zvataurwa naKristu vakaponeswa. Avo vasina kuteerera 

vakap aradz wa. 

Ndizvo zvazvichaita pakuguma kwenyika - vanenge 

vakarindira vachaponeswa, asi vanenge vasina hanya 

neruponeso vachaparadzwa. 

(Video: 5 sec) Ko temberi yakaisvonaka? Tito, 
mutungamiriri weRoma aitungamira guta rejerusarema, 
akanga apa rairo yekuti temberi isaparadzwa, asi umwe 
wemawuto akapotsera mwenje waipfuta nepamusiwo, N3 < O 
N 
O 

** 
13 
> 

n 

X 
w 

as 
> 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 

^*iniw-i i [lukmkiiKi'inlkl 
kwenyika 50 
temberi ichibva yatsva! 

Hapana kana chitina chakasara pamusoro pechimwe. Kuporofita kwaiva kwaita Jesu kuvadzidzi vake makore 
makumi mana aiva apfuura kwakabva kwazadziswa. 
Ticharamba zviratidzo zvatakapiwa najesu pamusoro 
pekuguma kwenyika here, kana kuti tichateerera 
zvakataurwa tozogadzirira zviri mberi? 
Tichaziva sei kuti kuguma kwenyika kwavapedyo? 
JESU VANOTIPA ZVIRATIDZO ZVIRI PACHENA. 

Ngatitarisei zvimwe zvezviratidzo zvenguva 
yekupedzisira! Muna Mateo 24:7, Kristu akati, (Chiverengo: Mateo 24:7) 

"Nokuti rudzi ruchamukira rudzi, nohushe 

huchamukira hushe; nenzara dzichavapo, nehosha, nokudengenyika 

kwenyika kunzvimbo zhinji." 

Mateo 24:7 

Nenguva ye twentieth Century ndiwo akava makore 

anotyisa akavanokudeuka kweropa kwakawanda 

munhoroondo yenyika. 

(Video: 20 sec) Hondo yenyika yose yechimurenga 
yekutanga yakaita kuti vanhu vari zviuru zvezviuru (20 
million) zvevanhu zviuraiwe. Hondo yenyika 
yechimurenga yechipiri yakauraya vanhu vari zviuru 
nezviuruwo (50 million) zvakapfuura yekutanga. 
Kunyangwe vanhu vaifunga kuti kurwisana kuchapera, 
hondo ichingoripo. 

Nyika inenge yapanduka. Ichi ndichochimwe chiratidzo 
chekuguma kwenyika. 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 
ipjpri 

kuparadzwa m 

kinli,ikLiTiiii]i(L/, 
l,ui.. i 1 . 1 . ii-' , , . m 
Nyika dzakawanda dziri kutaura nezverunyararo asi 
dzichigadzirira hondo. 

Chimwe chiporofita cheBhaibheri chinotaura nezve 
runyararo nekugadzirira chinoti: 

(Chiverengo: 1 VaTesaronika 5:3) 

"Kana vachiti, rugare, nokugarika -ipapo kuparadzwa 

kuchakurumidza kuvawira..." 

1 VaTesaronika 5:3 

Tinotaura nezverunyararo, asi hap ana runyararo! 

Munhu wese anoda runyararo! Asi kunongova kutaura 

chete! 

Bhaibheri rinoti, nenguva dzokupedzisira dzenyika, 
vanhu vachakwanisa kuparadza nyika yese. 53 

54 
jvidniiniriwjniiTj 


L 


M&rud/I 


■ kivenyu kvva- )| 
P kuti miipJi.itl/i' 

V ,„ik.,. 55 
(Chiverengo: Zvakazarurwa 11:18) 

"Marudzi akatsamwa, nokutsamwa kwenyu 

kwakasvika...uye kuti muparadze avo vanoparadza 

nyika." Zvakazarurwa 11:18. 

Zvaisavapo nyangwe kare kuti munhu ave nesimba 

kana kukwanisa kuparadza nyika. 

Nekugadzirwa kwezvombo zvinonzi manuclear bomb, 
vanhu vavakukwanisa kuparadza nyika pachayo. Vapanduki vanouraya vava kukwanisa kuba zvimwe 
zvezvombo izvi. Zvimwe zvezvombo zvakaipa izvi 
zvakashayikwa pazvinochengeterwa uye pane anazvo 
kuti agozvitengesa kana kuzvishandisa. 

Rimwe magazine rinoremekedzwa rakataura kuti ruzivo 
rwekugadzira zvombo zvinonzi manuclear bombo 
rwavekuwanikwa munzvimbo dzekuverengera 
(Libraries). Zvavanyore zvikuru. hJ < © 
N 
O 

** 
13 
> 

n 

a 
w 

as 
> 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 
(Video: 5 sec) Ndiani anezvombo izvi uye vanoda kuitei 
nazvo nerimwe zuva? Zvombo izvi zvidiki uye 
zvinokwanisa kudzwarwa pane imwe nzvimbo 
zvikaparadza maguta enyika. 

Mwari vanoti kuchava nekuwirwa nenjodzi 
dzakasiyana-siyana nemazuva ekupedzisira. (Chiverengo: Mateo 24:7) 
"...nzara dzichavepo..." 
(Mateo 24:7) KUNE nzara munzvimbo dzakasiyana munyika. Vanhu varizviuru nezviuru(57 million)vanonzi vachafa 
nenzara gore rino. Zvinoreva kuti zviuru zana 
nemakumi mashanhu nevatanhatu (156 000) vachafa 
pazuva. 

Pahuwandu hwevanhu vari panyika, chidimbu 
chamakumi matanhatu muzana (60%) havana kudya, 
uye chidimbu chinoita makumi maviri muzana (20%) 
vachaguma vafa nenzara. 

Jesu vakataura kuti kuchava nenzara mumazuva 
ekupedzisira sechiratidzo chokupera kwenyika. 

(Video: 5 sec) Kunonzi huwandu hwevanhu hwapfuura 
kuwanda kwechikafu, zvinoreva kuti kunenge kwava 
nenzara, kutambura nekushaikwa kwechikafu. 
Ko vamwe vazhinji vachazodyei kana ruzhinji (two 
thirds) rvevanhu varipo iyezvino vachitotambura 
nechakare? 10 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 

*«\v_ k v. cm IkiJi 

■1^^3^ kutl/Mltltnh 68 
wine u Lathi Wdn a 
h',-,1 HL1.V. niunyik. 
(Chiverengo: Ruka 21:25) 

Jesu akatsanangura kunyonganika kokuguma kwenyika 

achiti 

"...Napanyika kukanganisika kwemarudzi 

nekunyonganika... 

Ruka 21:25 

Jesu vakati kuchava nezvirwere zvakaipa kwazvo: (Chiverengo: Mateo 24:7) 

"...Nenzara dzichavapo, nehosha, nokudengenyika 

kwenyika kunzvimbo zhinji." 

Vara rekuti Chirwere chakaipa rinoreva kuti chirwere 

chinouraya kana chisinganzwisisiki. 

Kune zvirwere zvizhinji zvirikuuraya vanhu 
kunyangwe kuine mishonga yemazuvano. AIDS, malaria, pneumonia, tuberculosis, ebola disease, 
syphilis, gonorrhea and cholera. Bato rinoona nezveutano munyika yese rava kuti kune 
vanhu vari zviuru zvezviuru zvemakumi mana (40 
million)vane hutachiwana hwe H.I.V. 
Nyika yese ichaparara kana pasina chaitiwa nazvo. 

Chimwe chiratidzo chenguva chinoonekwa 
pakusvibiswa kwenzvimbo. 

Bhaibheri rakataura kuti nyika ichachembera. Muna 
Isaya 15:6, Mwari vanoti, N3 < O 
N 
O 

** 
13 
> 

n 

X 
w 

as 
> 11 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 


HOKOYO 


MWEYAWAKASVIBAURI 
MBERI KWAKQ 


W 


| *" 
(Chiverengo: Isaya 51:6) 

"Tarirai kudenga nameso enyu, mucherekedze nyika 

pasi; nokuti denga rose richanyangarika sowutsi, nyika 
ichasakara senguvo..." 

Ndekupi kumwe kutsanangura sekuku maererano 
nenyika nemudenga apo pazvirikuenda kumagumo! 

Muchadenga emaguta akawanda muzere netsvina 
yatinofema. Zvikwangani zvinowanikwa mumaguta akawanda 
zvichipa yambiro yemweya yakasviba. (Video: 5 sec) Munzvimbo zhinji mvura haisisina 
kuchena kuti tiinwe, nekuda kwetsvina iri mairi. Zvavakurema zvikuru kurasa zvakasviba izvi zvinonzi 
atomic wastes. 

Vashandi vanoshandira muma atomic factory 
vanobhadharwa kukuvadzwa kwavanoitwa nema 
atomic wastes aya. 

Tichawanepi simba, mvura nemweya wakachena? 
Zvekudya tichazviwana kupi? (Video: 6 sec) Nekuwanda kuri kuita vanhu, kuchava 
nedambudziko guru pakurarama panyika! 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 
£.«■«« II J MokutJ... 

kULllJVJJMl 

kudungoiyiri 

kwenyika 
kunrvfmbo 83 
(Chiverengo: Ruka 21:25) 
"...Napanyika kukanganisika kwemarudzi 
nekunyonganika. . . 
Ruka 21:25 Bhaibheri rinotaura kuti kucharamba kuine 
kudengenyeka kwenyika. (Chiverengo: Mateo 24:7) 

// Nokuti...kuchavapo kudengenyeka kwenyika 

kunzvimbo zhinji." 

Mateo 24:7 

Tatoona kudengenyeka kwenyika kwakawanda 

kuchitora nzvimbo munyika. 

Pagore rega rega, munyika munova nekudengenyeka 
kwenyika kunosvika zviuru zvitanhatu. (Video: 10 sec) Mumakore makumi mapfumbamwe 
apfuura takava nezviuru nezviuru zvine zviuru mazana 
mashanu ekudengenyeka kwenyika. Muchinguva chapfuura, kudengenyeka kwenyika 
kwakaita kuti vanhu zviuru makumi maviri kusvika 
zviuru makumi matatu vafe nenguva diki. 
Vazhinji vacharangarira kudengenyeka uku kunyika 
dzakasiyana. 

(Chiverengo: Ruka 21:11, 25) 

Bhaibheri rinoti, " Kudengenyeka kukuru kwenyika 

kuchavapo, nokunedzimwe nzvimbo nzara nehosha, N3 < © 
N 
O 

** 
13 
> 

n 

a 
w 
as 
> 13 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 


88 


^jOknn, 


1 


A dr.il id /1r 
fA illl.Li ilJTIf 
|M/.UVil 

IhiJi.Mlv-.rtkr. 1 

lupflriycTcdzi; ^ 

IUI|fcimikd 

k 1 1 -Jl u 1 1 y u r u *l r i kil 
kuutumd/J, 
J»IHII3D 


_- 


/vA/vich;ilin 

Mu.itukiilll.in.l J 

■.-.'iniiLiih.i 7 


J^FBSfci*'' 


■urn. li 

nezvinotyisa, uye zviratidzo zvikuru, zvichabva 
kudenga, zvichavapo." ''Zviratidzo zvichavapo pazuva napamwedzi, 
napanyeredzi; napanyika kushungurudzika 
kwemarudzi, vachikanganiswa, nokutinhira kwegungwa 

namafungu." 

Ruka 21:11, 25 (Video: 17 sec) Tarisa kuti kunonzi mhepo nemasaisai 

zvichaita ruzha rukuru. 

Munyika dzese dzese tinoona kushanduka kwekunze 

kusinganzwisisiki. 

Mhepo huru nemweya unopisa uri kuparadza vanhu 

nemidziyo yavo. 

Bhaibheri rinotipa chimwe chiratidzo chenguva 

yokupedzisira. 

Jesu Vakafananidza chimiro chenyika ino mumazuva 

ekupedzisira nenyika ye Sodhoma neGomora, maguta 

aya maviri akatadza zvikuru. 

Mwari Vakazovaparadza nomoto waibva kudenga. 

(Chiverengo: Ruka 17:28,30) 

"Sezvakanga zvakaita wo namazuva aRoti..." "Ndizvo zvazvichaita wo nezuva iro, Mwanakomana 
womunhu raachawonekwa naro." 
Ruka 17:28-30 94 14 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 
ScmVvci*vu 

vauhunimctfQ 
yafcasi) ii l^i^i 
i<K.ikasiki 

HHIIllll]kMfl7l r < 

vakakundvtvi 
liokuctilvaikfl 

jiA.ir ■ |i.n "« J^PHimJti^ 


Nolan I tcLithu 

VoiiittLi riii.ii i . 

vaiwvjkudra. vav«r , 
luka, I'asingalL'reri 
v,ilii-ii-|(i r tiVhlrti!ithnulti 98 (Chiverengo: Judasi 7) 

Judasi akanyora kuti, "...seSodhoma neGomora, 
namaguta akapoteredza, akazvipa kwazvo saivo 
kuhupombwe nokutevera imwe nyama..." 
Judasi 7. 

Pauro achitaura pamusoro pechimiro chemaguta aya 
akati: (Chiverengo: VaRoma 1:26, 27) 

"...Nokuti vanhukadzi vavo vakashandura basa 

ravakasikirwa, rivebasa ravasina-kusikirwa." "Saizvozvo vanhurume wo vakasiya basa 
ravakasikirwa munhukadzi, vakakundwa nokuchivana 
pakati pavo, vanhurume vachiita zvinonyadza navanhurume..." 
VaRoma 1:26, 27 100 (Chiverengo: 2 Timotio 3:2-5) 

"Nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, 

vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanotuka, 

vasingatereri vabereki, vasingatendi, vasati vari 

vatsvene, N3 < © 
N 
O 

N 
< 

13 
> 

n 

a 
w 
as 
> v^siiijirjilit 

iii,iii""iM,iaMj}.Kii 

km ..iri.iriii, 
i.ijuxtH'i-.UvmHi. 

vaiiriRiwvlilwirti 

v.icH'h.iOi.i. 
*.islll(!Jttl ■> nli.i 
/v.ik.ni.lk.1, w 

101 vasinarudo chairwo, vasingadi kuyanana, vanochera 
vamwe, vasingazvidzori, vanehasha, vasingadi zvinhu 
zvakanaka, 15 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 
103 E).Ll,iriYL'll|^-t-| 

"imfcuElNi,. 
vrcbit&auu 
vamwc nuki4 

rs.111',.'-,', [yo, 
105 
106 IUVJ|JUH>flLl 
fvlrrtMwi /vSkuni 

til '7.1 illl ■*■.] 1,111 tl .SJ, 107 
vanonyengera, vasingarangariri, vanoita manyawi, 
vanoda zvinofadza zvenyika kupf uura Mwari. vanomufananidzo bedzi wokunamata Mwari, asi 
vakarasha simba rake..." 
2 Timotio 3:2-5 (Chiverengo: 2 Timotio 3:13) 
Vachanyanyisa kuipa here? Hongo, chaizvo, 
"Asi vanhu vakaipa navanyengeri vachanyanyisa 
pakuipa, vachitsausa vamwe nokutsauswa ivo." 

Chimwe chiratidzo chokuuya kwake chakapiwa najesu 
chakava chekuuya kana kuonekwa kwevaporofita nana 
kristu venhema. 

Kristu vakayambira zvakare pamusoro paanakristu 
venhema nevaporofita venhema vachauya 
kuzonyengedza nyika. 

(Chiverengo: Mateo 24:23-24) 

"Zvino kana munhu akati kwamuri: Tarirai, Kristu uri 

pano, kana apo; regai kutenda." "Nokuti vachamuka vanaKristu venhema, navaporofita 
venhema, vacharatidza zviratidzo zvikuru 
nezvinoshamisa, kuti kana zvichibvira, vatsause navakasanangurwavo." 
Mateo 24:23-24 108 16 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 
(Chiverengo: Mateo 24:26) 

"Zvino, kana vakati kwamuri: Tarirai, uri kurenje, regai 
kubuda...". 
Mateo 24:26 
,09 Hazvimbotsvaki kuti uyende kumwe, nokuti Jesu akati, Vill.HI 

"■irihi "Irtii (Chiverengo: Mateo 24:27) 

"Nokuti semheni inobva kumabvazuva, ichipenyera 

kumavirira, 110 
T-Lii'irji, Uiiouv.i luiiva 
v^kunnibaya- lyi yritiuslM* 

ii U,i|i,u i > I .-pi ■. ■. . i 
nuim Jk*i il/»H' 

CblVf ■ I ' . 1 1 ■■ lipil 

-■ ii in mi..I,m QsjC 

ifMpo kuguma 

:•!!■ h.'V- li,,= 111 112 
114 115 
ndizvo zvichaita kuuya kwoMwanakomana woMunhu." 
Vesi 27. (Chiverengo: Zvakazarurwa 1:7) 

Zvakare tinotaurirwa kuti, "Tarirai, unouya namakore, 
meso ose achamuwona, naivo vakamubaya..." 
Zvakazarurwa 1:7 Tichamuona kana owuya! Hapana achazotiratidza kana 
kutitaurira kana auya nengirosi dzake Tsvene! Chiratidzo chekugumisira chikuru chakataurwa najesu 
ndeche vhangeri kunyika yese. 
Pazviratidzo zvese ichi ndicho chete chisati 
chazadzikiswa! (Chiverengo: Mateo 24:14) 

Muna Mateo 24:14, Jesu akati, "Evhangeri iyi yohushe 
ichaparidzirwa munyika dzose, chive chapupu 
kumarudzi ose; ipapo KUGUMA KUCHASVIKA." 

Mubhuku raZvakazarurwa, tinoona Mwari 
achitsanangura maererano nekuparidza uku kukuru. hJ < O 
N 
O 

N 
< 13 
> 

n 

a 
w 
as 
> 17 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 
^ rvin»n«D»i«ini iitjulimi iif.tvx 
ii.h, mini vDsi", 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 14:6) 

"Zvino ndakawona mumwe mutumwa achibhururuka 

pakati pedenga, aneEvhangeri isingaperi, kuti aiparidzire vanogara 
panyika, namarudzi ose, nendudzi dzose, nendimi dzose, 
navanhu vose." 
Zvakazarurwa 14:6. 

Unocherechedza here kuti urikuwona kuzadzikiswa 
1 19 kwechiratidzo ichi manheru aya pamusangano 
watiinawo? 

Ichi ndicho chimwe chidimbu chekuparidzwa 
kwevhangeri risingaperi kumunhu wese. 

Shoko raMwari riri kuparidzwa muma TV, muma radio, 
pamisangano, pa internet, muzvidzidzo zvinoitwa 
muzvikwata uye nema Bible Correspondence courses 
munyika yese. 

Danieri akati, "Ruzivo ruchawanda." Mumazuva ano 
ekupedzisira bhuku raDanieri richabhedhenurwa kana 
kunzwisisika, 

izvo zvichaunza kuwanda kweruzivo pamusoro 
i2i pehurongwa HwaMwari panyika zvakare nekukura 
kweruzivo rwana mazvikokota. Nguva irikupera! 

Zvitema zvakaita kuti nyika iparadzwe munguva 

yaNoah zvichirukuwanikwa iye nhasi. Vanhu vanenge varikuzviparadzira hupenyu hwavo 
vega sezvirikuratidzwa nezvinhu zvirikuitika. Jesu 
vakafanananidza mazuva edu nemazuva aNoah. 123 18 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 
126 raikuwanaj 
Itakuwanlstnt, 

' m\h il.i :,■ t.\i\a 
,0,t I ,t,iU|iijiij,i 
nitrci imturukiii 127 
129 Vanhu vairarama munguva yaNoah vaizvishandira 
vachiita mabasa emazuva ese vasina nguva naMwari. (Chiverengo: Mateo 24:37-39) 

Jesu akati muna Matei 24:37-39: "Sapamazuva aNoa, 

ndizvo zvichaitika pakuuya kwoMwanakomana 

womunhu." "Nokuti sapamazuva iwayo, mvura zhinji isati yasvika, 
vaidya nokunwa, nokuwana, nokuwaniswa, kusvikira zuva Noa 
raakapinda naro muareka, vasingazivi kusvikira mvura zhinji yauya, ikabvisa 
vose; ndizvo zvichaita kuuya kwoMwanakomana womunhu." ■iV * Jesu vakati kuuya kwavo kwechipiri kuchange 
kwakaita sepamazuva aNoah. Vanhu vachange 
vachifara vasina nguva naMwari! Vachava vanhu 
vanofarira zvemufaro vasingadi Mwari. N3 < O 
N 
O 

13 
> 

n 

a 
w 
as 
> 19 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 
131 
132 
135 


■Hflnoyjin 


* 


., 


^LJyii Jn/lCl. 


M 
k.Lriii mim-fliiLi* 


t * 
i/vo/vo zvtisc! 

tt\M k III 1 


■ 
na^i! |H'hK'i 

IhllllLlkm l'I 136 


■NflUOVJ LI* 
7.\im Uj/ui 
IlitiillPli k'HrllllUI 1 "1 


J) J 


1ii.nk/i urwia l-i.i rn ' 
npiUHngofJluLFrl 
kllS-i itkilit FyLif/v 1 
nici /■■". itiiikj. 


*7 Nguva iri kufamba, zuva rarekeka, rondonyura. 
Nekukasika Mwari Vachaonekwa muchadenga 
nengirosi dzavo dzakawanda zvekusaverengeka. Mwari 
Vakatarisa zuva iroro, kwete nokuti vachaparadza vanhu 
asi kuti vauye kuzotora vanhu vavo voenda navo 
kumusha. Musha iwoyo wakatimirira. Wakatotirindira! 

Patinoona zviratidzo munyika nhasi, tinokwanisa 

kuona kuti kuuya kwajesu kwava pedyo. Zvinhu 

zvichakaita sepamazuva ekutanga Jesu pavakauya pano 

pasi. 

Mwari vakatipa zviratidzo zvakawanda zvekuzivisa 

vanhu nguva iyo ichauya Jesu pano panyika. 

(Video: 7 sec) Nguva yakataridza mumakore ari zviuru 
zvina, Mwari vakatuma vatumwa nevachenjeri kuti 
vanhu vazive nezve kuuya kwavo. (Chiverengo: Johane 1:11) 

Asi zvinosiririsa kuti, "Wakauya kunezvake, asi vanhu 

vake havana-kumugamuchira." Vadikwani, Akatipa zviratidzo zvese izvi zvinotiratidza 
kuti Arikuuya nekukasika. Jesu akati, (Chiverengo: Mateo 24:33-34) 

"Saizvozvo, nemiwo, kana mowona izvozvo zvose, zivai 

kuti wava pedyo pamukova." "Zviro kwazvo ndinoti kwamuri: Rudzi urwu 
harungatongopfuuri kusvikira izvozvi zvose zvaitika." 
Mateo 24:33,34. 137 20 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 
139 Tichamugamuchira here nguva iyi - kana kuti 
tichamugumbura zvakare? Nguva yapera, basa 
richakakura. Hapachina nguva yekutamba nayo. Ngarava yeku Central America yakanga yabuda muguta 
reNew York uye yave kunanga ku Atlantic yakatarisa 
kuPanama apo payakabovoka. Imwe ngarava yaiva 
padivi yakazviwona izvi ikawuya pedyo kuzopa 
rubatsiro. Mutungamiri wengarava yaiwuya 
kuzonunura akataura shoko achiti, "Chii chaipa?" 
Mhinduro yakauya ichiti, "Tirikunyura nekuti ngarava 
yedu yabovoka zvakaipa. Mirai kuti nunura kusvika 
mangwanani." 

Vanunuri pavaiwona ngarava iyi yakabovoka 
vakapindura vakati, " Rega titore vanhu vari mungarava 
yako izvozvi pachinenguva." 
Sezvokwaive kwasviba, mutungamiri wengarava 
yakabovoka akaramba kuti vanhu vatange kubuda 
vachinunurwa kwasviba. Akazopindura achiti, " 
Chimbomirai kusvika mangwanani." Umwe 
wevanunuri akatuma rimwe shoko achigombedzera kuti 
vaifanira kutotora danho panguva iyoyi. Asi 
akarambidzwa. Akazobva pedyo nengarava iyoyi 
akanomira ave kure mukati meusiku. 
Vamwe vaaishanda navo vairamba vakapfutidza 
mwenje mukati memasandairira. Pakapfuura awa 
nechidimbu, vakatarisa mwenje iya ichinyangarika uye 
ngarava ichinyura. Ngarava yakazonyura nevanhu vese 
varimo vakaparara. N3 < O 
N 
O 

N 
< 

13 
> 

n 

a 

w 
as 
> 21 2 - ZVIRATIDZO ZVIRIPACHENA! 
140 Kumirira kungaite kuti urasike nekusingaperi.. 

Dzimwe dzenguva unofanira kuita sarudzo ipapo. 

Mutungamiri wengarava yeCentral America akafunga 

kuti paiva pasina chakaipa nekumirira mangwanani. 

Akazvikanganisa zvikuru. 

Bhaibheri rinoti, "Nhasi izuva reruponeso." Usamira. 

Usazengurira. Usanonoke. 

Wadini kuita sarudzo yako iyezvino? 

Haungapi moyo wako kunaMwari iyezvino 

ukamukumbira kuti akubatsire kugadzirira kuuya 

kwaKristu here? 

Pane chiri muhupenyu hwako here chingaita kuti 

ukanganisike pakugadzirira kuuya kwake here? 

Wadini kusiyana nechinhu ichocho izvozvi apo 

patinonamata? 

Kana wazvipira kuna Kristu simudza ruwoko rwako 

rwerudyi apo patinonamata uti, "Ishe ndinoda kuva 

ndakagadzirira ndigosangana nemi kana mowuya 

zvakare." 22 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU Zuva rauchapinda muhupenyu husinakufa Maria ainge aneta. Yainge iri vhiki yakazara nemabasa 
akasiyana siyana. Hupenyu hwake hwainge 
chamupupuri. Ari kutyaira hambautare kubva 
kuchitoro kuenda kumba, akapinda kanzira keguruva 
kainanga kuimba yake. Nekukasika akaona nyenyedzi ichi donha ichitungidza 
denga rose. W 
Nekutya akamanyisa mota yake. Ndokubva afunga 
kuti, "Uku ndiko kupera kwenyika! Kristu arikuuya! 
Chidiso changu ndechokuti ndisvike kumba ndive 
nemwanakomana wangu." 
Ava kutaura pamusoro pazvo izvi, Maria akati, 
"Pandakaona denga rakatungidzwa nenyeredzi, 
Ndakafunga kuti Jesu aive akuuya." 

Wakambozvifunga here kuti nyika ichaguma umwe 
musi? Kana wakambozvifunga, kuda wakambofunga 
kuti ichaguma neipi nzira? Pachava nenyeredzi here 
icharatidza kuguma? 

(Video: 8 sec) Vamwe vanhu vanofunga kuti nyika 
ichapera nehondo yezvombo zvenuclear, kuti vanhu 
vachazviparadza uye nehupenyu hwese panyika. Vamwe vanofunga kuti huhwandu hwevanhu 
huchakura kusvikira nyika paichakoniwa kubetsera 
vanhu vakawanda, uye kozova nenzara ichauraya nyika 
yese. 13 

CI 

as 

el 

H 
> 

el 

» 

c! 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU 
Vamwe vanonetseka kuti rimwe zuva kungava 
nenyeredzi hombe icharova nyika yoyiparadza. 

(Video: 8 sec) Asi unoziva here kuti nemakore 

akapfuura, Bhaibheri rakaporofita kuti nyika ichapera 

sei? 

Shamwari, nhau dzinonakidza ndedzekuti vanhu vese 

havasikozofa nemhaka yehondo kana nzara kana 

kuparadzwa nenyeredzi. 

Asi, Bhaibheri rinoti nyika ichasvika kumagumo 
nekuuya kwechipiri kwajesu Kristu panyika ino! 
Achadzokazve panyika iyi yaakasiya kwemakore 2000 
apfuura, uye uchadzoka kuzomisa nguva 
sezvatinoyiziva ogopinza nguva isingaperi-peri. 

Zvinofadza kuziva kuti vanhu vanofunga chii 
nezvichaitika kana vavhunziwa kuti kuuya kwajesu 
kunenge kwakadini. Hongo, shamwari, Mambo Jesu varikuuya nekukasika, 
uye hapana kunyunyuta kuti kutambura kwenyika ino 
kuripamusoro pesimba revanhu, kuti Kristu chete 
naBaba vake ndivo vanogona kupedza kutambura 
kwawanda munyika yedu! 
Kuchava chikomborero chaizvo kana Mambo vadzoka! 

Apo mupostori Pauro paaive ari mujere rinerima, 
akamirira kugurwa musoro wake, akanyora kuti 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU Jm*^' [ nkiJlarira 
lai ih> Inofotl 
ii-ciliiiwuirc' im.»M upon ess 14 (Chiverengo: Tito 2:13) 

"Takatarira tariro inofadza, nokuwonekwa 

kwokubwinya kwaMwari mukuru, noMuponesi wedu, 

Kristu Jesu." 

Tito 2:13. 

Pauro akanyora tsamba iyi inosimbisa kuna Tito, 

"mwanakomana wake wechokwadi pakutenda," 

kuyeuchidza Tito "nekuuya kunobwinya" kwaMwari 

vedu. 
[_.io«n«i jii, 

Mi>kuii Mtv.iri 
tvakjdl iiviLi 

IKlkllli.iri] h 

kini u.ikj|,,i 
MvnncikotiMiw 
wake 
waknlicreliwa killl antrum! 

II 1)1 111.-111 I.I 

kuLi, jsi ave 

(KlllllIWllMI 17 kana uchiwana hupenyu hwako huchiva nenguva 
dzekutambudzika mazuva ese, tarisa mudenga 
urangarire "tariro yakakomborerwa", kuuya kwechipiri 
kwaKristu panyika ino, kuchagadzirisa zvinhu zvese! 

Chinonyanyo taurwa nacho mu Testamende Itsva kuuya 

kwechipiri kwaKristu. 

Vhesi imwe panemavhesi 25 inotaura pamusoro 

pekuuya kwajesu. 

Kristu akapedza nguva yakawanda achitaura pamusoro 

pekuuya kwake kwechipiri muTestamende Itsva. 

Panemavhesi maviri muTestamende Itsva anofanira 

kuziviwa nemunhu wese anotenda kunaMwari. 

(Chiverengo: Johane 3:16) 

Kuda inonyanyo zikanwa ndi Johane 3:16: 

"Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro, kuti wakapa 

Mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga, 

"kuti aninani unotenda kwaari, arege kufa, asi ave 
nohupenyu husingaperi." 

Yechipiri ivimbiso yakanaka yakapiwa najesu nguva 
shoma asati aroverwa pamuchinjiko uye asati ayenda 
kudenga: 13 

CI 

as 

ci 

H 

> 

ci 
ci Mwoyu 
ytnyu iicge 

ktmiillliki[]/H 

luhd.il 

Liin.iMu ii i. 
mutenduwo 

K ■■_,., rl 1 1 1 1 i . (Chiverengo: Johane 14:1-3) 

"Mwoyo yenyu irege kumanikidzwa; tendai 

kunaMwari, mutende ho kwandiri." 19 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU 
kill 1. 1 ihI.ii'imI.i 
kun^Mij-i-nL'ii ii (UlullVUiviiW/M' "Mumba maBaba vangu munenzvimbo zhinji 
dzokugara; dai kusaiva kudaro, ndingadai ndaikuudzai; 
nokuti ndinoenda kundokugadzirirai pokugara." "Kana ndaenda kundokugadzirirai pokugara, 
ndinozowuya zve, 21 Jim i nni 3 
lulikLiNjunitliiii:' 

kw.nnilrJ liiitJ 

.Hi. :v: ri' I Hull - 
HiLIH<H.I]MlHCI. 
|Bto,M 


ruliikjH hi'ii^rlifj 
k^miiii '' 


fti 


fc '-' 


yukururanu, 


If l 


'•' ■-■-^ i 


vaftdfchapiwa 


"l 


■ » 3 


naSbt*. Mn [i imv, i 


I 


p 'j* i 


V-iilkfLILitELITltl. 


k - l' 


m^-" ■*. « 


■ 


"jl 


i ~. 26 |l'(Ml(Vil II i.i Id 

ml i villi lulrnij Vakadu 

kuvtonckwu 

kwakc. ndikugamuchirei kwandiri; kuti apo pandiri, nemi 
mugovapo wo." 
Johane 14:1-3. Kwemakore akawanda apfuura, apo kutambudzika, 
kunetseka, kana kufa kwatarisana nevateveri vaKristu, mwenje wetariro, kuvimbisa kokudzoka Kwake, 
yakaunza kusimbisa nekubatirira kuna Mwari. 
Vateveri vajesu vakagara vakatarisira kuzadzikisa 
kwevimbiso iyi yekuuya kwajesu. 

(Chiverengo: 2 Timotio 4:7, 8) 

Kumagumo eupenyu hwake, apo Pauro paaive 

akuurawa, nekufara akati: 

"Ndarwa kurwa kwakanaka, ndapedza rwendo rwangu, 

ndakachengeta kutenda; kubva zvino ndakachengeterwa korona yokururama, 
yandichapiwa naShe, Mutongi wakarurama, nezuva iroro; ndisini ndoga, asi navose vakada 
kuwonekwa kwake." 
2 Timotio 4:7, 8. 27 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU 
>K ^M& 
VnkuH viirlLiiiHik.i 
vJrtdKribtli i 

•<, i.'iilit'iii.i, 
ndvapofuflLl 
vcnhcnu, 
vachamtidza 

/vir-dild/.i;) /vlkiiru . 

nu/i -ilUlSlK'UHisil kill] kiipm 33 Pauro akavanesimba rekutarisana nekuurawa pazuva 
iroro nemhaka yekuti aive anekutenda pavimbiso 
yaKristu yekudzoka! Hongo, Jesu ACHADZOKA zvakare! 

Shamwari, vimbiso yajesu kuvadzidzisi vake ivimbiso 

yedu zvakare. 

Jesu achauya! 

Apo vadzidzi pavakamubvunza nezviratidzo zvekuuya 
kwake nekuguma kwenyika kuti kuchava rini, Jesu 
akapa kutsanangura kunonzwisisika kwezvichaitika 
munguva shoma asati Adzoka. 

(Chiverengo: Mateo 24:4,5) 

Ngativerengei nazvo: 

Jesu akati, "...Chenjerai kuti murege kutsauswa 

nomunhu. Nokuti vazhinji vachawuya nezita rangu, vachiti: Ndini 

Kristu; vachitsausa vazhinji." 

Mateo 24:4, 5. 

Muna vhesi 24, Jesu anojekesa nyaya iyi. 

(Chiverengo: Mateo 24:24) 

"Nokuti vachamuka vanaKristu venhema, navaporofita 

venhema, vacharatidza zviratidzo zvikuru 

nezvinoshamisa, 

kuti kana zvichibvira, vatsause navakasanangurwa wo." 13 

CI 

as 

H 
C/i 

> 

CI 

c| 

W 

c| IMAdk. : i*.«M1«i 

iiEunwva. 34 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU 

\nl-.l !l> Vilki3lLlrt> 
V.l.lpU4l£ltll hi^kLUfiyeiijgchrD. 
vajKKYlshiHidLira 

VddLJ/VilEd 
Kana tisingazivi kupatsanura, "kuwona wenhema" 
tingazvibatanidze nemurevi wenhema pachedu, 
tichifunga kuti ndiKristu! 

Jesu akayambira kuti zvichaitika! Aive asingatauri 
nekunyengera kushoma kusinamaturo. 

Aitaura nekunyengera kunotyisa kwakawanda, 
kwakanyatsovambwa uye kukanyatsogadzirwa kuti 
nyika potsa yese inyengerwe itsauswe pachokwadi! 
Tarisa, vanyengeri ava vachaita zvishamiso, vachirapa 
varwere uye vachiita zvishamiso zvisati zvamboonekwa 
kuti vatsigire nhema dzavanenge vachidzidzisa! 

Hatimbokanganisi kuona kuuya kwaKristu! 
Hapana ungakanganisike nekuti Kristu achauya zviri 
pachena. Asi tinganyengerwa nanakristu venhema uye 
titsauswe Kristu asati aonekwa! 
Chimbofunga nazvo. 

Satani achashandisa vana kristu neva porofita venhema 
kuyedza kunyonganisa vanhu nekuuya kwajesu. (Chiverengo: 2 VaKorinte 11:13, 14) 

"Nokuti vakadaro vaapostora venhema, vanobata 

nokunyengera, vanozvishandura vachizviita vaapostora 

vaKristu." "Naizvozvi hazvishamisi; nokuti kunyange naSatani 
wo unozvishandura, achizviita somutumwa wechiedza. 
2 VaKorinte 11:13, 14. 

Satani achazvishandura uye agotevedzera kuuya 
kwajesu ayinechinangwa chekunyengera nyika kuti 
isanzwisise nekuuya kwechokwadi chaiko kwajesu. 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU 


(Video: 13 sec) Mazuva anhasi tinoona vakawanda 

vachiuya vachizviti vari Kristu. 

Vangakwanise kupfeka mbatya vanhu dzavanofungira 

kuti Kristu aipfeka. 

Vanotaura nenzwi rakanaka rinonyaradza. 

Vanotaura mavhesi eBhaibheri. 

Vanoratidzika kunge vakachenjera chaizvo. 

Vamwe vacho vanoteverwa nevanhu vakawanda chaizvo 

vachifungidzira kuti Kristu atouya munyika. 

Asi hapana wevanhu ava ariKristu, kana umwe zvake. 

Izvi ndinokutaurira ndinechokwadi ndisinganyunyuti 

kana padiki. 

Nemhaka yeyi? 

Vamwe vacho vanotaridzika senzira yawanga 

wakatarisira kuti Jesu angataridzike nayo. 

Vamwe vacho vanotaura senzira yawanga wakatarisira 

kuti Jesu angataure nayo. 

Vamwe ava vangarape vachiita zviratidzo nezvishamiso 

zvikuru, uye nemhaka yezvinhu zvese izvi, chiedzo 

chekunyunyuta zvinotaurwa neBhaibheri chingava 

chikuru. 

Asi hativimbi nepfungwa dzedu, nezvatinoona, uye 

nezvatinonzwa! 

Pane chinhu chimwe chinotitungamira kuti tione kuti 
munhu ndewe chokwadi kana ndewe nhema, Bhaibheri 
ndiro rinotiratidza. Ngatimbotarisai zviratidzo zvishoma zvichaitika apo 
Jesu wechokwadi paachadzoka kuitira kuti tisatsauswa 
nevenhema! Kuuya kwajesu kwechipiri kuchaonekwa 13 

CI 

as 

el 

H 
> 

el 

» 

c! 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU I! il !>'!"■.. I 

kicniakiiiirj], mlt/A ci 
zvkbatui Uuuyu 
kit'M^lu'dirLiikiifnnnii 

■..SIMM r 'ii . 46 
51 


JftlgXSJ 1 9 


A Mill "ilk, Ml 

Likdksi itl/ivii. t 

widtlMiirira^fflM 

rikamubvisSrv 
I 


S^JjtSil/fflltUTrttHVI.i' 
%i 
*\S ' 

(Chiverengo: Mateo 24:27) 

"Nokuti semheni inobva kumabvazuva, ichipenya 

kumavirira, ndizvo zvichaita kuuya kwoMwanakomana 

womunhu." 

Mateo 24:27. 

Muna Zvakazarurwa 1:7, tinoverenga kuti, 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 1:7) 

"Tarirai, unouya namakore, meso ose achamuwona..." Kuuya kwenhema kungaonekwe apo neapo, asi hapana 
murevi wenhema angauye nemakore kuti ziso rese 
munyika rimuone Jesu Apedza basa rake panyika, aive agadzirira kuenda 
kudenga. Akatora vateveri vake vaiva pedyo naye akayenda navo 
pagomo re Olives, mushure mekuraira vadzidzi vake 
uye atooneka. Nekukasika akatorwa pakati pevadzidzi 
vake vakamuwona achiyenda kudenga. 

Ngatitarirei kuti Bhaibheri rinoti kudini nezvichaitika 
izvi. (Chiverengo: Mabasa 1:9-11) 

"Zvino wakati areva izvozvi, akakwidzwa, vachitaririra; 

gore rikamubvisa, vakasazomuwona." 52 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU /vina 

V.ltllil.nisi'm udiikulrj, i.iu. vakafuko 
n£,uvo thena: ' 
..(-..: _ ■-- ii. .- - -. . ■ 

kudcnaa, urtni, ii liin-uiLi 
Budeftga, 
lj?.l|KI VJllliKlllal 

Mu-.lll.ik' m i, 1 1 l.l 
MiirnliilliLl 

achiuya oegore 

rl i ■ i j 1 1 -■ ! I -■ 
iokii£m'Jnv.-i j 57 
58 
"Zvino vachitarisisa kudenga, iye achikwira, tarira, 
varume vaviri vamira navo vakaf uka nguvo chena; ivo vakati: Imi varume veGarirea, makamirireiko 
makatarira kudenga? Uyu Jesu, wakabva kwamuri, akakwidzwa kudenga, 
uchawuya saizvozvo, sezvamamuwona achienda 
kudenga." 
Mabasa 1:9-11. Ngirosi mbiri dzaibva kuna Mwari dzaiva dzauya 

kuzosimbisa vadzidzi kuti vimbiso yakapiwa najesu 

yaiva ichazadzikisa. 

Jesu aiva atsanangura zviripachena izvo zvavaive 

VACHAONA: 

(Chiverengo: Ruka 21:27) 

"Ipapo vachaona Mwanakomana womunhu achiuya 

negore, nesimba rokubwinya kukuru." 

Ruka 21:27. Hapana achakutaurira kana Jesu ouya. Uchamuona 
achiuya nemakore ekudenga. Asi panezvimwe 
zviratidzo Satani zvaasingagone kutevedzera. 
Kristu wechokwadi Haamboonekwi kune imwe 
nzvimbo kana kuburuka mundege achibva 
kunenyeredzi. 

Jesu ambouyi ari ega, kunenge kuchibwinya 
kuchishamisa zvikuru! 13 

CI 

as 

c! 

H 
C/i 

> 

el 
el 
c! 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU i \ inn k.in.i 

Mwdruk<HLiari.i 
■ ■■ ":m inliii jrliiiiy.i 

utikulm my i kwiku 

rw.-.-iluni'.wi VO&L 
\ -Ml,^ ■■. i.» LlJ;'.iil .1 
IMchijiiiFci- 1 tidki' 
l hiililulrc r.|]i[Kii^im l 60 
vachiiunKanid/ia 
Vii\anjiii^ur4vj 
VAkv kunnhvi 

ktibvj kurutli'l 

kusviklra 

kunijrurrfivc rtiliv 62 63 
iH'tli^fLlllilllLkl 

yiiMwmfc 
vakafa 

rliur-lkl l-.ll: i 

kuniuka. , 


I 
^1 (Chiverengo: Mateo 25:31) 

Jesu akati, "Zvino kana Mwanakomana womunhu 
achiuya nokubwinya kwake, navatumwa vose vanaye, 
uchagara pachigaro chake chohushe chinobwinya." 
Mateo 25:31. 

(Chiverengo: Mateo 24:31) 

Jesu anowuyireyi nengirozi dzake? 

Anopa mhinduro: 

"Uchatuma vatumwa vake nehwamanda hum, 

vachawunganidza vasanangurwa vake kunobva mhepo 
ina, kubva kurutivi rumwe rwedenga kusvikira 
kunorumwe rutivi." 
Mateo 24:31. Hongo, Jesu achaperekedzwa nengirozi dzake dzese, 

dzakazadza denga rese nekubwinya kwake 

kunoshamisa. 

Iyezvino ungave wakuziva kuti sei vanhu vanozviti ndi 

Kristu vasiri! 

Nekuti vachakoniwa chaizvo kutevedzera kuuya 

kwajesu! 

Hapana ungakwanise kutevedzera! 

Asi panezvimwe zvichaitika zvinoenderana nekuuya 

kwajesu. 

Kuuya kwajesu kuchanzwikwa uye vakaf a vakarurama 
vachamutswa kuhupenyu (Chiverengo: 1 VaTesaronika 4:16) 
"Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga 
nokudanidzira, nenzwi romutumwa mukuru, nehwamanda yaMwari; vakafa munaKristu vachatanga 

kumuka." 

1 VaTesaronika 4:16. 10 66 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU 
Ail*, i '-[i 

valcasani, 

l!. r.^i .■ ■, i |-, II-.!-.-.-: 

cheie navci * 
munttkdrc. kuti 
tldiinganidclx? 
Tarisa, kuuya kwajesu hakumboonekwi chete, asi 
kuchanzwikwa zvakare, kuchanzwikwa nemunhu wese. 
Kudaidzira kwaMwari kunenge kwakakura uye 
nehwamanda zvekuti vakafira muna Kristu 
vachamutswa vabude mumakuva avo. 

Chimbofunga kufara kuchavapo apo makuva 
paachavhurika uye mhuri dzigobatana zvakare? Unoona here kuti zvicharema sei kuti Satani atevedzere 
kuuya chaiko kwekuuya kwaKristu? Pane nyaya dzimwe dzakanaka! 

Tarisa zvinoitika kunevapenyu vakarurama pakuuya 

kwaKristu kwechipiri: (Chiverengo: 1 VaTesaronika 4:17) 

"Zvino isu vapenyu, vakasara, tichatorwa pamwe chete 

navo mumakore, kuti tichingamidze Ishe mudenga; naizvozvo tichava naShe nguva dzose." 
1 VaTesaronika 4:17. (Video: 4 sec) Vateveri vakavimbika vajesu 
vachasangana muchadenga nevakafa vakarurama 
vamutswa apo vachichingamidza Mwari mudenga. 
Kuchava kusangana kunofadza zvakare kwemhuri 
dzakawanda pazuva iroro. 13 

CI 

as 

c! 

H 
C/i 

> 

el 11 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU 
IWfltHlKlhlEkW 

ipjpu vakald 

' ' X.v. h-ilhlHsU-i H'SLI Pauro anotitaurira zvimwe zvichaitika apo Jesu 
paachadzoka: (Chiverengo: 1 VaKorinte 15:51-53) 
"Tarirai, ndinokuwudzai 
zvakavanzika...tichashandurwa tose; pakarepo, nokubwaira kweziso, nehwamanda 
yokupedzisira; nokuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa nokusawora; nesu 
tichashandurwa." 77 
ifuka 

I'M'- I'lSl ]ll • lill'Mll.l 
iklillik.H liLI.'iillili 
''Nokuti ichi chinowora chinofanira kufuka kusawora, 
nechichi chinofa chinofanira kufuka kusafa." 
1 VaKorinte 15:51 - 53. Mwari achapa muteveri umwe neumwe wajesu chipo 
chake cherudo, hupenyu husingaperi. 
Zvimwe zvipo hazvinabasa kana usina chipo 
chehupenyu husingaperi. 

(Chiverengo: VaFiripi 3:20, 21) 

Pane chimwe chinhu zvakare Mwari chaachapa 

kuvanhu vake: 

"Nokuti nyika yedu iri kudenga, uko kwatakatarira 

kuuya koMuponesi Ishe Jesu Kristu; 12 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU 

ftutukomo (A,. 

□bjfviwl /VUiu 

ivakabviswa 

(Wii/vlpiiho 

itr&zvo. »n«ndn wini. i^ Nantadrimjinbo 
envikA, 
nil jkuiu, 
navatungarcitri 

i-.-i i . ■!-■■ > 84 
uyo uchashandura muviri wokuninipiswa kwedu, kuti 

ufanane nomuviri wokubwinya kwake..." 

VaFiripi 3:20, 21. 

Muviri wakaita sewaKristu. 

Panenge pasisina kurwadziwa , kana kurwara. 

Ndedzipi nhau dzingafadze kukunda idzi? 

Pane chimwe chidimbu chevanhu. Kuuya kwajesu 
kunenge kusiri nhau dzakanaka kwavari. Tereera kuti 
Bhaibheri rinotsanangura sei zviratidzo zvekuguma 
kwenhondo yenyika. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 6:14-17) 
"Denga rikabva sebhuku, kana richipetwa; namakomo ose nezviwi zvose zvakabviswa panzvimbo 
dzazvo." "Namadzimambo enyika, navakuru, navatungamiri 
vehondo, navapfumi, navanesimba... vakanovanda mumapako nomumabwe amakomo; vakati kumakomo nokumabwe: Tiwirei, mutivige 
pameso aiye akagara pachigaro chohushe... 13 

CI 

as 

c! 

H 
C/S 

> 

el 

c| 
W 13 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU 
EpLipv hlIk'ni 

y&kav&xto, 
EULmanzwi 

ilnkuihiliLi'ii: 
nokudcligJL'nvt'kji - 
kwenyika kukuru 
kvukdvatio; nokuti zuva guru rokutsamwa kwake rasvika; ndianiko 
unogona kumira?" 
Zvakazarurwa 6:14 - 17. (Chiverengo: Zvakazarurwa 16:18) 

"Ipapo mheni yakavapo, namanzwi nokutinhira; 

nokudengenyeka kwenyika kukuru kwakavapo; 89 kwenyOta 'H 

ku L llMlklll.l-k(JIJ , ^l , 

kllk.llliji iMklUlrl' *.'-■ | 

kiiHihm.bjiit _- ■' 

kubvb ■!.■ !■ i.-.il.--. .i 
kwavjnllu 
kudengenyeka kwenyika kwakakura-kura kukadai 
hakuna-kumbovapo kubva pakusikwa kwavanhu 
panyika." 
Zvakazarurwa 16:18. Kudengenyeka kwenyika uku kuchaparadza maguta 
akawanda enyika. 

Hapana ucharega kuwona kudengenyeka kwenyika uku 
apo pachauya Kristu! 

Jesu akayambira kuti kuuya kwake kuchava panguva 

isingafungidzirwi. 

Akati zvakare vanhu vanenge vakabatikana 

vachitambisa hupenyu hwavo mumafaro enyika. 

(Chiverengo: Mateo 24:30) 

Muna Mateo 24:30, tinotaurirwa kuti kana Jesu ouya, 

"...zvino marudzi ose enyika achachema..." Izvi ndizvo zvakanzi najesu zvichaitika kuneavo vasina 
kugadzirira zuva iroro! 

Vanenge varasiwa, zvakare vanenge vachizviziva! 
Zvinosiririsa uye zvinorwadza chaizvo. 
Shamwari, zuva iroro rinenge ririrechokwadi! 
Hapana kumuka uchiwana kuti wanga uchingorota 
chete! Unenge usingaroti, asi zvinenge zvichiitika 
wakatarisa. 14 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU 
Hapana chakakosha munyika panokugadzirira kuuya 

kwajesu. 

Zvinhu zvenyika zvatinoremekedza hazvinakusimba! 

Kudengenyeka kwenyika kuchaitika kamwe chete, 

kuchazviparadza! Vsj t-ititkii 
ranging iIs£n< 
mukumbirc, 

kUlJ ILJII^IMI- 
kiipmn Llk\l (Chiverengo: Ruka 21:36) 

"Asi rindai nenguva dzose, mukumbire, kuti mugone 

kupunyuka pazvinhu izvi zvose zvinozoitwa, 


100 
101 
mugomira pamberi poMwanakomana womunhu." 
Ruka 21:36 Ngatidzokororei nekukasika zvatadzidza apo patanga 
tichiverenga Bhaibheri tese: Vaporofita nana Kristu venhema vachaedza kunyengera 
vanhu vese. Satani uchazviratidza semutumwa wechiedza. Kuuya kwajesu kunenge kusina kuvanzika. Meso ese achaona Jesu achiuya. 13 

CI 

as 

c! 

H 
C/i 

> 

el 102 15 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU 
Vatumwa vatsvene vese vachauya najesu. 103 
Achauya nekuchema kwehwamanda 104 
Achauya nekudanidzira komutumwa mukuru 105 
Vakarurama vakaf a vachamutswa. 106 
Vakarurama vapenyu vachashandurwa vasinakumbofa. 107 
Vese vakarurama vachapuwa kusafa. 108 
Vese vakaramba ruponeso vachachema pavachaona Jesu. 109 
Kudengenyeka kwenyika kukuru kuchaparadza nyika. 110 16 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU 
112 
113 
114 
115 

Vese vasina kuponeswa vachafa. Hazvingatsananguriki, kana kunyoreka kana kuf ungwa 
kana kunzwisisika kana kuziva kubwinya kukuru 
kunoshamisa kwajesu kuchaitika pakuuya kwake 
kwechipiri! 

Asi ndinoda kukugoverai zvidiki chete zvakanyorwa 
nevanyori neavo vanonzi ma artists vachiedza kuratidza 
pamabepa kuti kuuya kwajesu kunenge kuchitaridzika 
sei uye nenzira yavanofunga kuti zvinenge 
zvakataridzika sei sezvakatsanangurwa muBhaibheri. 

"Panguva vanhu vasisatarisiri, Jesu achauyazve! Inzwi 
raMwari, sekurira kwemheni, richiyerera panyika apo 
richidaidzira zuva nenguva yekuuya koMwanakomana 
wake. "Denga richapetwa sebhuku, nyika ichatya mberi pake, 
uye makomo ne zviwi zvese zvobva pazviri. "Nekukasika kozoonekwa kumabvazuva, gore diki 
rakasviba, ringaenzane nechidimbu chimwe chewuroko 
rwomunhu. Gore iri parinosvedera panyika rinenge richingobwinya 
zvishoma nezvishoma kusvikira rava gore rakakura 
rinemuraraungu kana mutsiwemvura (Rainbow) 
pamusoro paro. Nekunyarara vanhu vaMwari 
vachatarira izvi. Zvichashamisa zvikuru! 

Mudenga muchazara kubwinya nekutungidza 
kunoshamisa, zviuru nezviuru zvengirozi dzaMwari 
dzinenge dzakakomberedza Jesu pachigaro chake! 13 

CI 

as 

H 
C/i 

> 

CI 

c| 
c| 117 17 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU 
118 
120 
"Kubwinya kwakanaka uku kuchazadza denga rese uye 

apo vachingosvedera panyika/maziso ese' ozoona 

Mambo vachiuya! 

Vanenge vasina kupfeka korona yeminzwa pamusoro 

wavo mutsvene, asi vanenge vanekorona yekubwinya 

kwavo pamusoro wavo. 

Panguvo yavo panenge pakanyorwa kuti, 'Mambo 

veMadzimambo naMwari wanaMwari vese/ 

"Madzimambo enyika, nevanhu vese vakuru, 
navapfumi, nevatungamiriri, nevanhu vese vakasimba, 
nevasungwa vese, nevakasununguka, vakachema 
kumatombo nekumakomo kuti avadonhere avavanze 
pauso hweGwayana. 

"Avo vakatambudza uye vakauraya vanhu vaMwari 
neavo vakaseka uye vakaramba Jesu seMwanakomana 
waMwari, neavo vakashambadzira vachiti, 
"Ngaroverwe pamuchinjiko! Ngaroverwe 
pamuchinjiko!" vachamutswa kuti vamire mberi pajesu. 
Moyo yavo ichatya, mabvi avo arovane, nekurwadziwa 
uye nekuchema kukuru vachati, 

'NDIYE MWANAKOMANA WAMWARI. NDIYE 
MESIA WECHOKWADI.' 123 "Apa vachamuona nekubwinya kwake kukuru, uye 
vanenge vachamuona akagara parutivi rworudyi 
rwesimba. Avo vayiseka Jesu apo paaizviti Mwanakomana 

waMwari, vachashaya kuti vaitaure chii. 

Pana Herodi uyo aiva nehasha uye akaseka hwuMwari 

hwajesu akazoraira mawuto ayiseka Jesu kuti vamuyite 

mambo. 18 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU 
126 
128 ...Tiirlr-iii. uyr 
nd&yo M\var| 

v.--rin: i.i|,.iii^. 

idLmiiiHiiniM, 

in lNJli|jiiriivi Panevarume vakafukidza Jesu nguvo yepepuru, vakaisa 
korona yeminzwa pamusoro wake, vakamupa mumaoko 
ake tsvimbo inosekedza vachiti ndeyeutongi uye 
vakapedzisira nekupfugama mberi pake vachimuseka. 

"Varume vakarova uye vakapfirira Mwanakomana 
wehupenyu vanozoedza kutiza vasingadi kutarisana 
nekubwinya kwake kukuru panguva iyi. Avo vakabaya mawoko ake nezvipikiri nemutsoka 
dzake, Iro soja rakabaya dumbu rake, vanozoona 
mavanga aya nekutya kukuru. 

"Nekusakanganisa mapristi nevatongi vacharangarira 
zvakaitika paKarivhari. Nekutya vozorangarira nzira 
yavakadada nayo vachiti: 'Akanunura vamwe; asi lye 
Hakwanise kuzvinunura. 

Kana ari Mambo welsraeri, ngaburuke pamuchinjiko 
tigomutenda. Aivimba kunaMwari; Ngaachimununura 
iyezvino kana achida kuvanaye/ "Avo vaive vachauraya Kristu nevanhu vake 
vakavimbika vachawona iyezvino kubwinya kwakagara 
pamusoro pavo. Pakati pekutya kwavo vachanzwa 
mashoko evakasarudzwa vachif ara vachiti, 

(Chiverengo: Isaya 25:9) 

"...Tarirai, uyu ndiye Mwari wedu; takanga 

takamumirira, iye uchatiponisa..." 13 

CI 

as 

c! 

H 

> 

CI 
CI 

cl 129 VIDEO I \ I 130 (Video: 11 sec) "Apo nyika ichiparara, kurira 

nekuwonekwa kwemheni, inzwi reMwanakomana 

waMwari richadaidza vakarurama vakaf a. 

Jesu achitarisa pamakuva evakarurama, achasimudza 

ruoko rwake, odanidzira: 

'Mukai, mukai, mukai, imi makarara muguruva, 

mumuke!' 19 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU 
132 
133 Munyika yese vakaf a vakarurama chete vachanzwa 
inzwi Rake, vacharinzwa vagorarama. 
Nyika yese icharira nekutsika tsika kwevanhu 
vemarudzi ese enyika. 

"Vachibva mujere yekufa vachabuda, vakapfeka 

kusaf a, vachichema nekufara vachiti: 'Ruf u, kubaya 

kwako kurikupiko? Iwe guva, kukunda kwako 

kurikupiko?' 

Vanorarama vapenyu nevamutswa vakarurama 

vozosanganisa manzwi avo ekufara kuti vakunda 

neropa rajesu. Kuremara nekurwara kwese kunenge 

kwasara muguva. 

Hongo, hongo, Kuponeswa kunoshamisa! Kwakataurwa 

zvakawanda, kwakatarisirwa kwenguva, 

kukafungisiswa asi kusinganyatsonzwisisiki. 

"Vapenyu vakarurama vachashandurwa pachinguva 
chidiki, pakubwaira kweziso/ Apo pakataura Mwari 
vakabwinyisiwa; iyezvino vanenge vatopfeka kusafa 
uye pamwechete nevatsvene vakamutsva mumakuva 
vozosangana naMwari muchadenga. 1 % 
136 Ngirozi dzichakumba vakasarudzwa vaMwari kumativi 
ese enyika. Vana vadiki vachatakurwa nengirozi 
vachiendeswa mumawoko anamai vavo. Shamwari dzakapesaniswa nerufu dzichabatana 
zvakare, vasisingatsaukani, nenziyo dzekufara 
vachaenda pamwechete kudenga ratakagadzirirwa 
naMwari. "Apo vachienda kumusoro kudenga, ngirozi dzaMwari 
dzakawanda dzinenge dzichidaidzira dzichiti, 
'Mutsvene, mutsvene, mutsvene, Mambo Mwari 
Unemasimba/ Vakaponeswa voti, 'Alleluia' apo 
pavanenge vachienda kuguta dzvene kudenga. 20 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU '^^^ m 
137 
138 
...Huyai lint, 

i]biik^f£jp>:il.id^V'..i 

! il-.lll ■ !I"T ,,i ■■ 

nh.ikj yaushc 

li\vLikj^jEiyii'in\4.'i]i 
kitbv^ [nkiiY^ml-vi 140 "Vasati vapinda muguta dzvene, Muponesi 

achapf ekedza vateveri Vake zviratidzo zvekukunda uye 

azovapfekedza nguvo dzinoratidza kuti vava vana 

vehumambo. 

Maziso ese evanhu vakaponeswa achange akatarisa 

kunajesu, ziso rese richaona muviri wake unobwinya 

wakambonetswa ukambotambudzwa kuti tiponeswe. 

Pamisoro yeavo vachakunda, Jesu neruwoko rwake 
rwerudyi achaipfekedza korona inekubwinya kwake. 
Kunevese vakaponeswa kunenge kune korona 
yomunhu umwe neumwe inezita idzva uye yakanyorwa 
kuti "Kuva Mutsvene kuna Mwari." 
Kuf ara kukuru kuchazara mumoyo yavo, uye inzwi 
rimwe nerimwe ronzwikwa richitenda richirumbidza 
Mwari. 

"Mberi pevakaponeswa, panenge pane Guta Dzvene. 
Jesu achavhura mazambara akanaka, kozoti marudzi ese 
achengeta mirairo nekutenda kuna Jesu opinda hawo. 
Vava ikoko, vachaona Paradiso yaMwari, musha wa 
Adamu asati atadza. 

"Kozoti inzwi rakanaka, rinokunda nziyo, iro inzwi 
rakanaka rakambodonhera panzeve dzomunhu, 
ronzwika, richiti: 'Kutambura kwenyu kwapera/ 

(Chiverengo: Mateo 25:34) 

"...Huyai imi, makaropafadzwa naBaba, mugare nhaka 

yohushe hwakagadzirirwemi kubva pakuvamba 

kwenyika." 

Mateo 25:34. 13 

CI 

as 

ci 

H 

> 

ci 
ci 21 3 - KUPUNYUTSWA KUKURU 
141 Iyi ndiyo tariro yedu. Ndikokwatinofanira kuperera. 

Ndiro remangwana redu. 

Tingagare naKristu kudenga nekusingaperi. 

Tikashaya hupenyu husingaperi, tinenge tatoshaya 

zvese. 

Kana tisina kugadzirira kuuya kwajesu, ticharasikirwa 

zvachose nezvikuru zvichaitika zvinoshamisa zvisati 

zvaonwa kubva nyika yakasikwa. 

Jesu anoti wuya...wuya kuzoregererwa. 

Wuya kunesimba. 

Wuya kunesimba rekukunda zvivi zvako. 

Wuya kuhupenyu husingaperi. 

Wuya upinde muhumambo hwangu. 

Ungati, hongo here kurukoko rwake iyezvino? 

Kana uchishuwa kugara muhumambo hwake 

nekusingaperi, dai wasimuka tinamate. 22 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? 
Kunzvera Zvakavanzika Zvehupenyu 

Ngatingoti wakambogara pamhenderekedzo 

dzegungwa. 

Mamwe mangwanani womuka nekukurumidza 

wofunga kufamba nemujecha rakapoteredza gungwa. 

Iyi inzvimbo yakanaka kutarisa. Mimvuri yezuva 

inowonekwa ichitamba-tamba mumvura. Masandai-rira 

achirovera kumatama egungwa. 

Paunenge uchifamba mumhenderekedzo dzegungwa 

muchinyararire woona tsoka dzakatsika mujecha mberi 

kwako. 

Wozoona zvakare dzimwe tsoka dzichiteverwa 

nedzimwe. 

Wotarisa nepaunogona napo pamhenderekedzo asi 

hauna munhu waunoona. 

Tsoka idzi dzinokutaurira chii? 

Dzinokutaurira izvi- kuti kunyangwe usina munhu 

waunoona asi zvinoratidza zvega kuti pane munhu ange 

aripo. 

Pane munhu afamba pamhenderekedzo apa iwe usati 

wavepo. 

Regai ndibvunze umwe mubvunzo. 

Ukamira panze ukatarisa mativi ese, chii chaunoona? 
Unoona sora, miti, zvikomo kana makomo, maruva, 
hova kana makungwa emvura kanawo nemhuka. Paumire ipapo, wakamira pai? 
Hongo, wakamira pasi panyika. 2 
> 

> 

as 

CI 

> 

s 

> 

as 
> 

H 

)-* 

N o 
as 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? 
Tarisa mudenga, chii chauri kuona? 


Mumasikati, unokwanisa kuona zuva, denga, kana 
makore. Munguva dzeusiku unokwanisa kuona zviuru nezviuru 
zvenyeredzi kana mwedzi. Ko zvasvika pano sei? 

Ko IWE wakasvika pano sei? 

Ndiani akakugadzira? Vamwe vanoti upenyu hwakatanga nezvinhu 
zvisinganyatso onekwi nemaziso zviri mugungwa. 
Tunhu utwu tunonzi twakwazokura tukava tunhu 
tupenyu twakagadzirwa netunhu tuzhinji. Tunhu utwu 
tudiki twakazokura tukava tunhu tunorarama makore 
arizviuru zvezviuri tukakwanisa kufamba kubva 
mugungwa tuchienda kwakaoma uko kwatakazomera 
makumbo. 

Zviuru zvezviuru zvevanhu zvanga zviino ruzivo 

rwakasiyana pamusoro pemasikirwo enyika nezvisikwa 

zvese. 

Vese vanobvuma kuti Mwari musiki ndiye akazvisika. 

Asi Mwari upiko? 

Vanhu vanonamata vanamwari vakawanda mazuvano, 

vanoti: Buddha, Mahommed, Shinto, Hindu nevamwe 

vakasiyana. 

Vese vateveri vakasiyana ava vanoti mwari wavo ndiye 

mukuru. 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? 

Asi unoziva here kuti pavamwari vese vanotendwa 

munyika pane mumwe chete akati Musiki wezvinhu 

zvese. 

Uyu ndiye Mwari wezvokwadzi wemubhuku dzvene 

rinova Bhaibheri. Saka tichaona kuti tichawanei kubva 

muBhaibheri pamusoro paMwari wakasika zvese. 

Ukaona imba unofunga here kuti yakazvivaka yega? 
Kwete. Unoona kuti pane munhu akaivaka 
Ukaona mugwagwa, unofunga kuti wakazvigadzira 

wega here - kana kuti pane munhu akaugadzira? 

Migwagwa nedzimba zvinhu nyore pane nyika 

nevanhu. 

Kana ukatarisa vanhu nemhuka nenyeredzi hazviiti 

here kuti uone kuti pane munhu akazvigadzira? 

Pane munhu akazviumba nekuzvigadzira. 

Tichatanga kudzidza pamusoro paMwari uyo anoti 

Mugadziri neMusiki wazvose. 

Ngatitangei taona kuti Bhaibheri rinotii nemabasa Ake 

pakusika nyika nezvese zviri mairi. 

Pakutanga ngatione zvakaitika pazuva rokutanga. 

(Chiverengo: Genesi 1:1) 

"Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika." 

Genesi 1:1 (Chiverengo: Genesi 1:3) 

"Mwari akati: Chiedza ngachivepo, chiedza chikavapo." 

Genesi 1:3 (Chiverengo: Genesi 1:4,5) 

"Mwari akawona chiedza, kuti chakanaka; Mwari 

akaparadzanisa chiedza nerima... 2 
> 

> 

as 

> 

s 

> 

as 
> 

H 

)-* 

N o 
as 
o 

> 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? 

Madeko akavapo namangwanani akavapo, zuva 

rokutanga." 

Genesi 1:4,5. 

Nezuva rokutanga Mwari Akasika nyika ino. Akasika 

chiedza nekutangidza kuti usiku nemasikati 

zviteedzane. 

(Chiverengo: Genesi 1:6) 

"Mwari akati: Nzvimbo ngaivepo pakati pemvura, kuti 

iparadzanise mvura nemvura." 

Genesi 1:6 w nz\ imtai. abatl 

U'li :i;:H li.ll |j 
.lk.lV.l|lll, /li\.l 

riThiptrl. 23 (Chiverengo: Genesi 1:7) 
"...Zvikaita saizvozvo." 
Genesi 1:7 (Chiverengo: Genesi 1:8) 

"Mwari akatumidza nzvimbo, akati denga. Madeko 

akavapo, namangwanani akavapo, zuva rechipiri." 

Genesi 1:8 

Nezuva rechipiri, Mwari Vakasika denga riripamusoro 

pedu, vakapesanisa mvura iripanyika nemvura 

irimudenga mumakore. jiUanuMiKLtrLL 1 
|)Liin^L"cTicte, 

kllll gHkSJ 
[hlkil^viilii^ 
(Chiverengo: Genesi 1:9) 

"Mwari akati: Mvura iripasi pedenga ngaiwungane 

pamwe chete, kuti pasi pakawoma pawonekwe; zwikaita saizvozvo." 
Genesi 1:9 (Chiverengo: Genesi 1: 11) 

"Mwari akati: Nyika ngaimerese uswa nemiriwo 

inobereka mbeu, 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? iH'itiilt Hiulwr^li^ i jyo, mfjni d/a> 1 1 
iiii.iV". panyQta; nemiti inobereka michero inamarudzi ayo, mbeu dzayo 
dziri mukati mayo, panyika; zvikaita saizvozvo." 
Genesi 1:11 

32 


■ ikj.'-.i j"i' 
ruinuin^viinanl 

7U%'£L fCC lUihi. 


w (Chiverengo: Genesi 1:13) 

"Madeko akavapo, namangwanani akavapo, zuva 

rechitatu." 

Genesi 1:13. 

Nezuva rechitatu Mwari Akasika nzvimbo yakawoma, 

nemakungwa, nyika yese ikava nemiti. 

(Chiverengo: Genesi 1:14, 15) Zuva rechina 

"Mwari akati: Zwiedza ngazvivepo panzvimbo yedenga, 

kuti zviparadzanise masikati nowusiku; kuti zvive zviratidzo, nenguva, namazuva, namakore; ngazvive zviyedza panzvimbo yedenga, kuti 
zvivenekere panyika; zvikaita saizvozvo." 
Genesi 1:14,15 (Chiverengo: Genesi 1:18,19) 
"...Mwari akawona kuti zvakanaka." 33 "Madeko akavapo, namangwanani akavapo, zuva 
rechina." 
Genesi 1:19. 

Nezuva rechina, Mwari Vakakonzera kuti zuva 
nemwedzi zvivepo mudenga. Vakasika zvakare 
nenyeredzi. 2 
> 

> 

as 

> 

s 

w 
w 

> 

as 

H 
N 

o 
as 
o 

> 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? 
blkMYbl|>U F 

ruiri]iin^i,vdiiiJiii 
Lilkaii Lipo P /uvj 

n'l lii'.h.'iMi 36 

1 


~~ 


Jems 1 39 
m 


dl..[ll: Nvik.i 
n^mlvL'fL'kL' 


V.' 


m 

\ i 


/Mpt'llVll 
i"\iii.ini,ini(j7i 


*,* 


^sir 


a/vo. 


f 


• r^ 37 
(Chiverengo: Genesi 1:20) Zuva Reshichanu 

Mwari Vakasika chii nezuva rechishanu? 

"Mwari akati: Mvura ngaizare nezvipenyu zvizhinji, neshiri dzibhururuke pamusoro penyika munzvimbo 

yedenga." 

Genesi 1:20 (Chiverengo: Genesi 1:23) 

"Madeko akavapo, namangwanani akavapo, zuva 

rechishanu/' 

Genesi 1:23. Nezuva rechishanu, Bhaibheri rinoti, 

Mwari Vakasika shiri nehove nemhuka dzose 

dzomugungwa. 

(Chiverengo: Genesi 1:24) Zuva rechitanhatu. 

Pane mazuva ainge apfuura zuva rechitanhatu ndiro 

raive richakakosha: 

Mwari akati: Nyika ngaibereke zvipenyu zvinamarudzi 

azvo, 

nezvipfuwo, nezvinokambaira, nemhuka dzenyika, 
zvinamarudzi azvo; zvikaita saizvozvo." 
Genesi 1:24 (Chiverengo: Genesi 1:26,27) 

"Mwari akati: Ngatiite munhu nemufananidzo wedu, 

akafanana nesu; ngaave nesimba pamusoro pehove dzegungwa, 
napamusoro peshiri dzedenga, napamusoro 
pezvipfuwo, 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? H.ltlHITItlUlHh 

fMTIMkil VIIV.'. 

pv/x ipunyu A'ds- 
zvffcakamtiiilra napamusoro penyika yose, napamusoro pezvipenyu 
zvose zvinokambaira panyika." 
Genesi 1:26 

"Mwari akasika munhu nemufananidzo wake, 
akamusika nemufananidzo waMwari; akavasika murume nomukadzi." (Chiverengo: Genesi 1:31) 

"Mwari akawona zvose zvaakaita, zvachose zvaive 

zvakanaka kwazvo. Madeko akavapo, namangwanani akavapo, zuva 

retanhatu." 

Genesi 1:31. 

Nezuva rechitanhatu Mwari akasika mhuka, 

akazopedzisira nekusika munhu. 

Adam na Eva havana kungovapo. Bhaibheri rinoti 
Mwari Akavaita nemufananidzo Wake. Ndiye Mugadziri Mukuru - Mukwenezveri akaita kuti 

tivepo! 

Zuva rechinomwe 

Nezuva rechinomwe basa raMwari raive rapera rekusika 

achibva azorora. Akabva aisa zuva iri kuti rive Sabata 

rekuzorora. 2 
> 

> 

as 

> 

s 

> 

as 
> 

H 
N O 

as 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? 
-_ 
■» ■ 1 


miiEiiHj ' 


•^ 


.tk.ii/mniii J 
*■ J 


miriiLlmi 


■ 
fw lankairn. 


^ 


• 
J 

(Chiverengo: Genesi 2:1,2) 

"Denga nenyika zvikapera saizvozvo, nowuzhinji wazvo. "Mwari akapedza basa rake raakaita nomusi 
wechinomwe; akazorora nomusi wechinomwe pabasa rake rose 

raakaita/' 

Genesi 2:1,2 "Mwari akaropafadza musi wechinomwe, akauita 
mutsvene; nokuti wakazorora nawo pabasa rake rose, 
raakanga asika nokuita iye Mwari." 
Tichataura zvakawanda nezve zuva rechinomwe re 
Sabata rekuzorora rakasikwa naMwari pane umwe 
musangano urikuuya. 

Saka apa tinemuono wekuti Mwari akasika sei nyika 
nezvese zviri munyika pamwe chete nesu vanhu. Ngatitarisei tione mashamisiro anoita muiti neMusiki 
uyu. Muviri wemunhu unotipa uchapupu hunoshamisa 
pamusoro pemugadziri nemuiti. 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? 
Ngatitarisei panhengo imwe yemuviri inova maziso: VIDEO 

tHitbiui enyu 

,iuWi,inllSdT 

Mil *"- .! V. .'ll^U 

UrtO/vl/tVj 
kwazvo. 60 
(video: 10 Sec) 

Vana-mazvikokota vanotitaurira kuti kunyorovera 
kwakaita mboni yeziso kunoita kuti zvitora 
mifananidzo zvepano panyika (cameras) zvive senge 
zvinhu nyore zvinotambiswa nevana. 

Ziso rinoshandura chiedza kuva zvirevo 
zvinonzwisisikwa nepfungwa nenzira dzakakosha 
zvokuti vanamazvikokota havakwanisi kuzviita. 
Zviri mumusoro zvinoshandura zvirevo izvi kuti zvive 
chishamiso chekuona izvo zvisingakwaniswi kuitwa 
nani zvake. 

Ziso remunhu rinopa uchapupu rwerudo rweMusiki 
nekuti akada kuti tione unako hwenyika Yaaive asika. 
Hazvishamisi kuti Mapisarema anonyora achiti: (Chiverengo: Mapisarema 139:14) 
"Ndichakurumbidzai; nokuti ndakaitwa nomutovo 
unotyisa unoshamisa; Mabasa enyu anoshamisa; Mweya wangu unozviziva 

kwazvo." 

Mapisarema 139:14 

Muviri womunhu nepfungwa dzake hazvinzwisisiki 

chaizvo, naizvozvo wakausika anofanira kuva anenjere 

dzinokosha chaizvo. 

Ko nyika yose yakadini? Ndeupi uchapupu 
hwatingaone hunoratidza kuti Mwari muiti anga ari 
pabasa paakasika nyika? 2 
> 

> 

as 

CI 

> 

s 

> 

as 
> 

H 

)-* 

N 
> 

© 
as 

> 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? 
takitnn rhliuwp 
l liiinr.hrtikvi-a. Isaya, muporofita wevhangeri, anotitaurira kuti titarise 
zvinhu zvakatipoteredza tigova nemuono wezvakaitwa 
naMwari zviri mudenga. (Chiverengo: Isaya 40:26) 

"Tarirai kumusoro nameso enyu, muwone kuti ndiani 

wakasika izvozvi, unobudisa hondo yazvo yakawanda; lye unozvidana zvose namazita azvo; nokuda 
kwowukuru hwesimba rake, uye zvaari mukuru 
pakusimba kwake, hakuna chimwe chinoshaikwa." 
Isaya 40:26 V • <■ ±+tk\ 
. . . 7l l EIO 

urlr.t kiKlrnggftp 
tiyerenRC 
nyvredzi, 
Kina us iu::^ii,i 

\i5i/', i.i f"t n Ii.ili.i 
Wakambotarisa mudenga munenyeredzi 
dzisingaverengeki here? Hauna kuva 
nekukatyamadzwa here kuti dzese dzakabvepi uye kuti 
dzingava ngani? 

Mwari Vakasevenzesa muono unotibatsira kunzwisisa 

zvazviri. 

Akambotora Abrahama, baba vema Arabu nema Juda 

akavati vaverenge nyeredzi muchadenga. 

(Chiverengo: Genesi 15:5) 

"...Zvino tarira kudenga, uverenge nyeredzi, kana 
uchigona kudziverenga...Ndizvo zvichaita vana vako." 
Genesi 15:5 Vanoona nezvemuchadenga vanoti kana ukakwanisa 
kuverenga jecha riri mujinga nemakungwa ese 
emunyika, rinobva raringana nohuhwandu 
hwenyeredzi dziri muchadenga. 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? m CjuNuiimii' 

iKlkhk.lwrtk«j/.i 
denga 1 , «n n 
n»e, Iro 
s» !■>■■ remtnwe 

nciiycredri Muitliu clifiiyiko, 

/v.imiiiKiiimlunjiJ' 
^onin ,in,tki nn. in. i 
UliilHIIllui 

/I'HniuTKimu'ilwi 70 71 
ni'vurizl »i«u 75 
Ukawana nguva yauchaenda kumhenderekedzo 
yegungwa edza kuverenga mugono wejecha. Uzvipe 
nguva yakawanda hako! 
Zvinoshamisa kuti Mambo David vakati, 

(Chiverengo: Mapisarema 8:3,4) 

"Kana ndichicherekedza denga renyu rose, iro basa 

reminwe yenyu, Mwedzi nenyeredzi zvamakarongedza; "Munhu chinyiko, zvamunomufunga? 
Nomwanakomana womunhu zvamunomushanyira?" 
Mapisarema 8:3,4. (Video: 20sec) Wakambofunga here kuti Mwari 
anesimba uye anotonga nekuraramisa nyika yese 
anehanya here nematambudziko epano panyika? 
Jesu Vanoti kana njiva haingawiri pasi Mwari 
Vasingaioni. 

(Chiverengo: Mateo 10:31) 

"Naizvozvo musatya; munopfuura shiri zhinji." 

Kunyatsojekesa rudo rwaMwari kwatiri, Jesu Vakati, (Chiverengo: Mateo 10:30) 

"Kana murimi, nevhudzi romusoro wenyu 

rakaverengwa rose." 

Mateo 10:30 

Mwari anoshamisa zvikuru! 

Isimba ripi rinaMwari rekuti Ndiye badzi anofanirwa 

kunamatwa? 

Mwari weBhaibheri nema Kristu vanoti Mwari chete 

Ndivo vanefaniro yekunamatwa nekukudzwa nekuti 

Ndivo Musiki - Mwari. 2 
> 

> 

as 

> 

s 

tn 
tn 

> 

as 
> 

ci 

H 

** 

N o 
as 

> 11 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? Kana Vari izvo zvavanoti Vari uye Vari Musiki, 
zvinoreva kuti tinofanira kuvanamata. Tinobvumirana 
nazvo here? Apo Johane, umwe wevateveri vaKristu nemunyori 

webhuku rekupedzisira, Zvakazarurwa, paaiva 

mumuono ari pachiwi chePatimos, akataridzwa 

zvinofadza zviri panzvimbo yechigaro chaMwari 

kudenga. 

Tarisa uone zvaakaona: 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 4:10,11) 
"Vakuru vanamakumi maviri navana vowira pasi 
pamberi paiye ugere pachigaro chowushe, 
vachimunamata lye, 

urimupenyu nokusingaperi-peri, vachikandira korona 
dzavo pamberi pechigaro chowushe, vachiti: 
1 


( 


n«kuu«nui1j^ 
^ 


Vjkuru 

l.lll.UILlUllll[l 

niavtri nsiVaaa 
X 


pambpri palye 


*i 


^H,_J 


c']wniT|sjH- r ^^rlT4- 


nimnjniiLtii n >■. 79 n.(iimijH in ir 
plrtfeiNnjWIJH^J- 

\vt'u vachika- 

i: i. In. i km ■ i*i.i 

1 1 .' ,lS '-; i |! ,iL II I h< I I 


80 [mi [she, 

Mil .u i UCtlH. 

mak<ir<mlrj 
kill I inuvljjIftvL' 
k«ljw(iiys, 
-v. nukukiicl/irvji. 
nrsfmta Imi Ishe, Mwari wedu, makafanira kuti muvigirwe 
kubwinya, nokukudzwa, nesimba, llCdhutl. 13(111*19 

iiukjitjkj T-vtnlm ?.VO| 

/v.ikavapo, 

-, ZVLkLL7>Lk».l 81 nokuti, ndimi makasika zvinhu zvose, zvakavapo, 
zvikasikwa nokuda kwenyu." 
Zvakazarurwa 4:10,11. 

wokudenga. 

83 Vakuru vakuru vaiva pamberi paMwari vaimurumbidza 

nekumunamata nekuti Ndiye Musiki. 

Naichochi chikonzero tinofanirawo kunamata Mwari 12 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? 
ftxivm i m~) 
2 


Nnkiill 


4 


kubvirj |i„i^ 


.« 


fk. 


■-. :l-. ■•■'. ■■ !•.■>■.'■!! 


nmrt 
iz\ u /vjk*. 1 
"*j 


/YteEugDHYcn 

Lr-ci Miiiit.i rj 


m 


L< ~ 


rNJnyiipfrri 
numiMuari J hvdkc, | 


1 

Ndiye akasika nyika nesu tese. 
Asi ungava nemubvunzo wokuti, ndeupi humwe 
uchapupu hwekuti Mwari ndiye Musiki? Mwari 
pachavo vanotitaurira kuti uchapupu huripo 
hwakatitenderedza hwekuti Ndivo Muiti wedu. 

(Chiverengo: VaRoma 1:20) 

"Nokuti pakubvira pakusikwa kwenyika izvo zvake 
zvisingawonekwi, iro simba rake risingaperi 
nowuMwari Hwake, 

zvinowonekwa kwazvo, zvichizikanwa pazvinhu 
zvakaitwa; kuti varege kuva nepembedzo." 
VaRoma 1:20 

Kubva pakusikwa kwenyika paneuchapupu huripo 
pazvinhu zvese zvakasikwa kuti Mwari Ndivo Muiti 
wezvinhu izvozvi. 

Sekuona kwataita patsoka dziri pajecha. Tinobva taziva 
kuti pange paine munhu kunyange iye munhu wacho 
asina kuonekwa. Semaonero aunoita zvinhu zvakakutenderedza unoziva 
kuti pane akazvisika, zvinhu izvi zvakaita setsoka 
dzinokutaurira kuti panemunhu akaita kuti zvivepo. Mwari Baba, sekutaura kweBhaibheri Vanga Vasiri Voga 
pabasa Ravo rekusika. (Chiverengo: Genesi 1:26) 

"Mwari akati: Ngatiite munhu nomufananidzo wedu, 

akafanana nesu..." 

Bhuku rajohane rinozvitambanudza zvikuru chaizvo. 2 
> 

> 

as 

> 

s 

> 

as 
> 

H 
** 

N 
> 

© 
as 13 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? ;'.I;J)I. |l | >> 

Sliuku 
rakangs 
riri'pn. Slmkn 

!.<k.ill^ L i I LSI 

kuiiaMwarL 
Shuku rukaiifga 
iiliM".ih 91 Pikl II li li ...' 

J,.dkjlltiil 111 I (Chiverengo: Johane 1:1-3) 

"Pakutanga Shoko rakanga riri'po, Shoko rakanga riri 

kunaMwari, Shoko rakanga ririMwari." Pakutanga rakanga riri kunaMwari. 92 /vintiu - . 
/.vdkailu'j 
nayc: ktin/L' 
kVMikc hakuna 
ktillwu 
kniiviinjjc 

tlllilllULlkiilllVL' 

■ I . ...r. .. 
kubbvinyd 
Miktvut* 
berekwa 
munwi! i in-ii- 
n.iliaba), 
A/.en 
beayashn 
iii-,'i oklvjd] 
Zvinhu zvose zvakaitwa naye; kunze kwake hakuna- 
kuitwa kunyange chinhu chimwe chakaitwa. (Chiverengo: Johane 1:14) 

"Shoko rakazova nyama, rikagara pakati pedu, 

tikawona kubwinya kwake, kubwinya sokwowakaberekwa mumwe chete waBaba), 
azere nenyasha nezvokwadi." 
Johane 1:14. Bhaibheri rinotaura nezvatinoziva sekuti Mwari 
mumwe chete pahutatu hwake: 

Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, naMwari Mweya 
Mutsvene. Mwari vanosanganisira vanhu vatatu, vese 
vachifunga zvakafanana, asi vakapatsana. 

Jesu vakabatsirana naMwari pakusika zvinhu zvese. 14 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? . . . / VilkriVil- 

ti/iko. /^ikiihjij 
i^akafukld^Wtj 

[IHLUlIM^.LEJ, 
'.■i 1 i!....r-!i...i ?vnie, 
I • i:." !■ ,i i ■ p;'!|-: •■ \ 
I mi; i ,i,l mii ,!.,.! 
Il.l |<?5U ktlMLl.. 98 
VJLIILOL.lt.ly.HHI WhkiiKUliSd 
/vipeiiyii /vu 101 
(Chiverengo: VaEfeso 3:9) 

...Zvakavanzika, zvakanga zvakafukidzwa munaMwari, 

wakasika zvose, kubva panguva yokutanga 

kubudikidza na Jesu Kristu. 

Chipo chese chakanaka nechakaperera 

chakambowanikwa kuvanhu, kana chichawanikwa 

kuvanhu, chakavapo nokuti Musiki anopa kuvanhu 

makomborero ese aripo. 

Mwari Havana kusika munhu nemufananidzo Wavo 
uye Vakamupa pekugara panyika pakanaka chete, asi 
kuti vanofunganyawo nezvinodiwa nevanhu Vavo: (Chiverengo: Mapisarema 45:15,16) 

"Meso avose anotarira kwamuri; Munovapa zvokudya 

zvavo panguva yakafanira." Munotadzanura ruwoko rwenyu, Nokugutisa zvipenyu 

zvose." 

Mapisarema 145:15,16. Ngatitarisei zvimwe zvishoma zvinoratidza kuti Mwari 
anehanya nezvisikwa zvake. Funga nezvemvura 
yaunonwa. Inoukuru hwakapfuura zvivakwa zvakare 
kana nezvikomo. Mvura inokwanisa kukanganiswa kana kusvibiswa 
nezvimwe zvigadzigwa kana tsvina, asi zuva rinopisa 
kana kusasaudza mvura iyi ichiendeswa mumhepo, inozova yakachena igoshandiswa zvakare, uye 
igounzwa kwatiri yave mvura inonaya, dova kana 
chando. Izvi zvakakosha uye zvinoshamisa zvakaitwa 
naMwari! 2 
> 

> 

as 

> 

s 

> 

as 
> 

H 
** 

N o 
as 104 15 
107 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? Zvakare panesimba guru raMwari mudenga - simba 

rezuva! 

Tora nguva umbofunga nazvo: Dai zuva raive rakawedzera kukura kudarika zvariri 
kana kuti raiva pedyo pedyo nenyika kudarika zvariri, 
makungwa ose ainge achafashaira opera. Dai zuva raive diki zvishoma pane zvariri kana kuti riri 
kure nesu chaizvo, kungadai kwaigara kune mazayi 
echando. Nenzira dzese kungadai kusina upenyu 
panyika. Asi Mwari Havana kusika zvinhu zvese chete, 
asi Ndivo vanozvichengeta zvese. Mweya watinof ema 
chipo chinobva kunaMwari: Bhaibheri rinodaro, 

(Chiverengo: Jobo 12:10) 

"Mweya wezvipenyu zvose uri muruwoko rwake, 

Nokufema kwavanhu vose." 

Jobo 12:10 

Mwari Vakasika nyika, uye Vaiziva huwandu 
hwemweya watinofema kuti tirarame nekuva neutano 
hwakanaka panyika. Vaiziva zvakare nemweya yose yemumhepo kuti tinoda 

yakawanda sei. 

Izvi zvese zvaisangovapo zvega! Hapana mugumo panezvatakaitirwa naMwari munyika 
yedu - hapana mugumo pakuchengeta zvisikwa zvake. 
Chimbofunga nezveshiri dzinobva kune imwe nyika 
dzichienda kuneimwe, kuti zvinoshamisa sei. 
in 16 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? 
115 Kana muni 
I'-ii- ■! nenytka, 116 
117 Shiri dzineuremu ushoma hwakadaro dzinokwanisa sei 
kubhururuka mitunhu nemitunhu yakareba, kudaro 
dzichienda kwadzisati dzakamboona? Ko hove dzinokwanisa kuwana madziva 
adzakaberekerwa, ari kure kure mufambo wechiuru 
nemazana maviri mumakungwa sei? Dzakaziva sei 
nguva yekuenda nekwekuenda kwacho? 

Ko iye wakadzidzisa nyuchi kugadzira uchi hunova 
chinhu chinoshamisa chichiitwa nechinhu 
chinepfungwa diki diki ndiyani? Ndiani 
mutungamiriri wazvose? 
Jobo anotitaurira: 

(Chiverengo: Jobo 12:7-9) 

"Asi bvunzai henyu zvino mhuka, dzichakudzidzisai; 

Neshiri dzokudenga, dzichakuwudzai; Kana taurai henyu nenyika, ichakudzidzisai; Nehove 
dzegungwa dzichakuparidzirai." ''•■■ • kuU 
JI.HOVA ndlvi- 
Mwari; Seti> e 
uak^thu, lii i Ndianiko usingazivi pazvinhu izvi zvose, kuti ndirwo 

ruwoko rwajehova rwakaita izvi zvose?" 

Jobo 12:7-9. 

Hongo, Mwari ndiye akazviita! 

Basa redu rokunamata Mwari rakavakwa pamusoro 

pekuti Mwari ndiye Musiki wedu zvakare zvinhu zvese 

ndiye akazvisika. 

(Chiverengo: Mapisarema 100:3) 

"Zivai kuti Jehova Ndiye Mwari; Ndiye wakatiita, tiri 

vanhu Vake; 2 
> 

> 

as 

> 

s 

> 

as 
> 

ci 

H 

)-* 

N 
> 

© 
as 

> 118 17 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? f*imiu>iiirm9 

Tlrl vanhu 

Vakr, 

namakwal 

.IIKlhjd/'^ii 119 ruin^i runsinilhiii 
rciiyu guru 
iKiruKuko rwenyji 120 
122 


123 


J ^ ??—■ 


\ 


ivy uroiMi'UlAi 


1 


KliIi\.i |xi^.ul.inyjiM 


^H 


|Kikuji-i'fl/Jsii;i. 


1 


iiriiii]Ei%ii pj|[i3'ii\ ii 
V-ektirL'-k.ire 


/ 


/viului /\ Echigen? 


/ 


kllilM'H ... 


I 
Tiri vanhu Vake, namakwai anofudzwa Naye." 
Mapisarema 100:3. 

Mwari anoziva zvatinoda, zvakare anesimba 
rokutigamuchidza zvatinoda! 

(Chiverengo: Jeremia 32:17) 

Jeremia anoti, "Haiwa, Ishe Jehova! Tarirai, imi makaita 
denga nenyika rose napasi nesimba renyu guru 
noruwoko rwenyu rwakatambanudzwa, 

hakunachinhu chingakukonai imi." Hazvikupii munyararo mupfungwa here kuziva kuti 
Mwari anokwanisa kubata zvinhu zvese zviri munyika 
uye neupenyu hwako? 

Hapana dambudziko diki kuunza panaMwari 
wemasimba. Mwari Vanoziva zvese - Vanoziva 
kunyangwe nezvisati zvaitika. 

(Chiverengo: Isaya 46:9) 

Anoti, "...ndini Mwari, hakuna-wakafanana neni; lye unoparidza kubva pakutanga izvo zvichaitika 
pakupedzisira, nokubva panguva yekare-kare zvinhu 
zvichigere kuitwa..." 
Isaya 46:10 

Tinerunyararo nevimbo mukuziva kuti hapana 
chingaitika kwatiri chakaoma chekuti Mwari angatadza 
kuchigadzirisa.. Asi zvakanakira zvese, 125 18 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? (Chiverengo: 1 Johane 4:8) 
"Mwari Rudo." 
Jesu Vakati: (Chiverengo: Johane 16:27) 
Nokuti Baba vamene Vanokudai. 
128 Vjkuli ruliiHJ 
zlva kviuy.vd 
Lutl kum Jia£t- 
rtifii, kiirtii 
huppnyu, kana 
vatumwa. kiui; 129 
130 ' ■ ■ 1 1 -i ■ ••" ■ ■ i - ■ ■'■ ■ ■■ ■ i ii ' ■ 
kan^l kiv-JkHiil/ik- 
fc — ■ ■ '.i Urn Jin 1 1 Jim 
ctiftkasiku'A, | 

kutlpkirad/jniu ' 
nonidorwdM^-in, 131 
(Video: 10 sec) Zvinokushamisa here kuti Mwari 

wemasimba akasika nekuchengetedza nyika yakakura 

zvakadai angava nehanya newe? 

Zvakaoma kufunga nezvesimba raMwari risingaperi, 

huchenjeri hwake nekukwanisa kwake kuva 

panzvimbo dzese. 

Rudo chinhu chatinokwanisa kunzwisisa. Hakuna 

chingatiparadzanisa murudo rwaMwari munyika! 

(Chiverengo: VaRoma 8:38,39) 

"Nokuti ndino ziva kwazvo kuti kunyange rufu, kana 

hupenyu, kana vatumwa, kana vakuru, kana zvazvino, kana zvinouya, kana masimba, kana kwakakwirira, kana kwakadzika, 
kana chinhu chimwe chakasikwa, hazvingagoni 
kutiparadzanisa norudo rwaMwari, ruri munaKristu Jesu, Ishe wedu." 
VaRoma 8:38,39. 2 
> 

> 

as 

> 

s 

> 

as 
> 

H 
N o 
as 132 19 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? 
133 Mwari vanotida tichifadza kunyangwe tisingafadzi 
vadikanwi. Tinozviziva here izvozvo? Anotida 
kunyangee tiri vatema kana vachena, varume kana 
vakadzi, vakanaka pauso kana vakaipa. Hakuna umwe 
munhu akaita saiye. 
Asi chakakosha ndechekuti Anotida nekusingaperi! 7< . ... /vinj- 

t * mlak.ikucLi 
JiurUilo 
i iwinRajurf . (Chiverengo: Jeremia 31:3) 

"...Zvirokwazvo, ndakakuda norudo rusingaperi. 

134 


/ * 


Nnlcull 


it ttik 


J on ova 


v Mr i 


iv-jkdn-.ik.i; 
iiiturtl d/^kvfl 


(i^iripn 


HllkuMll^.l- 

pert.,. 135 
136 isj lui ItHidistgjku 1 (Chiverengo: Mapisarema 100:5) 

Davida akanyora kuti: "Nokuti Jehova wakanaka; ngoni 

dzake dziripo nokusingaperi..." 

Mapisarema 100:5. 

Mwari Havatambudzwi nesu nyangwe zvodini! 

Havangatirasi, Vanesu nguva dzese, Havangatisii! Kana 

tichinyunyuta mupfungwa dzedu maererano nerudo 

rwake kwatiri, Mwari Anotsanangura rudo rwake 

nenzira yatichanzwisisa nayo: 

(Chiverengo: Isaya 49:15,16) 

Komukadzi ungakanganwa mwana wake waanomwisa, 

akasava netsitsi nomwanakomana wechizvarwa chake 

here? Zvirokwazvo ava vangakanganwa, asi Ini 
handingakukanganwi. 137 
Tarira, ndakakunyora pazvanza zvangu..." 
Isaya 49:16. Mwari Vakaedza kuratidza rudo rwavo kumunhu, asi 
mashoko akaunzwa nevaporofita nengirosi haana kunge 
akakwana. Hatina kuwana mashoko acho. 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? 
142 
144 
Saka Mwari vakazotuma Mwanakomana wavo. Jesu 
aive arichiratidzo chakaperera chehunhu nechimiro cha 
Baba Vake Vari Mwari. (Chiverengo: Johane 14:9) 

Akati, "Wandiwona Ini, wawona Baba. 145 Kana tichida kuziva kuti Mwari Vakaita sei uye kuti 
Vanonzwa sei pamusoro pedu, tinofanira kuverenga 
upenyu hwa Jesu Kristu. Akatora chimiro chedu akaita 
sezvatiri, kuitira kuti agosvikira pazvidiso zvedu. 
Akaparidzira mashoko akanaka oruponeso kuvarombo. 
Akaporesa avo vaive nemoyo yakakuhunika 
Akasvinudza mapofu. 

Akapa kudya kune vaive nenzara akadya nevanhu 
mudzimba dzavo. Akavakanganwira zvitema zvavo 
akavapa tariro remangwana rakanaka. Uso Hwake hwakaonekwa nevazhinji. 

Inzwi rake rakanzwikwa nevazhinji. 

Akaparadzira upenyu nemufaro mumamisha 

nemumadhorobha maaifamba. 

Upenyu Hwake hwaive hwekuzviramba uye Ainyanya 

kufunga pamusoro pevamwe. 

Apo patinoona kunyadziswa, kutukwa , uye 
kudzikisirwa kwaakaitwa, rufu Rwake pamuchinjikwa 
nekudzimbikana kwemoyo Wake, ndipo patinobva 
tatanga kunzwisisa zvishoma nerudo rwaMwari kuvana 
Vake. 2 
> 

> 

as 

> 

s 

> 

as 
> 

H 
** 

N 
> 

© 
as 

> \okitii M^uii'i 
wakada tw iJ-,,1 
ODkudaro i 
kuti '.-..iJ-ifui 
MuaiiakoiTinnfl 
ivakt 

waknbcreleiva 
muiDive woga, (Chiverengo: Johane 3:16) 

Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro, kuti wakapa 

Mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga, 146 21 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? 
149 
150 kuti aninani unotenda kwaari, arege kufa, asi ave 
nohupenyu husingaperi." 
Johane 3:16. Ndiani uyu Mwari wenyika yese? 
Ndiye Musiki Mukuru. 
Ndiye Unopa nekushamisa. 
Ndiye Muiti anoshamisa. 
Ndivo Baba Vanorudo. 

Makore akawanda apfuura chimwe chikomana 
chakawirwa netsaona. Akatakurirwa kuchipatara 
akuvara zvikuru. 

Chikomana ichi chaida kuwedzerwa ropa pakarepo. 
Hapana akawanikwa kuti ape ropa racho. Baba 
vemwana uyu vaive neropa rakafanana neromwana 
wavo vakazobvuma kupa ropa ravo. 
Vanachiremba vakabva vatanga kuburitsa ropa kubva 
mumuviri wababa richienda kumwanakomana. 
Paierera ropa richibva neparuwoko rwababa richipfuura 
nepachubhu richienda kumwanawavo, baba ava 
vakatarisa chiremba nemisodzi muizwi ravo vakati; 
"Chiremba, kana zvakafanira, torai rese. Chiremba 
ndinozvipira kupa ropa rangu rese kumwanakomana 
wangu." 

Baba vedu vari kudenga Vakatarisa panyika yavakasika 
vakaona yakarasika muchitema. Vakapa zvese denga 
raikwanisa kupa muMwanakomana wake. 
Jesu Vanoti, "Baba kana muchida, torai zvese. Torai 
donwe rese reropa rangu muponese mwanakomana, 
mwanasikana, neshamwari yangu." 22 4 - Masanga Here Kana Kuti Zvakarongwa? 
151 Ko ungatiza sei kubva kurudo rwakadaro? Samasimba, 
Mwari Vanerudo Vakakusika. Pakatadza vanhu vese, 
Vakazvipira zvese nekuda kwako. 
Vanehanya newe. Vanokuda nerudo runoshamisa. 
Patichakotamisa uso tichinamata pamanheru aya, 
ungada here kusimudza ruwoko rwako uchiti. "Mwari 
ndinovhura mwoyo wangu kurudo rwenyu. 
Ndinotenda nekundisika nekundidzikinura 
kwamakaita. Ndinozvipira upenyu hwangu kwamuri 
iyezvino." 2 
> 

> 

as 

> 

s 

w 
w 

as 

H 
N O 

as 
> 23 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA 
Zvinoreva Chinyi Kwauri Nhasi Makore apfuura muchinda ainzi Marsh akaziviswa kuti 

vatete vavo vaive vashaika uye kuti vakamunyora 

pakuti awane mugove pazvinhu zvavo. Mugove uyu 

waive wakanyorwa izvi, "Kunewe mudikanwi wangu 

Steven Marsh, ndinokupa Bhaibheri nezvose zviri 

mariri, pamwe chete nemunda wangu." 

Marsh paakabhadhara zvikwereti zvese pakangosara 

mari shomanana chete. 

Nekukasika mari yakazopera, Marsh achibva asara 

neBhaibheri chete iro raakazochengetera mubhokisi. 

Steven Marsh akazoenda pamudyandigere aine kamari 

kashomanana chete. 

Akagara panzvimbo iyi kwemakore makumi matatu 

achinetseka. VI < 

as 
o 

> 

< W as 

N 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA 


(Video: 9 sec) Pakupedzisira, ave nemakore anodarika 

makumi mapfumbawe, akafunga kuyenda kunogara 

nemwanakomana wake. Paayirongedza zvinhu zvake 

akasangana neBhaibheri raakasiirwa natete vake 

achibva atanga kurivhura. 

Marsh akazoshamisika zvikuru kuwana mari mukati 

memapepa aayiivhura. 

Akaverenga mari yaipfuura zviuru zvishanu. Yaiva 

mari yakawanda kwazvo munguva iyoyo. Murume uyu 

aiva apedza nguva yakawanda achitambura iye aifanira 

kuva mupfumi. Upfumi hwake hwaiva mushoko 

raMwari. 

Zvingaita here kuti nesuwo tineupfumi huripedyo 

hwatisiri kuwona saSteven Marsh? 

Kune zviuru nezviuru zvinobvumira kuti Bhaibheri 

ibhuku rakanyorwa zvinoshamisa. Vanobvuma kuti 

ibhuku rakafemerwa naMwari uye rinotsanangura kuti 

hupenyu husingaperi hunowanikwa sei. 

Vanhu vemarudzi ese, uye vanobva kunzvimbo 

dzakasiyana vanobvuma shoko raMwari sechinhu 

chinoshandura hupenyu hwavo. 

Vamwe vanhu havatenderani nazvo. Vanemibvunzo 

yakawanda pamusoro peBhaibheri. 

Saka chii maererano nebhuku rinotengwa nevanhu 

vakawanda munyika yese, Bhaibheri Dzvene? 

Tingavimba naro here? Rinotaura chokwadi here? 

Rine zvakarurama here? 

Vamwe vanhu vanoti unogona kuvimba neBhaibheri 

pasina kurishora. Vamwe vanopikisa. 

Ndevapi vanechokwadi? 

Mhinduro yakakosha, nokuti kana Bhaibheri riri 
rechokwadi, zvinoreva kuti nyangwe uchivimba mariri 
kana kwete rinova nyaya yehupenyu kana kufa kwako! 
Kana Bhaibheri ririchokwadi, hupenyu hwako 
huchayenderana nekuti unoribvuma nekuritevera here. 
Chaunotenda muBhaibheri chinoita kuti pave 
nemusiayano mukutenda kwako munaMwari. 
Pane nzvimbo imwe chete yaunganyatsowana 
kunzwisisa nezva Mwari, ingori Bhaibheri. 
Chikonzero ichi, chekunzwisisa Mwari ndicho chakaita 
kuti Bhaibheri rivepo. 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA 

Rinotitaurira naMwari asingaonekwi watingazive 
nokuverenga shoko Rake raakatumira nevaporofita vake 
neMwanakomana wake Jesu kuti vatizivise 
nezvaMwari. Naizvozvo, ngatiwongororei bhuku iri, Bhaibheri, 
rinosidaidzwa kuti ishoko raMwari, tione kana 
tingawane umbowo hwekuti ndere chokwadi kana 
kwete, kuti ringavimbwa naro here kana kuti kwete. 

(Video: 6 sec) Bhaibheri harisi bhuku rimwe chete 
badzi, asi kuti mabhuku akawanda ari munerimwe 
chete. 

Bhaibheri rine mabhuku makumi matanhatu 
rematanhatu akanyorwa nenguva dzakasiyana 
nevanyori vakasiyana munguva dzemakore ari chiuru 
nemazana matanhatu. Uye rinemabhuku makumi 
maviri nemanomwe 27) muTestamende Itsva 
nemabhuku makumi matatu nepfumbamwe (39) mu 
Testamende Yakare. 

Varume makumi mana navashanu vakanyora mabhuku 

aya, asi tinoona kuti hapana musiyano pane zvinyorwa 

zvacho. 

Mabhuku aya anoyenderana kunyangwe vanyori ava 

vasina kumbosangana kana kuwonana. 

Varume ava vaiva nemabasa akasiyana. Vamwe vaive 
varedzi, vamwe vafudzi, vamwe madzimambo, vamwe 
vatungamiriri vehurumende, vamwe varimi, vaparidzi, 
nevarapi, vanhu vakabva kwakasiyana. 

(Video: 13 sec) Asi pane kuwirirana pamabhuku 
avakanyora. Chishamiso chikuru zvachose! 
Kuwirirana uku kunokwanisa kutsanangurwa nekuziva 
kuti Mwari Vakapa bhuku iri kwatiri kuti tikwanise 
kutaura naye. VI < 

as 
o 

> 

> 

W 
N 

g 

> 

as 

N 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA 
mikimir.i 
nokurangg .... 
niukururnma, (Chiverengo: 2 Petro 1:21) 

Petro akanyora kuti: "Nokuti hakunahuporofita 
hwakatongouya nokuda kwomunhu, asi vanhu 
vaMwari vakataura, vachimutswa noMweya Mutsvene." 
2 Petro 1:21. 

(Chiverengo: 2 Timotio 3:16-17) 

Mupostori Pauro akanyora kuti: "Rugwaro rwose 

rwakafuridzirwa naMwari, runobatsira pakudzidzisa, nokuraira, nokururamisa, nokuranga kuri mukururama, 14 w.iMviMrl 
akvKinc, 
agadzlrlrw? 

osc .ikan..ik,J. 15 


17 


m 1 ' 
y IWti l.H ,' 


■ 


. . . NcIlLLhUHUiI 
illfwl H'luil 


St 


iiiuiiiiieiilct, 


** 


lullk.ina..., 4 


•* 


nt1ik.iv,irnla, .* 


ff kuti munhu waMwari akwane, agadzirirwe kwazo 

mabasa ose akanaka." 

2 Timotio 3:16-17 

Chikonzero chakaita kuti Mwari vasarudze nzira iyi 

-kutaura nesu nezvinyorwa- ndechekuti kutaurisana 

kwake nemunhu vakatarisana kwakagurwa nechitema. 

Apo Mwari paaitaura nemunhu vachifamba vese 
mubindu reEdeni, pakanga pasina chikonzero chekuti 
pave nemuporofita pakati pavo achinyorera vanhu 
zvaidiwa naMwari kuti vaite. Apo Adamu paakatadza, akavandira Mwari, nekuti 
aitya zvaaive aita. 

Apo Mwari paakabvunza Adamu kwaaive, 
Adamu akapindura akati, 

(Chiverengo: Genesi 3:10) 
"...Ndakanzwa inzwi renyu mumunda, 
ndikatya,...ndikavanda." 
Genesi 3:10 18 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA 
■> -n.H 1 1 Vjlkl! 

vapomfilii 

^vjkavanzlka 

zvake. 20 

Mwari haana kuramba achitaura uso ne uso naye. 
Akasarudza kuti atizivise zvaanoda kuburikidza 
nevaporofita Vake uye neMwanakomana wake. (Chiverengo: Amosi 3:7) 

"Zvirokwazvo, Ishe Jehova haangaiti chinhu, asina- 

kumbozivisa varanda vake vaporofita zvakavanzika 

zvake." 

Amosi 3:7 

Mwari vakafemera Moses kuti anyore bhuku rajobo 
nemabhuku ekutanga mashanu emuTestamende Yakare, 
awo anonzi "Mutemo." 
Izvi zvaiva munguva ya 1500 B.C. Panguva ino valsraeri vakanga vawanda munyika kuva 

zviuru nezviuru zvevanhu. Saka Mwari aida kutaura 

kudakwake achishandisa zvinyorwa. 

Izvi zvaive zvanaka apo nguva yekushandiswa 

kwemavara anonzwisisika yavepo pane zvinyorwa 

zvaitora nguva kunzwisisa zveku Egipita zvainzi 

hieroglyphics. 

Vanhu vaive vachazokwanisa kuverenga mirairo 
inegumi yaive yanyorwa naMwari Pachake nebhuku 
remitemo rakanyorwa naMoses. Asi mubvunzo unongovapo unoti: Bhaibheri richiri 
kuvimbika uye richiri sezvaraive here, risina 
kushandurwa sezvarakapiwa naMwari? 
Kusvika mugore ra 1947, zvinyorwa zvaivepo 
zveTestamende yakare zvaive zvenguva ya A.D.900. 

Zvinyorwa zva Isaya zvakawanikwa, zvaisvika mugore 

ra 125 B.C. 

Zvaive zvanyorwa kare mumakore chiuru, chinyorwa 

chisharu chisati chavepo. 

Zvaive zvine bhuku rese ra Isaya. VI < 

as 
o 

> 

< W as 

N 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA fou HiKilm tfniwi lfl >, . E'jm»UiijTHU' chilwuku 

i an I Hi, 
paruin^Gv^uiL 1 vara rii 
bcdzi rLnt>niub*uiL£o n 
i-iiinitiiborr anainJ/.zju ., 26 
27 


Muchinda anonzi Sir Frederic Kenyon, arimudzidzi 
zvakare mutungamiri wechikoro chenhoroondo cheku 
British akati: 

Panechimwe chitsauko chinemavara 166, panongovane 
vara rimwechete bedzi rinomubvunzo mushure 
memakore anamazana negumi okuchengetedzwa, 

zvakare vara iri harishanduri kunzwisisika 
kwechitsauko! Frederic Kenyon anozviyisa neiyi nzira: Sir Frederic Keny Liit^.ki.hLiii- \i,iY.k- nnktiWh'3 

I. mi ,i3. ( iImu niLiniai.ivnku aire 
H^huku rutiiukwiidJ i ■>'<.] h ,:\ i . Mukristu chaiye chaiye ungataure hake nokusatya kuti 
akabata mumawoko ake shoko rechokwadi raMwari, 29 mkiiuiiy.Vi it kuta L i nBt'tiPkcurt 1 

ktuviklr,! kw,'iiiri 

Einkui lh-lli:i-h.-ll./w,ii 
k^Vilkilfcoiillil kusilbl kliTJiikjl 

k.ni..i \ata rimwp huro. 

I Jn*h»roprai u iir FrrffliK Kipnm 30 
rakaunzwa kubva nechekare kusvikira kwatiri 
nokuchengetedzwa kwakakosha kusina kurasika kana 
vara rimwe haro. Va Kenyon vakataura izvi shure, apo vagara hupenyu 
hwavo vachiwongorora wumbowo hwekuti Bhaibheri 
rakagashidzwa sei kuvanhu uye kuti kugashidzwa 
kwaro kwakakonzera chii pabhuku iri. 

Vaishora Bhaibheri kwemakore akapfuura vakatsvaka 
chikonzero chekunyunyuta Bhaibheri, asi vakawanda 
vaishora ava vakanyaradzwa nezvaicheriwa 
nevawongorori zvairatidza zvinhu zvaitika kare 
munguva yevanhu vakanyorwa muBhaibheri. 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA 
Kusvika makore apfuura, zvishoma zvaingozikanwa 
zvekare kunze kwezvirimu Bhaibheri. 


H 


Nhoroondo yekare yakaratidzika sekusanzwisisika 
zvachose nekuda kwemanyorero ekuEgipita anonzi 
hieroglyphics. Nokuti hapana muEgipita kana munyika 
yese aikwanisa kutsanangura zvinyorwa izvi. 

Mugore ra 1798, Napoleon akatungamira mawuto 
kupinda munyika yekuEgipita. Nemawuto ake 38 000, 
Napoleon akatora zana revavezi, vanogona mitauro 
navana mazvikokota kuti vamubatsire kurava kana 
kunzwisisa nhoroondo yeku Egipita. 

Pese pese vaingoona zvinyorwa zvisingaverengeki, 
nemidhuri yakagadzirwa zvakanaka nematemberi. 
Napoleon nevadzidzi vake vakashamisika nezvinyorwa 
izvi vakashaya kuti zvingave zvairevei. 

Mugore rakatevera ra 1799 pane chishamiso chakaitika 
paneavo vanochera vachiwongorora nezvenhoroondo 
(Archeological discoveries). Umwe wemawuto aNapoleon akawana dombo rainzi 
"Rosetta Stone" rakakura chose (122cm by 76cm) 
raizobudisa pachena nhoroondo yese yaiva yakavanzika 
maererano nezvinyorwa zvekuEgipita zvainzi 
Hieroglyphics. 

Dombo rinonzi Rosetta rakachengetwa kumuseum 
yekunyika yeBritain. VI < 

as 

o 

> 

> 

w 

g 

> 

as 

N 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA 
Dombo iri rakawanikwa pedyo neguta reku Rosetta 
raiva nezvinyorwa zvemhando nhatu. ^ 


k^ 


4W9 


l 
Zvinyorwa zvehieroglyphics, chiEgipita nechi Giriki. 
Vadzidzi vaikwanisa kutsanangura chiGiriki asi 
zvinyorwa zvekuEgipita vaisazvikwanisa. Kwapera makore makumi maviri mugore ral822, umwe 
murume aiva akachenjera wechiFrench anonzi Jean 
Francois Champollion akashamisa nyika nokuti 
akakwanisa kududzira zvaiva padombo reRosetta, 
zvinyorwa zvehieroglyphics zvekuEgipita. 

Nekudaro zvakavanzika zvekuEgipita 
zvakazovapachena kuvadzidzi venyika. Asi chakanyanyokosha, nhoroondo yekuEgipita yaiva 

yakanganikwa yakazopupura zvinyorwa tsvene 

zvaMwari. 

Matombo akaratidza kuti Bhaibheri ndere chokwadi! Pavanoyenderera mberi vachichera, maArcheologists 
anowana huchapupu hunopupurira nhoroondo 
yeBhaibheri nezvakaitika kare. Tsvakurudzo yakawanikwa kuTell Marduk 

yazunungutsa vanotsvakisisa kana vanowongorora 

nezvenhoroondo. 

Guta iri rainzi Ebla riri kuSyria - uye raimbove 

neupfumi nevagari vanosvika zviuru zvamazana 

matatu. 46 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA 


Kubva pakawanikwa zvinyorwa pagungwa dzvuku, 

vadzidzi vazhinji vakafadzwa nazvo. 

Asi zvinonyanya kufadza vadzidzi veBhaibheri. Muchikoro chevanyori chakabatana nemba 
yemutungamiri makawanikwa matombo kana 
mahwandefa zviuru gumi nezvina akanyorwa munguva 
yana 2300 B.C. Zvinyorwa zvakare munyika yese zvino 
sanganisira zvinyorwa zvakawanikwa zvakare zveku 
Ebla. 

Vanoona nezvenhoroondo vakabvunza kuti vaHeberu 
vangadai vakaita zvigadzirwa izvi munguva yaMoses 
here? Kusvikira makore gumi nepfumbamwe hapana 
zvinyorwa zvaive zvavepo seumbowo. 

Zvisinei, matombo anonzi Ebla nemamwe, anoratidza 
kuti aivepo pamunguva yaMoses. 
Vaongorori vakawana zviverengwa zvemakore akare 
apo Moses asati avepo. 

Mahwandefa eku Ebla anoratidza ngano yekusikwa 

neyemurove. 

Zvimwe zvakanyorwa mazita nenzvimbo 

dzinofambirana nedzemu Bhaibheri: Esau, Abrahama, 

Israeri, Sinai nejerusarema. 

Chinoshamisa kutaurwa kwemaguta akaipa eSodhoma 

neGomora. 

Kusati kwava nezviwanikwa izvi, hakuna kumbotaurwa 

nezvemazita aya kunze kwemuBhaibheri. 

Zvinoreva kuti aingotorwa senzvimbo 

dzinongowanikwa mungano chete. 

Zvakadaro, mabhuku mazhinji anofanira kunyorwa 
patsva, kuitira kuti zviwanikwa izvi zvive nemazita 
enzvimbo ezuva iroro. VI < 

as 

o 

> 

< W 
N 

> 

as 

N 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA 
yt^licrkc) runvii 

tavukwadi 

kubvird 

l>.il. in,i-i;:,i ... ... iiii Jehova, 

ndlmildJkir^ 

jTViikiirtirciniii, 

iHlli]Li|3,irkl/,i 
zva/vokw.ittL 55 Vamwe vanyori vanobvumirana nokuti Genesi 
anopfuura nziyo dzevafudzi nengano. 
Zviwanikwa zvekuEbla nezvekunedzimwe nzvimbo 
zvinopupura chokwadi chemuBhaibheri! 

(Chiverengo: Mapisarema 119:160) 

Davida akati, "Wunganidzo yeshoko renyu izvokwadi 

kubvira pakutanga..." 

Mapisarema 119:160 

(Chiverengo: Isaya 45:19) 

Mwari anoti muna Isaya 45:19: "...Ini Jehova, ndinotaura 

zvakarurama, ndinoparidza zvazvokwadi." 
... Ko iri liaj 

Hirabhirmii, 
pi t;i glint, 
randJiluvjiJiii 
lni...T Zvirikuwanikwa mazuva ano nevawongorori 
zvinoratidza kuti nyika dzakawanda dzisisipo 
dzirikupupura, dzichipupura kuti Bhaibheri 
rinovimbika zvakare ririchokwadi. Kusvikira muna 19th century, vamwe vadzidzi vaitenda 
kuti mambokadzi ainzi Semiramis akavaka guta reku 
Bhabhironi. Asi muBhaibheri tinonzwa Danieri 
achitaura zvakataurwa namambo Nebhukadhinezari, 

(Chiverengo: Danieri 4:30) 

"...Ko iri harizi Bhabhironi, guta guru, randakavaka 59 
ini. ?" Danieri 4:30. 

Ndiani aiva nechokwadi? 

Mugore ra 1899, Robert Koldewey akatanga kuchera 
zvakare zvekuBhabhironi, achivhundunura mazana 
ezvitinha zvakare, zvese zvaiva nechiratidzo chamambo 
Nebhukadhinezari, zvese zvaiva zvatorwa pamidhuri 
nematemberi eguta iri! 10 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA 
Mjnliivii ndilcavaka 

litVt TOkUIMSg,! L\\ .!n;;n 

Hwartdpfa Mambo 

dkcir.Lurj, dtate 

Ko hi h ,m/i 
Uhithhii mil. 

pilfl glim. 62 63 ill] in' n: ll.r rctnctl^um. 

ndikurivc I 

hHituiitrtio "iinrajk \ 

lm E UILlil/.ittLin:ibj>? -r 

ttvrv't 

Hwandefa raitsanangura kubudirira 
kwaNebhukadazinezari rakawanikwa nevacheri kana 
ma archeologists eku Bhabhironi. "Zvidziviriro zvenzvimbo yeku Esagira neBhabhironi 
ndaka simbisa ndikavakapo zita rokutonga kwangu 
nokusingaperi." (Chiverengo: Danieri 4:30) 

Bhaibheri rinotaura kuti: "Mambo akataura, akati: Ko iri 

harizi Bhabhironi, guta guru, randakavaka ini nesimba rangu guru, ndikurise 
humambo hwangu, huve hugaro hwamadzimambo, 
here?" 
Danieri 4:30 

Zvinyorwa zve East India House zvirimuguta reku 
London, zvinoratidza zvinyorwa zvekuBhabhironi 
zvaitsanangura kuvakwa kwedzimba dzakakura 
dzamambo Nebhukadhinezari. 
Izvi zvese zvakawanikwa zvakamira neshoko raMwari. 

Chimwe chishamiso chenhoroondo yenyika chaive chiri 
kusawonekwa kwaBelshazzar samambo weku 
Bhabhironi. Bhaibheri rakatsanangura Belshazzar 
semutungumiri weBhabhironi akawona kunyora 
kweruwoko rwaMwari pamudhuri apo paaipembera 
nevamwe vake. 

Belshazzar uyu akangowuya mupf ungwa dzaDanieri 
here? Kwete! 

Nabodinus, uyo akazotsiva mambo Nebhukadhinezari, 
akapa humambo hwake kumwanakomana wake ainzi 
Belshazzar apo paaiva afamba rwendo kwemakore gumi 
kunzvimbo yeku Tenia kuArabia. VI < 

as 

o 

> w 

> 

N 11 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA 
69 
70 Asi Iwe 
Cinlcri, van St 
mashoko, 

ill u:i Ul.ll-.l; 

nrchhimhi*;". 

kusviidra 

kunguva 

Mikii]>i'iI/L'»ij-,ii 71 Mahwandefa akacherwa akanyorwa kuti humambo 
hwakapuwa Belshazzar, uyo ayidikanwa. 
Izvi ndizvo zvaive zvakanyorwa: "Kuna Berishazzar mwanakomana mukuru wangu, 
akaberekwa neni, ndinoshuwa kuti akudze Mwari 
Mukuru mumoyo make; ngaasapinda munzira yechivi; ngaazadziswe nezvehupenyu; zvakare rukudzo 
rwaMwari Mukuru ngarugare mumoyo maBerishazzar, 
dangwe rinodiwa rangu." 
—God Speaks to Modern Man, p. 154. 

(Chiverengo: Danieri 12:4) 

Zvinofadza kuverenga muchitsauko chekugumisira 

chaDanieri kuti: 

"Asi iwe Danieri, vanza mashoko, unamire bhuku 

nechisimbiso, kusvikira kunguva yokupedzisira; v^/lilnji 
vjth.imlun 
posc-posc. 
DBiivo 

i- ii.r- -. .niil'.i. 72 
vazhinji vachamhanya pose-pose, nezivo ichawanda/ r 

Danieri 12:4 

Ruzivo rwaive ruchawedzerwa kwete rwana 

mazvikokota chete. 

Asi ruzivo rwaive ruchawedzerwa zvakare rwechokwadi 

cheshoko raMwari. 

Zvitinha nemahwandefa, nezvinyorwa - zvakacherwa 
nevanowongorora nhoroondo - zvirikuratidza kuti 
Bhaibheri ndere chokwadi! Zvisinei, umwe huchapupu hunoratidza kuti Bhaibheri 
ishoko rakafemewa raMwari chishamiso charo 
chekuporofita nekusakanganisa izvo zvichaitika. 12 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA 
JjsmiLw lyi' uiifipiiriil/ii |- 

kicb^i.! fhlkLllilll^El 

|i,iI.!|:ii-i./imi j 

lli.lv ll"-.' «',lli ;..' 

} ekjif-kittv /vinliL 
Kvlchlgcre ktilnvj 


■ISiMlIl^H 
/VllIU 
Blulslilmiil, 
tlnvtiibiri 
1 ). i in, li!- liusc, 
pukncvilui kudro, 79 


/ 


■l$*MlJl»^ 
f 


rfthalta 


VrikiiptirHulfni 
^ncGoiKiora. 
- *«■*. (Chiverengo: Isaya 46:9-10) 

"...Ndini Mwari, hakuna-wakafanana neni; iye unoparidza kubva pakutanga izvo zvichaitika 
pakupedzisira, nokubva panguva yekare-kare zvinhu 
zvichigere kuitwa..." 
Isaya 46:9,10. 

Hongo, Mwari azarura zvese kuti zvive pachena, Atipa 
kunzwisisa nezvichaitika, Mwari anoratidza kunyika 
yese kuti Bhaibheri haringori bhuku chete. 
Asi kuti ibhuku Rake. Bhabhironi risati ranyatsosimba nekuzvikudza, Bhuku 
raMwari rakaporofita kuti richadonha chete: 80 (Chiverengo: Isaya 13:19) 

"Zvino Bhabhironi, rinembiri pahushe hose, 

raizvikudza vaKardea pamusoro pokunaka kwaro, richaita sapanguva yakaparadza Mwari Sodhoma 

neGomora." 

Isaya 13:19 

Bhaibheri rakaporofita simba kana nyika ichakunda 

Bhabhironi. VI < 

as 
o 

> 

2 


as 

N PBt.jErllltVil 

ilVeya 

.M^ilEWllllHJ 

iMcdia, no kilt i 
* ilmnuigarin! wake 

I > > ■'■• ■■■■ ' ' I- ■ i ! •■ . ■ . 1 1 I ,• . i 

BFuhhlruni ,,. 81 (Chiverengo: Jeremia 51:11) 

"...Jehova wakamutsa mweya yaniadzimambo 

avaMedia, nokuti murangariro wake ndowokuparadza 

Bhabhironi..." 

Jeremia 51:11 13 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA 
ijebova 

WLlkl', 

kiiiiakorcslil, . . 
miinm/aruriri! 

tllikuVH 

I vvnilM-i i fuU- 83 

Zita remunhu aive achazotungamira mawuto 
ayizokunda Bhabhironi akaporofitwa makore 150 asati 
aberekwa uye nenzira yacho yaaive achakunda nayo. (Chiverengo: Isaya 45:1) 

"Zvanzi najehova kumuzodzwa wake, 

kunaKoreshi,...ndimuzarurire mikova pamberi pake. 

Isaya 45:1 

Zviporofita zveBhaibheri zvakazadzikiswa here? 

Hongo, zvakanyatsozadzikiswa! 

Pamudhuri we Persia pamuseum yeku Britain 

pakaratidzwa hwandefa raKoreshi— rakawanikwa 

pamadota ekuBhabhironi. 

Pahwandefa iri, Koreshi kana Cyrus anotaura 

nekukunda kwake! 

Zvakanyorwa zviripachena uye ichokwadi! 

Bhabhironi harina kuporofita bedzi kuparadzwa 
kweBhabhironi asi rakayenderera mberi richiti: (Chiverengo: Jeremia 51:37) 
"Bhabhironi richaitwa mirwi..." 
Jeremia 51:37 (Chiverengo: Isaya 13:20-21) 
Isaya akanyora kuti: 
"Haringatongogarwi navanhu. "Asi zvikara zvomusango zvichavatamo...mhou 

dzichagaramo..." 

Isaya 13:20,21 14 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA 
90 
tvcdu riclugara 

tiukii£m&j|Mn'L 
Mwari chete ndiye Ayiona zvichazoitika, izvo 
zvaizowira Bhabhironi. Mutsvagururi anonzi Austen H. 
Layrad anotsanangura nzvimbo yeBhabhironi 
rakarenemashoko aya: 

Mirwi nezvakaparadzwa zvakawanda panzvimbo 
yakakura zvikuru... Zizi dzinowanikwa ipapo zvakare nemapere 
anowonekwa achifamba-famba. 

Discoveries Among the Ruins of Nineveh and Babylon, 
p. 413. 

Pakuzvikudza kweBhabhironi, hapana chakasara kunze 
kwezita raro ririparutivi rwemugwagwa. 
Mirwi yakawanda nekuparadziwa kuri ipapo 
huchapupu hunoratidza kuti Bhaibheri rakafemerwa 
uye rakavimbika. 

(Chiverengo: Isaya 40:8) 

Tingabvumirane nemuporofita: 

"Uswa wunowoma, ruva rinosvava, asi shoko raMwari 

wedu richagara nokusingaperi." 

Isaya 40:8 

Shamwari, kana Mwari angaporofita nekusakanganisa 
izvo zvichaitika, tinganyunyute here simba Rake 
nehuchenjeri Hwake hokuporofita kuti ramangwana 
redu rakadini? Kwete! Chiporofita cheBhaibheri chinotipa nguva yekuwona 
remangwana kana zvichaitika kuburikidza nemaziso 
aMwari, uye nekunzwisisa magadziriro Ake 
ematambudziko atinosangana nawo munyika. VI < 

as 

o 

> 

> 

W 
N 

g 

> 

N 15 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA 

Bhaibheri haringori renhoroondo chete, rinopfuura 

izvozvi, rinopfuura kungozadzikiswa kwezviporofita 

zvaro. 

Dai raiva risiri izvi, zvaisavanebasa kuti munhu 

angariitei. 

Mwongo wenyaya yeBhaibheri, kutsanangura 
zvakaitika pagomo rekujerusarema makore akapfuura. 
Uye matendero edu anopa mutsauko zvikuru maererano 
nay izvozvi! 

Mwanakomana waMwari akafa pamuchinjiko iwoyo 

kana kuti kwete. 

Bhaibheri rakataura chokwadi here pamusoro pa Jesu? 

Gomo reKarivhari raive kuri ngano kana kuti 

zvakaitika. 

Zvinoita mutsauko, uye tinofanira kuzviziva! 

Kuda umbowo hwekuti Bhaibheri ndiro chairo 

zvarinoti riri, isimba raro rokushandura hupenyu 

hwavanhu. 

Simba iroro rinowanikwa pamunhu umwe chete—Iye 

anova Jesu Kristu! Jesu akati, 


hilMLl^lp'. Jl 
THLUlilho FIHrilU I 

ittdlwo 100 
101 (Chiverengo: Johane 5:39) 

"Munonzvera Magwaro, nokuti munoti hupenyu 
husingaperi munaho maari; ndiwo anondipupurira ini." 
Johane 5:39 

Jesu aitaura maererano neTestamende Rakare, nekuti 
Testamende itsva raive risati ranyorwa! 
Kana uchivhura Testamende Rakare, uchawona kuti 
rinoporofita nekuuya kwaMesiya uye richitaura nebasa 
rake rorudo neruponeso. ttmsbokd aiigu, 

mlkhii i in.'! ni. 
kuti r\ase 
/ViikuiiiyiUriva 
IKiriHiMiro (Chiverengo: Ruka 24:44) 

Jesu akataurira vadzidzi vake kuti: 

''...Ndiwo mashoko angu, andakakuwudzai ndichiri 

nemi, kuti zvose zvakanyorwa pamusoro pangu, 102 16 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA 
105 

107 pamurairo waMosesi, napavaporofita, napaMapisarema, 
zvinofanira kuitika." 
Ruka 24:44 Testamende Yakare yakaporofita nezvajesu uye 
Testamende Itsva inyaya yehupenyu Hwake. 
Tarisa, Bhaibheri rese rinobudisa pachena Jesu Kristu, 
uyo akauya kuzoratidza nyika kuti Baba Vake vakadini. 

Ndicho chikonzero Bhaibheri richinzi "Shoko 
rinorarama raMwari." 

Rinotakura simba rinoshamisa kwese kwarinoenda— 
simba rekushandura hupenyu hwavanhu, richishandura 
pfungwa dzavanhu, richipa simba kuneavo vasina 
simba, richinyaradza vanochema nevanematamdudziko, 
richipa zvakare tariro kuneavo vanofa. 
Munhoroondo yese, simba reBhaibheri kushandura 
vanhu rakaonekwa panzvimbo dzakawanda. Vanhu 
vakawanda vakaipa vakashandurwa vakava vanhu 
vakanaka nevanorunyararo muBhaibheri. 

Vasingazvidzori nevasinahunhu vakashandurwa kuva 

vakachena nevakarurama. 

Zvidhakwa zvakanunurwa pakunwa doro, mbavha 

dzakanunurwa pakuba, vanoreva nhema vakanunurwa 

panhema dzavo. 

Hautsvaki kutarisa kure nhasi kuti uwane mhondi 

dzaivamuzvitokisi dzakashandurwa mukuva maKristu 

anemufaro kuburikidza nesimba reBhaibheri. 

Hautsvaki kutarisa kure kuti uwone michato yaive 
yakunoparara ikazonunurwa, ikazozadzikiswa nerudo 
rutsva kuburikidza nesimba reBhaibheri. 
Hapana ungaverenge Bhaibheri nekuvimbika, mazuva 
ese rikasamushandura. Zvakare ukagara mazuva ese 
shamwari yangu uchiverenga Bhaibheri, 
richakushandura newe. VI < 

as 

o 

> 

> 

W 
N as 

N 17 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA 

111 Jesu aigara nguva yake yakawanda achishandura vanhu. 
Izvi ndizvo chaizvo zvinofanira kuitwa nemaKristu. 
Ndiwo zvakare umwe musoro wenyaya unowanikwa 
muBhaibheri, masimba aro anoshamisa. 

(Chiverengo: Johane 8:32) 
Jesu aiziva simba chairo raishandura vanhu: 
"Muchaziva zvokwadi, nezvokwadi ichakusunungurai." 
Johane 8:32. 

Chokwadi ndicho chinosunungura vanhu— 

chinoshandura vanhu! 

Ichokwadi chinoita kuti chidakwa chive baba vanerudo 

nerunyararo. 

Ichokwadi chinoita kuti munhu atambudzwa nefodya 

nezvimwe zvinouraya muviri asunungurwe. 

Nokunyengerwa kwakawanda kurimunyika, 

tinobvunza, "Chiiko chingava chokwadi?" 

(Chiverengo: Johane 17:17) 

Jesu akapa mhinduro: 

"...Shoko renyu izvokwadi." 

Johane 17:17 

Bhaibheri, shoko raMwari, ichokwadi! 

Simba reshoko iroro rinoshandura moyo yevarume 

nevakadzi. 18 
112 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA Asi shoko raMwari rinoshandura chete avo vanoda 

kushandurwa--avo vanodisa kugamuchira murume 

anowanikwa mubhuku iri, lye anova Jesu Kristu. 

Hupenyu hwevanhu vakawanda hwakashandugwa apo 

pavaiverenga Bhaibheri. 

Hapana simba guru munyika ringagunzva moyo 

yevanhu nekushandura hupenyu hwavo kunze 

kwesimba reBhaibheri. 

Tarisa, shamwari, zvinoita mutsauko maererano 

nezvatinoita neBhaibheri. Harisingori bhuku 

ratinotakura tichienda kukereke kana kutsveta 

mudzimba dzedu! 

Harisi rekungoraira chete kana kuwanamo chokwadi 

chete. NdiMwari apo paanotaura nemoyo yedu. 

Itsamba yaMwari yerudo kunevanhu vake munyika. 

Mukati maro munowanikwa nzira yokugara unemuf aro, 

kugara zvakanaka nekuva nerunyararo mupfungwa 

dzako. 

(Video 12 sec) Regai ndikutaurirei nyaya yesimba 
raMwari pakushandura hupenyu hwavanhu. Makore 
akawanda akapfuura, paiva nengarava yayinzi Bounty. 
Muna 1790, mutungamiriri wengarava iyi ainzi Bligh 
nevamwe vashandi vake vakabva munyika ye England 
vachiendesa imwe michero yaizodyiwa kunyika yeku 
West Indies nenhapwa dzaiveko. 

(Video 7 sec) Nemhaka yehutungamiri hwakaipa 
hwaBligh nekusabata zvakanaka vamwe vake, pakava 
nekumirana mungurava iyi, umwe muchinda ainzi 
Fletcher Christian, aitungamira kumikira uku akatora 
Bligh nevamwe vake akavakandira munechimwe 
chingarava chaiva chidiki akavarega vakaenda. 
Bligh nevamwe vake vakazodzokera shure kuEngland 
muchingarava chavo diki nemhaka yekuti Bligh aigona 
kutungamira ngarava munyanza. 

(Video 4 sec) Vaiva mungarava yeku Bounty havana 
kuzofamba zvakanaka, asi vakaguma vavapachiwi 
chinonzi Pitcairn Island. 
113 
114 
VI < 

O 

i 

> 
> 

w 

> 

as 

N 115 19 5 - ZVINYORWA ZVAKARE ZVAKAVANZIKA 
116 
117 

119 (Video 10 sec) Vakazopisa ngarava yavo yainzi Bounty 
kuitira kuti vasabatwa kana kuteverwa. Pavaiva 
kunzvimbo yekuHaiti, Bligh aiva afamba nevakadzi 
nevamwe vana vakati kuti zvakare nevamwe varume. 
Mirishonga yakazotevera avo vaiva pachiwi chePitcairn, 
vakadzidza kubika doro. Vakatanga kuurayana pakava 
nezvakaipa zvakawanda. Nenguva shoma pakasara 
pangori nemurume umwe chete ainzi John Adams 
nevakadzi vashoma vaiva nevana vavo. 

(Video 8 sec) John Adams akatsvaka mupakara 
paakawana Bhaibheri reBounty raive rakavigwa. 
Akatanga kuriverenga uye paaiverenga akatanga 
kushanduka zvishoma nezvishoma. 
Akazoona kuti aiva anemutoro wekupa vana vaiva 
vasara ramangwana rakanaka. Akatanga kuvadzidzisa 
kunyora neku verenga nekugara zvakanaka. 
Kushanduka kwakatevera pavanhu ava vaigara pachiwi 
ichi kwakashamisa vanhu vaigara pedyo, kukashamisa 
zvakare hurumende yeBritain nekupedzisira 
kukashamisa nyika yese. 

Bhaibheri ringashandure hupenyu hwako newe 

shamwari yangu. Kana tichiverenga Bhaibheri, Mweya 

Mutsvene wakatungamira vanyori veBhaibheri kunyora 

shoko raMwari, anoshandura hupenyu hwedu apo 

patinoverenga Bhaibheri. 

Chiuya kushoko raMwari unepfungwa dzakavhurika 

nekutenda kunaMwari uti: 

"Mwari wangu, ndiratidzei chokwadi chenyu, 

ndichachitevera. 

Mwari wangu, budisai pachena izvi zvandinofanira 

kushandura muhupenyu hwangu. 

Mwari wangu ndinoshuwa kusangana nemi 

samuponesi anondida, anoregerera uye 

achandishandura apo pandinenge ndichiverenga 

Bhaibheri." 

Hongo, shamwari, harisingori bhuku chete, asi munyori 

webhuku Ndiye anoita mutsauko. 

Kana tichitarisira kunemunyori Iyeye, kutenda kwedu 

kuchakura chaizvo. 

Nekuti kumuziva kumuda nekuvimba kwaari. 20 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 
Sei Mwari veRudo Vachizvibvumira? Clara Anderson aiva musikana ayishanda mune imwe 
imba muguta re San Francisco, uye Clara aiva nemutsa 
uye achinzwisisa. 

Nerimwe zuva akanyangarika paaishanda shure 
kwekushanda kwemakore gumi nemashanu. Munhu 
waaishandira akashaya zano rekuti aiva aendepi. 
Akaita semunhu achangonyongarika. 
Chishamiso chakaitika ndechekuti akazowanikwa 
nevanhu vebazi vanoona nezvekuchengeta 
vanotambura shure kwemazuva akati kuti. 

Clara aiva achizvinyima zvekudya achida kuti afe ari 
mugomo iro raive kunze kweguta re San Francisco 
maaive akahwanda. 

lye akataura achiti, " Ndinoda kufa. Ndisiyei ndega." 
Apo mupepeti wenhau aiva amuona akaedza kuita 
hurukuro naye Clara akati, "Tarisa, hapana munhu 
anehanya neni. Ndinongova mushandi wemumba - 
mumwechete muzviuru zvevanhu vanongoitawo 
mabasa akangodaro. Upenyu hwangu hahuna 
zvahunoreva. Handina hama dzepedyo, kana mhuri, 
kana shamwari. Ndinongova ndega zvekuti ndinoona 
zviri nani kuti ndife. 

Hapana uyo wandingati ndiye ari pedyo neni - handina 
wokutaura naye kana uyo wandinga vhurira mwoyo 
wangu kwaari. Saka ndiregei ndife nokuti hapana 
anehanya neni." O 0/3 
W 5 

> 

w 
o 

N 

)-* 

o 

> 
> 

> 

as 

> 6 - Sei Matambudziko Akawanda? "Hapana ane hanya!" ndiko kuchema kwevarume 
nevakadzi panyika yanhasi. 

Mutsvagurudzo yakaitwa pamusoro paMwari, vanhu 
vakabvunzwa kuti, "Kana ukanzi ubvunze Mwari 
mubvunzo, ndeupi mubvunzo waunga bvunza?" 

Ko dai ungava iwe? Kana ungabvunza mubvunzo 

mumwechete ungava wokutichii? 

Heinoi mibvunzo ingabvunzwa nezviuru zvevanhu: 

"Mwari mune hanya neni here? Kana muri makanaka, 

nemhaka yei kuine urwere, kutambudzika uye kufa 

munyika?" 

"Nemhaka yei kuine kutambudzika nekusafara?" 

"Nemhaka yei kuine nzara, mapopoma emvura, 

kusagadzikana kwenyika nehondo?" 

Tikatarisa tinoona huipi hwakanyanya chaizvo 

munyika. 

Pese pese kune njodzi dzinowira vanhu zuva nezuva. (Video 15 Sec.) Ndiani ari kukonzera njodzi idzi, 

kusuwa nekutambudzika munyika? 

Vanhu vazhinji vanomhura Mwari mumatambudziko 

avanosangana nawo. 

Kazhinji tinovanzwa vachibvunza kuti, "Mwari 

azviitirei izvi kwandiri.?" 

Ngatitarisei kuti Bhaibheri rinotichii pakati 
pekurwisana kukuru kuripo pakati pesimba 
rezvakanaka nezvakaipa. 

Ungabvunza uchiti, "Kana Mwari Vasiri Ivo vanounza 
matambudziko nekunetseka munyika, saka ndiyani ari 
kuzvikonzera zvekutambudzika zvatinoona misi yese?" 

Bhaibheri rinonongedzera kudivi revakaipa! 

Jesu akataura nyaya yemurimi uyo akadzvara mbeu 

yake yakanaka mumunda, asi pakamera mbeu, 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 

pakabuda sora rakaipa zvikuru mumunda. 


8 


BW JTIC 13. n 

f\ llll.' 1.1 KM I 


v.ik^mLLV.J, t ..it..i llT 

Ms.kirl: Kin'. * 
lianmnA-kukti'^nai 
mhk'u ^'uihiinjkTTB 


.^ 
i ■ i- - 1 ■ ■. ii iH'Ji: 


' 
f 
(Chiverengo: Mateo 13:27) 

Zvino varanda vomwene weimba vakawuya, vakati 
kwaari: Ishe, hamuna-kukusha mbeu yakanaka 
mumunda menyu here? 

Munda wawanepiko mashawi? 

Vaida kuziva, kuti mashawi akabva kupi? (Chiverengo: Mateo 13:37-39) 

"Akapindura, akati: Uno kusha mbeu yakanaka ndiye 

Mwanakomana womunhu." "Munda inyika; mbeu yakanaka ndivo vanakomana 
vowushe; mashawi ndivo vanakomana vowakaipa." "Muvengi wakakusha ndiye Dhiabhorosi..." 
Mateu 13:37-39 Naizvozvo ngationei kuti apo Mwari achiedza 
kutiratidza rudo nenyasha, pane rimwe simba riri 
kurwisa munyika richiunza kurasikirwa, njodzi, ndufu 
neurwere muvana vaMwari. o> 0/3 > 

H 
> 

W 

CI N 

o 

> 
> 

> 

2! 

> 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 
Bhuku rekupedzisira muBhaibheri, raZvakazarurwa 
rinotiratidza kuti zvakatanga sei kuti tive nechokwadi 
chezvakaitika kudenga zvakazokonzera kutambudzika 
pano pasi. Tichaona mavambo ehuipi. Zvinogona 
kukushamisa kuti kudenga kwakamboita hondo! '/Mat} kiMTvrn 
kudenga^ 

MlLll'll 

navatuiiiwa 
YBkc vak anvil 
nnliAid, (Chiverengo: Zvakazarurwa 12:7-9) 

Zvino kurwa kwakavapo kudenga; Mikaeri navatumwa 

vake vakarwa neshato, 16 J 
IVAIIMRUIWI ITjJ 

■4.. nit ik-t i '.'■...i 

Liui.tltimn'ii 


V 


yafcasakunda, 
nezvfmbo 


■^ 


yavohoina- 
kiizowMilkwii 17 2-vffld *ihatc> 
huri-i yakahH- 
Eidntvj pasi, iyn 

* yi'cnvika >*!**■: shato ikarwa inavatumwa vayo; vakasakunda, 
nenzvimbo yavo hainakuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare, 
inonzi Dhiabhorosi, naSatani, munyengeri wenyika 
yose; ,.i!v.iI..ii''Iii '.■. .' 

lunvlk.i, TaJ»kjjidlrw3 
pisi pamwe 
llll-lr tfcivo. yakakandirwa panyika, navatumwa vayo vakakandirwa 
pasi pamwe chete nayo." 
Zvakazarurwa 12:7-9. 
Ipupn l.nihii;'..! 

ii hi: i .i-.i!.'. 
shjilci lilarti 
Isvuktl. iiicuik* 

1 1IIIM -l''i ■■■■ ■". II- ■ I!* ,ll! 

d/friv£imil t Nyatsotarisa kuti shato iyi, kana Satani anotsanangurwa 
sei mubhuku ra Zvakazarurwa 12:3,4: (Chiverengo: Zvakazarurwa 12:3,4) 
"Ipapo kudenga kwakawonekwa chimwe chiratidzo 
ichi: Tarira, shato huru tsuku, inemisoro minomwe, 
nenyanga dzinegumi, brUMIZHUPIWA 17 3 

DflpamlsotiOi 

yayu I- ": "ii. i 

oortmct napamisoro yayo korona nomwe." 22 6 - Sei Matambudziko Akawanda? E*;uinkt!nT.i rvvayo 
njliLikuutii 

dtetafcu 
Lhi-ny'LTftl/i 

d/itkiJik'-njitf. 
jiritskLid^ikiiiidii-i 

pii*il fwnyJk.ii... Rumhinda rwayo rukakweva chetatu chenyeredzi 
dzokudenga, ndokudzikandira pasi panyika... 

u! i k?njbtU 

i-il-.i/i*5/--\.i. 

r^Uukid/irii. 
u|uv,i pkmuuini 
Umbowo huripo hunoratidza kuti chimwe chidimbu 

(one-third) chevatumwa chakatevera munyengeri 

mukuramba kwaakaita Mwari. 

Asi ngatitsvagei zvakawanda pamusoro pengirosi 

yakadona inonzi Lucifer. 

MuTestamende Yakare anotsanangurwa samambo weku 

Tire, inotsanangura izvi maererano naye: 

(Chiverengo: Ezekieri 28:12-14) 

...Zvanzi naShe Jehova: Iwe wokuisa chisimbiso chako 
pachiyero, uzere nowuchenjeri, wakakwana pakunaka. 
Ezekieri 28:12 Wakanga uripaEdeni, mumunda waMwari; wakanga 
wakafukidzwa namabwe anokosha... 
Ezekieri 28:13 "Iwe wakange urikerubhi rakazodzwa,, 
raifukidzira...ukava pamusoro pegomo dzvene raMwari; waifamba-famba pakati pamabwe omoto." 
Ezekieri 28:14. Lucifer anga ari ngirosi yakanaka kwazvo, akasikwa 

zvakanaka chose. 

Aiva ngirosi yaimira pedyo naMwari ari kerubhi 

raifukidza. 0/3 

in 

2 
> 

H 
> 

o 

N 

)-* 

o 
> 

> 

> 

as 

> 

■si 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 
ktvjriei |j.in/ij .1 
tfoakci kuh'iLi 

[H/imi rokusikuii 
k'.-^iivi*. kuvikii-j 

kw-d 

miikiiEE itiitktj. 32 Lucifer aiva nechinzvimbo chikuru kudenga. 
Kumativi ese echigaro chemutsa nekuchigaro chaMwari 
paiva nengirosi mbiri imwe kurudyi imwe kuruboshwe. 
Umwe wengirozi idzi waiva Lucifer. 

Aisa gutsikana nekuva pedyo naMwari. 

AIDA KUVA MWARI PACHAKE IYE! 

Pane zvakazoitika kuna Lucifer neushamwari hwake 

naMwari. Mwari akati kuna Lucifer, 

(Chiverengo: Ezekieri 28:15) 

Wakanga wakakwana panzira dzako kubva pazuva 

rokusikwa kwako, kusvikira kusarurama 

kwakawanikwa mukati mako. 

Ezekieri 28:15 fcjmm sra i Mm n hi.ik.ii 
^.tk..i/\. ikuclsj 
nukucLi k^kniuLi 
fcwrtko; Wdkii ; 

\-ml/«i hmh-.'iii'.'rk 
hwaka 7ii>kttddi 
kwkubivliiyq 

k '-'■■!■ J ' ... 

(Chiverengo: Ezekieri 28:17) 

Moyo wako wakazvikudza nokuda kokunaka kwako; 

wakavodza huchenjeri hwako nokuda kwokubwinya 

kwako..." 

Ezekieri 28:17. 

Ngirozi iyi yaiva yakanaka, inechinzvimbo chikuru 
chaizvo yakatanga kungofunga nezvayo chete. 
Akaputsa nekumhura ukuru hwaMwari. 
Akava nenzara yeukuru kana kuda kutonga. Akava 
nechivindi chekumhura Musiki neutongi hwenyika! 
Zvino chiteerera: 

(Chiverengo: Isaya 14:12-14) 

"Haiwa, wawa seiko uchibva kudenga, iwe nyamasase, 

iwe mwanakomana wamambakwedza! Wakandwa seiko 

pasi..." 

Iwe wakati mumoyo mako: Ndichakwira kudenga, 
ndichakwiridza chigaro changu chowushe kumusoro 
kwenyeredzi dzaMwari... 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 
"...Ndichazvienzanisa noWokumusorosoro." 
Isaya 14:12-14 
Paibuda mashoko ekushovora kubva mumuromo 
waLucifer, rudo nerunyararo rwedenga rwakaputswa 
kuita zvipandi zvipandi. Hazvina kutora nguva Lucifer asati atanga kuparadzira 
moyo wokusagutsikana kwake kune dzimwe ngirozi. 
Zvishoma nezvishoma wakamhura rudo rwaMwari 
nekururama kwake. Semuchero wakawora uri mubhokisi, kumhura 

nekurwa kwake kwakazara kunedzimwe ngirozi 

kudenga. 

Pamwe mungafunga kuti nei Mwari asina kuuraya 

Satani nenguva iyoyo. 

Mwari aikwanisa kuuraya kana kutsaura Satani 

nedzimwe ngirozi dzaiva dzabatana naye mukumukira 

Mwari nenguva pfupi, asi dai Aiva aita saizvozvo, 

zvisikwa zvake zvaizomukudza nekutya kukuru 

chaizvo. 

Ngatingoti Mwari otora rusununguko rwedu 

rwesarudzo otiita tose tive marobhoti. 

{Ad lib] Vangani venyu vane vana? Vashoma venyu 

vanavo. 

Ungada kuva nemwana werobhoti here? Ungafarira 

kana kuda sei mwana waunenge wakagadzirira 

kutevedzera zvese zvaunorayira? 

Mwana wako aimuka mangwanani achiti, "Hongo amai, 

ndichadya mupunga wangu." 

"Hongo baba, ndichachenesa mumba." 

Une robhoti - rinotonhora, resimbi uye rinoshanda rega. 

Hauchina mwana. 

Ungada mwana werudzi urwu here? Aiwa kwete. 

Naizvozvo Mwari Haadiwo mwana akadaro. o> 0/3 

w > 

H 
> 

o 

N 

** 

o 

> 
> 

> 

2! 

> 

■si 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 


Mwari ndiMwari werudo. Anogona kufara kana ari 
muukama hunorudo nezvisikwa zvake apo zvinenge 
zvichimurumbidza nekuda kwerudo zvakare nokuti 
zvinovimba kunaye. 

Satani akanga amhura mitemo yaMwari nekururama 
kwake. Asi Mwari haana kuisa mitemo kuti aratidze 
kuti ndiye aive mukuru. Mitemo akaiisa kuitira 
kudzivirira zvisikwa zvake, uye kuti Aone kuti 
vanerufaro nerunyararo nguva dzese. 

Mitemo yaMwari yakaita semwenje inotaura kuti mira, 
nechikwangwani chinoratidza kuti mota inofanira 
kufamba zvinemweroi. Zvese izvi zvakagadzirirwa kuti 
isu tigare zvakanaka pasina njodzi inotiwira. 
Asi ngirozi iyi yaivimbwa nayo yakafunga kuti yaigona 
kutungamirira nyika kudarika lye Mwari Musiki! 

Satani, "muvengi waMwari," akazviita ega kuva Satani! (Video: 10 sec) Mwari vanopa umwe neumwe simba 

rekusarudza kuteerera kana kusateerera. Nekuita 

zvinhu zvakarurama nerudo, Mwari akabvumira Satani 

kuti aratidze nyika nzira yaaizoshandisa yokutungamira 

nyika. 

Hatizive kuti zvese izvi zvakaitika sei sezvo Mwari 

Vaive vaine rudo uye nemutsa kunaivo vese. 

Hondo yakatangisa kudenga haisati yapera, 

yakangoshanduka nzvimbo chete! 

Nyika yedu ndiyo yakazova nzvimbo yekurwisana 

kukuru pakati pezvakanaka nezvakaipa kusvikira 

nhasi, 

apo Satani aaive acharatidza kuti achazova mutungamiri 

akaita sei uye kuti achatungamira nemutoo upi. 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 
Nemhaka yei kurwisana uku kwakazoitirwa pasi pano 
panyika? I_irimi.il ..rakHlllvd 

illintlu 

i. hirn*'*ii.inns 

nyika, 

lli|lil(llHl",i, 


(Chiverengo: 1 VaKorinte 4:9) 

"...takaitwa chinhu chinoshamisa nyika, navatumwa, 

navanhu." 

1 VaKorinte 4:9 

Nyika yakabva mumawoko aMwari, mukunaka 
nekururama nekunaka kusina matsananguriro. 
Zvineumboo kuti Satani akava nemafungiro iwayo, 
nekuti akaona nyika ino senge yaiva nemubairo 
waaikwanisa kutora. 

Akaedza kubvuta nyika iyi yaive yakanaka zvikuru - 
nyika itsva. 

Kunyangwe Adamu na Eva, baba na amai verudzi rwese 
vakasikwa zvakaperera havana kuiswa pachinzvimbo 
chekuti vaisagona kutadza. 

Vaive vakasungunuka kusarudza rudo nekutevera 
Mwari kana kuramba kuteerera zvavainzwa. 
Kuteerera kwavo kwakaedza kuonekwa nemuti umwe 
chete. Mwari akayambira, 

(Chiverengo: Genesi 2:16,17) 
"...Ungadya hako miti yose yomunda; asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya; 

nokuti nomusi waunoudya, uchaf a zvirokwazvo." 

Genesi 2:16,17. 

Izvi zvinoratidzika sechikumbiro chinonzwisisika. 

Vanenge vasina kuwona kuipa kwazvo. 

Asi munhu haanasimba kunyanya panguva iyo 

yaanenge achifunga kuti hapana chakaipa 

chingamudonhere. o> 0/3 5 

> 

w 

CI N 

o 

> 
> 

> 

2! 

> 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 
0y»n> Bii ^tH'llj'..ll 

illiLinibi dtnsv 
*: I .•■■■!-.* i r ■.'■- , 
nad/u cl/.iMiViLri. 

imigOllf kLIl'ilihl 

mucfifrwa 

luiriiiiiH.i 

uMliLflrtuncisl. Ndizvo zvakaitika kuna Eva. 

Satani akashandisa simba rake kumunyengera. 

Satani hashandiri pachena. Munyengeri anotyisa 

chaizvo. 

Anoshandisa masangano, vanhu kana nyoka chaiyo! 

Ndicho chikonzero Pauro akati: (Chiverengo: VaEfeso 6:11) 

"Shongai nhumbi dzose dzokurwa nadzo dzaMwari, 

mugone kumira muchirwa namano aDhiabhorosi." Vikkuli h.ilin'.i nj* jbjtl, 

l. ■•■ ■'■■■■• ill '!'■' "Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati, 
navanesimba, 57 L'llylliJ ''Ml-'! Vikdipw 
ycdcnga. namadzishe enyika erima rino, nemweya yakaipa 

yedenga." 

VaEfeso 6:11,12. 
^ 59 
Eva akanyengedzwa. 

Haana kumbofungira kuti manzwi aibva kunyoka aiva 

aSatani. 

Satani, achitaura achiburikidza nenyoka, akabvunza Eva 

akati, 

(Chiverengo: Genesi 3:1) 

"...Nhai, ndizvo here kuti Mwari wakati: Regai kudya 

miti yose yomunda?" 

Genesi 3:1 10 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 
Airukviii/vo. T- 
/Uuvj n-iwo. rtwAii-d , 

emu achjt";vEnud/ULi, 

IllUk.n.l S-lM^VnIEI, 
iiiui \iisi\a /V.lLtLUk.i i 

66 
(Chiverengo: Genesi 3:2-4) 

"...Tingadya hedu michero yemiti pamunda, asi kana iri michero yomuti uri pakati pomunda, Mwari wakati: Regai kuudya, kana kuubata, kuti 
murege kufa." "Nyoka ikati kumukadzi: Hamungafi zvirokwazvo." 
Genesi 3:2-4 Apo Eva paaive akateerera kune nyoka, zvaifanira 
kuuya mupfungwa make kuti zvaitaurwa zvaiva 
zvakasiyana nezvaaive audzwa naMwari. 
Nekuona kuti Eva aive asisanzwisisi, nyoka 
yakakurumidza kuwedzera, 

(Chiverengo: Genesi 3:5) 

"Nokuti Mwari unoziva kuti nomusi wamunozvidya 

nawo, meso enyu achasvinudzwa, mukava saMwari, 

muchiziva zvakanaka nezvakaipa." 

Genesi 3:5 

Satani akati Mwari aive asina kururama, achiti Mwari 

aisada nechinhu chakanaka. 

Chaive chidiso chaSatani kuti ave saMwari uye ndicho 

chikonzero chakaita kuti adonhe. 

Izvi zvakafadza Eva, nenguva diki achibva adonha. o> 0/3 > 

H 
> 

w 
© 

N 

)-* 

o 3 

> 

2! 
> 11 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 


(Chiverengo: Genesi 3:6) 

"Zvino mukadzi wakati achiwona kuti muti wakanaka 

kudyiwa, uye kuti unofadza meso, uye kuti muti unodikanwa kungwadza munhu, akatora 
michero yawo, akadya..." 
Genesi 3:6 Eva akaenda nemuchero akapa Adamu akadyawo. Adamu naEva vakatadza kuedzwa kwerudo 
nekuvimbika , vachibva vaziva kuti pane chaiva 
chakanganisika. Satani akabvuta nyika itsva yaive yasikwa! Kubvira 
ipapo akabva azviti ndiye "Mukuru Wenyika". 
Mutungamiri wenyika yakamukira Mwari! 
Adamu naEva vaive vateerera inzwi rewakaipa. 

Muzuva raive raitika zvese izvi, Mwari akauya manheru 
achidaidza Adamu naEva. 

Iyi ndiyo nguva yaiva yekufara neMusiki wavo apo 
pavaikurukura vachifamba vakatarisana naMwari. 
Asi pazuva iri vakatiza vakanovanda mumakwenzi! 

Adamu akazobuda pavaive vakawanda achibva ataurira 
Mwari zvavaive vaita, 12 6 - Sei Matambudziko Akawanda? .. . Ndakany.vt 

lll/wl MTU II 
^sjmsiiu 

...Mukad/I 

«,ini,iV,.iii[| 
kuti ave 

II!'!,,. I 111:-. " 

Hiik^ndliw 
Evomiflj 

niLil-.nll.i 78 
. , , \!yuk,i 

nUJkadvB, 80 
(Chiverengo: Genesi 3:10) 

"...Ndakanzwa inzwi renyu mumunda, ndikatya, nokuti 

ndakanga ndisina-kusimira; ndikavanda." 

Genesi 3:10 Adamu aive asingatye nguva yese, chitema chinoita kuti 

uve nekutya. 

Zvakare chitema chinoita kuti munhu atye Mwari. (Chiverengo: Genesi 3:11) 

Mwari Vakapindura vachiti, "...Wadya kanhi muti 

wandakakuraira kuti urege kuudya?" 

Genesi 3:11 

Adamu wakadavira akati: 

(Chiverengo: Genesi 3:12) 

"...Mukadzi wamakandipa kuti ave neni, ndiye 

wakandipa zvomuti ndikadya." 

Genesi 3:12 

Munguva shoma shure, Adamu wayive akazvipira kufa 

na Eva. 

Asi iyezvino ndiye aiva akumushora, zvakare akashora 

naMwari kuti Akasikirei Eva. 

Izvi zvinoratidza kuti chivi chinouraya rudo rwakanaka! 

Eva naiye wakashora. Paakabvunzwa naMwari zvaaive 
aita, akapindura akati: (Chiverengo: Genesi 3:13) 

"...Nyoka yakandinyengera, ndikadya." 

Genesi 3:13 

Eva akashora Mwari zvakare! Nemamwe manzwi, Eva 

aiti, "Inyoka Yamakasika yandiita kuti nditadze." 

Musi uwoyo Adamu naEva vakatongerwa rufu! 

Kuti vasazodya muti weupenyu Mwari Akabva adzinga 

Adamu na Eva mubindu re Edeni. 

Satani akavataurira kuti vaisazofa, asi Bhaibheri rinoti, 

13 o> 0/3 
W > 

H 
> 

w 
ci 
o 

N 

** 

o 

> 

> 
> 

2! 
> 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 


(Chiverengo: Genesi 5:5) 

"Mazuva ose ohupenyu hwaAdama akanga arimakore 

anamazana mapfumbamwe namakumi matatu, akafa." 

Genesi 5:5 

Vakazozvinzwisisa pasisina nguva kuti Satani 

(Chiverengo: Johane 8:44) 

"...ndiye wenhema, uye baba vadzo." 

Johane 8:44 Zvirinyore kumhura Mwari nekukuhunika kwenyika, 
asi Satani ndiye anemhosva yezvese zvakaipa pano 
panyika. (Video: 10 sec) Satani ndiye akaunza matambudziko 
panyika uye ndiye ari kukonzera chitema 
nekutambudzika kwevanhu. Jesu akatitaridza pachena 
maererano naSatani nenzira yaanotambudza nayo 
vanhu. 

Jesu akati achidzidzisa musinagoge rimwe Sabata, 
akaona mukadzi aive akaonyana mutezo. 
Jesu akamunzwira ngoni achibva amuporesa. Vatungamiriri vakamumhura nokuti aiva aporesa 
neSabata - zuva dzvene rekunamata. Tarisa kuti ilye 
akati kudini: (Chiverengo: Ruka 13:16) 

"Zvino mukadzi uyu, mwanasikana waAbrahama, 

wakanga akasungwa naSatani makore anegumi 

namasere, 14 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 
. . ScLibva 

>,lkll|Hjl.l 

n.ii.i nenvJk.i, 

i.iikikiir.!!tii>,i' 

.nnh.1 iNiirl, 
haazaifanira kusunungurwa nomusi weSabata 
pachisungo ichi here? 
Ruka 13:16 Jesu akati Satani aive akasunga mukadzi uyu 
kwemakore gumi nemasere. 

Satani ndiye aiva anemhosva, Satani ndiye anokonzera 
zvirwere nekutambudzika nerufu! MuBhaibheri hatinyatsooni pachena Satani achiburitsa 
nzira yake kunze kwekutanga kwebhuku rajobo apo 
Satani paanotaura naMwari. Yakanga yava nguva apo Satani ainge adonha vana 

vaMwari vachibva vauya kuna Mwari. 

Satani akauyawo zvakare. 

Funga nazvo! Musangano "wevana vaMwari," uye 

Satani achibva auyawo asina kukokwa! 

(Chiverengo: Jobo 1:7) 

"Jehova akati kuna Satani: Wabvepiko?" 

Jobo 1:7 

Nemamwe manzwi, ndiyani wakukoka? Chii 

chinokonzera kuti uvepo? Satani akapindura Mwari 

akati, 

"...Ndabva pakupota-pota nenyika, napakufamba- 
famba pairi." 
Jobo 1:7 

Satani akazviti ndiye mutongi wenyika yose. 
Akatora chinzvimbo cha Adamu! 

Adamu anodaidzwa kuti, "Mwanakomana waMwari" 
(Ruka 3:38), sekudaidzwa kwakaita vamwe vakauya 
kumusangano naMwari. o> 0/3 

w > 

H 
> 

w 

el N 

** 

O > 

as 
> 15 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 
100 
101 
Kuti zvingaita kuti ndivo vaive vatungamiri vedzimwe 

nyika here sezvo Adamu pakutanga aiva iye musoro 

wenyika? 

Kuda kwaSatani kuva mumiririri wenyika 

kwakarambidzwa. Mwari Vakati kuna Satani: 

(Chiverengo: Jobo 1:8,9,11) 

"...Wacherekedza muranda wangu Jobo here? Nokuti 

hakuna munhu wakafanana naye panyika, munhu wakakwana, wakarurama, unotya Mwari, 
anovenga zvakaipa." "Ipapo Satani akapindura Jehova, akati: Jobo unotya 
Mwari pasina here?" "Asi tambanudzai henyu ruwoko rwenyu zvino, 
murove zvose zvaanazvo, ipapo iye uchakushovorai 
pachena." 
Jobo 1:8,9,11 

Zvinoshamisa! Satani aiti chikonzero chekuti Jobo ave 
anoteerera Mwari ndechekuti pane zvaaive aitirwa 
naMwari, kwete kuti aida Mwari nekuvimba kwaari. (Chiverengo: Jobo 1:12) 

"Jehova akati kuna Satani: Tarira,zvose zvaanazvo zviri 

paruwoko rwako; asi usatambanudzira ruwoko rwako 

kwaari. 16 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 
103 
107 
108 
109 Naizvozvo Satani akabva pamberi pajehova." 
Jobo 1:12 

Satani akabva nekukasika achida kunoisa ruwoko 
rwake pamusoro pembatya nezvipfuyo zvajobo. 

Kunetswa kwakabva kwatanga: 

Chekutanga: VaSabiya vakaba mombe dza Jobo zvakare 

vakauraya vashandi vake. Chechipiri: Kwakaita mheni ichibva yauraya makwai 
nevaf udzi va Jobo. Chechitatu: MaKaradia akauya akaba makamera a Jobo. Chechina (Chakanyanya kurwadza): Chamupupuri 
chinesimba chakadhiriza imba yaive inevana vajobo 
vari pamutambo, vakafa vese! Jobo, akafunga kuti Mwari Vaive vatora zvinhu zvake 
zvikakonzera kudzimbikana kwake. 
Haana kunzwisisa kuti muvengi ndiye aiva azviita. 
Kunyangwe Jobo aive akadzimbikana pamwoyo haana 
kurega kuzvininipisa kuna Mwari. 

(Chiverengo: Jobo 1:21) 

Akati, "...Jehova wakapa, Jehova wakatora, zita rajehova 

ngarikudzwe." 

Jobo 1:21 

Kunyangwe Jobo aisanzwisisa matambudziko 

akamudonhera, akaramba akabatirira kurudo 

rwaMwari. 

Asi Satani aive asati apedza. 

Akaenderera mberi akati kuna Mwari: o> 0/3 

w > 

H 
> 

w 
ci 
o 

N 

)-* 

o 

> 
> 

> 

2! 

> 17 6 - Sei Matambudziko Akawanda? r 


J D l! 1. 2 1 

...ZvDSC 
zvridndjfvu 


Jr**" * 


/ ''inillii 


T 


imj^/iiivir.] 


\t A 


|ni|H>nyu 


*^r 


>«..l!.I;. 


,^ 

110 .Vsi iJiiLlhkntHJ/iii 
nmokoruuiivLi 
£VLran, muraVe 

-' .> * -I I ! 1 1. 1 
jkt- ii'-m -jiii-i 

vakcJiMpA 
uciuki i&l k n-urai 

51.1c ClI-lh.L. 

111 


4kt. 


J D ID 3 .&W 

JtflUliL-aktlll 


x 


ktuubSdtdiiL 


*r s ■ 


I'attnl, iye 


v^ # 


i.llj [UILl'iVllkn 


V. 


nv-afcci; uM 

::ui>i-ii\ii | 
bwakt, 1 112 ^»C 
. 
JOHD? 7 j 


113 


/ < 
L" ■ ■fV. ■ , 


N,ii/%n/i.c: 
S,M,Hli-lk,( 

pambral 


tit.i 114 
(Chiverengo: Jobo 2:4-6) 

"...Zvose zvaanazvo munhu ungazviisira hupenyu 

hwake." "Asi tambanudzai ruwoko rwenyu zvino, murove 
mapfupa ake nenyama yake,ipapo uchakushovorai 
pachena." "Jehova akati kunaSatani: Tarira, iye uri paruwoko 
rwako; asi kwoga urege hupenyu hwake." 
Jobo 2:4-6 Kuedzwa kwaive kuchiri kuenderera mberi! Jobo 
acharamba akabatirira panaMwari here kana 
zvikaramba zvichioma, kana kuti achafuratira Mwari? (Chiverengo: Jobo 2:7) 

Naizvozvo Satani akabva pamberi pajehova, akarova Jobo namaronda akaipa, kubva patsoka dzake 
kusvikira pamusoro wake." 
Jobo 2:7. Kana wakamboita mota unoziva kuti rinorwadza sei. 
Funga kuti muviri wako wese unemota kubva 
kumusoro kusvika kuma kumbo! Kunyangwe Satani aive atorera Jobo upf umi hwake, 
vana neutano, Jobo akaramba akatendeka kunaMwari. 
Bhaibheri rinoti, 117 18 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 

119 
120 
121 
122 
123 
124 "Pazvinhu izvi zvose Jobo haana-kutadza, haana-kuti 
Mwari wakaita zvakaipa." 
Jobo 1:22 Ndiani akarwadzisa Jobo? 
Ndiani akatambudza Jobo? 
ndi SATANI! Ndiani akaba mombe dzake akauraya varanda vake? ndi 
SATANI! Ndiani wakaunza mhepo yakauraya vanavake? 
ndiSATANI! Mwari Vanogona kubvumira kutambudzika kuti kuuye 
kwatiri Vachiedza kuona kuti takandeka uye tinerudo 
here, asi SATANI ndiye ane mhosva pahuipi hwese huri 
kuitika panyika! Iwe neni tabatanidzirwa muhondo yemasimba makuru. 
Hondo iri pakati pechiedza nedima; pakati pehuipi 
nokururama, musiki nemuparadzi. Hatina kutarisa 
chete; tiri munhandare, mukati mehondo. 
Pakurwisana uku kukuru, hatizi vatariri chete asi nhesu 
tinosanganisirwa zvakare, kunyange tichida kana kuti 
hatidi. o> 0/3 
W > 

H 
> 

w 
ci 
o 

N 

** 

o 

> 
> 

> 

2! 
> 19 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 
126 

l 


Emmrtimiwa um J 


&ifc„» fcirai 

Ludi ■ii; : .,i H'-iiii 

Munenhaiiiu 

imi in ik«i 


./Ait l 


rR'giuiijwa, 


J 
128 
129 
130 
131 
132 Usa funge kuti Satani anongova rungano nekuti 
hauzogadziriri kusangana nemano ake. Bhuku ra Zvakazarurwa rinoti: (Chiverengo: Zvakazarurwa 12:12) 

"Saka farai kudenga nemi munogarako. Munenhamo 

imi nyika negungwa, nokuti Dhiabhorosi aburukira kwamuri, akatsamwa 
kwazvo, nokuti unoziva kuti uchinenguva duku." 
Zvakazarurwa 12:12 
Petro akanyora yambiro iyi: 

(Chiverengo: 1 Petro 5:8) 

"Svinurai, murinde; muvengi wenyu Dhiabhorosi, 

unofamba-famba seshumba inorira, ichitsvaka waingaparadza." 
1 Petro 5:8 Kunyangwe Satani achiita zvakaipa, Mwari Musiki 
vane pfungwa yekusika zvakare izvi zvinosanganisira 
Mwanakomana wavo Jesu - lye akabvuma kufira 
zvitadzo zvedu kuti tigowana hupenyu husingaperi. Bhaibheri rinoti Satani anouya achidzovora seshumba. 20 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 
133 VIDEO 
136 
Satani akashanda kuburikidza namambo Herodi 
kuparadza Mwanakomana waMwari (Akakurirwa). (Video: 10 sec.) Satani akauya kuna Mwari ari murenje, 
aizviita mutumwa aibva kudenga aine miyedzo mitatu 
mikuru (Asi akakurirwa). Satani akaita kuti mhomho yevanhu irovere Jesu pa 
Calvary (Akava muvengi akakurirwa nekusingaperi). Kunyangwe kwakava neCalvary, rumuko rwakavapovo! 

Mwari ngaakudzwe! 

Mwari akatipa Mwanakomana Wake, lye 

Mwanakomana akazvipira kuti iwe neni tisafe asi 

tiwane hupenyu. 

Yakava nguva yekukurira, zuva rerusununguko kuna 

vasungwa vese vaSatani pane rino pasi. 

Musi iwoyo Satani akava muvengi akakurirwa! 

Rufu rwaKristu rwakava nesimba rekuparadza uipi 

nekutambura. 

Pauro akanyora kuna vaHeberu 2:14 kuti: 

(Chiverengo: VaHeberu 2:14) 

"Naizvozvo, vana zvavakagoverwa ropa nenyama, naiye 

wo wakagovana navo panaizvozvi; kuti nekufa kwake iye aparadze uyo unesimba rorufu, 
iye Dhiabhorosi." o> 0/3 
W > 

H 
> 

o 

N 

)-* 

o 3 

> 

as 

> 139 21 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 
140 
141 
142 
143 
144 
145 Satani akazviratidza pamberi penyika yese kuti aiva 

chisikwa chakaita sei. 

Nanhasi achiri kuratidza kuti achazotungamira nyika 

sei kana kwaiva iye ayitonga. 

Mhepo dzinouraya, kudengenyeka kwenyika, 

maf ashamu emvura, kuurayana, zvirwere, 

kutambudzika uye kurwadziswa. 

Izvi tinogara tichizviona. 

Asi Satani ndiye arishure kwazvo zvese. Zviitiko zvese izvi haasi "Mabasa aMwari" asi "Mabasa 
aSatani." ungave uchifunga pamusoro pekusuwa, kutambudzika 
nekunetseka muhupenyu hwako. Ungave uchifunga 
kuti wakamboshayikirwa nemwana kana neumwe 
wevadikanwi vako, ukazvibvunza kuti, "Ko Mwari 
aripiko?" 

Bhaibheri rinodzidzisa kuti Mwari Varipo. 

Vane we pakati pekunetseka, kurwadziwa uye 

kutambudzika. 

Vachauya nekukurumidza kuti Vazopedza kunetseka 

nezvivi uye nekutambura kwevanhu. 

Mashoko anofadza ndeekuti nyika ino yaive yabvutwa 
naSatani iri kuzonunurwa. Ruzivo urwu runofanira 
kupa runyararo kuneavo vanotya nevaka funganya 
muno munyika yedu yakaipa! 

Mwari ane zano rekuparadza Satani - munyengeri ari 
Dhiabhorosi - tichadzidza nezve zano iri pamisangano 
ichatevera. Ngationei kuti Bhaibheri rinoti chii 
pamusoro paSatani: 22 6 - Sei Matambudziko Akawanda? 

147 
148 
149 
150 
151 
(Chiverengo: Ezekieri 28:16,18) 
// ...Ndakakudzinga...iwe kerubhi raifukidza." "...Naizvozvo ndakabudisa moto mukati mako; wakakupedza, ndikakushandura ukava madota 

panyika..." 

Ezekieri 28:18. 

Chivi nekutambudzika zvinenge zvisisipo 

nekusingaperi. 

Chokwadi, shamwari Jesu ari kuuya nekukasika! Hauyi 
semu Garire wakazvidzikisira, kana uyo uchazotukwa 
kana kupfirirwa nekurambwa. Kwete kuzorembera 
pamuchinjiko, 

asi saMambo wemadzimambo na Ishe wemadzishe aine 
mvumo yekutonga. Tinofanira kunge takagadzirira 
kusangana naye nokuti tikamushaya, tinenge tashaya 
zvese! (Video 12 Sec.) Nyaya iripo nhasi ndeiyi, ndiani 
watichatenda? Ndiani watichatevera? Tichatevera 
Mwari Vanotida kana kuti ngirozi yakadonha iri Satani? 
Muganhu uri kutoiswa; nyika yose iri kukamurwa 
muzvidimbu zviviri. Kutenda kwako kuripiko? 
Uri kurutivi rwaniko? 

Kune avo vese vakaneta, vane moyo yakasuruvara vane 
marwadzo, vane mweya inotambura, kuvana Vake vese 
vari panyika yakamumukira, Jesu anokukokai norudo 
achiti: o> 0/3 

w > 

H 
> 

o 

N 

** 

o > 

2! 

a 
> 152 23 6 - Sei Matambudziko Akawanda? .M«HBU7«Q i' .i!,.n ■ i I 

!ii,iI--h;v-iim-i-h 
till I - Hi . • ■ ill 153 .. . ^HLIIKHVLH.L 

k^iimliri. 

h.iiLtliri^nTio 
Jij^.1 smurjshJri 
kun/t. 
155 (Chiverengo: Mateo 11:28) 

"Wuyai kwandiri, imi mose makaneta, makaremerwa, 

ini ndichakuzorodzai." 

Mateo 11:28. (Chiverengo: Johane 6:37) 

"...Nounowuya kwandiri, handingatongomurashiri 
kunze." 
Johane 6:37. 
154 Hadzisi nyaya dzinofadza here idzi? Muhupenyu huzere nenjodzi, kusuwa, mwoyo yakaneta 

nekusuruvara, Jesu Vanenge Varipo. Vanonzwisisa 

kusuruvara kwatinenge tichisangana nako. 

Jesu Vanonzwisisa kana muviri uchinge wabatwa 

nechirwere. 

Vanoziva kurwadza kwazvo. 

Vakapfuura nemazviri apo akaroverwa nezvipikiri. 

Vanoziva kuvawega wakasuruvara. Vakapfuura mazviri 

apo vaiva vakarembera 

pamuchinjiko mukati merima. 

Vanoziva nzara. 

Vakapfuura nemairi apo vaifamba nemunzvimbo 

dzepasi pano vasina chekudya kana pavaiti musha 

wavo. 

Uya kwaari nhasi. 

Achakupa tariro itsva nekurudziro. 

Aya mashoko anofadza kwazvo. 

Nerimwe zuva Jesu achauya nekukurumidza zvakare 

azopedza kutambura kwese kuri mukati mehupenyu. 

Achauya kuzopa hupenyu hutsva kunyika. 

Chitema nevatadzi vachaparadzwa. 

Satani pakupedzisira achaparadzwa. Jesu anoda 

kukudzorera kumhuri yaMwari, kuti akupe hupenyu 

husingaperi panyika itsva. Asi sarudzo inofanira 

kuvapo - ndiani uchava Mwari nemutungamiriri wako? 

Mudikanwi, sarudzo iyi ndeye hupenyu nekufa. 

Haungasarudzi kuti Kristu Vave Mambo wako here? 

Akamirirra. Mawoko ake akatambanudzwa. 

Arikuti, "Huya! Huya! Huya!" 

Ungakotamisa here uso hwako uchiti, "Zvakanaka Jesu 

ndave kuuya," apo tichinamata? 24 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA 
Angashandure Hupenyu Hwako Newe. Zvinonzi varume vaviri vaiva parwendo rukuru kwazvo 

munyika yeAmerica nechitima. 

Sezvo rwendo rwavo rwaive rwakareba, vaivarairwa 

nekurukura nyaya dzakasiyana-siyana. 

Vakakurukura maererano nemamiriro ekunze. 

Vakakurukura pamusoro pezvematongerwo enyika. 

Vakakurukura pamusoro pehupenyu hwavo vachiri 

vadiki, pamusoro pemhuri nemichato yavo. 

Kukurukura kwavo kwakazopedzisira kwapinda 

panezvechitendero. 

Umwe wevarume ava aive achibvuma kuti hakuna 

Mwari. Umwe arimuKristu. 

Umwe murume aisatenda munaMwari zvachose. 

Umwe murume aive nekutenda kukuru munaMwari. 

Umwe murume aisaverenga Bhaibheri zvachose. 

Umwe murume airiverenga zvikuru. a 

w 
as 

s > 

as 

o 

C| 

52 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA 

Musoro wenyaya yavaitaura nezuva iroro kwaiva 
pamusoro pajesu Kristu. 

Uyo aisatenda zvachose kuti kunaMwari akabvunza 
shamwari yake yaiva muKristu mubvunzo wakakosha 
zvikuru. Mibvunzo iyi yaiti: 

Nemhaka yei iwe uri muKristu? Hazvienderani nekuti 

unogara munzvimbo ipi here? 

Zvingadaro nokuti wakaberekerwa munyika ine 

maKristu here? 

Jesu akasiyana sei nevamwe vanhu? 

Jesu akapfuura vamwe vadzidzi vepasi here uye vamwe 

vaverengi? 

Ungava nechokwadi sei kuti Jesu ndizvo zvaaiti ari? 

Ungava nechokwadi sei kuti Jesu akanaka uye vimbiso 

yaanopa ndeye chokwadi? 

Mibvunzo yakabvunzwa nemurume uyu aisabvuma 

kuti kuna Mwari yaiva yakanaka kwazvo. 

Shamwari yake yaitenda muna Mwari yakamupa 

mhinduro dzakanaka: 

"Handipokani kuti panemhinduro pamibvunzo iyi, 

zvakare kuziva mhinduro idzi zvinoreva hupenyu 

husingaperi." 

Nyika yedu yakava nevanhu vakawanda vane 
mukurumbira pazvinhu zvakasiyana. Vanhu vakaita 
zvakanaka kuti nyika ive inotarisika zviri nani. Madzimambo, vatungamiri, vatenderi, vatungamiri 
vehondo, vanamazvikokota nevavezi vasiya chiratidzo 
chavo panyika. 
Vane mazita anomukurumbira munyika yese. 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA 


Asi pane zita rimwe rinomira pamusoro pemazita ese. 

Nenhoroondo inoganhurwa nemakore apo asati 

azvarwa neapo atozvarwa. 

Zita Rake rinonzi Jesu. 

Jesu ndiro zita rinomukurumbira mungano 

nenhoroondo. 

Asikunzwa nezvomukurumbira wake kwoga 

kunobatsireiko? lye Jesu unoziva here zvaari kwauri 

iwe? 

Manheru ano ndinoda kukuzivisai kuna jesu 

wemunhoroondo - Jesu weBhaibheri. 

Ngatitangei pakutanga. 

Kuda unobvunza kuti ndiani uyu Jesu? Ane mutsauko 

upi? Ayingovawo munhu akanaka, mudzidzisi kana 

kuti aiva muravi wepano pasi? 

Pane vateveri vajesu vaviri vaishamisika nezvazvo. 

Apo Jesu paakasangana nevadzidzi vaviri munzira yeku 
Emausi nesondo pazuva rekumuka Kwake, Akavaratidza zviporofita zvaiva zvazadzisika mazuva 
aiva apfuura. (Chiverengo: Ruka 24:25, 27) 

"...Imivokusafunga,, munemoyo inononoka kutenda 

zvose zvakarehwa navaporofita!" "Ipapo akatanga kunaMosesi navaporofita vose, s 

w 
as 

s > 

as 

o 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA 
Mir 1 |)itt h«ik^ 

uthakupai 
* Ivn Nil akavadudzira zvakanyorwa pamusoro pake 
muMagwaro ose." 
Ruka 24:25,27 Ngationei umbowo hunoratidza kuti Jesu ndiye Mesia. KUZVARWA KWAKE KUNOSHAMISA 
Nguva refu Jesu asati aberekwa na Maria, Isaya 
akaporofita kuti: (Chiverengo: Isaya 7:14) 

"Naizvozvo Ishe pachake uchakupai chiratidzo: 
Tarirai, mhandara ichava nemimba, ichabereka 
mwanakomana, ndokumutumidza zita rekuti 
Imanueri." 
Isaya 7:14. 

(Video: 5 sec) Jesu anemazita akawanda, Imanueri, Jesu, 

Muponesi, Kristu naMesia. 

Kuporofita kwa Isaya pamusoro pekuzvarwa kwajesu 

kwakanga kwakanyorwa makore mazana matanhatu 

(600) asati azvarwa. 

Nemutumwa akataura chiporofita ichi chewumbowo 

hwekuti Jesu aiva Muponesi. 

Ngatitarisei tione kuti ngirosi yakatsanangura sei 

kuzvarwa kwajesu nemhandara yainzi Maria. k-HS>L'Fl'kl.^LL 

knsiu Kwafl 
kmldh MdrEd, 
in.i i. vdkc, 
wak;ill 
Uiiyuugwu 
rui lustra., I (Chiverengo: Mateo 1:18) 

"Kuberekwa kwajesu Kristu kwaiva kudai: Maria, mai 

vake, wakati anyengwa najosefa, 18 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA 
...Mi li 
rchi'ma - ... 
kLittwndihu- 
i.Im,- ilium we 
uthiiva 
mubiili fuikali 

.1 ■!•■.!. i«- - .-. P 21 PiiBviretivma 22 vasati vasongana, wakawonekwa ava nemimba 
noMweya Mutsvene." 
Mateo 1:18 NZVIMBO YOKUZVARWA KWAKE (Chiverengo: Mika 5:2) 

// ...Betirehema...kuchandibudira mumwe uchava mubati 

pakati palsraeri..." 

Mika 5:2 

Zvinoshamisa kuti Jesu akaberekwa muBetirehema, 

guta chairo rakataurwa nechiporofita makore 700 zvisati 

zvaitika. 

(Chiverengo: Mateo 2:1) 

"Jesu...aberekwa paBetrehema rejudea..." 

Mateo 2:1 

Testamende Itsva inotaura nekuzadzikiswa 

kwekuporofita kwaMika. 

Jesu aiva akanyanya kunaka kwete pauso hwake asi 

pamabasa ake, akapfuura kuva mudzidzisi, akapfuura 

kuva muverengi. 

Aiva Mwanakomana mutsvene waMwari. 

Akazvarwa nemhandara sekuporofita kwaiva kwaitwa 

na Isaya. 

Akaberekerwa muBetirehema sekuporofita kwakaita 

Mika. VI 

S 

w 
as 

s 
> as 

o 

C| 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA 
Chiporofita cheBhaibheri chinobudisa pachena 
mamiriro ehupenyu hwaKristu mumakore zana aive 
achauya. 

Zviporofita izvi zvakazadziswa. 
Adamu naEva pavakatadza, Mwari Vakavamba 
chinangwa. Rudo rwake rwakadaidza Jesu - 
"Mwanakomana wake" kuti Auye panyika, ararame 
hupenyu hwakarurama agofira zvitema zvedu. 
Akatora nzvimbo yedu kuti tiwane hupenyu 
husingaperi kana tichinge tasarudza kuti ave Muponesi 
wedu. 
Iri ndiro rinonzi ZANO RERUPONESO. 

Mumakore zviuru zviviiri zvapfuura vachenjeri 
vekumabvazuva vaiverenga magwaro. 
Vakaverenga nezvaMambo mukuru ayizouya uye 
vakaziva kuti nguva yavairarama yayizovanguva 
yaaizosvika. 

Vaiziva kuti nguva yaive yasvika uye nyeredzi yakava 
mucherechedzo wekuti mambo aive azvarwa. 
Vakamuwana muBetirehema vakapfugamira mwana 
uyu Jesu vakamurumbidza. 

(Chiverengo: Ruka 2:7) 

"Akazvara dangwe rake mwanakomana, akamuputira 

nemicheka, akamuvanzirika muchidyiro chezvipfuwo, nokuti 
vakashaiwa nzvimbo mumba mavayeni. Ruka 2:7 
pakanga pasina imba yokugara, saka Jesu aive 
akaradzikwa muchidyiro chemombe. Akazvarwa ari 
munhu asinamaturo. 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA 
Amai vake vaive vanemutsa, vari mwana mudiki apo 
vakaudzwa kuti vaizozvara Mwanakomana waMwari. lye, fcurtyutific 

dkait&l .ik.il.i ' 

nuMu'iiri, 

haajia-kuiJ 

i" '■■l'. ■■■■' i l)'" 
( liiriuliu tin 
kubatlslswa; 

Kunyangwe Aive Mwanakomana waMwari, Aive 
ariMwari akaperera saBaba Vake Vaivawo Mwari. 
Mupostori Pauro anoti Aive Akaenzana naMwari 
Akazvitora Akava muranda achifanana nevanhu. (Chiverengo: VaFiripi 2:6) 

"lye, kunyange akanga akafanana naMwari, haana-kuti 

kuenzana naMwari chinhu chinofanira kubatisiswa; asi wakazvidurura iye, akazviita muranda, akafanana navanhu." 
VaFiripi 2:6,7 Jesu akazvifananidza nesu akararama pano pasi. Aiva 

mutsvene, akachena uye asina chaangapomerwa, kuitira 

kuti apire hupenyu Hwake isu tive nehupenyu 

husingaperi. 

Munguva yekupedzisira yehupenyu Hwake, 

zviporofita zvakawanda zvakare zvakanyorwa 

muBhaibheri zvakazadzikiswa. 

Tora KUPANDUKIRWA kwaakaitiwa najudas 
semuenzaniso. VI 

S 

w 
as 

s 
> > 

as 

o 

C| 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA Sliiiniu'drl 

vangu chalyo, 
uruitiiituiilviiftyi!. 

HjitliM /--.riKiJiHo 
1 iiiiudisimuiJ/lrii (Chiverengo: Mapisarema 41:9) 

"Haiwa, kunyange shamwari yangu chaiyo, 

wandaivimba naye, waidya zvokudya zvangu, Naiye 

wandisimudzira chichitsinho chake." 

Petro akabvunza Jesu kuti ndiani waizomupandukira, 

Jesu akapindura achiti, mum i^ifl 

..\diVB 

ti^|l|,|i, |l.||IJ "...Ndiye wandichapa chimedu, kana ndachiseva..." 
Johane 13:26 37 """Hffl^S! 1 ) MARI YAKABHADHARWA MUTENGESI ,4. Hvili 1i ■ik.^lhtlil-dh 
wiivuticKumi 

ttlEn/i Judas! 

iskarioli., 

v^ikdindj 

kuictprisr.i 

VJkuLU 40 .ikjii: 

VJi|HlkllHli|H'lk(!, 

kuTtn mil k; i 
nwisii knaniuriY "...Ipapo vakandiyerera mubairo wangu, masirveri 
anamakumi matatu." 
Zekaria 11:12 (Chiverengo: Mateo 26:14,15) 

"Zvino mumwe wavanegumi navaviri, wainzi Judasi 

Iskarioti, wakaenda kuvaprista vakuru akati: Muchandipeiko, kana ndikamuisa kwamuri? 
Vakamuyerera masirveri anamakumi matatu." ;-- TuZt umi 
KUROHWA NOKU SHUNGURUDZWA KWAKE 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA etnb.iisiilw 
nuzvanra zv*t% 

I'n>kll3vl mUEfHT 

nans « p.ih j 

'i |iN-.ii il ' ; 
(Chiverengo: Isaya 50:6) 

"Ndakarinzira varovi musana wangu, namatama angu 

kunavakatavura ndebvu dzangu; handina kuvanza chiso changu pakunyadziswa 
nokupfirwa mate." 
Isaya 50:6. (Chiverengo: Mateo 26:67) 

"Zvino vakamupfira mate pachiso, vakamurova 

netsvina, vamwe neruwoko." 

Mateo 26:67 VAKABAYA MAWOKO NE TSOKADZAKE (Chiverengo: Mapisarema 22:16) 

"...Vakabovora mawoko angu namakumbo angu." 

Mapisarema 22:16 

Pakamuka Kristu, Thomasi, umwe wevateveri vake uyo 

aive asingabvumi kuti Jesu amuka, akazobvuma awona 

mawoko netsoka dzaive dzakabayiwa. Akati, 

(Chiverengo: Johane 20:25) 

"...Kana ndikasawona mavanga embambo muzvanza 

zvake, nokuisa munwe wangu paiva nembambo, ...handingatongotendi." 
Johane 20:25 VI 

a 

w 
as 

s 
> > 

as 

o 

c| 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA 
pamuchlrtffkwa 
pamwe dlt£tfe 
naye mjfcororri 
ni.wiri. miinmt 
kurudyi make, 

kuriiboshivc. 

52 


Kilt K 01 h 31 1 


^1 


Hugurara 

nikaidka., J *^^^0 

rwiatb 

nevadariki 

vntniirairu. 
v. Liriir.i 

iiiiii-m.i 

[I.IIILM^.II I. 
AKAVERENGERWA PAMWE CHETE NEVATADZI 
Tarisa kuti chiporofita ichi chakazadziswa sei: Jyi yakanga 
L<iiiui|Mkii<KH)Uii, (Chiverengo: Isaya 53:12) 

"...Akaverengwa pamwe chete navadariki..." 

Isaya 53:12. (Chiverengo: Marko 15:27,28) 

"Vakarovera pamuchinjikwa pamwe chete naye 

makororo maviri, mumwe kurudyi rwake, mumwe 

kuruboshwe." "Rugwaro rukaitika, runoti: Wakaverengwa navadariki 
vomurairo." 
Marko 15:27,28. VAKAKANDA MIJENYA PAMUSORO PE NHUMBI 

DZAKE 

Mambo Davida vakanga vataura zvaizoitika panhumbi 

dzajesu asati afa: 

(Chiverengo: Mapisarema 22:18) 
"Vanogovana nguvo dzangu pakati pavo, vanokanda 
mijenya pamusoro pehanzu yangu." 
Mapisarema 22:18 

(Chiverengo: Johane 19:23,24) 

"Zvino varwi...vakatora nguvo dzake, vakaita migove 

mina... Zvino nguvo iyi yakanga isina-pakasonwa, asi yakanga 
yakarukwa yose kubva kumusoro kwayo." 10 57 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA f>MUL1124 


i 


1 LLkJUklLftl-JIH 

kuii>v,inir.3, jsi 
LikiMickj ntiji-ii- .1 
|:..ii!IU'-.'ii^ |)J\H. 

1 1 1 ■- 1 ■ ii -■ kill! 
fcliava yarii .... 


jRi 

"Zvino vakataurirana vachiti: Ngatirege kuibvarura, asi 
tikande mijenya pamusoro payo, tiwone kuti ichava 
yani..." 
Johane 19:23,24 

MASHOKO AKE PAMUCHINJIKO (Chiverengo: Mapisarema 22:1) 
"Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyireiko?" 
Mapisarema 22:1 Tarisa vhesi iyi yemu Testamende 
Yakare ugoyienzanisa nevhesi irimuna Mateo 27:46 
udziverenge dzese ugonzwisisa zvakanyorwa: 

(Chiverengo: Mateo 27:46) 

"Mwari wangu, Mwari wangu, mandisiyireiko?" 

Jesu akataura mashoko aya Asati Afa. Zviporofita izvi, zvizhinji zvacho Jesu akanga asina 
simba rekuti iye azvizadzise oga. Haisagadzira nzvimbo yokuberekwa Kwake, nzira Yaakaberekwa nayo, Kutengeswa kwake, VI 

a 

w 
as 

s > 

as 

o 

C| 11 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA AMMIlmJUvrciNlilLGIIM 

KUSHANDUAWtMMUKHU -I f, .ik.imk-i ii.il.ii kana zvakaitika pakufa Kwake. 


70 Jesu Aive Ari lye waaizviti ndiye - Mesia. 
Apo paaive akarembera pamuchinjiko, akakuvara 
nekurohwa, zvipikiri zviri mumawoko netsoka, 
nekorona yeminzwa, Achitukwa nekusekwa, 

"Aikwanisa kudaidza zviuru gumi zvengirosi dzake 
kuti dziparadze nyika lye agosunungurwa." 
Aisa zvisunungura lye nesu zvakare! Unombazvibvunza here kuti panhemu anehanya newe? 

JESU ANEHANYA NEWE! 

Akazviratidza izvi kare pagomo rekujerusarema! 

Rudo rukuru sei! 

Runobata mwoyo yedu. 

Aikwanisa kudana zviuru zvengirosi dzake, asi Mwari 

ngatendwe, Haana kuzviita. 

Asi Akafira iwe neni! 

Mubvunzo unokosha zvikuru ndouyu, "Jesu ndiani 
muhupenyu hwako?" IJesu Akauya munyika yedu kuzogara hupenyu 
hwakanaka kuti hugotsiwa hupenyu hwedu hwakaipa. 
Akafa kufa kwataifanira kufa kuitira kuti tirarame 
hupenyu husingaperi! 
7i Bhaibheri rinotaura izvi nekuzvipira kwake, H'iikii/vkl/ii,, 

■■■waning, run 

ivak.urK.nl /,1m (Chiverengo: Isaya 53:3-7) 

"Wakazvidzwa, nokurashwa navanhu, munhu 

wokurwadziwa, wakaziva urwere..." 72 12 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA 
76 
rtrtiWii^'dna 


rakabayiwa 
ku'hva 

pdkustkiv,! J 
klvuhyikJ. % 


L^ 


Y^Br . rT NaVakuru 

\aiLiinibtki9iiii 

iii. i"\ in n.! 1 , .iiM 

\jkjuirj 

|i.im p.iriibcri i 

|Hjti\VJ>'LLI]il ... \ 77 "Asi wakakuvadzwa nokuda kwekudarika kwedu; 
wakarwadziwa nokuda kwezvakaipa 
zvedu...takaporeswa namavanga ake." "Isu tose takanga takarashika samakwai..." // Wakamanikidzwa...akasashama muromo wake; 
segwayana rinoiswa kundobayiwa..." 
Isaya 53:3-7 Apa tinoona Jesu achinzi iGwayana. 
Anodaidzwa kunzi "Gwayana" pakawanda 
muBhaibheri. (Chiverengo: Zvakazarurwa 13:8) 
Zvakazarurwa 13:8 rinotaura maererano ne, 
"...Mubhuku reGwayana rakabayiwa kubva pakusikwa 
kwenyika." 

(Chiverengo: 5:8,12) 

"...Navakuru vanamakumi maviri navana vakawira pasi 

pamberi peGwayana..." VI 

a 

w 
as 

s 
> s 
> 

as 

o 

C| 78 riikuhin "iwii 

j.ik.il.mira , . NDkulJ 

muhdilrn 

wezvivi 

mil i '.-.I' inli! 79 "Gwayana rakabayiwa rakafanira..." 
Zvakazarurwa 5:8,12. 

Jesu anova lye Gwayana akatinunura pakuf a zvakare 
Akatipa hupenyu husingaperi. (Chiverengo: VaRoma 6:23) 

"Nokuti mubairo wezvivi ndirwo rufu; 80 13 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA ,i\i i hiipn 

C |]4>kLIJl]<(»[lUvi9 liuun^iipuri 
mijiiHi^rislU 

jL'sn r Kha vn asi chipo chokungopiwa chaMwari ndiho hupenyu 
husingaperi munaKristu Jesu, Ishe wedu." 
VaRoma 6:23. 
Adamu na Eva vakatadza uye vakatsaukana naMwari. 
Mwari akazovadzinga mumunda we Edeni vakakoniwa 
kudya muti wehupenyu. 

Masimba avo aive acharamba achipera zvishoma 
nezvishoma kusvikira vafa. 

(Chiverengo: Genesi 3:24) 

"Naizvozvo akadzinga munhu, akaisa makerubhi 

kurutivi rwamabvazuva rwomunda weEdeni, nomurazvo womunondo waimonereka kumativi ose, 
kurindira nzira yomuti wohupenyu." 
Genesi 3:24 Mwari akavataurira nezano rake rokuvaponesa. (Chiverengo: Genesi 3:15) 

"Ndichaisa ruvengo pakati pako nomukadzi, napakati 
porudzi rwako (Vateveri vaSatani) norudzi 
rwake(Vateveri vajesu); irwo 

jfc musraro 
t wako. newa 

^ ui'hap^tinT ci 
rluisiKinlm irwo[Jesu] ruchapwanya musoro wako[Satani], 
newe[Satani] ucharuma chitsitsinho charwo[Jesu]." 
Genesi 3:15 
Zvinoreveyi kupwanya? 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA 


\Sii KlIiiiJ 
Hi i. 1 1 i | M I - - - 
1 lltlk'.- 1 1 ,U I 

m.uL'liiiii., 
I pa| \i i K , n i 

Bkatsoimv; 94 ... Uye kiuu 

ku-iiiiiifijpil 

riTiiJiEuruLi, 

h.ikuxijkuk^ii 

gamviiwa. Vara rechiHeberu rinoti "bruise" rinoreva "Kupwanya". 

Kupwanya musoro kunoparadza zvikuru panokungo 

ruma chitsitsinhiro chete. 

Kristu aiva achakunda Satani. 

Mwari Akaita chimwe chinhu chekuyewuchidza munhu 

nezano Rake zvakare nekuvadzora kwaari. 

Akavamba zvibairo. 

Zvaive zvicharatidza kutenda kwavo mu"Gwayana" 
raMwari (Jesu) Aive achafa nerimwe zuva kuti Avape 
hupenyu husingaperi. 

Bhaibheri harititauriri kuti zuva rakatanga zvibairo izvi 

nderipi. 

Adamu ne Eva vaive vasinakupfeka uye Mwari akazova 

gadzirira zvipfeko achishandisa matewe emhuka. 

Pachitsauko chinotevera Kaini na Aberi vanounza 

zvibairo. 

(Chiverengo: Genesi 4:4,5) 

"NaAberivo akawuya namakwayana ake emhongora 

namafuta awo. Jehova ndokugamuchira Aberi nechipiriso chake. 
Genesi 4:4 "Asi Kaini nechipiriso chake haana-kuchigamuchira. 

Ipapo Kaini akatsamwa..." 

Genesi 4:5. 

Aberi akaunza chibairo cheGwayana raive rakamirira 

Gwayana raMwari, asi Kaini akaunza michero yevhu. 

Chibairo cha Kaini hauna kuratidza kutenda 

muGwayana raMwari. 

(Chiverengo: VaHeberu 9:22) 
...Uye kana kusinaropa rinoteurwa, 
hakunakukanganwirwa. VaHeberu 9:22 s 

w 
as 

s C/3 

> 

as 
o 
ci 

52 95 15 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA 

100 . r . Akawonekwa 

! <! ! I . Ifl -I Lid . 

/vivi. ntikii/i ii 
chibiiviro Kiva" m ~ 

f 101 pMHIQTIM j 


» 


'J 


Nnkuti ropa 

nen'mhud^i 
hiUilnrij!iii;!>ni 
kulivLu /.vlxl 


1 

Apo Mwari paakatungamira valsraeri Achivabvisa 

muEgipita, Akavadzidzisa zvidzidzo zvakawanda 

kuburikidza nezvaiitika mutemberi raaive araira Moses 

kuti arivake. 

Temberi iri raiva chiratidzo chetemberi rechokwadi 

ririkudenga. 

Zvimwe zvaiitika izvi kwaiva Pasika. Nezuva regumi nena, nemwedzi wekutanga, vanhu 
vakarairwa kuuraya gwayana vagozora ropa racho 
pamikova yavo. 

Ichi kwaiva chiratidzo chokuti vaive vakafukidzwa 
neropa reGwayana. 

Musiku ihwohwo ngirosi yayiwuraya yakapf uura 
dzimba dzese dzaiva neropa pamukova zvakare dzimba 
idzi hadzina kuparadzwa. Pasika yayizovaita kuti varangarire kuti ropa rajesu 

chete ndiro rinonunura pakuparadzwa. 

Mhuka dzaiitwa chibairo dzaisakwanisa kuchenura 

chivi. 

Asi kutenda kwevanhu pachibairo chaMwari 

kwaivanunura pachivi. 

(Chiverengo: VaHeberu 9:26) 
"...Akawonekwa kuti aparadze zvivi,nokuzviita 
chibayiro Kwake." 
VaHeberu 9:26 (Chiverengo: VaHeberu 10:4) 

"Nokuti ropa renzombe nerembudzi haritongogoni 

kubvisa zvivi." 

VaHeberu 10:4 102 16 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA 
Johane mubhabhatidzi akaparidza Mesia zvakare 
akanongedzera kuna Jesu akati, 106 (Chiverengo: Johane 1:29) 

"...Tarirai, Gwayana raMwari, rinobvisa zvivi zvenyika. 

Johane 1:29 Zvibairo izvi zvaiitiwa zvayinongedzera mberi kuna 
Mesia"Gwayana raMwari/' 

Ropa regwayana rega-rega raifa muTestamende Yakare, 
raive richimirira kwemakore akawanda ropa rajesu 
rakadeukira isu. 

Jesu Muponesi wenyika. 

Jesu anoregerera. 

Jesu anokanganwira. 

Jesu anonunura pakunetseka kwemwoyo yedu. 

Jesu anotidzidzisa kutitingagare sei. 

Hupenyu Hwajesu chiratidzo kwatiri. 

Jesu anosimbisa hupenyu hwedu. 

Jesu anotishandura mumwoyo yedu. 

Jesu anotipa hupenyu hutsva. VI 

S 

w 
as 

s > 

as 

o 

C| 

52 17 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA 
107 Mazuva muchinda ainzi Ernest Shackleton paaiedza 
kubira nyanza yeAntarctic mugore ra 1914, ngarava yake 
yainzi "Endurance, yakaroverera pachikomo chegodo 
rechando. 

Vakaedza chose kuti ngarava yavo isanyure mupakara 
pavakasvika pachiwi cheku Elephant. 
Shackleton nevamwe vake vakagara ipapo 
vakachengetedza kudya nezvimwe zvavaive vainazvo 
kuti vaedze kurarama pachando chikuru chayiuya. 
Hapana ainyatsoziva nzvimbo yavaive. 
Vaive vanetariro imwe chete. Tariro yekuti umwe 
aifanira kubira nyanza achinotsvaka rubatsiro. 
Shackleton akatanga kugadzira imwe ngarava akadana 
varume vakazvipira vatanhatu. Vakazobira nyanza iyi 
yaiva yakareba zvachose kuti vanosvika kunzvimbo 
yeku. South Georgia, paive nevaredzi vehove 
wekuNorway. 
108 Zvakaratidzika sebasa risingaitiki mungarava iyi 

yakavhurika pamusoro mukati menyanza yaitonhora 

zvikuru. Asi Shackleton akavamba kuenda nevarume 

ava. 

Kwemazuva akawanda vakashanda zvikuru 

vachichengetedza ngarava kuti isanyure. Vainamata 

zvakare kuti Mwari avachengete. 

Vakaramba vakabatirira apo vainzwa nzara nechando 

nekumwe kurwadziwa kwakasiyana. 

Mazuva magumi nena apf uura vanzwa nechando 

chikuru nekuda kunwa mvura, vakawona makomo eku 

South Georgia! Vakasvika kwavaiyenda. 

Shackleton akafara paakafunga kuti kuchazowanikwa 

imwe ngarava yaizobira zvakare nyanza ichinotora avo 

vamwe vakasara pachiwi cheku Elephant. Mwari akaona kunetseka kwedu nokuti taive tasara toga 
pachiwi chedu takakomberedzwa nenyanza yechivi. 
Akapinda munyanza iyi . Akatora godo rechando 
rechivi raiva muvanhu kuitira kuti atinunure. 18 7 - HUPENYU HWAKASHANDURA NYIKA 
109 Hapana munyika yese wakaita sajesu. Ndiye oga 

angatinunure. Ndiye oga angatore kuipa kwedu 

agotishandura zvakare. Ndiye oga angatipe hupenyu 

husingaperi. 

Ungada here kusimudza ruwoko rwako uchiti, "Hongo, 

Jesu, ndinokugamuchira mauro anhasi saMambo 

naMuponesi wangu. Hongo, Mwari, ndinotenda 

kwamuri kuti makandifira. Hongo, Mwari, ndinokupai 

hupenyu hwangu." 

Simudza ruwoko rwako ndikunamatire. a 

w 
as 

s 
> > 

as 

o 

C| 

52 19 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi 
Kuvanzika kokusafa 

(Video: 19 sec) Nyika yakazununguka. Kukava 
nekudengenyeka kwenyika kukuru. Imba, zvikoro, 
zvipatara nemakereke zvakaparadzwa. 

Kudengenyeka kwenyika mugore ra 2001 kunyika ye El 
Salvador yakauraya vanhu vanosvika 3000. 
Kwakasiya zviuru zvevanhu asina pekugara. 
Vanonunura vakashanda nesimba ravo kubetsera vanhu 
asi vashoma chete vakararama. 
Shure kwemazuva mana vachingochera vakazoona 
ruwoko rwaive rwakabudira panze. Zvakazoshamisa 
zvakare apo ruwoko urwu parwakaratidza kuti munhu 
wacho mupenyu. Vakaramba vachichera nekuchenjera 
kukuru mupakara munhu uyu vamuwana shure 
kwemazuva mana. Kwemazuva aya munhu uyu aisadya 
zvakare aisanwa mvura. 

Vava kuchipatara, vakamubvunza kuti anofungira kuti 
chii chakamupa simba rokurarama. Akapindura akati, 
"Ndaida kusafa, ndakazvishingisa kuramba ndichifema, 
ndaida kurarama. Ndakatenda kuti rubatsiro rwayiva 
pedyo. 

Takaberekwa nechido chokurarama. 

Ini newe takava nechido ichi apo patakapinda munyika 

ino. 

Munhu wese akamborarama akambova nechido ichi. 

Ichi chingavechido chakasimba kwazvo chatiinacho. 

Isu vanhu takabatanidzwa tese nechido chinof anana 

chekurarama. 

Kana munhu atarisana nenjodzi vamwe vanoedza 
nepavanogona napo kuti vanunure munhu uyu. 
Kungava mwana adonhera mutsime. Kana vanhu 
vakuda kunyura mungarava iri mugungwa. 00 

> N 
** 
> > 

as 

w 

c| 
c/s 

as 
> 

w 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi 

Nu-kuli vo&c 
vakniiicLui. 

I'.iliin-.i^ii-iL.i knaMwarL 
Kana mukwiri wemakomo ashaya kuti angaitei 

pamusoro pegomo. 

Kana vanhu vavharirwa pamirwi yekudengenyeka 

kwenyika. 

Asi kana hupenyu hweumwe munhu hwamanikana, 

vanhu vanomhanyidzana kubetserana. 

Asi chokwadi chisingafarirwi kufungiwa, kunyangwe 
chirichokwadi hacho, ndechekuti hupenyu hwemunhu 
wese huripanjodzi. 
Kwete njodzi chete. 
Tese tirikuenda kunofa. 

(Chiverengo: VaRoma 6:23) 

"Nokuti mubairo wezvivi ndirwo rufu; asi chipo 

chokungopiwa chaMwari ndihwo upenyu husingaperi 

munaKristu Jesu, Ishe wedu." 

VaRoma 6:23 

Chivi chinouraya chaizvo. Nemhaka yei? Nekuti 

chinotipatsanura nepanobva hupenyu, Mwari pachake, 

akatisika. 

Uye munhu wese munyika akatadza. 

(Chiverengo: VaRoma 3:23) 

"Nokuti vose vakatadza, vakasasvika pakubwinya 

kwaMwari." 

VaRoma 3:23 (Chiverengo: VaRoma 3:10-12) 

"...Hakuna wakarurama, kunyange nomumwe." "Hakuna unonzwisisa, Hakuna unotsvaka Mwari." 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi 

"Vakatsauka vosc.hakuna unoita zvakanaka, 
kunyange nomumwe chete." 
VaRoma 3:10-12. Vabereki vedu, Adamu na Eva, apo pakabva vanhu vese, 
vakasarudza kuzvipatsanura naMwari nekusamuteerera 
uye vakafamba nenzira yavo. (Chiverengo: VaRoma 5:12) 

"Saka, zvivi sezvazvakapinda munyika nomunhu 

mumwe, norufu rukapinda nezvivi, saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose, nokuti vose 

vakatadza." 

VaRoma 5:12 Mubairo wechivi rufu. 

Kufa kunokonzerwa nechivi kwakakura uye kunotyisa 
zvikuru. Adamu aive achafa nemhaka yechivi. 
Nevamwe vese zvakare vaizobva kwaari, 
zvichisanganisira umwe neumwe wedu. 

Naizvozvo tese tirimugomba, muhunza. 
Takavharirwa, hatikwanisi kuzvinunura. 
Takafanira kufa kunze kokuti umwe auye atinunure. 
Nhau dzakanaka ndedzekuti aripo akatinunura! 

(Chiverengo: VaEfeso 2:8,9) 

"Nokuti makaponeswa nenyasha, nokutenda; izvo 

zvisingabvi kwamuri, asi chipo chaMwari; 00 

> N 
** 
> > 

as 

w 

c/s 

as 

CI 

> 

w 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi 
hazvibvi pamabasa, kuti kurege kuva nomunhu 
unozvikudza." 
VaEfeso 2:8,9 
Hongo, tirivatadzi tese. 
19 Hapana kunyunyuta pane izvi! 

Tinotadza pamaitiro edu, pakutaura nepa pfungwa 
dzedu. 36S 1095 

K 3 H mafcort' 

alto 109& rrfwl 

paggre zv&wakaiU Tarisa kutadza kwakawanda kwatinoita pazuva! 
Zvinotinetsa hazvisi zvivi zvedu zvataita, asi kuti isu 
pachedu tirivatadzi! 20 

VIDEO J, HtiHhun^Ji \oiifii nj|Miii?s<i Munhu anechirwere chinorwadza zvikuru asingaoni 
kana kucherechedza chimiro chake kana kutsvaka 
kurapiwa nachiremba anozogumisira afa. Izvi ndizvo 
chaizvo zvinoguma zvaita vatadzi vasingawoni kukosha 
kokuwana rubatsiro rwemoyo yavo. 

(Chiverengo: Isaya 59:2) 

"asi zvakaipa zvenyu zvakakuparadzanisai naMwari 

wenyu..." 

Isaya 59:2. 

Mwari ndiye anovamba hupenyu wese, uye Adamu 

paakatadza, akavamba kufa. 

Tese takafanira rufu. 

Asi Mwari werudo haana kutitaurira mubairo werufu 

asina kutipa tariro yekuponeswa! 

Idzi ndidzo nhau dzinofadza! 

(Chiverengo: VaRoma 6:23) 

"Nokuti mubairo wezvivi ndirwo rufu; asi chipo 

chokungopiwa chaMwari ndihwo hupenyu husingaperi 

munaKristu Jesu, Ishe wedu." 

VaRoma 6:23 

(Video: 3 sec) Ruponeso chipo. 

Hatikodzeri kuruwana. 

Zvakare hatingashandiri ruponeso nemabasa edu 

akanaka, uye hatingatengi ruponeso. 24 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi 
Vanhu vakawanda vanof unga kuti ruregerero 
nehupenyu husingaperi zvingawanikwe nekuita 
mabasa akanaka. 

Vamwe vanhu vanorara pamubhedha unezvinhu 
zvinobaya, vachifungidzira kuti nekuzvikuvadza 
vachawana nyasha dzaMwari. 

Vamwe vanhu vanorova vokuvadza miviri yavo 
nemaketani, vamwe vanozvibaya nemapanga, uye vamwe vanofamba netsoka dzavo dzisina kufukidzwa 
pamusoro pemadota anopisa vachitsvaka nyasha 
dzaMwari nenzira dzisina kujairika dzekuzvikuvadza. Vamwe vanofunga kuti vanowana nyasha dzehupenyu 
husingaperi nekuvaka matemberi kana kupa kudya 
vanhu vatsvene, uye kune vamwe, hapana mufaro kana imwe nzira 
irinani yokuwana nyasha dzaMwari panokutora rwendo 
kutemberi yeku Mecca kana kufa vachifira chitendero 
che Islam. MaKristu mazhinji anoitawo zvakada kudaro asi 
vasingaoni kuti vanodaro. Vanoenda kukereke, vopa 
zvipiro, uye votevera imwe mirairo yeBhaibheri, 
vachif unga kuti vachawana nyasha dzaMwari 
nehupenyu husingaperi. 
Izvi zvingaitike here? 

Munhu, nenzira dzekuzvikuvadza, kana kufunga kana 
mabasa orudo, angakwanise here kuwana kunaMwari 
ruregerero nehupenyu husingaperi? 00 

$ 

> 

N 
> > 

as 

w 

c| 
c/s 

as 
o 
> 

w 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi Ungashandire here, ruponeso semenduru kana bheji 
rekuhwina kumitambo? (Chiverengo: VaEfeso 2:8,9) 

Bhaibheri rinoti, "Nokuti makaponeswa nenyasha, 

nokutenda; izvozvisingabvi kwamuri, asi chipo 

chaMwari, 

hazvibvi pamabasa, kuti kurege kuva nomunhu 

unozvikudza." 

VaEfeso 2:8,9. Hatingazviponesi isu nemabasa edu, tinofanira 
kuvimba chete nenyasha dzaMwari uye nerudo rwake 
kwatiri, rwaanopa nekusabhadharisa. Kana 
tichishandira ruponeso, dai rusiri chipo. Tomboti waunoshandira akupa tsamba akati anechipo 
chako. Kana ukavura tsamba iyi wowana mari yako 
yawakashandira kwemaviki maviri, chinenge chiri 
chipo here ichi? 
KWETE KANA WAISHANDIRA! Asi nemhaka yei Mwari Mukuru anotonga nyika yese (Video 12 sec) achizvinetsa nevanhu vemunyika ino? 
Nemhaka yei asina kutirasa, isu vanhu takamumukira, 
nemhaka yei asina kutisiya kuti tiwane mubairo 
wezvivi zvedu? 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi Jmnmu 
. . . Mwibri rurin. 

(Chiverengo: 1 Johane 4:8) 

Mhinduro tinoyiwana mutsamba yekutanga yajohane: 

"...Mwari rudo." 

1 Johane 4:8 

Vamwe venyu murivabereki. Vamwe venyu munoziva kuti zvakadini kuva nemwana 

anorwara uye otanga kuchema manheru nezuva rega 

rega. 

Unoedza zvese zvawungaedza kuti zvivenani, asi 

woshaya. 

Womboedza kunyoraridza chimwana, woimbira 

kumwana, woedza zvese zvaunorairwa neshamwari 

dzako, asi poshaikwa kana chimwe chinoshanda. 

Asi ndimbokuvunzai izvi? 

Kunyangwe waneta sei kana kuti mwana arwara 

zvakareba sei, unombozvifunga here kuti mwana uyu 

umurase kana kumusiya achitambura ari ega? 

Kwete? Sei? Nekuti unoda mwana mudiki uyu 
zvakatonyanya nemhaka yekurwadziwa nekutambura 
kwaari kunzwa. 
Ndizvo zvakangoita Mwari! 

Vana vake munyika vakarwara nechirwere chechivi, uye kurwadziwa nekutambudzika kwavanonzwa 
nemhaka yechivi ichi kunoita kuti Mwari avade 
zvikuru. 00 

> 

> 

N 

t > 

w 
c| 

as 
> 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi Mwari haambofa akafunga kutisiya tiritoga! 
Hasati ambofunga kutirega tichifa tiwane mubairo 
wekumumukira. (Chiverengo: 2 Petro 3:9) 

Bhaibheri rinoti, // Ishe...unomoyo murefu kwamuri, 

nokuti haadi kuti vamwe varashike, asi kuti vose 

vatendeuke." 

2 Petro 3:9 

Zvisinei kuti wakanaka sei kana kuti wakaipa sei, 
Mwari anokuda uye anoda kukununura. 
Haadi kuti ufe. Tese takatadza. 

Tese takamukira Mwari tikatyora mutemo Wake. Hurumende dzenyika hadzingaregi kusateerera mirairo 
kwevanhu dzikararama kwenguva refu. Vanotyora mirairo vanopiwa mubairo wavo. 
Asi kutyora murairo waMwari zvakaipa zvikuru, nekuti 
chivi chinotipesanisa na Mwari, Anova lye angatibatsire 
uye atinunure! 

Nyangwe Mwari ariMwari werudo rusingaperi, 

NdiMwari werutongo zvakare. 

Pagomo re Mount Sinai Anozvitsanangura achiti: (Chiverengo: Eksodo 34:6,7) 

"...Mwari uzere nyasha nengoni, unononoka kutsamwa, 

unetsitsi huru nezvokwadi, 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi <• iinivi Iiuij zViin 

iiViinhi) tLatke, 111 

pani^irwa /vak.iipti 
cVsivt* nnkudiiriki 
kwavo nexvivl zyavn 

•■t.'.iiIii: m- hi'- ■■ ,i . , 54 
unochengetera vanezviuru zvamazana nyasha dzake, 
unovakanganwirwa zvakaipa zvavo nokudarika kwavo 
nezvivi zvavo, asi usingapembedzi munhu 
unemhosva..." 
Eksodo 34:6,7. 

Hapana rubatsiro here? Hapana kuwanikwa nzira here? 

Hongo, ruripo! 

Hongo, nzira iripo! 

Mwari unerudo akawana nzira yokutiponesa kana 

kutinunura uye achiramba akarurama. 

Akawana uyo wakatifira pachinzvimbo chedu, kuti isu 

tisazofa, asi tive vanorarama. 

Johane, mudzidzisi anodiwa, anozvitsanangura nenzira 

iyi: 

(Chiverengo: Johane 3:16) 

"Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro, kuti wakapa 

Mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga, kuti aninani unotenda kwaari, arege kufa, asi ave 
nohupenyu husingaperi." 
Johane 3:16. Jesu akauya kuzorarama munyika semunhu, 

achisangana nematambudziko nezviedzo 

zvakambosangana nevanhu. 

Akararama hupenyu wekuteerera. 

lye aiva akamirira vanhu asina kana chitema, Kristu 

akatora kutadza kwevanhu vese, kutadza kwemunhu 

umwe neumwe, akamufira. 00 

$ 

> 

N 
> > 

as 

w 

as 
> sezvavakaliwa (Chiverengo: VaRoma 5:19) 

Pauro akanyora kuti, "Nokuti vazhinji sezvavakaitwa 

vatadzi nokusateerera kwomumwe, 60 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi 


saizvozvo vazhinji vachaitwa vakarurama nokuteerera 

kwomumwe." 
VaRoma 5:19. Jesu haanakufira kuti agutse Mwari akatsamwa. 

Jesu akasarudza kufa kuti atinunure, uye Mwari 

wakatida chaizvo uye akapira Mwanakomana wake kuti 

atifire. 

Jesu aiva Gwayana raMwari, gwayana rochibairo! 

(Video 25 sec.) Vasarudzwa vaMwari, valsraeri 
vakafamba-famba murenje pedyo negomo reku Sinai 
mushure mekununurwa muEgipita naMoses, mazuva 
ese vaiona, nezviratidzo nezvaiitika, zviratidzo zvezano 
raMwari rekuponesa munhu akadonha. 
Temberi raive ravakwa nekuraira kwaMwari rakagara 
richinongedza mberi penguva apo pagomo reCalvary, 
apo paive pachafa Jesu. Apo Gwayana rechokwadi 
paraive richabairwa zvivi zvevanhu, richipa tariro 
nevimbiso yeruregerero neruponeso kuvanhu vese. 

Mutadzi ayiuya, akabata mhuka yechibairo. Aitsveta 

ruwoko rwake pamusoro wemhuka iyi obvuma zvivi 

zvake. 

Aizotora banga owuraya mhuka iyi, zvichiratidza kuti 

zvivi zvake zvakonzera kufa kweGwayana rechibairo, 

raive rakamirira Jesu. 

Zvinorwadza, hongo. Asi muchinjiko weku Karivhari 
wakawunza vimbiso yehupenyu husingaperi mumoyo 
wemunhu wayirwadza zvakanyanyisa. 
Zvisinei, Mwari akaratidza kuti chivi chinokonzera 
kana kuwunza rufu, kumutadzi kana kuchipiro 
chakanaka chisina zvachinoziva. 

Vanhu vaMwari munguva dzeBhaibheri vaipira zvibairo 
vachiratidza kutenda pakufa kwayive kuchauya 
kweMwanakomana waMwari, Uyo aive achazofira 
munhu. 10 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi BlJHIII 1 ^u 


-1 


. . . IpJiii iii r 


- 


KiMiv-diT! 


. 1 


rLiiuln Esi 


L , 1 


/V|V| 


W 67 Jitfuay V7 
kulld zvivi, 
uokunytngeri 
lukuiUi 
IcuwaneScwa 


i 


muiiiumiuti 

rn.ikf- 


V 68 

(Chiverengo: Johane 1:29) 

Jesu akava chibairo chechokwadi. Apo Jesu paakauya 

kuzobhabhatidzwa, Johane wakati, "...Tarirai, Gwayana 

raMwari, rinobvisa zvivi zvenyika." 

Johane 1:29 

Zvaisanzwisisika kuti vamwe vaaive auya kuzofira 

vakabuda nezano rokumuuraya! 

Jesu akarohwa, akatukwa, akatumigwa kunourawa 

nenzira inorwadza zvikuru. 

(Chiverengo: 1 Petro 2:22) 

Sezvo Bhaibheri richiti, 

"lye usina-kuita zvivi, nokunyengera hakuna 

kuwonekwa mumuromo make." akafa pamuchinjiko! 

1 Petro 2:22. 

Kristu akaroverwa pamuchinjiko nenguva yePasika. 

Yaive tsika yevatungamiri veRome panguva iyi kuti 

vasunungure musungwa umwechete sechiratidzo 

chekutsvaga kufambidzana nemajuda. 

Vanhu vakasarudza Barabbas vakasarudza Jesu kuti 

anofa. 

Parufu, Jesu akaf ananidzwa nevatadzi. Akaroverwa 

pamuchinjiko pakati pembabva dzimbiri! 

Apo Mwari paakaisa zvivi zvenyika yese pamusoro 

pake, 

(Chiverengo: Mateo 27:46) 

Akachema achiti, "...Mwari wangu, Mwari wangu, 

mandisiyireiko?" 

Mateo 27:46. 

Akanzwa kupesaniswa kunotyisa kunokonzerwa 

nechivi. 

Jesu akakoniwa kutakura kurwadza kokupatsanurwa 

naMwari. 

Kwakabvarura moyo wake. 00 N > 

as 

w 

as 
> 

w r r ,VVflkiipotieflii. 

Z\ illU I !.i;vi'-: ii 4 (Chiverengo: Marko 15:31) 

Vanhu vakashedzera vachiti, "...Wakaponesa vamwe, 

zvino hagoni kuzviponesa." 

Marko 15:31. 72 11 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi 


73 
Izvo zvaiva chokwadi! 

Aisazvinunura uye ogonunura vamwe. 

Aiva Mwari ayiripa kutyorwa kwemutemo waMwari, 

mubairo wechivi wenyika yakarasika. 

Naizvozvo Mwari nerudo rwake runokosha aive 

asinakugudzikana mupakara paakapa Mwanakomana 

wake kuti atifire. 

Jesu akabatwa nenzira yatinofanira kubatwa kuitira 

kuti nesu tibatwe nenzira yaanofanira. 

Akasungirwa zvivi zvedu uye akatambura kufa kwedu 

kuitira kuti tiwane hupenyu husingaperi. 

Nenzira iyi Mwari akatipa hupenyu husingaperi uye 

achiramba akarurama. 

Kwete nezvakanaka zvataita, asi nekuti Mwari anotipa 

izvo zvakaitiwa najesu, hupenyu hwaakararama 

hwakarurama. N'akuii 
...Tcnda 
kuaalShe 
Jtsu, ugo- (Chiverengo: VaEfeso 2:8) 

Pauro akati, 

"Nokuti makaponeswa nenyasha, nokutenda..." 

VaEfeso 2:8. 

Kutenda uku ndiwo moyo weruponseo. 

Apo mutungamiri wejere wekuFiripa paakabvunza 
Pauro izvo zvaaifanira kuita kuti aponeswe, Pauro 
akapindura akati, (Chiverengo: Mabasa 16:31.) 
"...Tenda kunaShe Jesu, ugoponeswa. 
Mabasa 16:31. 
Kungobvuma chete mupf ungwa dzako kuti Jesu 
akararama panyika hazvinakukwana. Hakuzi kutenda 
kunoponesa. 
Zvinopfuura ipapo. 12 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi 
11,1 Icblll'B 

Bomoyp ivako 

!..:(■.!' h' mC.i 

paiiii'i"* 1 tlziiku. 
(Chiverengo: Jakobo 2:19) 

Bhaibheri rinoti iro 

"...Mweya yakaipa inotenda wo izvozvo, ichidedera." 

Jakobo 2:19 

Kutenda munajesu zvinoreva kusabvuma chete kuti 
Akafa. Asi Bhaibheri rinoti, (Chiverengo: Zvirevo 3:5,6) 

"Vimba najehova nomoyo wako wose, urege 

kusendama panjere dzako. Umutende panzira dzako dzose, Agoruramisa makwara 

ako ose." 

Zvirevo 3:5,6. 

Unovimba kwaari here? Unomuvimba here Mwari? 

Zvakakodzera kuti atungamire hupenyu hwako? 

Kutenda kunoponesa kuvimba pakuzvipira kwajesu 
sechibairo chakaperera chezvivi zvangu zvese. 
Zvinoreva kutenda kuti hazvisi zvandinoita 
zvingandiponese, asi izvo zvatakaitirwa najesu Kristu 
pagomo reku Karivhari. 

Hapana munhu angazvikudze kuti akazviponesa. 
Rukudzo rwese runoyenda kunaMwari! 
Nyasha dzinobva kunajehova, asi kutenda ndekwedu. 
Tinotenda Mwari panezvese, tichimubvumira kuti 
atungamirire hupenyu hwedu. 

Kugamuchira ruponeso kurinyore chaizvo, asi 
vakawanda vanozviita kuti zviratidzike sechinhu 
chinorema uye chisinganzwisisiki. Mubvunzo 
watinofanira kupindura ndewakafanana nemubvunzo 
wakabvunza mutungamiriri wejere wekuFiripi apo 
paakachema kuna Pauro na Silas usiku apo 
kudengenyeka kwenyika kwakadhiriza mikova yejere: 00 

> N 
** 
> > 

as 

w 

as 
> 13 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi 
(Chiverengo: Mabasa 16:30) 
"Ndingaitei kuti ndiponeswe?" 
Pane zvechokwadi zvina maererano neruponeso 
zvaunofanira kuziva kuti uponeswe. 
Zvina chete. (Chiverengo: VaEfeso 2:8,9) 

CHOKWADI CHEKUTANGA: Ruponeso Chipo. 

"Nokuti makaponeswa nenyasha, nokutenda; izvo 

zvisingabvi kwamuri, asi chipo chaMwari; hazvibvi 

pamabasa, kuti kurege kuva nomunhu unozvikudza." 

VaEfeso 2:8,9. 

Mubvunzo ndeuyu, "Nemhaka yei ruponeso 

kurichipo?" 

Chikonzero chekuti ruponeso ruve chipo chinotiunza 

panechokwadi chechipiri. 

(Chiverengo: VaRoma 3:23) 
CHOKWADI CHECHIPIRI: Tose tirivatadzi. 
VaRoma 3:23 inoti, Nokuti vose vakatadza vasakasvika 
pakubwinya kwaMwari. 

Zvinoreva kuti handifaniri kuwana chipo ichi. 

Handifaniri kuwana ruponeso. 

Tarisa, Ndatadza. 

Ndatadza kusvika pakururama kwake. 

Kana ruponeso ruchienderana nemabasa angu akanaka, 

zvinoreva kuti handinga hori ruponeso, nokuti 

ndatadza, handingagone kuita zvakanaka. 

Ichi ndicho chikonzero ruponeso ruchifanira kuva chipo 

chekungopiwa, nemhaka yekuti handinga hori zvakare 

handina kufanira kuwana ruponeso. 

Tese tirivatadzi uye hatinakusvika pakururama kwake. 14 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi 

92 (Chiverengo: VaRoma 6:23) 

CHOKWADI CHECHITATU: chinonetsa: Chivi 

chinoreva rufu. 

VaRoma 6:23. "Nekuti mubairo wechivi rufu." 

Ndiro dambudziko ratinosangana naro. 

Ndiri mutadzi; naizvozvo ndakafanira rufu. 

Handinakufanira chipo cheruponeso. 

Handinakufanira chipo ichocho. 

Naizvozvo chipo chokungopiwa, tarisa, nemhaka yekuti 

tese tirivatadzi uye tatadza kusvika pakururama 

kwaMwari. 

Chinonetsa ndechekuti semutadzi ndakafanira rufu. 

Asi Mwari anezano kana mhinduro panaizvozvo. 

(Chiverengo: VaRoma 5:8) 

CHOKWADI CHECHINA: Kugadzirisa: Jesu 

wakatifira. 

VaRoma 5:8 inoti, "Asi Mwari unoratidza rudo rwake 

kwatiri pakuti Kristu wakatifira, tichiri vatadzi." 

Hazvina kunaka here izvi? Jesu wakafira ini mutadzi. 

Uye akafira iwe zvakare shamwari yangu! 00 N rtliKWiini rvmn Zvokwadi zvina. Ngatidzokororei: 
1. Ruponeso Chipo 2. Tose tirivatadzi > 

as 

w 

c/s 

as 

CI 

> 

w 

50 rurticwjiini rvmn 3. Chinonetsa: Chivi chinoreva rufu. "t, ChJnum.-tvi: Chivi 96 15 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi (Hh»wnni rviun u.lkllllfn J, ?.\ 11 
llllpefttlhlttilll 4. Kugadzirisa: Jesu wakatifira, zvichireva hupenyu 
kwatiri kana tichimugamuchira samuponesi wedu. 
100 
101 
102 Tichirivatadzi, Jesu akatifira. 

Hamumudi here shamwari dzangu? 

Hawumudi here kuti akafira zvivi zvangu nezvako? 

Hawumudi here kuti akatipa chipo cheruponeso? 

Ungabvunza kuti, "Ndingagamuchira sei chipo ichi 
chokungopiwa?" (Chiverengo: Zvakazarurwa 3:20) 

Bhaibheri rinotipa mhinduro paneizvo muna 

Zvakazarurwa 3:20. 

"Tarira, ndimire pamukova, ndichigogodza..." 

Kana uyo anehupenyu husingaperi akagogodza 

pamukova wembayako, unomuregedza achingova 

panze here, kana kuti unomutaurira kuti apinde? 

Unovhura mukova womutaurira kuti apinde! Tarisa, 

kana tichigamuchira Jesu, tinowana chipo chehupenyu 

husingaperi chaanounza. 

Hazvina kunaka here izvi? 

Jesu anoda kupinda muhupenyu wedu. 

Tinomukoka kuti apinde. 

Tinomugashira nenzira iyoyo chipo chokungopiwa 

naMwari. 

Tinongochisvikira tichiti "Ndinotenda, Jesu! 

Pinda muhupenyu hwangu. 

Pinda mumoyo mangu. 

Tungamirira hupenyu hwangu, tungamirira moyo 

wangu." 

Kana Jesu achipinda, tinomugamuchira seshamwari 

yedu, semuponesi wedu, uye saMwari wedu. 16 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi f 2 

^jvlnhu /vlvlri 
/vinoilikii 

tulIU JCSU Zvinhu zviviri zvinoitika kana tikakumbira kuti Jesu 
apinde mumoyo yedu, apo patinomugamuchira 
muhupenyu hwedu. 103 


JlJOHBMMU 

HaSaa liclu/vire- . 
vurura rvivl ?L 

tvnku lend elm r jflkt 

^VtikbifLU'iJiaiJ], • Jr^H 
L'Hfc ^IIVKINMU npkulinatsa 104 105 

(Chiverengo: 1 Johane 1:9) 

Chekutanga tinobvuma zvivi zvedu uye tigamuchire 

ruregerero rwake. 

"Kana tichizvirevurura zvivi zvedu, iye wakatendeka 

wakarurama, nokudaro kuti unotikanganwira zvivi 

zvedu, 

nokutinatsa pakusarurama kwose." 

1 Johane 1:9 

Shamwari, ichi chitsidzo chakanaka. Hazvinei kuti taita chii kana kuti tangatiripi, hazvinei 
kunyangwe tangatichirarama hupenyu hwakadini. 
Kunyangwe tangatiri vatadzi vakuru tinokwanisa kuuya 
kunajesu uye tigamuchire chipo chekuponeswa. 
ice Tingabvume zvivi zvedu uye tigowana kuregererwa 
kwakaperera. Bhaibheri rinotitaurira kuti Jesu anokanda zvivi zvedu 
pasi pegungwa, zvivi zvedu zvigorega kurangarirwa 
zvakare. Shamwari dzangu, kana Jesu akakuregerera, 
anokanganwa. Panechivi here chawabvuma kuna Jesu, 
asi iwe uchiri kungozvishora nacho. Kuda urikufunga 
kuti panechivi chikuru chaizvo zvokuti naMwari 
108 hangachiregereri. 

Tinofanira kutenda zvinotaura Mwari. 
Muna 1 Johane 5:10 shoko rinobudisa pachena kuti kana 
tisingatendi zvinotaura Mwari, tinenge tichimuita 
murevi wenhema. 00 

$ 

> 

N 
> > 

w 
as 

CI 

> 

w 17 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi 
110 imk|-.iiI.I 

hfrjimkutciu 

' - ■ ■ | :■= ■ : 

pemusortP 
mam wake. 111 
112 LiThIl' Llki.il, 

ii3ulI y c]ki" t kuli 
zvfdzlmhc- . . , 113 
(Chiverengo: 1 Johane 5:10) 

"Uyo, unotenda kuMwanakomana waMwari, kupupura 

unako mukati make; usingatendi Mwari, wakamuita murevi wenhema; nokuti haana kutenda kupupura kwakapupurirwa 

naMwari pamusoro poMwanakomana wake." 

1 Johane 5:10 

Kana Jesu akavimbisa kuti achatiregerera zvivi zvedu 

uye agobvisa kuzvishora kwedu, Achaita izvozvo 

zvaanenge ataura. 

Kana Jesu akakuregerera, Anokanganwa zvivi zvedu, 
uye nesu tinofanira kukanganwa, zvakare! (Chiverengo: Mabasa 3:19) 
Nemashoko aPetro muna Mabasa 3:19: 
"Naizvozvo tendeukai, mudzoke, kuti zvivi zvenyu 
zvidzimwe..." Tarisa, tinouya kuna Jesu, tinogamuchira chipo 

chokungopiwa cheruponeso, tinomukoka muhupenyu 

hwedu, uye chekutanga chinoitika ndechekuti 

anotiregerera nekutichenura. Anokandira zvivi zvedu 

pasi mugungwa. 

Hazvina kunaka here izvi shamwari dzangu? 

Asi panechimwe zvakare chinoitika kana tikagamuchira 

Jesu muhupenyu hwedu. 18 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi 
AikiH ij! ... 

■Vsi vosc 
vakamu* 
gamut him, 
uakdvapa 

Anotipa simba rekukunda zvivi zvedu uye tirambe 
tichifanana naye zvishoma nezvishoma, tifambe 
mutsoka dzake. 
Mbabva inozorega kuba. 
i , 5 Murevi wenhema anozorega nhema dzake. 
Chidhakwa chinorega kunwa. 

(Chiverengo: Johane 1:12) 

Tarisa muna Johane 1:12: "Asi vose vakamugamuchira, 

wakavapa simba kuti vave vana vaMwari, ivavo vanotenda kuzita rake." 

Anotipa simba rekuva vana vake, vanakomana vake 

nevanasikana vake. Satani hazotungamiri hupenyu 

hwedu. 

Hatizovi vana verima. 

Jesu anotipa simba rekufamba mutsoka dzake. Apo 
patinotenda kwaari, apo patinogamuchira ruponeso, 
Anotipa simba rekukunda zvivi nemiedzo. Kana tikagumbuka tikadonha isu tambogamuchira Jesu, 
Anotiregerera zvakare. 

Anozotipa simba rekukunda chivi, kuti tikure 
mukufanana naye. Tinokura mukutenda nekuvimba 
1 19 muna Jesu Kristu muponesi wedu. Tinenge tisina 

kuperera, asi tinenge taregererwa. Satani hazovi mambo 
wedu. Jesu Ndiye Ava mambo wedu. Tarisa, kutenda kwechokwadi zvinoreva kuva 
nekutenda nevimbiso muna Kristu, uye ku gamuchira 
chipo cheruponeso. Mwari anotiregerera zvivi zvedu 
uye anotipa zvakare simba rekufamba mutsoka dzake. 

Kana tikadaira kugogodza kwake pamukova wemoyo 
yedu uye timukoke mukati memoyo yedu, Anochenura 
moyo yedu yakaipa uye atiregerere zvivi zvedu. 
Anotipa simba rokushanduka uye tikunde chivi uye 
tifanane tigotodza lye. 00 

$ 

> 

N 
> > 

w 
c| 

as 
> 

w 

50 19 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi 
122 
Kana Jesu akugara mukati mehupenyu hwedu, 
tingazive nechokwadi kuti tava nehupenyu husingaperi. 
Wanga uchizviziva here izvi? 

Hatifaniri kunetseka kuti tichaponeswa kana kuti 
tichagara nekusingaperi najesu. 

(Chiverengo: 1 Johane 5:12, 13) 
"UnoMwanakomana, unohupenyu; 
usinaMwanakomana waMwari haanahupenyu." "Ndakakunyorerai zvinhu izvi kuti mugoziva kuti 
munohupenyu husingaperi, iyemi munotenda kuzita roMwanakomana waMwari." 
1 Johane 5:12, 13. 126 Jesu anoda kuti tizive, iyezvino, kuti tinehupenyu 

husingaperi. 

Tingazive pano apa uye iyezvino kuti patinogamuchira 

Jesu mumoyo yedu, tinowana vimbiso yeruponeso. 

Jesu anopa rukoko urwu kunemunhu wese kwese, 

kuitira kuti unoleitida 

kwaari. 

areftetcub, 

di^.1 avp 

uohupcnyu 127 (Chiverengo: Johane 3:16) 

"...ani-nani unotenda kwaari, arege kufa, asi ave 

nohupenyu husingaperi." 

Johane 3:16. 

Kuda urikufungidzira kuti urimutadzi asisina tariro, 

ichi hachizi chokwadi! 

Mwari anogona kushandura zvinhu zvinorema kana 

zvakaoma kuti zvivenyore. Anogona kupa avo vasisina 

tariro kuti vave vane simba. 20 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi 
128 Mugore ra December 31, 1995, muchinda anonzi John 
Clancy, uyo aiva mudzimi mukuru wemoto muguta 
reNew York, akatungamira vamwe vake pane imwe 
imba yayitsva muguta reManhattan. Apo moto 
pawaiyenda mberi uchibvira, vadzimi vemoto 
vakanetseka kuti kuda kungava nemunhu mukati 
memba iyi yaitsva, kunyangwe zvazvo vaishandisa 
imba iyi dzaive mbabva, mombwe, zvidakwa nevamwe 
vakaipa. Asi John Clancy nevamwe vake vakazvipira 
kuti vapinde muimba iyi vatsvake vanhu vangadaro 
varimo. Pavakapinda vakawana rangova zaviriri remoto 
asi sevanhu vaiva vari pabasa ravo vakashinga kuti 
vabetsere vanhu. Zvakazoitika zvino nzwisa tsitsi 
chaizvo nekuti iye John Clancy akazo donherwa 
nemarata mudenga aibvira moto mukati imomo. 
Shamwari dzake dzakaedza zvikuru kumununura asi 
vakakoniwa. Akatsva zvikuru kusvikira akafa. Zuva iri 
muna 1995 rakave zuva rake rekupedzisira. Akasiya 
shure mudzimai wake aiva nepamuviri uye 
neremangwana ravaive vakatarisira vese. John Clancy 
akatenda kuti hupenyu hwakakosha; naizvozvo, 
akazvipira kuti iye afe kuti anunure hupenyu 
hwevamwe. Kuzvipira kwake pabasa kwakakonzera 
kuti afe. 

Aisakwanisa kungomira vamwe vachif a. 
Zvakaitika panyaya iyi pazvakabuda, vanowongorora 
vakawona kuti moto uyu wakavambwa nevanhu 
vasingateereri. Muchinda anonzi Edwin Smith, 
nekusazvidzora ndiye akavamba moto uyu. 
Zvinosiririsa ndezvekuti John Clancy ayiedza kununura 
hupenyu hwemunhu akavamba moto uyu. Akapa 
hupenyu hwake kumunhu akavamba moto uyu 
nemavune. 

Uyu ndiwo chaizvo muenzaniso unof anana newa Jesu 
Kristu. 00 

> N 
** 
> > 

w 

c| 
c/s 

as 

CI 

> 

w 21 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi 
129 
130 
Jesu akasiya kunaka kwedenga uye akazvipira kupinda 

mumoto waibvira wenyika yedu. 

Muponesi wedu akarembera pamuchinjiko, uye moto 

wechivi ukamupisa zvikuru. 

Nekuda kwedu isu vatadzi. 

Takavamba moto wechivi panyika nekutsamwa kwedu, 

kusavimbika kwedu, kusazvidzora kwedu, kukara 

kwedu, hupombwe hwedu nenhema dzedu. 

Kristu akafa kuitira kuti isu tirarame. 

Akanzwa moto wechivi pamuchinjiko kuitira kuti isu 

tisapiswa nemoto wekugehena apo Jesu paanouya 

kuzopisa chivi zvachose. 

lye nhasi Jesu anodisisa kukupa vimbiso yekuti 

ungararama nekusingaperi. 

Akateerera uye akakumirira. 

Sei usingavhure moyo wako kwaari iye nhasi uye 

umukoke kuti apinde agova muponesi naMambo 

wehupenyu hwako? 

Akakumirira! Akateerera! 

Panechinhu chimwe Jesu chaasingagoni kuita, kukubata 

nesimba kuti uvhure mukova wemoyo wako kwaari. 

Akatipa simba rekusarudza. 

Tinofanira kuva isu tinozarura mikova yemoyo yedu! 

Achapinda nekuf ara kana tikamuzarurira! 

Shamwari, ungada kuzviita here iyezvino? 

Ungada here kugamuchira Jesu mumoyo mako 

nekusanonoka? 

kana wakadaro, namata munamato uyu neni. "Mwari Baba, Ndino nzwisisa kuti ndirimutadzi 
zvakare ndiri kutsvaka rubatsiro. 132 22 8 - Wakazvarirwa kurarama nekusingaperi Ndinoda kugamuchira Jesu saMuponesi na Ishe wangu. 
Ndinoda kudaira kugogodza kwake apinde mumoyo 
mangu izvozvi. Ndapota regererai zvivi zvangu zvese. Ndapota, 
tungamirai hupenyu hwangu. Ndinoda Jesu apinde mumoyo mangu uye andichenure 
agondibetsera kumuraramira. Ndinotenda nokuteerera 
uye nekupindura munamato wangu, muzita rajesu, 

Amen." 136 00 

> N 
** 
> > 

w 

as 

w 

50 23 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI 
Mutongi arikurutivi rwako Kiiturisanu HtKuloiwo 
Usinyavimduki 

James wokutanga umwe mambo weku England anonzi 
iye akamboyedza kuvamutongi wedare. 
Akanyatsoteerera rutivi rwenyaya yaivapo mudare. 
Akati apedza kuteerera, akafungidzira kuti nyaya iri 
mudare anogona kuitonga zviri nyore. Asi paakateerera 
rumwe rutivi rwenyaya iyi, nyaya yaiva mudare iri 
yakabva yamuremera zvikuru akashaiwa kuti 
achaitonga achibvira papi. 

Vanhu vaaifungidzira kuti havana mhosva, vakaonekwa 
vavanemhoswa. Vanhu vaaiona sevanemhosva voita 
sevasina mhosva. Akabva asiya chigaro chake ashaya 
chokuita somutongi wedare. 

Mambo James wokutanga akati iye, " Zvirinyore 
kunzwisisa rutivi rumwechete, asi kana pava nemativi 
maviri zvinondiremera mumoyo kuti ndizive 
chakarurama." 

Mutongi asingazive anova nenguva inorema zvikuru 
kuti ape mutongo wakafanira. Mwari Mutongi 
Asingasarudze, Akarurama, Anoziva uye Anopa 
mutongo wakafanira. Mwari mutongi 
Asingakanganisike pfungwa kana achititonga. 

(Video: 4 sec) Bhaibheri rinotidzidzisa kuti umwe ne 
umwe munyika akamirira kutongwa mberi paMwari. ID 

** 
> 

as 
> 

w 
» 

H 

O 

as 

© 

el 

C/5 

> 
< 

as 

o 

c| 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI 
(Video: 12 sec) Izvozvi, tirikushedzwa kuti timire mberi 

pedare. Tirikushedzwa kuti tirondedzere mararamiro 

edu nemabasa edu atakaita. 

Munhu rume nemunhu kadzi wese akamborarama pano 

pasi anenyaya yakamumirira mberi pedare raMwari - 

Dare guru rekudenga. 

Mupostori Pauro anotitaurira nenguva yataka tarirwa 

kumira pamberi perutongo: . . , SJiikinj 
Uiikillibrd /in 
rauctei1riil£u 

II'. M.,: h.Ll-i (Chiverengo: Mabasa 17:31) 

...Nokuti wakatara zuva, raachatonga nyika naro.. 

Mabasa 17:31. 

Hapana munhu achanzi /'Uyu hatongwi." 

Hapana zvakare munhu achatiza dare iri. 

Bhaibheri rinoti iro munhu wese achamira mberi 

kwedare: A*% \okufi isti kiw 

tlnohminl 

kuralidzwi 

LhokuEon&i 
■ ll.l Kris III ■«. 
(Chiverengo: 2 VaKorinte 5:10) 

Nokuti isu tose tinofanira kuratidzwa pamberi 

pechigaro chokutonga chaKristu... 

2 VaKorinte 5:10 Tingava tichizvibvuma kana kuti kwete. 

Tingava tichizvifarira kana kuti kwete. 

Tingava tinozviti maKristu kana kuti kwete. 

Tese tichamira mberi kwedare. 

Mwari haanakusarura vanhu. 

Kana tichishedzwa nedare redenga, tinofanira kuuya. 

Seiko? 

Pauro anotipa mhinduro: BB S ili«> mil ill «v 

^ I a r i ■ I ! I ; - . i- \vcd> 
(Chiverengo: VaRoma 14:12) 

Naizvozvo mumwe nomumwe wedu uchazvidavirira 

kunaMwari. 

VaRoma 14:12. Dare iri richatongera mugowe vako; rufu kana upenyo 

husingaperi. 

Kutonga uku kuchamira zvachose nekuti hapana dare 

rezvichemo riripamusoro! 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI y/j |[ d f\ 


^ a) 
■ 


—^ 


I^^HI 

10 (Video: 15 sec) Chirango chisati chaisiwa panofanira 
kuti pave nokuwongororwa kwemhosva. 
Ngatitarisei muBhaibheri tione kuti dare iri rinenge 
rakamira sei. 
Muporofita Danieri akanyora kuti: Mdikur;imlu 


ri:g.j]!iO , j..al;4> 
rjukjuifl-t y,ikJ 
wrhandri. vui 
iitrhri. rcmiLiM] 
tV;iki h rjkdiigd. 
r , i k,i 1 1 j um 
akanai&wp; 


jtkLlllllH] ,11 Ihi 1111 

rfflu iinnpFutd. 11 Ruisi ru'nmutn 

» liihiirl, 1 
idiilt^t 
^imbL'ri puke; yvlwuni 12 13 14 
(Chiverengo: Danieri 7:9, 10) 

Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvowushe 

zvagadzwapo, mumwe wakakwegura pamazuva ake 

akagarapo; nguvo yake yakanga yakachena sechando, vuye vudzi 
romusoro wake rakanga rakaita samakushe akanatswa; chigaro chake chowushe yakanga iri mirazvo yomoto, 
makumbo acho uri moto unopfuta. Rwizi rwomoto rwakanga ruchibuda ruchibva pamberi 
pake; zviwuru nezviwuru zvakanga zvichimubatira vuye pamberi pake pakanga pamire zviwuru zvinegumi 
zvezviwuru zvinegumi; kutonga kukatanga, mabhuku 
akazarurwa. 
Danieri 7:9,10. CI 
H 
> 

*-* 
> 

as 
> 

w 
c! 

H 

O 

as 

o 

c/s 

as 

% 

as 
a 
ci 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI 
Apa Danieri anoona Mwari Baba vakagara pachigaro 

chavo chedenga uye vakakomberedzwa navatumwa 

vakawanda. 

Tarisa kuti Danieri akaona chii panezvinotevera: 

(Chiverengo: Danieri 7:13) 

Ndikawona panezvandakaratidzwa husiki, ndikawona 
1 *•* *'&M 
mumwe wakafanana noMwanakomana womunhu 
achiwuya namakore okudenga, akasvika kunowakakwegura pamazuva ake, 
vakamusvededza pamberi pake. 
Danieri 7:13. Apa Mwanakomana waMwari anoratidzwa akamira ne 

Uyo Akakwegura Pamazuva 

Hazvifanani here nedare repano pasi? 

Pano Mutongi Mukuru: Uyo Akakwegura Pamazuva. 

Panezvapupu: Vatumwa vatsvene vaMwari vakaona 

vakanyora zvese. 

Akamira mberi pedare ndijesu, iye akamira 

semurevereri kana mumiriri kana gweta remunhu. 

Johane anonyora achiti: 

(Chiverengo: 1 Johane 2:1) 

...Tino murevereri kunaBaba, iye Jesu Kristu 

wakarurama. 

1 Johane 2:1 

(Video: 5 sec) "Hongo," ungadaro /'Munhu wese aripo, 

asi arikutongwa aripi?" 

Ngatitarisei tione kuti Bhaibheri tinoti kudini: 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI 
(Chiverengo: Danieri 7:10) 

...Kutonga kukatanga, mabhuku azarurwa. 

Danieri 7:10. 

Mabhuku aya anemabasa evanhu vese vachamira mberi 

pedare. Nekudaro Solomon akanyora akati: V -l.i il i M'.v 1 1. 1 

mHK,i >ll_i uv 

uiv jniui'. I |wi 

^vakavajmka, 
bnnVabge 25 

t HIISlllMIIll J 

kiindlngvere, (Chiverengo: Muparidzi 12:14) 

Nokuti Mwari uchatonga basa rimwe nerimwe, pamwe 

chete nezvose zvakavanzika, kunyange zvakanaka, 

kunyange zvakaipa. 

Muparidzi 12:14. 

(Chiverengo: Maraki 3:16) 

Ipapo vaitya Jehova vakataurirana, Jehova akateerera, 

akanzwa, bhuku rokurangarira rikanyorwa pamberi pake, nokuda 

kwavanotya Jehova, vachirangarira zita rake. 

Maraki 3:16. 

Mwari anocherechedza nguva dzese dzatinouya pedyo 

naye. Mwari anonyora manzwi ese okusimbisa atinopa 

vamwe vanhu zvakare anonyora zviito zvedu 

zvakanaka. 

Mambo Davida vaiziva nemagwaro aya, nokuti 

vakanyora kuti: 

(Chiverengo: Mapisarema 56:8) 

Imi munoverenga madzungairire angu; Isai misodzi 

yangu mumudziyo wenyu; Haizi murugwaro rwenyu 

here? 

Mapisarema 56:8. 

Mwari Vanoziva kunetseka kwemoyo wako 

muhupenyu. 

Zvechokwadi, Mwari anotiziva tese nokuti Davida 

akanyora kuti: 

(Chiverengo: Mapisarema 139:1,3,16) 
Jehova, imi makandinzvera, nokundiziva. ID 

CI 

> 

as 
> 

w 

el 

H 

O 

as 

© 
<^ 

C/5 
** 

as 

% 

as 
a 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI 
...Munoziva nzira dzangu dzose. Swan* Mak-LiJijjd 

_ m 

IniLu ugwarfl rwe-n>u, 

urn .1 rimviv :i.- ■ i:ii*-.- 

rnkuvtuiibvi ;■ 
chiPCVO* 

|ay;i F pa vuduk j 

■■--. , 1 1 . ■! :-. muyn 

felljEO 

HJVLVUlkLjNs<l/i' 

pamazuva 
...Zvosve zvakanga zvakanyorwa murugwaro rwenyu, 
zuva rimwe nerimwe rokuvumbwa kwazvo, kusati 
kwava nechimwe chazvo. 
Mapisarema 139:1,3,16. 

Mwari anotiziva tese, Hatsvaki kuti achengete magwaro 

kuti iye agorangarira. 

Magwaro kana mabhuku anochengeterwa nyika, kuitira 

kuti pave newuchapupu worudo norutongo 

rwakarurama rwaMwari panyaya dzese dzichapfura 

mberi pake. 

Kurondedzera kwatichaita kunaMwari kwakakosha 

zvikuru zvakare tinofanira kusatamba nazvo. 

Munhu wese anofanira kupa rondedzero yechipo 
chakakosha zvikuru -hupenyu! Izvi ndizvo zvaitaurwa 
na Solomon paakanyora kuti: (Chiverengo: Muparidzi 11:9) 

Fara hako, iwe jay a, pavuduku wako, moyo wako 

ngawukufadze pamazuva owujaya wako; famba nenzira dzomoyo wako, napakuwona kwameso 
ako; asi uzive kuti Mwari uchazokutonga pamusoro 
paizvozvo zvose. 
Muparidzi 11:9. 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI I 

Agjniuv ncrinme 
^Eisiiviiii-itirrn. 


i.,, fi.i^itL.Urii.i 


pamusoro 
I paromviiva 
\ p}kut«lgW£U 37 Nukntl 
l llllill ik" ..|m 
tiDniramisivji, 

H> iiamftshuko 

LiiHi'h ( i];urhvi. (Chiverengo: Mateo 12:36, 37) 

...Shoko rimwe nerimwe risinamaturo, rakarehwa 

navanhu, vachazvidavirira pamusoro paro nezuva 

rokutongwa. 

Nokuti namashoko ako ucharuramiswa, vuye 
namashoko ako uchagurwa. 
Mateo 12:36,37. ID 
Pane akaongorora kuti munhu zvake angataura manzwi 

paviki rimwe anogona kuzadza bhuku rinoita mapeji 

320! 

Pamakore 60, zvinoreva kuti anokwanisa kunyora 

mabhuku angadarike 3000 makuru zvakadaro! 

Mabhuku ako anenge achiti chii pazuva rokutongwa? 
Kupfura izvozvo, pfungwa dzese dzinowanikwa 
mumashoko nemabasa ako zvichaonekwa nyore: (Chiverengo: 1 VaKorinte 4:5) 

...lye uchabudisa pachena zvinhu zvakavanzika 

zverima, nokuratidza mifungo yomoyo... 

1 VaKorinte 4:5. Panenge pasina kudzima kana kuvhara sezvatinosiwona 
muno munyika! 

Munhu anokwanisa kubatira shamwari dzake 
nevemhuri yake, asi hapana munhu angabatire Mwari. 
Anoverenga zvirimumoyo! 

Tarisa, kana kutongwa kwedu kwasvika, tichazviona 
tirimuboka rimwe chete pamaboka maviri aripo: 
Tichaona zvitadzo zvedu zvakare zvakavharwa neropa 
rajesu kana kuti tichaona tichitongerwa rufu. 
Hazvisi zvinhu zvatinotaura zvichaita musiyaniso, asi 
zvatiri nemaitiro edu ndizvo zvichaita musiyaniso! CI 
> 

as 
> 

w 

H 

O 

as 

© 
ci 

c/s 

as 

> 
< 

as 
o 
ci 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI 

46 MwaH i«. Iniinm^.i ncyi, 
i:am\,\ refill, iiul./i twrclii, 
kiiri-inrki.-tlj'-i.vd 'k'lVfiiu, 
kittl: : '< 

kwe 

kuvii* iImi kw«<lu. (Chiverengo: Mateo 16:27) 

...Ucharipira mumwe nomumwe nemabasa aakaita. 

Mateo 16:27. 

Mabasa edu akanaka asiwo achatiponesa, asi mutsa 

waMwari chete ndiwo uchatiponesa. Mabasa edu 

akanaka anoratidza kuti moyo yedu irikuna Mwari. 

Ungave uchiti iwe/'Kana tichiponeswa nemutsa, sei 
tichitongwa nemabasa edu?" 
Mubvunzo wakanaka uyu! 
Dr Sakae Kubo akanyora kuti: 

Ngatitarisei kuti zvinenge zvichireva chinyi kana 
kutonga kuneke kusiri kokutongeswa mabasa atakayita. Mwari achititonga neyi, ganda redu, rudzi rwedu, 
kuremekedzwa kwedu, kudzidza kwedu, kutarisika 
kwedu, matarenda edu, kusimba kwedu, 47 kUV.l ItlH'MHii WSdlirriliaCh Himri-mMlii Mw'iiri-' Mv 
j hi*'! ili m^ii l Iii-'fi: lidUi: 
edu, kuli ,i'k.Liiiiik,i kail, 

kuti .I'-iin. 48 
kuva nhengo yesangano, kana kungobvuma kuti 
tinonamata Mwari? Mwari anoti tonga chete nabasa 
edu, kuti akanaka kana kuti akaipa. 
Your Summons to Court, p. 20. (Video: 8 sec) Mubairo wemoyo wakazadzwa nerudo 
kunaMwari nekuvanhu Vake. 

Isungano yorudo najesu inozokonzera kuti vateveri 
vake vaite mabasa akanaka. Mubhuku raMuparidzi 
Solomon anoti: 

(Chiverengo: Muparidzi 12:13,14) 

Zvino shoko guru pazvose zvatanzwa, heri: 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI 
BHdfHIDtMVl. 


. 


1 
| 

52 


J 
lAKLJtlfl I VI 


. 


■i 
\ 1 ':llj r.i i . v.v,\ t* 


' 


1 
YcUKl/<ltll11j£Vrtl 

miirnirjlm 
iv'flkusiinii- 

n;:iini»t. 55 Hiikitli: W 
tvupcmibv 
tiiiiyi-vu. 56 
Itya Mwari, uchengete mirairo yake; nokuti ndizvo 
zvakaf anira vanhu vose. Nokuti Mwari uchatonga basa rimwe nerimwe... 
Muparidzi 12:13,14. 

Sezvo hukama hwemunhu naKristu huchiratidzwa 
nenzira dzake, panofanira kuti pave nechienzaniso 
chokutonga kana kupimha nzira idzodzo. 

Pasi pano, basa redare remhosva nderokutsvaka kuti 

mutemo watyorwa here. 

Kana mutemo watyorwa, ndipo panowanikwa munhu 

ainemhosva. Mukutonga kwaMwari, pane mutemo kana chienzaniso. 
Jakobo anotaura kuti ndeupi mutemo uchasimudzwa. (Chiverengo: Jakobo 2:12) 

Taurai, wuye itai savanhu vanozotongwa nomurairo 

wokusunungurwa. 

Jakobo 2:12. 

(Chiverengo: Jakobo 2:12) 

Pavhesi ya Jakobo 2:11, Jakobo anotaura nemirairo 

miviri yomutemo, 

Nokuti iye wakati: Usaita wupombwe, ndiye vo, wakati: 

Usawuraya... 

Tinoona kuti mitemo inegumi yaMwari inonzi 

"Mutemo weRusununguko" uyo uchashandiswa 

kutonga munhu wese. 

Jakobo 2:11-12. 

(Video: 4 sec) Kutonga kuchaongorora kuti takamira 
parutivi rwani pahondo huru yaKristu na Satani. 
Takamira nakristu here? 
Tamubvumira here kuti agare Hupenyu Wake matiri? ID 

CI 

w 

** 
> 

as 
> 

w 

H 

O 

as 

© 

c/s 

as 

% 

el 

as 
o 

el 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI 


Tada here Mwari zvakare nezvidiso zvake 
sezvazvinoratidzwa muritemo inegumi? 
Chido chedu here kutevera kuda kwake nesimba Rake? 
Anyora here mirairo Yake mumoyo yedu? 

Kana vanhu vachida kuva vagari veimwe nyika, 
vanofanirwa kuti varatidze kuti vachateerera mirairo 
yenyika iyoyo, zvakare vachivimbika kuva vagari 
vakanaka panyika yavachatanga kugara. 

(Video: 10 sec) Zvakangodaro nemaKristu. 
Kana vachigamuchira Kristu zvakare vachiratidza chido 
chokunogara munyika Yake, Mwari anovakurudzira 
kuti rudo nokuvimbika kwavo kuve kuna lye zvakare 
vasimudze mirairo Yake yose. 

Handivose vagari vanochengeta vimbiso yavo. 
Vamwe vanotaridzika kunze se vanhu vanoteerera 
mitemo yenyika, asi nokufamba kwenguva vozoonekwa 
kuti ndivo vanotyora mutemo. 
Kana izvi zvaonekwa, munhu akadaro anodzingwa 
munyika iyoyo. 

Zvakangodaro, hasi ese makristu anochengeta vimbiso 

dzavo. 

Hazvinakukwana kuti tinzi taka rurama iezvino, 

tinofanira kugara takavimbika kuna Mwari kusvikira 

auya. 

Hazvinokukwana kuti tizvidane kuti tirivateveri 

vaKristu, tinofanira kubvumira hupenyu wajesu 

wokuteerera nokuvimbika kuti ugare matiri. 

(Chiverengo: Mateo 7:21) 

Havazi vose vanoti kwandiri, Ishe, Ishe, vachapinda 

muwushe bwokudenga; 10 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI 
f\mn 
iraitumvKa 

^LhLhhtirunukri 68 .illfl Omii;;i"I i 
isini;.i|HTi, kuti 
aiparidsdfE 

v.lllii.MIM 
panyika. 69 asi unoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga. 
Mateo 7:21. 

Hondo huru pakati pezvakanaka nezvakaipa, pakati 
paKristu naSatani iri pamusoro pechimiro chaMwari, 
kuti ane rudo here kana kwete. 

Mutemo chienzaniso chakanyorwa chemaitiro aMwari 

orudo. 

Hazvishamise kuti ndiwo unonyanyowonekwa 

murutongo rokugumisira! 

Zvinonyanyoshamisa ndezvokuti maKristu akawanda 
hazive kuti dare rekudenga riri kuenderera mberi 
izvozvi tichitaura! 

Bhuku ra Zvakazarurwa rinonyatsojekesa kuti kutonga 
kwaMwari kuri kutoitika izvozvi. 

Ndochikonzera, muzvitsauko zvokuguma zvebhuku 
razvakazarurwa Johane achipa yambiro nerukoko 
rwekugumisira achishandisa manzwi aya: (Chiverengo: Zvakazarurwa 14:6,7) 

Zvino ndakawona mumwe mutumwa achiburuka pakati 

pedenga, aneEvhangeri isingaperi, kuti aiparidzire vanogara 
panyika, iLuiiaiiid/t use, 

' ■ : : I' 'i i ■,■■;-■<■ . 

n L tvjnhij vase. namarudzi ose, nendudzi dzose, nendimi dzose, 
navanhu vose. ID 

CI 
H 
> 

** 
C/S 
> 

as 
> 

w 

H 

O 

as 

© 
<d 

C/5 

as 

% 

as 
a 

el 70 11 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI 
Akati nenzwi guru: Ityai Mwari, mumurumbidzei; 
nokuti nguva yake yokutonga yasvika; 

/2 


■Mm. 
44- 

HGUV1 TDKDTDIIII1 , 
KWANE YASVIKA 
.^ 1 


... !. i .. niuirlui 

niKinif.iHiinicl/D 
V. . I L Ikcj. 


^^By^ffhiffiWfBffilfflWW 


* 


> baruvaku rwakp. ] 75 


jyjianiiiiuiiwi mill 

ruiiyi- tiLJidnwdvu 
wjl InK 
ypkuttamivj 
kvuMivdrL.. 


"V 
namatai lye, wakasika denga, nenyika, negungwa, 
namatsime emvura. 
Zvakazarurwa 14:6,7. Uchacherechedza kuti mashoko aya hataure kuti 
"Kutonga kuchauya", asi anoti , "Nguva yokutonga 
Kwake yasvika." Chikamu chechipiri chenyaya iyi chinodaidza vanhu 
vaMwari kuti vabude mumasangano edzidziso 
dzenhema emazuva okupedzisira. 
Chikamu chokupedzisira cheshoko iri rokugumisira 
kunyika chinopa yambiro kuvanhu vaMwari kuti 
vachenjere kunamata chikara chinowanikwa muna 
Zvakazarurwa 13. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 14:9,10) 
...Kana munhu akanamata chikara nomufananidzo 
wacho, nokugamuchira chiratidzo pahuma yake kana 
paruvoko rwake. 

naiye uchanwavo wayini yokutsamwa kwaMwari... 
Zvakazarurwa 14:9,10. 

Chitarisa vhesi 14 na 15, anotevera kushumirwa 
kwenyaya dzengirosi nhatu: 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 14:14, 15) 

Ipapo ndakatarira, ndikawona gore jena, nomumwe 

wakaita soMwanakomana agere pamusoro paro, 12 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI 
anekorona yendarama pamusoro wake, naparuwoko 
rwake anejeko rinopinza. LiihLi lUuleniE 

kmui>L< vra& 
after* pdirtsi 
pogorCn 
Zvino mumwe mutumwa wakabuda mutembere, 
akadanidzira nenzwi guru kunaiye wakanga agere 
pamusoro pegore, 
achiti Tumai jeko renyu mucheke; nokuti nguva 
yokucheka yasvika, 
. , . Kusvikiru 

IIMlM.M.111.. 

muiiinfiWDiiltlJ 
anezviwiiru 

/ I l\ i] i I kill kil/^IIUI 

' i ii. 1 1 .11 ii if i.i.-ii ■ 
ifevtmtK) Isverre 
ltl],lll;lliM.l. 84 nokuti kucheka kwenyika kwaibva. 
Zvakazarurwa 14:14,15. Kuchekwa kwenyika zvinoreva chii? Kuguma 
kwenyika. Kucheka uku kunoreva kuuya kwechipiri 
kwaKristu. Chii chichaitika Jesu asati auya? Kutonga 
kwaMwari kuchaitika. Kutonga kwaMwari 
kunoratidza kuti vakarindira Jesu ndivanani. 
Ngatiwongororei chidzidzo ichi zvakadzama. Pamwe 
uri kubvunza kuti kutonga uku kwakatanga rini? 

Mhinduro inowanikwa muchiporofita chirimubhuku 
raDanieri! (Chiverengo: Danieri 8:14) 

...Kusvikira madekwana namangwanani anezviwuru 

zviviri namazana matatu; ipapo nzvimbo tsvene 

ichanatswa. 

Danieri 8:14. 

Ichi ndicho chiporofita chakareba zvikuru muBhaibheri 

rose. ID 

C/J 
> 

as 
> 

w 
c| 

H 

O 

as 

© 

el 

C/5 

as 

< 

as 
o 
c| 13 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI 
86 
88 

(Chiverengo: Ezekieri 4:6) 

"...Zuva rimwe nerimwe rifananidze gore." 

Ezekieri 4:6. 

Naizvozvo mazuva 2300 akamirira makore 2300. 

Tirikuzvinzwisisa here vanha vaMwari. 

Makore 2300 ndechimwe chidimbu chechiporofita 
chakadzama zvikuru chinowanikwa mubhuku ra 
Danieri muzvitsauko 7, 8 na 9. Chiporofita ichi chinonanga zuva rokubhabhatidzwa 

nokuuraiwa kwamambo vedu Jesu. 

Chinoratidza zvakare kuti kutonga kuchatanga rini. Mazuva echiporofita 2300, kana makore 2300, akatanga 
apo mambo Artexerxes paakaraira vanhu kuti vavake 
guta re Jerusarema raive raparadzwa. 
Malsraeri vaive varivasungwa muguta re Bhabhironi 
kwemakore 70, uyezve vaida kudzokera kumusha 
kwavo kunovaka guta ravo. 

Pakupedzisira, mugore ra 457 B.C., mambo Artexerxes 
vakapa vana vekwa Israeri chido chavo chavaive 
vakamirira. Makore 2300 kubva mugore ra 457 B.C. 
anoperera pagore ra A.D. 1844. 

Ngatidzokerei muBhaibheri. Papfura mazuva 2300 kana 
makore, nzvimbo Tsvene ichanatswa. Taona kuti 
chiporofita ichi chinopera mugore ra 1844 A.D. Ko iko 
kunatsva kwenzvimbo Tsvene kunorevei? 

1844 inguva inotarwa neBhaibheri yekutanga 
kwerutongo, zvinotsanagurwa neBhaibheri kuta kuti 
inguva yokutonga yakatanga. Kwakatanga nenguva 
chaiyo chaiyo. Ungabvunza kuti, " Kutonga uku kunei 
nokunatswa kwenzvimbo Tsvene yakataurwa na 
Danieri kuti ichanatswa kwapera makore 2300." 14 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI 
Zvino reva chii kunatsva kwenzvimbo tsvene? 
Zvinei nekutonga uku? 

Bhaibheri rinotaura nematemberi maviri- rimwe 
riripano pasi, rimwe ririkudenga. 

Kare kulsraeri, vanhu vaiunza zvibairo zvavo mazuva 
ose mutemberi. Vava mutemberi vaibvuma zvitadzo zvavo, vachibaya 
gwayana kuratidzo kutenda kwavo mukufa kwajesu 
achazouya, lye ari Mwanakomana waMwari. lye nhasi tikatadza, tinokumbira Mwari kuti atiregerere 
zvitadzo zvedu nokuti Jesu akatifira pachinzvimbo 
chedu akabhadara chikwerete chedu chezvivi 
zvatakaita. Shure kweCalvary, vanhu vaive vasina chibairo 

chokutarisira kunacho. Asi nekutenda vaitarisa mberi 

kunguva iyo Gwayana raMwari raive richazovafira riri 

Jesu. 

Nokupa zvibairo vaibvuma kuti kuna Muponesi 

achazouya kuzofira munhu wese nokupa ruregerero 

kunewese anotenda kwaari. 

Zvivi zvavo zvainotsvetwa mutemberi kana munzvimbo 
Tsvene nemuPristi apo aimwaya ropa rechibairo 
panzvimbo Tsvene Tsvene yetemberi. Zuva rimwe pagore, vana vekwa Israeri vaita rangariro 
rezuva rinonzi "Zuva rokudzosana kana Kunatsva 
kwetembere." Raira zuva rekuzvininipisa zvikuru. 
Kuvanhu vekwa Israeri, raive riri zuva rokutonga. ID 

C/J 
> 

as 
> 

w 
c| 

H 

O 

as 
o 

o 

cl 

> 
< 

as 
o 
c| 15 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI 
Nofcud 

H)UlU>(3UllEB 

kuyftEKtnisinva 
ra/.iiva iio, 99 iOir_ J /YUKppdfiibtiri Mazuva gumi risati rasvika zuva iri, hwamanda 
dzairidzwa, izvi zvichieuchidza vana vekwa Israeri kuti 
vaifanira kuwongororisa hupenyu wavo zvakare 
vachitendeuka vachibvuma zvivi zvavo. 
Vese vaikona kuita izvi vaidzingwa mumusasa. 

(Chiverengo: Revitiko 16:30) 

Nokuti munofanira kuyananisirwa nezuva iro, kuti 

munatswe; munofanira kunatswa pazvivi zvenyu zvose pamberi 

pajehova. 

Revitiko 16:30. 100 
. I !.llnllUI])EiM.i 101 Bhuku rava Heberu rinojekesa kuti temberi repasi 
nezvese zvaitwa mutemberi zvaiva chiratidzo 
chetemberi ririkudenga apo Kristu muPristi Mukuru 
Anotiregerera zvivi zvedu. 

(Chiverengo: VaHeberu 8:1,2) 

...Tinomuprista mukuru wakadai wakagara kurudyi 

rwechigaro chowushe chowumambo kudenga. 102 
\si klUilLI 

iviilnili lI"i\ iki . . . iii'i i i|t.i 
ill. v lIuJitj. 
ivLikiipirnlii , 103 104 lye mushumiri wezvinhu zvitsvene, nowetabernakeri 
chaiyo, yakamiswa naShe, isina-kumiswa nomunhu. 
VaHeberu 8:1,2. (Chiverengo: VaHeberu 9:11,12,24) 

Asi Kristu wakati asvika ari muprista mukuru. ...neropa rake chairo, wakapinda kamwe chete, 16 105 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI Jutminoii/ 

^vlkaporo, 
pjnrvlffibc 
107 lyillilniii 

frioLaiumiri/a 

ii y\ 108 
111 zvikapera, panzvimbo tsvene, akatiwanira rudzikinuro 
rusingaperi. Nokuti Kristu haana kupinda panzvimbo tsvene 
yakaitwa namawoko, inofananidza iyo iri chaiyo, asi wakapinda kudenga kumene, kuti zvino azviise 

pamberi paMwari nokuda kwedu. 

VaHeberu 9:11,12,24. 

Kufa kwajesu pa Calvary kwakava chibairo chakaperera 

kuti zvivi zvedu zviregererwe. 

(Chiverengo: VaHeberu 7:25) 

...Unesimba rokuponesa kwazvo-kwazvo avo 

vanoswedera kunaMwari kuburikidza naye, zvaanorarama nokusingaperi kuti 

avareverere. 

VaHeberu 7:25. 

Temberi rezvokwadi ririkudenga. Zvese zvinoitika pasi 

chirongwa chezvinhu zvinoitika muzano roruponeso. 

Jesu Gwayana rinofa. Jesu MuPristi Anorarama. Jesu 

MuPristi wedu Mukuru. 

Sezvo muPristi wekwalsraeri aipinda munzvimbo 

Tsvene Tsvene kuti pamwe pagore, Jesu munguva 

yokupedzisira akapinda munzvimbo Tsvene Tsvene kuti 

atangise kutonga. ID 
> 

as 
> 

w 

H 

O 

as 

o 
d 

c/s 

as 

ci 

as 
o 
ci 17 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI 
112 (Chiverengo: Mateo 10:32,33) 

Mumwe nemumwe uchandipupura pamberi pavanhu, 

Mateo 10:32,33. 

Mukutonga uku, hukama hwedu naKristu ndiwo 

huchatonga kuchaenda hupenyu hwedu zvachose. 

Kristu anoda kutiponesa. 

Ari kuita zvese zvaangaite kuti Atiponese. 

Anoti iye, "Wese anondibvuma mberi kwevanhu, ■■ ■■! !,i.nK-|i;:.,i neni ndichamupupuravo pamberi paBaba vangu vari 
kudenga. 113 Vil uiitimtT 

111! Till ■ll:-.i i 

im^ Miihik, neni 

llllil IhHTllllJrllljLL 

M*].Minbrrl jhil^iib 
■■ .'m./ii v.i- 1 !,ni|"i;'- 114 
115 
116 
Asi mumwe nemumwe unondiramba pamberi pavanhu, 
neni ndichamurambavo pamberi paBaba vangu vari 
kudenga. 
Mateo 10:32,33. 

Tarisa, haufaniri kumira wega pakutongwa! 

Kana tikabvuma Kristu, achatibvumawo mberi paBaba 

vake. 

Kana tiri vaKristu, Iye anova Murevereri wedu. 

Kuburikidza najesu tichamira mberi paMwari sekunge 

tisina kumbotadza. 

Magwaro kana mabhuku acharatidza hupenyu 
hweMuponesi wedu Jesu hwakanaka. Zvakare Iye Jesu 
norudo rwake rwakakosha zvikuru anozoti, hupenyu 
Hwake uhwu hwakanaka ndohwedu. Uyu ndiwo mutsa 
unoshamisa zvachose. 

Shamwari, hapana chinhu chokutya pazuva rokutongwa 
kune avo vanotevera Jesu uye vachimuda nemoyo yavo 
yese. Jesu achareva ropa rake rakadeuka paCalvary kuti 
ridzime zvivi zvese zvakabvumiwa nevatadzi. Johane 
akanyora kuti: 

(Chiverengo: 1 Johane 1:7) 

...Neropa rajesu Kristu, Mwanakomana wake, 

rinotinatsa pazvivi zvose. 

1 Johane 1:7. 117 18 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI 
119 \n|. Mi I ,. : l!-. .1 

yasvika vnkmt 

kliloiaftd 

:.i -iriki 

yaMwarl.. 120 
122 
123 (Video: 13 sec) Tirikugara panguva yekugumisira 
munyika ino. Rutongo rurikuitika kudenga, kubva 1844 
ruchienderera kana nanhasi. (Video: continued) Kutonga uku kwakatanga na Abel, 
munhu akarurama wokutanga akafa munyika. (Chiverengo: 1 Petro 4:17) 

Nokuti nguva yasvika yokuti kutonga kutange paimba 

yaMwari... 

1 Petro 4:17. 

Nemamwe manzwi, kutonga kunotanga ne avo 

vanozviti vanhu vaMwari. 

Tingazviona hedu mupfungwa dzedu apo Abel 
achipinda mudare. 

Kana nyaya yake ichiuya mberi, Mwari achaona 
hupenyu Hwake nekubvuma kwake kwaakaita 
Gwayana rakafa raMwari. 

Mabasa ekugumisira a Abel akanyorwa mubhaibheri 

ndeekupa kwaakaita chibairo kunamwari, achiratidza 

kutenda kwaaive anako koMuponesi achazouya anova 

ndiye jesu kristu. 

Hupenyu HwaKristu hunopiwa kwaari Abel. 

Zvivi zvake zvose zvakadzimiwa neropa rajesu. 

Pane vimbiso yokuti Jesu, Mumiriri waAbel akavhura 

mawoko ake akati iye: "Ropa rangu, Baba, 

rakabhadhara zvitadzo zva Abel." 

Nengirosi dzakawanda dzichafara dzichinzwa Jesu 

achiti iye: "Chengetai zita ra Abel mubhuku 

rehupenyu!" 

Zita rake rinongova mubhuku rehupenyu! 

Sezvakavimbisiwa na Kristu. ID 

H 
> 

*-* 
C/J 
> 

as 
> 

» 

c! 

H 

O 

as 
o 

o 

CI 
** 

as 

> 
< 

as 
a 19 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI 
(Chiverengo: Zvakazarurwa 3:5) 

Unokunda, uchapfekedzwa saizvozvo nguvo chena; 127 
handingatongodzimi zita rake pabhuku rowupenyu, 130 ndichapupura zita rake pamberi paBaba vangu, 
napamberi pavatumwa vake. 
Zvakazarurwa 3:5. Zvakadaro, zita rajudas rakatongwa wo mudare 

ririkudenga. 

Judas aiva umwe wevateveri vaKristu. 

Aive asina kushata pazvinhu zvese, asi hupenyu hwake 

waive husingapindirani nechitendero chaaireva. 

Kuda Kristu kwaive kusirikwekutanga muhupenyu 

hwake! 

Dzimwe nguva aisvedera kuna Kristu, asi kuzviregerera 
kwake kwakaita kuti atengese Mambo vake nemari 
yesirveri inoita magumi matatu! 
Nokuzvishora akaguma azviuraya nokuzvisungirira! 

Jesu aida Judas zvechokwadi. Akageza tsoka dza Judas 
pausiku wechidyo chokugumisira! Jesu aida kupinda 
mumoyo wajudas unozvikudza. 
Aida kumiranaye parutongo seMurevereri wake, 

Asi Judas akatarisa kudivi. 

Zvinorwadza kuna Jesu kuwongorora zita rajudas. 

Kururama kwedu kwenyama hakumbotibetseri 

parutongo. 

Tereera: 20 

\ 1 


pu-r 
Vnkuii ivn m^' — 


1 


liS%.i viH.ii]fls.vliid ; J 


■ 


kitniniJTLi ki.t'L'dfl^H 


■ 


kVttrti 1 kuoiLlnJift^l 
1 iiengiivrt 
inclsvjii.i , , . 

131 
133 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI (Chiverengo: Isaya 64:6) 

Nokuti isu tose tava sounetsvina, kururama kwedu 

kwose kwafanana nenguvo inetsvina... 

Isaya 64:6. 

Avo chete vanotungamidza mberi Kristu muhupenyu 
hwavo ndivo vachapfeka nguvo yekururama yaKristu. 
Pasina izvozvo, hapana munhu acharegererwa. 
Saka zita rajudas rinobvisiwa mubhuku rehupenyu. 

Nguva yatinorarama yakakosha zvikuru. 

Sema Israeli, tinofanira kuwongorora hupenyu hwedu. 

Tinofanira kubatirira kuna Jesu, nokuti ndiyo yega 

nzira yokugadzirira zuva rekutongwa. 

Nekukasika mutsa uchavharwa nemashoko anosiririsa 

achataurwa najesu anoti: 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 22:11) 

Usina kururama ngaarambe achiita 

zvisakarurama...mutsvene ngaarambe achiitwa 

mutsvene. 

Zvakazarurwa 22:11. 

Panguva irikutaurwa mutsa neruregerero rwaMwari 

ruchavharwa zvachose. 

Manzwi anosiririsa panyika yose achabva kuvanhu vese 

vakaramba kugamuchira Jesu saMambo, neMuponesi , 

neMurevereri wavo, vachataura vachiti: 

(Chiverengo: Jeremia 8:20) 

Kucheka kwapera, zhezha rapfuvura, asi tigere 

kuponeswa. 

Jeremia 8:20. 

Jesu achazouya pano panyika, nokuti tinoverenga kuti: 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 22:12) 
Tarirai, ndinokurumidza kuwuya; mubairo wangu 
ndinawo, kuti ndipe mumwe nomumwe sezvaakaita. 
Zvakazarurwa 22::12. 
134 ]i«i»hb ;.'5| 

'!-. 1 1 ■ 1 1 1 ' L , I 
MplUl UKU 

kuptmeswH. 135 
CI 
H 
> 

** 
> 

as 
> 

» 

cl 

H 

O 

as 

© 

c/s 

as 

> 
< 

as 
a 
ci 136 21 9 - KUTARISANA NeRUTONGO USINGAVUNDUKI 137 
Shamwari, Jesu anoda kuva Mumiriri wako parutongo! 

Anodisa chaizvo kuti ugamuchire kuzviita chibairo 

pamuchinjikwa weku Calvary. 

Anodisa kuti ubvume zvitadzo zvako kwaari kuitira 

kuti azvidzime. 

Anodisa kuti zita rako rinyorwe mubhuku rohupenyu. 

Johane anotsanangura avo vachapinda muguta dzvene 

ne avo vachakoniwa kupinda muguta dzvene: 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 21:27) 
Mukati mharo hamungatongopindi chinhu 
chinosvibisa, kana chinonyangadza, kana chinenhema; asi avo bedzi vakanyorwa mubhuku rowupenyu 

yeGwayana. 

Zvakazarurwa 21:27. Unoda here kuvhura moyo wako kuna Jesu Izvozvi? 
Unoda kuti abise here zvinhu zvese zvichakuita kuti 
usapinde denga? Mukutonga, Mwari anoisa pachena 
zvese zvatiri. 
i4o Zvinhu zvese zvichaisiwa pachena. Zvitadzo zvedu tese 
zvakanyorwa. Unoda here kuti zvivi zvako zvidzimiwe 
neropa rajesu? Unoda here kuti Kristu auye mberi 
achiti, " Zvokwadi, murume uyu, mukadzi uyu, nde 
umwe wangu, 

Ndakavaregerera zvivi zvavo. Ndakabisa 
ndikabhadhara chikwereti chavo. Ndakavaregerera 
zvivi zvavo zvakachenurwa neropa rangu. Bisai mazita 
avo mumagwaro zvachose." Jesu anomira pachigaro 
chedenga. Anomira pakutongwa kwako saMuponesi. 
Izvozvi! Panguva ino! Wuya kwaari! Mupe hupenyu 
wako wese. Simudza mawoko ako kudenga tinamate. 
Taurira Mwari kuti "Torai hupenyu wangu Mambo. 
Ndinoda kuva Nemi." 22 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? 
Zvinomutsauko here? 

Wakambocherechedza here kuti kusateerera 
kurikuwanda sei mumaguta akawanda enyika? 
Kurikuitika nenzira dzinoshamisa zvikuru. Umwe murume akapinda nekumhanya mukamba yema 

porisa akatsamwa zvikuru. 

Paiva nembabva yaive yapinda mumba make ikaba 

zvinhu zvakawanda zvakakosha. Murume uyu akaona 

mbabva iyi uye aida kuti maporisa atoredanho 

nekukasika. 

Muporisa aivepo akatora murume uyu akamuratidza 

mabhuku aive anemifananidzo yembabva. 

Akamubetsera kuvhura mabhuku kuti avaratidze kana 

mufananidzo wake waivepo mumabhuku. 

Panguva shoma muporisa akati, "Chimbomira 
zvishoma." Akanyatsotarisa umwe mufananidzo waiva 
mumabhuku aya—muporisa akaona mufananidzo uyu 
kuti waiyenderana neuso hwemurume aive auya 
kuzorevera mbabva. "Ndiwe uyu!" muporisa akataura, 
"Apa panoti unofanira kusungirwa mhosva 
yawakamboita!" 

Zvakazoshamisa kuti, murume uyu aive auya 
kuzorevera mbabva akazobatwa naiye akasungwa, 
akanganwa kuti panemhosva yaakambopara. 

Kusateerera kwawanda nzvimbo yese, uye 
nekunzvimbo dzausingambofungire. Kunowanikwa 
kumabasa, mudzimba nekumaguta akawanda. B 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? Kune dzimwe nyika, kumukirana, kupanduka nekuba 
kwakanyanya zvinotyisa. Nzvimbo hadzisisina kunaka 
nemhaka yemararamire evanhu. 
Kuurayana, kuba, kunyonganika kwehurumende 
dzemunyika, kubata chibharo nezvimwe zvakaipa 
zvawandisa kunzvimbo dzakawanda munyika. 
Nemhaka yeyi kusateerera kwawanda? 
Chii chirishure kwekutyorwa kwemitemo? 
Chii chaitika kunyika yedu? 

Munyika dzakawanda, vanhu vechidiki vamuka, 

vechidiki vanemibvunzo, vanekunyunyuta uye 

vanekupikisa. 

Mwari arikudaidza vakuru kuti vave muenzaniso 

wakanaka kuvana vavo. Vana vanotevedzera mabasa 

enzvimbo yavanogara. Ndiani achava muenzaniso 

wemabasa aMwari kwavari? 

Vanababa vanoreva nhema kana kusavimbika 
kwavanoshanda nepamutero wavo, vasikana 
vakawanda vanotsvaka kubvisa nhumbu, uye vabereki 
vakawanda vanoreverana nhema. Vana vanozviona zvese izvi! 

Uye nemhuri dzakaputsika dziri kusiya mavanga akaipa 

chaizvo! 

Ndiani achavamba kuratidza zvakaipa nezvakanaka 

kana vabereki vachikoniwa? 

Chokwadi, vabereki havangasiiri basa guru rikadai 

kuzvikoro! 

Zvikoro zvakawanda hazvidzidzisi hunhu kana chimiro 

chakanaka. 

Vazhinji vave nepfungwa dzinoti Bhaibheri harichina 

basa pamagarire edu. 

Nemasangano akawanda nhasi odzidzisa kuti mirairo 
yaMwari inoratidza zvakaipa nezvakanaka hayichina 
basa. 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? Mirairo Yake hayicharangarirwi. 
^1 kana kuti mirairo Yake hayichinabasa, kana kuti mirairo Yake yorema kuchengeta. 

Naizvozvo, vanhu vakawanda vavakuita zvavo 
zvavanoda, zvichikonzera kuti vawane mubairo kana 
kukowa mhuri dzakaparara, vana vasingarairiki 
nemabasa akaipa anotyisa. 

(Chiverengo: Hosea 8:7) 
Nemanzwi aHosea, muporofita, 
"Nokuti vanodzvara mhepo, vachakowa 
chamupupuri..." 

Heuno mubvunzo: Ndiani anoratidza chakanaka 

nechakaipa? 

Kuf unga kwevanhu nyangwe vakanaka hakuna 

kutsauka here mamwe mazuva? 

Kana pasina chiyero chemararamiro umwe noumwe 

anozvichenura pamaitiro ake. 

(Chiverengo: Zvirevo 16:25) 

Asi Bhaibheri rinotiyeuchidza kuti hatizi vatongi 

vakanaka paneizvo zvakanaka neizvo zvakaipa: 

"Munhu unovona nzira achiti yakarurama; Asi kuguma 

kwayo inzira dzorufu." 

Zvirevo 16:25. B 


10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? 
panzcve 

vachrtirvivu' 

» -' >"S ■>■ i 
vad^ktzlsl 

ivikuf'trivji 

L ■■■ .1-. iv (Chiverengo: 2 Timotio 4:3,4) 

Mupostori Pauro akapororfita kuti: "Nokuti nguva 
ichasvika yavacharamba kutendera dzidziso 
yakarurama; asi, vachida kufadzwa 

panzeve dzavo, vachazvivunganidzira vadzidzisi 
pakuchiva kwavo." 19 Vachifiirdtid* 
nreve cl^avp 

vocbitsanbM "Vachifuratidza nzeve dzavo pazvokwadi, 
vachitsaukira kungano." 
2 Timotio 4:3,4. 20 Hongo, zvinosiririsa kuti, tirikuona kuti hatiwani 
kusununguka nekurasa mirairo! 
Ukabvisa chinokuratidza chakaipa nechakanaka, 
chinotevera ibongozozo kana kunyonganika. 

Ukabvisa mwenje yemigwagwa nezvikwangani zvayo 
mumigwagwa, panova nenyonganyonga isati 
yamboonekwa mumigwagwa. Ndeipi mirairo? 

Tingaziva kuti chakanaka nechakaipa ndechipi? Kare kare Mwari akatipa nzira yekuva nerunyararo 

panzvimbo yatinogara. 

Dai nzira iyi yayiteverwa, dai kuurayana nezvimwe 

zvakaipa zvisipo! 

Munhu wese angadai akafara asingatyi kuti kungava 

nechakaipa chingamudonhere. 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? KlSIDQ MLS miiimba, 

-.'■(■. ■M..I-.I.. 25 29 


HHnri>.iii'i.i i9 
■■SE 
HJ!.-,.iv .tl'.Hi'V 


(Chiverengo: Eksodo 20:2) 

Apo vana valsraeri pavakamisa misasa pagomo reSinai, 

Mwari akadzika kuzovachingamidza akati, "Ndini 

Jehova Mwari wako, wakakubvisa munyika yeEgipita, 

muimba yovuranda." 

Eksodo 20:2. 

(Video: 6 sec) Kekutanga Mwari akazviratidza kwavari 

semudzikinuri wavo kubva muutapwa. 

lye akavavhurira gungwa dzvuku mberi pavo; 

Aive muchengeti wavo. 

Nemamwe manzwi, Aiti, "Ndine hanya nemi. 

Mungavimbe neni." 

Mwari akazotaura mirairo yake kuitira kuti munhu 
azive kurarama nerunyararo, uye azive zvakaipa 
nezvakanaka. Ngatitarisei nekukasika mirairo inegumi yakataurwa 
naMwari pagomo reSinai: 

(Chiverengo: Mirairo inegumi kubva muna Eksodo 20) 
"Usava navamwe vamwari kunze kwangu... 

"Usazviitira mufananidzo wakavezwa...Usafugamira 
izvozvo... "Usareva zita rajehova Mwari wako pasina..." "Rangarira zuva reSabata, kuti urichengete rive dzvene. 
Ubate mazuva matanhatu, uite mabasa ako ose asi zuva 
rechinomwe iSabata rajehova Mwari wako... B 


10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? 

"Kudza baba vako namai vako... "Usauraya... "Usaita upombwe. "Usaba. "Usapupurira wokwako nhema. "Usachiva imba yowokwako, usachiva mukadzi 
wowokwako, kana muranda wake, 

kana murandakadzi wake, kana nzombe yake, kana 
mbongoro yake, kana chimwe chowokwako." 
Eksodo 20:3-17. (Video: 10 sec) Vana vekwa Israeri pavaiteerera, 

vakashamisika zvikuru vakakudza Mwari. 

Kana kwaiva kuda kwaMwari, vakazvipira kukutevera! 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? 


Asi, achiziva kuti tinokangwana, Mwari akanyora 
mitemo yese inegumi pamahwandefa maviri nemunwe 
wake: (Chiverengo: Eksodo 31:18) 

"Zvino wakati apedza kutaura naMosesi pagomo 

reSinai, akamupa mahwendefa maviri echipupuriro, mahwendefa amabwe akanga akanyorwa nomunwe 

waMwari." 

Eksodo 31:18. Kunyangwe kwaiva nguva yekutanga kuti Mwari ape 
vanhu mutemo wake wakanyorwa, wakagara uripo 
kubvira nechekare. 
Pasati pava neSinai na Adamu na Eva, kururama ne 

Kunyangwe nengirosi dzaitevera mirairo yaMwari. 
Ngirozi dzakapiwa sarudzo yekutevera murairo 
waMwari kana kuyiramba nekurwisana nayo. Satani nengirozi dzake vakasarudza "kuita zvavo 

zvavanoda", kuita mirairo yavo. 

Kupanduka uku kwakakonzera kuti vadzingwe 

kudenga. I ■si Zviiin Lurun 

I- ■.'.!!, ,1V. I]K] 

|.m-:I -ri ;,i: MlIuh ri 

ftakarwa ivsliawx 
vluitu [karwa 
LibivulLimtv* 

va\o; (Chiverengo: Zvakazarurwal2:7-9) 
Bhaibheri rinoti, "Zvino kurwa kwakavapo kudenga; 
Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato, shato 
ikarwa inavatumwa vayo; 47 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? 
— wJM 

/■unit slum Illiiil 
V.kkak.iiitJLrwj 
pits], iyn tiyukti 

yukart. inun/1 

|l!.|,.I.U.,|.!',l. 

tikiSal.inL 
muEiyciigcfl 
Venylka yose^ 
vakasakunda, nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa 
kudenga." "Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka 
yekare, inonzi Dhiabhorosi, naSatani, munyengeri 
wenyika yose; yakakandirwa panyika, navatumwa vayo vakakandirwa 

pasi pamwe chete nayo." 

Zvakazarurwa 12:7-9. 

Asi pakava nengirozi dzakasarudza kutevera Mwari 

dzikavimbika kumutemo wake. Ruinibirtyui Jchovu, 
ri in j s .diium.i 
'< .iki-. Lmi ink. 
(Chiverengo: Mapisarema 103:20) 

"Rumbidzai Jehova, imi vatumwa vake; Imi mhare 

dzinesimba, munoita zvaataura..." 

Mapisarema 103:20. 

Adamu na Eva vaiva neruzivo nemutemo waMwari mu 
Edeni, nekuti vakanzwa kushushikana nekunyara apo 
vatadza. Apo Kaini paakatsamwa kuti Mwari vaiva vatambira 
chipiriso cha Aberi, Mwari vakamubvunza kuti, (Chiverengo: Genesi 4:6,7) 
"...Chiso chako chakawunyana nei?" 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? jJcE_hLSi.tr 
k.llli'i Llk.iiM 

/ii ■ikdrii.ikii, \, - 
knii]^iJi.iri fii'ir ■* * If - 


•| 


Klii'1,1 tisiTn-.iiiti 
/\ akiLrfci Lt. /A it i'J 
/virtu km iiiwli Hi jm 

pdnti.ikni^i . . . ^- 


n 55 tt* WOW 1-1 lb 

Itiur^lni 
hnpuna- 
kiidarikavix 
Nofcllli '■■Ill .ik.-llll. I 

Willi olErpfa 
Uizvri riincu. 
akiicliwigeia 

iTS a i uUk un itu . \\\\\ . i uriiiiTiTEi vjIhb u. 59 
"Kana ukaita zvakanaka, haungafari here pachiso 
chako? Kana usingaiti zvakanaka, zvivi zvinokuvandira 
pamukova..." 
Genesi 4:6,7. 

Mutemo waMwari unofanira kuva waivepo panguva 
iyoyo, nekuti tinotaurirwa kuti, 

(Chiverengo: VaRoma 4:15) 

"...asi pasina murairo hapana-kudarikavo." 

VaRoma 4:15. Webster's New World College Dictionary rinoti, 
"Kudarika, kutyora mirairo iripo, kusateerera kana 
kusazvidzora., " Abrahama aiziva uye aiteerera mirairo yaMwari 
kwemakore akawanda mitemo inegumi isati yapuwa 
pagomo reSinai. (Chiverengo: Genesi 26:5) 

Mwari akati ayive achakomborera Abrahama nerudzi 

rwake, "Nokuti Abrahama wakateerera inzwi rangu, 

akachengeta zvandakamuraira, nemirairo yangu, 

nemitemo yangu, nemirau yangu/' 

Genesi 26:5. 

Kwemakore akawanda mutemo usati wapuwa paSinai, 
moyo wakachenuruka wa Josef a wakakonzera kuti 
akunde nemuedzo wemudzai waPotiferi achiti, (Chiverengo: Genesi 39:9) 

"...haana-kundidzivisa chinhu asi imi moga; nokuti 

muri mukadzi wake; n 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? 
X/IDEO Zvino ndingaita seiko chinhu ichi chakaipa zvikuru 
nditadzire Mwari?" 
Genesi 39:9. Josefa ayiziva kuti upombwe chivi; ayiziva kuti 
zvakaipa nezvakanaka zvaidiwa naMwari. 
Akazvipira kusatyora murairo mutsvene waMwari! (Video: 4 sec) Vana vekwa Israeri vaive varairwa kuti 
vakudze uye vaterere Mwari, asi pakushungurudzwa 
kwavo sevaranda munyika yeEgipita, vakakanganwa 
murairo waMwari. Pavakabuda muEgipita, maviki mashoma vasati vasvika 
kuSinai, Mwari akayambira Moses nemhaka yekuti 
valsraeri vaityora mutemo wake nekuedza 
kunounganidza manna nezuva reSabata: 

(Chiverengo: Eksodo 16:28, 30) 

"Zvino Jehova akati kunaMosesi: Munoramba 

kuchengeta mirairo yangu nemirau yangu kusvikira 

riniko?" "Vanhu vakazorora nezuva rechinomwe." 
Eksodo 16:28, 30. 

Tarisa, murairo wechina wairemekedzwa apo mirairo 
inegumi isati yapuwa pagomo reSinai. 

Hongo, mutemo waMwari ndiwo unonongedza 
zvakaipa nezvakanaka munyika yese. 
Zvinofanira kukushamisa here kuti Mwari anemurairo 
wakatsigira humambo hwake? 

(Chiverengo: 1 VaKorinte 14:33, 40) 

Mupostori Pauro akanyora kuti: "Nokuti Mwari haazi 

Mwari wenyonganiso..." 10 - Chinyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? 
"Asi zvinhu zvose ngazviitwe nomutovo wakafanira 
zvinemirairo yazvo." 
1 VaKorinte 14:33, 40. Hapana hurumende ingararame isina mirairo. Hapana 

guta kana nzvimbo ingave nemufaro nerunyararo kana 

isina mirairo. 

Zvisikwa naizvo zvine mirairo; ingawani vana chaivo 

havangatambi mitambo yavo vasina mirairo 

yavanotevera! Nukjt 

vomLirjiro 
tav.lli ivo 
vadaruram 
pambcri 
pdMwari, (Chiverengo: VaRoma 2:13) 

Bhaibheri rinoti, "Nokuti vanzwi vomurairo havazi ivo 

vakarurama pamberi paMwari, 

asi vaiti vomurairo ndivo vanoruramiswa." 

VaRoma 2:13. 

Tarisa, hazvina kukwana kuziva chete mirairo yaMwari, 

asi tinofanira kuteerera. (Chiverengo: Johane 14:15) 

Jesu akati, "Kana muchindida, muchachengeta mirairo 

yangu." 

Johane 14:15. 

Jesu apo achitaura chinyorwa chirimu Testamende 

yakare, akanongedza kuti rudo ndiro runokonzera 

kuchengeta mirairo. 

(Chiverengo: Mateo 22:37-40) 

"...Ida Ishe, Mwari wako, momoyo wako wose, 

nomweya wako wose, nokufunga kwako kwose." B "Ndiwo murairo mukuru nowokutanga." 11 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? R, 


Wet hi pirn 


. *1 


Tiawo, ndi 


\--'A\>\- . 


* ^2 


Id j wokiv 


alio, ft 


;;.iS a 


ui / v JUn-ciyA idi\U 


P *■,'* 


iw*. 


" 


1 i ' 

— * Jesu akati, "Wechipiri unofanana nawo, ndiwoyu: Ida 
wokwako, sezvaunozvida iwe." 77 ' ii.i.i ]m yr 

vkOKW 

ll.U.JllLllolit.l 

Tvakahaianiditwi 

pan lira iiu "Murairo wose navaporofita zvakabatanidzwa 
pamirairo iyi miviri." 
Mateo 22:37-40. 
R ntifitufia |V| ,-.„.i Kana tichida Mwari nemoyo wedu wose, nepfungwa 
dzedu dzese nemweya yedu yese, zvirokwazvo ticharitadza rudo rwedu nekuchengeta 
mirairo mina yekutanga: Mwari achava wokutanga muhupenyu wedu Tichanamata lye chete »'[|llLIII,Hll,ll,k h L' i htH 
ft nrll. Ul.Jhi ,V| >■■„, - I Nh.ll.lt Er,l tuUBRWH 

nay* nuttm «5ftTMw Tichakudza uye tiremekedze Zita rake Dzvene Tichafarira kusangana naye nezuva reSabata 84 12 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? Kana tichida vanhu sekuzvida kwedu, zvirokwazvo 
ticha Kudza nekuremekedza vabereki vedu Remekedza hupenyu Chengetedza zvimiro zvedu Kudza nhumbi dzevamwe Vimbika pakurarama kwedu nevamwe Hatimbo chivi zvinhu zvavamwe Vanoongorora nezvimitemo yenyika vanoti zviuru 
nezviuru zvemirairo (35 million) zvakavambwa 
munyika kuti zvidzore zvimiro zvevanhu. B 


13 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? 
M'Lirjim 

K\A I' '>■<■: 

~ wcya . . . Asi pamirairo inegumi, Mwari akavamba nzira nyore 
yekudzora zvimiro zvevanhu. 

Mwari chete ndiye akanyora mutemo uyu wakaperera. 
Bhaibheri rinoti: (Chiverengo: Mapisarema 19:7) 

"Murairo wajehova wakakwana, unoponesa mweya..." 

Mapisarema 19:7. 
96 
(Chiverengo: Mapisarema 19:11) 
"...Pakuzvichengeta panomubairo mukuru..." 
Mapisarema 19:11. Mudzidzi weBhaibheri anonzi August Strong akanyora 
kuti: "Murairo Chiratidzo Chechimiro ChaMwari." Nhasi tingati, "Mirairo inegumi chiratidzo chepfungwa 
dzaMwari dzisingashanduki^! Tarisa, kushandura mutemo waMwari kunoreva kuti 
vanga usina kunyatsonaka pakutanga. 
Mutemo wakaperera, haungashandurwe. (Chiverengo: Ruka 16:17) 

Ichi ichokwadi Jesu chaakataura apo paakati: 

"Asi zvakareruka kuti kudenga nenyika zvipfuvure, 

pakuti tsanga imwe yomurairo ikoneswe." 

Ruka 16:17. 14 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? 
101 Asi, ungati, "Ndinogaroona sekuti mirairo inegumi 
inondishayisa mufaro uye inondivharidzira." 
Mwari haana kuisa mutemo wake utiremere kana 
kutishayisa mufaro. 

Asi, Mwari ainge anechinangwa chekuti mutemo wake 
uve mudhuri unodzivirira kuchema, kushungurudzika 
nezvimwe zvakaipa. 

Ainge anechinangwa chekuti mutemo wake ukonzere 
kusununguka nekuchengetedza munhu wese munyika. ii.il valva 

iiriliuMi 

yokiidat, 

(.il..tjiili:i . I 
rvtikurhfnEela * 
mirnim yangH 
iijlit .i d/DSC, (Chiverengo: Deutoronomio 5:29) 

Mwari akati, "Dai vaiva nemoyo yakadai, vakanditya 

nokuchengeta mirairo yangu nguva dzose, 102 kull xvivL- 

navo, ivo . 
ikj\ ,iiui vjvo 
n«kiwlni:<ipei kuti zvive zvakanaka navo, ivo navana vavo, 

nokusingaperi! 

Deuteronomio 5:29. B 
106 miknii 


^1 


kuLtlJVili, 


- 


k L ii]j niLirtiiTU 


■**~ 


ufilnakuii: 

I'SJtlliVJ. 

Sezvatinovaka zvidziviriro pamativi emazambuko 
(bridges) kuti adzivirire njodzi, Mwari akatipa mirairo 
yake kuti itichengete uye ititungamirire panzira 
yehupenyu. 

(Chiverengo: VaRoma 3:20) 

Asi panechimwe chikonzero Mwari akapa mirairo yake: 

"...nokuti zvivi zvinoziviswa nomurairo." 

VaRoma 3:20. 

(Chiverengo: VaRoma 7:7) 

Pauro akati, "...Asi handizaiziva zvivi kana murairo 

usaivapo; nokuti handizaiziva kuchiva, kana muariro usina-kuti: 

Usachiva." 

VaRoma 7:7. ■si 107 15 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? 
108 Nyaya inotaurwa yemwanasikana washe aive 
anyeperwa nevanhu kuti akanaka zvikuru. 
Nerimwe zuva umwe muchinda akauya kwaari 
akamutengesera chiwoniso(mirror). 

Paakazviwona muchiwoniso akakuhiniswa akashatirwa 
nekutarisika kwake. Nehasha akapwanya pwanya 
chiwoniso ichi fBfi/*"" m ^!fc?*T" Mutemo waMwari wakafanana nechiwoniso, uye apo 
patinochiwona, semwanasika washe, hatingafariri 
nezvatinenge tichiwona, 
112 
asi kuputsa kana kuparadza mutemo hakungashanduri 
zvatiri. 113 Mutemo kana mirairo inonongedza zvivi zvedu! 
Mutemo unotibetsera kuti tive nehupenyu hunemufaro, 
uye hunerusununguko kana tichitevera kuraira 
kwaMwari. Mutemo kana mirairo hayingatipi simba rekukukunda 

chivi kana kubvisa kushungurudzika. 

Hapana kunaka kwatingaite kungadzime zvivi 

zvatakaita. 

Zvino tingagamuchire sei ruregerero? 

Tinganunurwe sei pamubairo werufu wekutyora 

mutemo? 

Pamukova webindu re Edeni, Mwari akavamba 

chiratidzo chayiyeuchidza kuti kusateerera 

kunokonzera rufu - kumutadzi kana kune asinakupara 

mhosva. 

Hwayana yaizopirwa kuratidza kutenda komutadzi 

pazano raMwari rekununura munhu. 16 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? 
Iyi yaiva nzira yaMwari yekubatsira Adamu kuti 
anzwisise kuti Mwanakomana waMwari asina kupara 
mhosva aifanira kufa kuitira kuti aripe mubairo 
wemutemo waive watyorwa. 
114 Kristu, Hwayana yaMwari, aive achatakura mhosva 
yemunhu uye afe kufa kwaifanira kufa munhu atyora 
mutemo. 
. M-ukuLL 115 


'•■5^ 

116 


■ 


1 

1 


prummiji i 
/virukud/vu 

l-.lll 1" "I'l- ■■•..! 

kujibYn* 

kiliilUi.iirii, ( 


i 
snr 

^ irnnnnn i, J) 


** -~ 


Nti kuiJ niuiwini 
wczv'h-1 mJlnvo 
rufu; Lisi l hlpfi 


€ 


chokurigopEiva 


m 


lni|wiuu Iiii-.iiim.^hti 
Eiiun.ikri.slu |rvu. 


_ 118 Tarisa, mutemo waisanunura munhu pazvivi zvake. (Chiverengo: VaGaratia 3:21) 

Mupostori Pauro akati, 

"...Nokuti dai vakanga vapiwa murairo waigona 

kuraramisa, 

zvirokwazvo kururamiswa kwaibva kumurairo." 

VaGaratia 3:21. 

Hauzi mutemo unounza kuregererwa neruponeso, asi 

inyasha dzaMwari! 

Tingawane hupenyu husingaperi chete nekuzvipira 

kwajesu Kristu. 

(Chiverengo: VaRoma 6:23) 

"Nokuti mubairo wezvivi ndirwo rufu; asi chipo 

chokungopiwa chaMwari ndicho hupenyu husingaperi 

munaKristu Jesu, Ishe wedu." 

VaRoma 6:23. 

Kuponeswa hakuwanikwi nekuchengeta mutemo: B V«lliS0J.I_ j 

N.ikiilJ 

ln.ikii[j<ill':vv,*i 

lU'in.ishii. li,i-.i.-. mi i, 119 
httil ibvi 
lj L iniLilj.i?>a, 

klJIi k.<IIV|<L' 

"knv,i 

lUllllLIJllllI 

unn/viliud/ii. 120 (Chiverengo: VaEfeso 2:8,9) 

"Nokuti makaponeswa nenyasha, nokutenda, 

izvozvisingabvi kwamuri, asi chipo chaMwari, hazvibvi pamabasa, kuti kurege kuva nomunhu 

unozvikudza." 

VaEfeso 2:8,9. > 
■si 17 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? 
/vino 
Uctiotlylko? fcuri nvashii 

i:.-i', .n.:l» 

licrt.'? 121 Kana tichiponeswa nenyasha dzaMwari, zvinoreva here 
kuti tasununguka kurarama hupenyu hwekusateerera? 
KWETE! (Chiverengo: VaRoma 6:1,2) 

Pauro akanyora kuti: "Zvino tichatiyiko? Torambira 

muzvivi kuti nyasha dziwande here?" 122 H.jiM.i! Ku 

t.ikjks ku/\ 
[kli.^.m-j .stile 
HUikiul iiia/x ' 123 "Haisva! Isu takafa kuzvivi, tichagara seiko mukati 

mazvo?" 

VaRoma 6:1,2. 

Kuponeswa kunopiwa kuneavo vanoda kununurwa 

pazvivi uye vachida kuvanhengo dzehumambo 

hwaMwari. FUNCfSfSA NE 1ZVC VIDEO 

HAPAlNA 

MIIRAIRO Pane vanhu vanofunga kuti mutemo waMwari 
hauchashandi. Chimbofunga nazvo kwechinguva. 124 
126 FUNGISIM Hi IZUi: - 

VIDEO 

HAfAlNA 
i MUCHIIMJIKO 
\ WAJESU Kana pasina mutemo, hapana chivi, nemhaka yekuti 
chivi "kutyora mutemo waMwari." Kana pasina mutemo, hatitsvaki nyasha, nekuti nyasha 
rudo rwaMwari rwaanotiratidza apo kana tatyora 
mutemo wake. Kana tisingadi kana kutsvaka nyasha, zvinoreva kuti 
tingadzime kana kurasa muchinjiko wajesu. 127 18 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? FUNEISIM NC liVI: VIDEO 

hAt*A]\A >oni:si 128 
Kana tisingatsvaki muchinjiko wajesu, zvinoreva 

zvakare kuti hatitsvaki Muponesi. 

Kana tika rasa kana kudzima mutemo, zvinoreva kuti 

unodzima kana kurasa...chivi, Nyasha, muchinjiko 

wajesu, ne Muponesi wedu Jesu. 

Mudiwa waMwari, tinotsvaka chaizvo kuva 

neMuponesi akafa pamuchinjiko kutinunura pazvivi 

zvedu nenyasha dzake kuitira kuti adzime zvivi zvedu, 

nekuti tatyora mutemo wake. Iri ndiro vhangeri chairo. 

Nyasha dzaMwari hadzikonzeri kudzimiwa kuna 

kuraswa kwemutemo wake. 

Asi nenyasha dzaMwari tinoshuwa chaizvo kuchengeta 

mirairo yese yaMwari. 

Kana musungwa akamirira kuurawa akaregererwa osunungurwa, zvinenge zvakureva kuti 
asununguka kurarama hupenyu hokusateerera here? 
Kuita zvaanoda? Kwete! Nemhaka yekuti aregererwa, anofanira kunzwisisa 
zvikuru kukosha kwekuremekedza nekuteerera mirairo. 132 Mutemo waMwari unobudisa pachena chivi uye 
unotibetsera kunzwisisa kukosha kokuva neMuponesi 
mumoyo medu. 

Apo patinogamuchira Kristu semuponesi naMwari 
wedu, anotigamuchidza ruregerero nesimba 
rekuchengeta mirairo yake, nekuti akavimbisa kuti: Napamoyo (Chiverengo: VaHeberu 8:10) 

''...Ndichaisa mirairo yangu pakufunga kwavo, 

Napamoyo yavo ndichainyora." 

VaHeberu 8:10. 133 19 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? 
136 Kit Fill 

miK bin dicta 

lllU'ChLiChVltgtMi! 

mil. lain yanf*u, 
138 Handi nyore here kuita chinhu chaunoda? 

Izvi ndizvo Mwari zvaakavimbisa kuneavo vanosarudza 

kumutevera. 

Achanyora mutemo wake mumoyo yavo kuitira kuti 

vanzwe vanechido chekuyichengeta. 

(Video: 8 sec) Iyi ndiyo nzira chete munhu 
yaachakwanisa kuteerera nayo uye nekutevera Mwari. 
Jesu akachengeta mirairo pamusana pekuti aida Baba 
vake, 

(Chiverengo: Johane 15:10) 

nekuti akati, "...Ndaichengeta mirairo yaBaba vangu, 

ndichigara murudo rwavo." 

Johane 15:10. 

(Chiverengo: Johane 14:15) 

Jesu anotikurudzira kuti tiratidze rudo rwedu kwaari 

neku chengeta mirairo yake: "Kana muchindida 

muchachengeta mirairo yangu." 

Johane 14:15 

Chiratidzo chikuru cherudo nekuteerera kuda 

kwaMwari chakaratidzwa nemamwe manheru 

aitonhorera pasi pemuti weorivi mubindu reku 

Gethsemane. 

Nekudonha kweropa pauso Hwake, Mwanakomna 

waMwari akanamata, , K.llkl Ti.NIIJitl. 

k.in.t jA|iIhIj-U|.i. 

■ i i i i l--i 1 1 1 1 1 ?■ ■ uyu 

kivandjri; kuMy;insi? 
ivak.i-d.iin liiin-^i 1 

l-u'. .i ia.U.i t.Vv,ici;.;ij, 

as\ kuili kwenVu. 139 
140 (Chiverengo: Mateo 26:39) 

''...Baba vangu, kana zvichibvira, mukombe uyu 

ngaupfuvure kwandiri; kunyange zvakadaro kurege 

kuva kuda kwangu, asi kuda kwenyu." 

Mateo 26:39 

Nyika yaive yatadza yaive ichanunurwa kana kuraswa. 

Murume wekuGarire aive acharasa here chido 
chehupenyu nekugutsikana kwavanhu padivi uye afe 
pagomo reCalvary? 

Aikwanisa kusvika pakuti, "rega vatadzi vawane 
mubairo wezvivi zvavo." 20 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? 
141 Kana aizotitakurira muchinjiko. 

Apo paakaita sarudzo iyoyo Akaenda kunofira zvivi 

zvedu. 

Ropa rake rakadeuka kuitira kuti tigoregererwa zvivi 

zvedu. Akafa kufa kwaive kuri kwedu kuitira kuti 

tigorarama hupenyu husingaperi pamwe chete naye. 

143 
144 
145 

Sezvo Kristu akaripa mhosva yedu, tingagamuchire 
ruregerero kuburikidza nekuzvipira kwake izvozvi. Muchinjiko wakare pagomo reCalvary chirangariro 
chinogara nekusingaperi kuti Mwari aive akazvipira 
kuripa mhosva yekutyorwa kwemutemo wake uye 
agonunura mutadzi 

Kana mutemo waMwari wakashandurwa kana 
kuparadzwa, Jesu ayisatsvaka kutifira. 
Karivhari yayisava nebasa. Asi Mwari aisarega zvivi zvevanhu! Aisa shandura murairo wake. Naizvozvo mutadzi aitsvaka Muponesi. 

Mwari ngarumbidzwe nerudo rwake kubvumira 

Mwanakomana wake kuti afe panzvimbo yedu!" 1 


147 21 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 (Chiverengo: Johane 3:16) 

"Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro, kuti wakapa 

Mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga, kuti ani-nani unotenda kwaari, arege kufa, asi ave 
nohupenyu husingaperi." 
Johane 3:16. Bhuku ra Zvakazarurwa rinotsanangura vanhu 
vakagadzirira kuchingamidza Jesu pakuuya kwake 
kwechipiri uye vayende naye kumusha kudenga 
kunorarama nekusingaperi. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 14:12) 

Mwari anotaura izvi pamusoro pavo: 

"Ndipo panokutsungirira kwavatsvene, vanochengeta 

mirairo yaMwari nokutenda kwajesu." 

Zvakazarurwa 14:12. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 14:14) 
Muna vhesi 14, Mwari anoti, "Ipapo ndakatarira, 
ndikavona gore jena, nomumwe wakaita 
soMwanakomana womunhu agere pamusoro paro, 

anekorona yendarama pamusoro wake naparuvoko 
rwake anejeko rinopinza." 

Uku ndiko kutsanangura kwekuuya kwechipiri 
kwajesu kuzokohwa nyika. 

Pachipororfita chikuru chakapiwa Johane najesu 
mubhuku ra Zvakazarurwa maererano nenhoroondo 
yesangano, Anoti avo venhengo yesangano 
rekugumisira raMwari vechokwadi vanotsanangurwa 
nenzira iyi: 22 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? (Chiverengo: Zvakazarurwa 12:17) 

"Zvino shato yakatsamwira mukadzi, ikaenda 

kundorwa navamwe vana vake, vanochengeta mirairo yaMwari, navanobata kupupura 

kwajesu." 

Zvakazarurwa 12:17. Izvo tinozviona mubhuku rekugumisira remu 
Bhaibheri! 
158 
Vanhu vaMwari vanoda Musiki wavo neMuponesi 

wavo zvikuru zvekuti vanodisa kuita zvese zvaanoraira 

nezvaanoda. 

Vanoda kuratidza rudo rwavo nekuita kuda kwaMwari. 

Vanonzwisisa kuti kuda kwaMwari kunowanikwa 

pamirairo yake. 

Vanodaira nekuteerera lye akaita zvose kuvanunura 

pazvivi zvavo. 

Nemawoko akatambanudzwa, Jesu arikuti 

"Uya!" 

Ari kutidana! 

Anoda kutipa simba rekumuraramira. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 22:17) 
Anoda kuchenura zvivi zvedu. Inzwi rake ririkungo 
daidza, "...Unenyota ngaauye. Unoda ngaatore mvura 
yohupenyu asingatengi." Zvakazarurwa 22:17. 159 23 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? 

161 
162 Umwe muparidzi akashanyira umwe musha 
munerimwe guta. Amai vemusha uyu vakataura vakati: 
"Handifariri Bhaibheri kana chiKristu, kana padiki 
hapo, asi kana uchida ungauye mamwe madekwana 
uwane murume wangu anofarira kudzidza neshoko 
raMwari. Ndinodisa chaizvo kuti udzoke uzotaura 
naye. 

Muparidzi uyu akadzokera zvakare nemanheru eSabata. 
Sezvo raive risiri zuva rekushanda murume wa amai ava 
aive atevera tsika yake yekuyenda kumaf aro masikati 
neshamwari dzake ku hotera yaiva pedyo. 
Aive achitaura zvikuru asi pasina chinokosha 
chaaitaura. Akati kunemuparidzi, "Ndine Bhaibheri, 
unofanira kuriona. Mai vangu vakariisa mubhegi apo 
pandakavasiya ndakunochata. Ririkupi Bhaibheri 
rangu Mai Mwana?" Akatsvaka Bhaibheri rake 
kwenguva refu asi haana kuriwana. Akangowana 
bhuku remunamato chete. 

Murume uyu aive nedzimwe dzaaitamba kunze 
kwedoro. Mafaro, nenjuga zvayimukanganisa zvakare, 
uye aipf uta f odya zvikuru. Mabasa aya nemamwe 
akaipa ayive akonzera kusanzwisisana kwake 
nemudzimai wake. Mudzimai wake akarongedza 
nhumbi dzake, akugadzirira kuenda kwake. 
Vaive vakugadzirira kutsaukana. Zvaive 
zvisisingafambi zvakanaka pamusha uyu. 
Asi mumoyo wemurume uyu maiva nekudisa kurarama 
hupenyu hurirani. Nyangwe kunwa kwake doro 
hakuna kudzivirira chido chake chaaive anacho 
mumoyo make. Muparidzi akagadzira kuti vasangani 
neMuvhuro manheru, nenguvo iyoyo, muparidzi 
akatanga kudzidzisa dzidziso yakakosha 
yemuBhaibheri vhiki nevhiki. 

Apo muparidzi paakaenda mberi achidzidzisa shoko 
raMwari, kukoka kwemuchinjiko kwakatanga. Kristu, 
neMweya wake Mutsvene ayipinda pamusha uyu 
wayiva nedambudzo guru. Manheru iwayo murume 
uyu akati, "Muparidzi, unofanira kugara kwenguva refu 
nhasi madekwana. Mudzimai wangu achanorara 
nekukasika. Hazvingaiti here kuti iwe neni 
timbokurukura tese?" 24 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? 
163 Nekuvimbika murume uyu akatanga kutsanangura 
hupenyu hwake hunosiririsa hwaaive atanga kurarama. 
Aive aberekerwa mumhuri yayitevera Kristu, asi 
akazokoniwa kuzvidzora akatanga kurarama hupenyu 
hwakaipa. Akatevera nzira iyo inorwadza, nzira 
inemagumo asinakakunaka. 
Nekufamba kwenguva akakanganwa kuyenda 
kukereke, Bhaibheri akasava nebasa naro. Kudaidza 
nekukoka kwajesu aive akukuzvidza. 
"Asi, chandinoda kuziva muparidzi ndechekuti chii 
chawandiita? Handisati ndanwa doro kana kuyenda 
kumafaro kwemazuva akatikuti, uye handisati 
ndazvidza Mwari kwenguva refu." Akatora fodya 
yaayipfuta akayikandira mumoto akati, "Fodya 
hayichandinakinzi mazuvano. Ndinoziva kuti 
ndakuzoyiregedza." 

Asi panechishamiso chikuru panezvizvi. Mudzimai 
wangu ashandura pfungwa dzake dzekuda kubva 
pamba, atodzosera nhumbi dzake dzaaive arongedza. 
Akaita izvi maviki matatu apfuura. 
Mangwanani anhasi auya kwandiri andiratidza kuti 
anehanya neni kekutanga shure kwemakore akawanda. 
Hongo, ndashamisika muparidzi, ndikakatyamara apo 
paakandi tarisa akati, "Ndinokuda Jack wangu mutsva." 
"Chii chaizvo chaitika kwandiri muparidzi? Ndine 
chokwadi kuti zvakakonzerwa nezvidzidzo 
zvataidzidza vhiki nevhiki neMuvhuro." B 25 10 - Chbmyi Chakaiiika Kunezvakanaka nezvakaipa? 
164 Muparidzi akati, "Hapana chandaita, asi ndine 
chokwadi kuti Bhaibheri rinotsanangura zvese." 
Akavhura 2 VaKorinte 5:17, akatanga kuverenga kuti: 
"Kana munhu ava muna Kristu, ava chisikwa chitsva, 
zvinhu zvakare zvapf uura tarisai zvose zvava zvitsva." 
Murume uyu ainzi Jack akazviverenga chinyorwa ichi 
akati, chisikwa chitsva, Jack mutsva, ndizvo chaizvo 
Jack mutsva! Kana uchindiziva , muparidzi, ndizvo 
chaizvo zvandave manheru anhasi." 
Hongo shamwari, Jesu Kristu ndiye Mwanakomana 
waMwari, zvakare ndiye anesimba rekushandura 
varume nevakadzi. Jesu uyu anoda kushandura 
hupenyu hwako. Anoda kukupa nyasha nesimba 
rekuchengeta mirairo yake . Ungazvinze usina simba 
asi Jesu anesimba hama yangu. Hazvineyi kuti chii 
chawakatadza, Jesu arikuda kukuregerera 
nekukuchenura. Achakupa simba rake rekurarama 
hupenyu hutsva. Usabvumire kuti uvharidzirwe 
nezvimwe zvinhu. Jesu aririkudayidza. 
Arikukudayidza kuti uuye kumba. Ungada here 
kupfugama nekunyararo uti, "Hongo Mwari wangu 
ndinokuuya kumusha.?" Iyezvino ungapfugama. 
Kanganwa nevanhu varimuno, usavatya kana padiki. 
Funga maererano najesu apo pauno pfugama. 
Iti, "Hongo Jesu, ndavakuuya, ndavakuuya izvozvi." 
Ngatinamateyi. 26 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani 
Ungafadze Sei Zvido Zvemoyo Wako Wakasikirwa 
Zvirinani fmttiMiaiHtui ■ 1 iiukiitt ri|{uvd , 
\.ikv s.ikuhint 
yasvlka: Nyaya inotaurwa yemuchinda ainzi Thomas Huxley uyo 
aiva Biologist. Thomas akanonoka kusvika kuguta iro 
kaainofanira kudzidzisa. Nekukasika akapinda 
mungoro yayidonzwa nemaBhiza, ndobva adaidzira 
kunemutungamiri wengoro iyi achiti, "Nekumhaya 
Shamwari!" 

Mutungamiri akateerera akatungamira mabhiza aya 
kudonza ngoro nekumhanya. Yakamhanya chaizvo 
ngoro iyi. Thomas Huxley paakanyatsogara mungoro 
iyi, azorora, akazosimuka nekukasika akadanidzira 
kumutungamiri wengoro iyi kuti, "Inzwa, inzwa 
unoziva here kwandirikuenda?" 

"Kwete, handizivi," mutungamiri wengoro akapindura, 
"Asi ndirikumhanyisa ngoro nesimba rangu rese." 

Vanhu vakawanda munyika varikumhanya zvikuru. 
Panezvakawanda zvirikuitika muhupenyu hwavo. 
Vanogara vachifamba-famba nekumhanya kukuru. Asi 
chokwadi ndechekuti, vakawanda havazivi kuti 
varikuenda kupi; havazivi kuti hupenyu hwavo 
hwakanangepi. 

Ichi ndichochikonzero Mwari achitipa rukoko 
rwekugumisira mubhuku reBhaibheri rekupedzisira, 
muna Zvakazarurwa. Pachitsauko 14 vhesi iriya 7, 
mupostori Johane anokoka nyika yakamirira kuuya 
kwajesu nemanzwi aya... 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 14:7) 

"...Ityai Mwari, mumurumbidzei; nokuti nguva yake 

yokutonga yasvika; > 
> 

> 
< 

2 

as 
> 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani 


namatai iye, wakasika denga, nenyika, negungwa, 

namatsime emvura." 

Zvakazarurwa 14:7. 

Ngatimboti une bepa rino tsanangura kuti wofamba sei 

kuti uwane kwauri kuenda. Kana bepa racho 

rakakanganiswa unotorasika chete. 

Namata ani? Namata Iye akasika denga nenyika. 

Namata Musiki wezvinhu zvese. 

Mwari anokukoka kuti tisafambe nekumhanya asi 

timire tinyatsonzwisisa zvese zvatirikuita. 

Kana tikanzwisisa kuti takasikwa naMwari, zvinotipa 

kunzwisisa kuti nemhaka yei tiripano panyika zvakare 

kuti tirikuenda kupi. 

Asi mumazuva anhasi, vanhu vakawanda vakanganwa 

Mwari Iye anova Musiki wenyika, nezvinhu zvese 

nevanhu vese varimo. Vamwe vanhu vanoti ungavimba 

Bhaibheri usina kana kunyunyuta. Vamwe vanoti 

hazviitiki. 

Ndiani anechokwadi? VIDEO 10 
(Video: 6 sec) Iye nhasi, zviuru zvinofunga kuti 

takangovepo panyika. 

Vanofunga kuti kwemakore akawanda takakura 

tichibva patunhu tuduku tikazova tumhuka twegungwa 

uye tikazova mhuka dzesangano kusvikira patakava 

vanhu. 

Vanofunga kuti zvese zvakaitika nenjodzi kana 

kungoitikawo nenzira yatisinganzwisisi. 

Asi unoziva here kuti Mwari akatipa chiratidzo chebasa 

rake seMusiki? 

Akatipa chinhu chaive chichatif ungidza vhiki nevhiki 

kuti ndiye akatisika, uye akasika nenyika yese? 

Kana Bhaibheri riri rechokwadi, hupenyu hwako 

hwekumagumo husingaperi kana hokunorasiwa, 

hunoenderana nekuti wagamuchira chokwadi 

cheBhaibheri kana kwete. 

Zvaunotenda muBhaibheri zvinoita mutsauko 

nezvaunotenda naMwari. 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani 

WW 

ft 
Mwari akatipa chiyeuchidzo ichi chevhiki nevhiki 
kutifungidza nevhiki rekusikwa kwenyika. 
Asi nyika yese yakanganwa chiyeuchidzo ichi. (Video: 15 sec) Nekusava nechiyeuchidzo ichi, 

vakawanda vakanganwa kuti Mwari ndiye Musiki 

wenyika. 

Nenguva yedu yatinorarama , tinotumira vanhu 

kumwedzi kuti vanotsvaga zvingatiratidze kuti nyika 

yakatanga sei. 

Tinotarira kure kunyeredzi, tichitsvaga kuti nyika 
yakavamba sei. 

Ngatitarisei mubhuku guru rinova Bhaibheri, 
rinodaidzwa kunzi Shoko raMwari, tione kana 
tingawane huchapupu hwekuti rinechokwadi kana 
kwete, kuti tingavimba naro kana kwete. 

Sei tichizvinetsa tikadai? 

Nemhaka yekuti tinoda kuwana mhinduro 

kumubvunzo wedu mukuru. Tiritoga here munyika? 

Takasvika sei munyika? Nemhaka yeyi tirimunyika iyi? 

Zvakare takanangepi? 

Kutsvagurura kuno yenderera mberi. Asi kubva nakare 

mhinduro dziripo kumberi kwedu. Asi tiri nyika 

yakanganwa, hatichazivi kuti takabvepi. 

Kune nyika yakanganwa, Mwari anoti, 
"Rangarira, rangarira kuti ndiri Musiki wako. Uye 
kukubetsera kuti urangarire, Ndakupa chiratidzo, 
chinoratidza!" (Video: 5 sec) Panguva iyi munhoroondo yenyika apo 
kudzidzisa kokuti takabva kumhuka (evolution) kuchiti 
takangovepo, Mwari anoti, "Hauna kubva pamhuka, 
Ndakakusika!" > 
> 

)-* 

> 
< 

2 

as 
> 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani 

Asi, vamwe vangabvunza kuti, "Ndechipi chiratidzo 
chinotifungidza kuti Mwari akatisika?" 
Ucharangarira here apo patakadzidza nezvakasikwa 
naMwari pavhiki yekusikwa kwezvinhu? 

(Chiverengo: Mapisarema 33:8,9) 
Kusikwa kwaishamisa zvikuru! Akazviita sei uye 
nekukurumidza kwakadai? Bhaibheri rinopa 
mhinduro: "Nyika yose ngaitye JEHOVA; vose vagere 
panyika ngavadedere pamberi pake." 

"Nokuti iye wakataura, zvikaitika; Wakaraira, 
zvikamira zvikasimba." 
Mapisarema 33:8,9. Hatinganzwisisi kuti sei, asi Mwari akakwanisa kuti 
zvinhu zvese zvivepo panyika neshoko rake. Shoko 
raMwari, kunyangwe rinobva mumuromo make, kana 
rakanyorwa muBhaibheri rinosika uye rinesimba! 
Kubvumirana uku kungatsanangurwa chete 
nekubvuma kuti Mwari akapa Bhuku rake kwatiri 
kuitira kuti azivise kuda kwake kwatiri. 

(Chiverengo: Genesi 2:1) 

"Denga nenyika zvikapera saizvozvo, nohuzhinji 

hwazvo." 

Genesi 2:1. Nemazuva matanhatu Musiki akasika nyika ino, 
akaipfekedza nemiti, nemaruva nerwizi kunzvimbo 
dzakasiyana. Akaita kubuda nekunyura kwezuva kwakanaka uye 
nemwedzi waizovhenekesa manheru. 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani 
raiikj.11,1 rnniiLr- puhasj fdfco 
rase laa&alla. 28 JeuiujI 


71 


Mivuri Uiikiirflp!™ 
filtl/iL TIILIM '-'-^ i lil 


1 1 


m turn t! , ■>■] kit li ii iv^B 


^^^ r 


niLilsv ujiL 1 : nukuCi™ 


$J^ 


walcazbroni nawn 


■^^r- 


M i i s . i ■, . i rake dim-. 
hlElkiltlKd il£lkj 


/ 


i :■■!. mi ; lyt 1 Mvvarl. 


/ 
Asi zvikuru, Mwari akasika vanhu vaviri. 
Kuremhekedzwa kukuru! Vakasikwa nemufananidzo 
waMwari! Vakasikirwa kuvavatongi panyika 
nepamusoro pazvose zvaivemo! 

(Chiverengo: Genesi 1:27) 

"Mwari akasika munhu nomufananidzo wake, 
akamusika nomufananidzo waMwari; akavasika..." 
Genesi 1:27. Asi, Mwari aive asati apedza! 

Aive anechimwe chaaida kuita. 

Tarisa kuti Bhaibheri rinoti chii chakaitika pazuva 

rakatevera rechinomwe rekusikwa: (Chiverengo: Genesi 2:2-4) 

"Mwari akapedza basa rake raakaita nomusi 

wechinomwe; akazorora nomusi wechinomwe pabasa rake rose 
raakaita." "Mwari wakaropafadza musi wechinomwe, akauita 
mutsvene; nokuti wakazorora nawo pabasa rake rose, 
raakanga asika nokuita iye Mwari." "Ndiko kuvamba kwedenga nenyika, musi 
wazvakasikwa..." 
Genesi 2:2-4. Mwari chete ndiye angaite kuti chinhu chitsvene, uye 
Bhaibheri rinoti Mwari akayeresa zuva rechinomwe. > 

$ 

< 

** 

as 

> 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani 1 Kuiithcngeledi'.cra 33 


Kuzodza chinhu zvinoreva kuchichengetera basa 
dzvene. Mwari akasarudza Sabata panemamwe mazuva 
akaritsveta padivi. 

Rakaisiwa padivi sezuva dzvene rakapirwa kunaMwari. 
Panevamwe vanhu vanobvunza kuti zuva rinebasa rei. 
Kuda muyenzaniso uyu uchabetsera. 

Pamuchato mukadzi umwe chete anotsauirwa murume 
wake. Ngatingoti pamuchato wako. 
Wakafara zvikuru. Wangawakatarisira zvikuru 
panezuva iri kwenguva yakareba. 

Ngatingoti mukadzi awuchachata naye ane vanin'ina 
vake vatanhatu. Pamuchato mukadzi umwe 
anobatanidzwa nemurume umwe chete. Atsaurwa, 
hasisiri mukadziwo zvake. Ndeakaisiwa parutivi kana 
akazodzwa. Atozvipira kune murume wake pamuchato. 

Ngatingoti apo pamunopedza kuchata, umwe munin'ina 

vemukadzi wako owuya kwauri achiti, "Zvinomutsauko 

wei? Ndiri umwe wavanomwe. Hazvirevi chinhu kana 

ndikava mukadzi wako, nekuti ndiri umwe 

wevanomwe." 

Ungati kudini? Hazvinamutsauko here? 

Ko Imi, Amai, hazvina mutsauko here kuna mwenga? 

Zvinemutsauko! 

Semurume, unenge uchati, "Mwenga wangu 

akasarudzwa, akazodzwa, akatsaurwa, akapiwa 

kwandiri?" 

Naizvozvo Mwari akatora zuva rechinomwe, 

akarisarudza, akarizodza, akariisa padivi akaripira 

kwaari. 

Sabata izuva rakakomborerwa uye rakayeriswa. 

Bhaibheri rinoti harizirimwe zuva chero, asi rinoti izuva 

rechinomwe. 

(Chiverengo: Marko 2:27, 28) 

Kristu akataura kuti: "...Sabata yakaitirwa munhu, 

munhu haana-kuitirwa Sabata." 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani "Naizvozvo Mwanakomana womunhu ndiye Ishe 
weSabata wo." 
Marko 2:27, 28. Mwari akapa Sabata kuti tiwane nguva yekurangarira 

kuti mavambo edu hasi kumhuka. Mwari akasika 

munhu nenyika yese kwemazuva matanhatu! 

Iyi yaizova nguva dzvene apo munhu neMusiki wake 

pavaive vachasimbisa sungano yavo yerudo 

nekunamata vhiki rega rega. 

Vhiki nevhiki, munhu aifanira 'kurangarira' kuti Mwari 

akasika denga nenyika nemazuva matanhatu uye 

akazorora nezuva rechinomwe. 

Mwari akaraira munhu kuti arangarire apo paakanyora 

nemunwe wake mutemo. 

Mutemo wechina uripakati pemitemo inegumi 

yaMwari. 

Mwari akaraira vanhu kuti "varangarire" zuva iri, 

nemhaka yekuti nemazuva matanhatu akasika nyika, 

nyanza, nerwizi dzemvura. 

Dai Sabata raive richichengetwa sechirangariro 
chekusikwa kwenyika dai kusina vanhu vanoti takabva 
kumhuka, kana vanhu vanonyunyuta chokwadi ichi. 
Vaive vachayeuchidzwa vhiki rega rega nekwavakabva 
zvakare neushamwari wavo neMusiki! 
Apo chivi pachakapinda munyika, munhu 
akakanganwa kwaakabva nekuti nemhaka yei aripano 
panyika uye nekuti ndekupi kwaari kuenda. 
Paakakanganwa izvi, akabva akanganwa zvakare kuti 
anofanira kugara sei. 

(Video: 10 sec) Nenguva yaMoses, vanhu velsraeri 
vaive vakanganwa Mwari wavo. 
Vaiva vavamukati mekunamata zvifananidzo 
zvakavezwa nemunhu! > 

> 

< 

** 

as 
> 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani 
iiiiu . Ii.ii.iiiiis.i.i: 

cMjtgwa 

kiiili-iiiiii: (Video: 7 sec) Mwari akavadzivirira pavavengi vavo uye 

Akavatungamirira murenje apo pavaienda "kunzvimbo 

yechivimbiso." 

Vari murenje, Mwari akaita zvinhu zviviri kuvaratidza 

zvaaida kuti vaite neSabata rechinomwe raaive aita 

nevhiki rekutanga rekuvambwa kwenyika. 

(VideorlO sec) Chekutanga, Mwari akavayeuchidza kuti 

anovada zvikuru uye Aiva avatungamira kubuda 

muEgipita. 

Vaive vasinakutakura kudya kwakakwana. 

Nekukasika vakatanga kushora vachichema kuti 

havachina kudya. 

Vakaratidzika kunge vasina kutenda zvishamiso nerudo 

rwaMwari rwaaive avaratidza, asi Mwari werudo 

akavapa kudya! 

(Chiverengo: Eksodo 16:4,5) 

"Ipapo Jehova akati kunaMosesi: Tarira, ndichakunisirai 

chingwa chinobva kudenga; 
vanhu vachafanira kubuda kundozviunganidzira 
chiyero chinoringana zuva rimwe nerimwe, ndivaidze ndiwone kana vachida kuteerera murairo 

wangu, kana kwete." 

Eksodo 16:4. 

"Chingwa" chirikutaurwa apa chinonzi "manna". 

"Zvino nomusi wetanhatu kana vogadzira izvo 
zvavauya nazvo, zvichaita zviyero zviviri kana vachienzanisa nechiyero 
chavanosiunganidza zuva rimwe nerimwe." 
Eksodo 16:5 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani 
naktilkubliiJisdi 

panylka 

yckufgiplta. (Chiverengo: Eksodo 16:6) 

"Zvino Mosesi naAroni vakati kuvana valsraeri vose: Madekwanaa muchaziva kuti Jehova ndiye 
wakakubudisai panyika yekuEgipita." 
Eksodo 16:6. 


(Video: 16 sec) 

Manna yayiuya manheru apo pava nedova. Kwaedza 

dova rasasauka, manna yayiwonekwa yakawanda pasi. 

Vanhu vayiyenda vachinoitora munguva 

dzemangwanani kozoti kusvikira masikati manna 

yainge yasara yainyangatika. 

Chimbomira, tarisa zvaiitika nezuva rechitanhatu 

revhiki: 

(Chiverengo: Eksodo 16:21, 22) 
"Vakazviunganidza mangwanani ose, mumwe 
nomumwe sezvaaidya; kana zuva ropisa zvakanyakatika." > 

$ 

< 

2 

as 

> 

2! v i\nm?sinicl/j 
« * hingivd 

iy ia yvivfcri, iTuumvp 
v '< ■ l# n«rniiBmvi* 


_.fl 


iiTiL-n iiibm; 
56 


^ 


\ ,ii..Liin vnst' 
■vi'minj'.iiifi 
vakauva 


"ii- "i 


|'» ku.iutvii-iJs.il ''Nezuva retanhatu vayiunganidza chingwa vachiita 
zviyero zviviri, mumwe nomumwe omeri mbiri; zvino vakuru vose vewungano vakauya kuzoudza 
Mosesi." 57 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani 
kugodu* iilk.il 

/viimumidii 
kitbLkj; iVtkfit 
zvasara 
EhuzvlvLge, 
mu/i It bt i latere 
l-.ll.i. 1 1 -.Ml! .1'-,. . 

/ti^ikn-thiiiHtk^i Pj^DDlG^B lairiLtMiiM'M: 
MLincjrambj 
kuchtMiftcfn 
mlrairo yan 
lU-HifcrJti --(.'I:-;. 
kiisvihira rijii'k.1 ■": (Chiverengo: Eksodo 16:23) 

"Mosesi akati kwavari: Ndizvo zvakataurwa najehova: 

Mangwana izuva rezororo, iSabata rakatsaurirwa 

Jehova; 

gochai zvamunoda kugocha, bikai zvamunoda kubika; 
zvose zvasara muzvivige, muzvichengetere mangwana." 
Eksodo 16:21-23. (Chiverengo: Eksodo 16:25, 26) 

Maererano nezuva rechinomwe: "Mosesi akati: Chidyai 
henyu izvozvo nhasi, nokuti nhasi iSabata rajehova. 
Nhasi hamungazviwani kusango." 

"Munofanira kuzviwunganidza mazuva matanhatu; asi 
zuva rechinomwe iSabata; nezuva iro hakungavi 
nechinhu." 
Mavhesi 25,26. 

Vakawanda vakaita izvo zvavaive vataurirwa naMwari, 
asi vamwe vakayenda neSabata kunotsvaka manna. 
Tarisa kuti Mwari aiti chii naizvozvo! (Chiverengo: Eksodo 16:28-30) 

"Zvino Jehova akati kunaMosesi: Munoramba 

kuchengeta mirairo yangu nemirau yangu kusvikira 

riniko?" "Tarirai, Jehova zvaakakupai Sabata, naizvozvo 
unokupai zvokudya zvamazuva maviri nezuva 
retanhatu; mumwe nomumwe wenyu ngaagare, kurege kuvapo 
nomunhu unobuda kwaagere nezuva rechinomwe." 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani 
EJttW'M nuktiti livikit lll|l-V.III|ill 


' ■ 


70 


^mwhc 
Mile liiti'[i 
klv.ltlllLtl 
hiushi- 

nnrud/ji 

fUtSVCUL-. 


' 71 jin^nuvU NiHtvij iikjiiEmki 
■juitDLinir^ 
kuriEHVudyu 
una taJ&r.wti, "Vanhu vakazorora nezuva rechinomwe." 
Eksodo 16:28-30. Sabata rakavambwa pakusikwa kwenyika uye 
rakaremekedzwa nevanhu vaMwari vasati vasvika 
kuSinai, apo Mwari paakavapa Mitemo Inegumi. Pamwedzi wechitatu werwendo rwavo, Mwari akaunza 
vanhu vake pagomo reSinai, ikoko akazviratidza 
kunaMoses akamupa nyaya yokugovera munhu wese: (Chiverengo: Eksodo 19:5,6) 

"Naizvozvo zvino kana mukateerera inzwi rangu 

nomoyo wose, mukachengeta sungano yangu, muchava pfuma yangu chaiyo pakati pendudzi dzose, 
nokuti nyika ndeyangu." "Muchava kwandiri hushe hwamaprista, norudzi 
rutsvene. Ndiwo mashoko aunofanira kunwovudza vana 

valsraeri." 

Eksodo 19:5,6. > 

> 

< 

** 

as 

> 72 11 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani 


Mwari akapa vimbiso inoshamiso chaizvo kuvanhu 
vake. Kana vachiteerera mitemo nemirairo Yake, vaiva 
vachava vanhu vakakosha uye rudzi rutsvene! 
Umwe murairo pagumi iye wakapuwa kuti vanhu 
vasakanganwe ushamwari hwavo noMusiki. Mutemo 
uyu, unotanga nevara rinoti rangarira. 

(Chiverengo: Eksodo 20:8-11) 

Rangarira zuva reSabata, kuti urichengete rive dzvene. 
Ubate mazuva matanhatu, uite mabasa ako ose; asi zuva rechinomwe iSabata rajehova Mwari wako; 
usatongobata mabasa naro, 
iwe kana mwanakomana wako, kana mwanasikana 
wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, 
kana zvipfuwo zvako, kana mweni wako urimukati 
mamasuwo ako, nokuti namazuva matanhatu Jehova 
wakaita denga napasi, negungwa, nezvose zviri mukati mazvo, 
akazorora nezuva rechinomwe; naizvozvo Jehova wakaropaf adza zuva reSabata akariita 

dzvene." 

Eksodo 20:8-11. 12 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani 

i -i 1 . ■•■.:-. • 

d/vei 
mjchav 

kukud/ivj, 
urtririkudzB, 

/V .iHMHri.1.1, 

Sabata riripakati, kana mumoyo wemirairo inegumi. 

Zuva reSabata chirangariro chekusikwa kwenyika. 

Sabata rine zera nenyika, Mwari akariita pamwe 

nenyika. 

Mwari anovimbisa vanhu Vake zvikomborera 

zvakawanda kana vakamuteerera uye varangarire 

chiyeuchidzo chekusikwa kwenyika. 

(Chiverengo: Isaya 58:13, 14) 

"Kana uchidzora gumbo rako pazuva reSabata, kuti 
urege kuita zvaunoda pazuva rangu dzvene, uchiti, 
Sabata izuva rinofadza, 

nezuva dzvene rajehova rinofanira kukudzwa, 
uchirikudza, usingaiti zvaunoda, kana kutsvaka zvinokufadza, kana kutaura mashoko 
ako; ipapo uchawana mufaro munajehova..." 

Isaya 58:13, 14. 

Dai munhu airangarira chiyeuchidzo chatakapiwa 

naMwari cheSabata, kutambura kwakawanda 

kwaanosangana nako, kukanganwa Mwari, hupenyu 

husinamaturo, kusazviziva, dai kwaigadziriswa nyore. 

Dai kusina vanoti takabva kumhuka! 

(Video: 8 sec) Asi zvinosiririsa kuti, vanhu vaMwari 
vakakanganwa. Vakakanganwa kunamata Mwari 
nezuva rake dzvene uye, kusati kwapfuura nguva yakareba vakatanga kunamata 
tumwari twezvitanda netwamambwe. 
Vakarasikirwa nekwavakabva! > 

$ 

< 

2 

as 

> 

2! 13 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani 
Kumutsidzira kwakawanda kwekuremekedza Sabata 
kwaimboitika apo vaporofita vaMwari pavaidzidzisa 
kuti vanhu vadzokere kuMusiki anova Mwari. 
Isaya akakurudzira kuti Mwari haana kuti Sabata rive 
revanhu vechijuda bedzi. 

Sabata rakavambwa rudzi rwechijuda rusati rwavapo. 
Mwari haana kupa chikomborero ichi kurudzi rumwe 
chete. (Chiverengo: Isaya 56:6, 7) 

Anokoka munhu wese, kunzvimbo yese kuti arangarire 

uye achengete Sabata pamwe naye. 

"...Wese unochengeta Sabata..." 

"...ndichavauyisa kugomo rangu dzvene, nokuvafadza 
muimba yangu yokunyengetera; ...nokuti imba yangu ichanzi imba yokunyengetera." 
Isaya 56:6, 7. /Atp.hH!ti uwlShaihlu't i 
chlnryorwa chinot] 
sruYii ^'cliiiinniwr Hapana muBhaibheri chinyorwa chinoti zuva 

rechinomwe rinonzi "Sabata yema Juda." 

Jesu akazvijekesa kuti izuva remunhu wese apo paakati, 
(Chiverengo: Marko 2:27) 

"...Sabata yakaitirwa munhu, munhu haana-kuitirwa 

Sabata." 

Marko 2:27. 14 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani ^IP-MIDVD ID ' 

( V ,Q9J ZVY9 
fi.thilUt\tt\\£ 

ESftbafa 
Mwari wako . l hi rat Id /o 
l».ik<n i pangu 
ticn\K 97 kuli i:ii:.'r- -■ 
kuii nil in i 
JthoVa Mwari 
wiMiyu. 98 Mda.kiiva.pa 
^VO nwS^liiilii 
iin^u, [hiv* 1 
Lhtrjtid/u 
pakaii |M ii Kit (Chiverengo: Eksodo 20:10) 

"...asi zuva rechinomwe iSabata rajehova Mwari 

wako..." 

Eksodo 20:10. (Chiverengo: Mateo 12:8) 

Jesu akataura kuti: "Nokuti Mwanakomana womunhu 

ndiye Ishe weSabata wo." 

(Mateo 12:8)nokuti ndiye akarisika. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 1:10) 

Ndichochikonzera Johane akaridana achiti "...zuva 

raMwari...." 

Zvakazarurwa 1:10. 

Sabata harizi chiyeuchidzo chekusikwa kwenyika 

nechiyeuchidzo cheMusiki chete, asi chiratidzo pakati 

paMwari nemunhu. 

(Chiverengo: Ezekieri 20:20) 

"MaSabata angu ngaave matsvene kwamuri; zvigova 

chiratidzo pakati pangu nemi, kuti muzive kuti ndini Jehova Mwari wenyu." 
Ezekieri 20:20. 

Akaita Sabata dzvene panguva yekusikwa kwenyika 
ndiye zvakare anoita kuti vatadzi vave vatsvene. 
Musiki wedu ndiye Muponesi wedu zvakare! 

(Chiverengo: Ezekieri 20:12) 

"Ndakavapa wo maSabata angu, chive chiratidzo pakati 

pangu navo, > 
> 

)-* 

$ 

< 

2 

as 

> 

2! 
kuti vazive kuti ndini Jehova, unovaita vatsvene." 
Ezekieri 20:12 100 15 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani VIDEO, 101 
(Video: 12 sec) Sabata rakavambwa chivi chisati 
chasvika panyika, zvakare richaremekedzwa zvikuru 
apo chivi pachinenge chaparadzwa nekusingaperi 
munyika. 

(Chiverengo: Isaya 66:22, 23) 

"Nokuti denga idzva nenyika itsva, zvandichaita, 

sezvazvichagara zviripo pamberi pangu 102 »'inataura saizvozvo rudzi rwako nezita rako zvichagara zviripo- 
ndizvo zvinotaura Jehova." 
106 
"Zvino panguva iyo nyama yose ichauya kuzonamata 
pamberi pangu, pakugara kwomwedzi mumwe 
nomumwe, napaSabata imwe neimwe- ndizvo zvinotaura Jehova." 
Isaya 66:22, 23. (Video: 6 sec) Panguva yehupenyu husingaperi, vanhu 
vaMwari vachafarira kana kuremekedza Sabata 
vachimurumbidza seMusiki wavo naMuponesi. Kana 
Sabata rakaremekedzwa chivi chisati chapinda panyika, 
uye rigoremekedzwa zvakare munyika itsva 
yatichagadzirirwa naMwari, hazvinzwisisike here kuti 
tinofanira kuriremekedza izvozvi here? 

Kana tinemubvunzo maererano naMwari neSabata, 
tingatarire kana kudzidza kuti lye Jesu airibata sei. 107 16 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani 
109 iifciiplnda 
nlilKiluiK(>K<-' 

SC/Y.MisIit.l, 110 
112 VI DEC Mosesi 
115 Ruka anotitaurira zvaiitwa najesu nemusi weSabata: (Chiverengo: Ruka 4:16) 

"Akasvika paNazareta, paakanga arerwa, akapinda musinagoge nomusi weSabata sezvaaisiita, 

akasimuka kuti arave." 

Ruka 4:16. 

Bhaibheri rinoti ndizvo zvaaiitaiye Jesu! Webster's dictionary rinoti, "Sabata; izuva rechinomwe reviki (Mugovera)." 
-Webster's New World Dictionary, second college 
edition. (Video: 9 sec) Dai zuva raive rashandurwa kana 
kukanganwa pakati penguva ya Adamu naMoses, dai 
Mwari akazvigadzirisa apo paakanyora mitemo inegumi 
pagomo reku Sinai. 

(Video: 11 sec) Dai zuva raive rarasika pakati penguva 
yaMoses na Jesu, dai Jesu akatitaurira. > 

$ 

< 

as (Video: 9 sec) Dai zuva raive rashandurwa munguva 
yevadzidzi vajesu, dai vakazvinyora. 17 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani 
117 
119 VIDEO 120 
(Video: 9 sec) Majuda anochengeta nguva 
nekuchenjera, arikungo namata nezuva rechinomwe, 
kana ne Sabata (Mugovera). (Video: 19 sec) Paisava nemubvunzo nezuva chairo 

reSabata munguva yekurarama kwajesu. 

Kubvunza nekupikidzana kwaivepo, kwaiva kokuti 

rinochengetiwa neipi nzira. 

Vana rabbi vakanyonganidza kuchengetwa kweSabata 

nekuvamba mirairo yairema kutevera. 

Jesu akayedza kubvisa zvinodiwa nevanhu uye aratidze 

zvinoreva kuchengeta Sabata. 

Apo pavakashora Jesu kuti atyora Sabata nemhaka 
yekuti aive arapa vanhu nezuva iroro, akapindura akati, 121 (Chiverengo: Mateo 12:12) 

"...zvakatenderwa kuita zvakanaka neSabata." 

Mateo 12:12 (Video: 18 sec) Bhaibheri rinoti Jesu akarapa zvakare 

akabetsera, 

Sabata nderokutigadzirisa, richitinunura pakunetseka 

kwemoyo yedu, pakusarura vanhu, pakunyima, uye 

richitipa runyararo mupfungwa dzedu; 

Nderokutidzoseredza pamufananidzo waMwari uye 

richitinongedza kuMusiki wedu! 

Iri ndiro basa Jesu raakauya kuzoita, uye ndiro basa 

rakasara richiitiwa nevadzidzi apo Jesu paaive aenda 

kudenga. 

(Video: 11 sec) Kuti Sabata rinorevei kwakabudiswa 
pachena nevateveri vajesu mushure mekufa kwake. 
Panguva iyi, shamwari dzajesu dzakazorora nekuraira 
komutemo waMwari, apo pavakarega kuzora muviri 
wajesu kusvikira Sabata rapera. 18 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani 
123 piu >>.*>; 


\ 


V.Lk.illv'- (k.l 
% ilk.l^.L4L,'ll ^ 
*\ in»niiuwii;i 
n^nuluUi. 
Viikii^onMd! 
iLiniiiiM «.-. -■■>-. il 'i. m . i 


j 


jtiiimlm. 


# i 


J 


Vifi* 124 VIDEO 125 
(Chiverengo: Ruka 23:54-56) 

"Waiva musi woKugadzirira, Sabata roda-kutanga." "Navakadzi vakanga vauya naye, vachibva Garirea, 
vakavatevera, vakawona bwiro, nomuisirwe 
womutumbu wake." "Vakadzoka, vakagadzira zvinonhuwira namafuta. 
Vakazorora nomusi weSabata vachiteerera murairo." 
Ruka 23:54-56. (Video: 8 sec) Zuva riri shure kweSabata, tariro yavo 

muna Jesu yaive yaparadzwa. 

Vakamuona achifa pamuchinjiko. Tariro yavo nevimbo 

yaiva paguva rinerima. 

Vaida kuzora chitunha chake. 

(Chiverengo: Ruka 24:1) 

"Nomusi wokutanga wevhiki, mambakwedza, vakauya 

kubwiro, vakabata zvinonhuwira, zvavakanga 

vagadzira." 

Ruka 24:1. 

Ngatitarisei izvo zvakaitika pamazuva aya matatu. 1. Nechishanu: Jesu akafa; vakadzi vakagadzira 
zvinonhuwirira nemafuta. > 
> 

$ 

< 

2 

as 
> 128 19 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani 

130 

133 
n Jiiii.Hjii|fM«rj r m 

t!*riir>¥ 

l'li]}>auiLi' ___ 

, va chirm nbu 
kuoudoni]jd i^li^il 

KKfltabasa ^i mid, 2. Mugovera (Sabata): Jesu akazorora muguva; vateveri 
Vake vakazorora. 3. Sondo (zuva rekutanga revhiki): Jesu akamuka 
muguva! Vakadzi vakauya kuzozora Jesu. Hapana 
kunyunyuta kuti zuva reSabata kwaiva ripi pakufa 
kwajesu. 

(Chiverengo: Johane 19:30) 

Jesu akarembera pamuchinjiko nezuva rekugadzirira 

uye akati, 

"...ZvaperaL." 

Johane 19:30. 

Basa rake rekuponeso raive rapera! 
Akazorora paguva nezuva reSabata (Video: 6 sec) akamuka nezuva reSondo, irorinova zuva 

rekutanga revhiki. 

Nyangwe murufu Jesu akachengeta Sabata; 

Akazorora muguva nezuva reSabata. 

Patinomira pedyo nemuchinjiko, tinonzwisisa kuti 

hatingangotori chero zuva pamanomwe! Nemhaka 

yekuti kutamba neSabata kunenge kuri kutamba 

nekusikwa kwenyika, zvakare kutamba neSinai, 

nekutamba neKarivhari pachayo! 

Hongo, zvinebasa kuti tinoremekedza zuva ripi. 
MuKristu arimunyori anonzi George Vandeman 
akanyora kuti: "Tingaone sei vateveri vake vachiramba kuondonga 
nguva tsvene nyangwe nemabasa erudo, 135 20 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani f j AlljtlltMlllJ|. J1L 
Iwplnk 

..li.'.-i:il.!iiJIL b set JLllil. 

ti , i in ii i h i n ji tam e 1 ni h< L 4, .■ , 
>i'kuli smitermi VniMiwiii 
H-iivE-xtuUiu kasliLHidLiMvd 
nyiinfiwc kuil ununurV 
huocnyu iftvukt ft "soil 

■MPl 

tlll-UlJUJI-L* 5HJI 

kutpjK.irh h.irl 
ttchlU 

ii.i.' 1 - :i,i'-.r 136 tingamuone sei achifa pamuchinjiko nemhaka yekuti 
mutemo waMwari wayisagona kushandurwa nyangwe 
kuti ununure hupenyu Hwake tingamire sei pakubwinya kwepa Karivhari tichiti 

hazvinabasa?" 

-A Day to Remember, p. 40. 137 1? 


H1RA 138 
141 ^m^— 


rt 


, ', 
pIMM 11 3 ; 
"A 
7x iuo l : .mni r 


MV* 'hi 
L ikii|H]icLi 


|| 


w 
k^ jv*iri: 


a* at au Tirana 


'J 1 


^Vtal 


- 


iiavo 


">* 


*rfS 
/% J ij)riM.iK^Ji , ft 
. 
■v-'.ih " IIUIMUJ 

142 Musiki akati, "Rangarira," asi vakawanda 
vanokanganwa! Asi ichi kwaiva kusiri chinangwa 
chaMwari. Jesu aitarisira kuti maKristu achengete 
Sabata nguva dzese. 

(Chiverengo: Mateo 24:20) 

"Nyengeterai kuti kutiza kwenyu kurege kuva 

pachando kana neSabata." 

Mateo 24:20. (Video: 6 sec) Jesu aitarisira kuti maKristu mugore ra 
A.D. 70, apo Jerusarema payakaparadzwa ayenderere 
mberi achichengeta Sabata! (Chiverengo: Mabasa 17:1,2) 

Testamentde Itsva inoti vateveri vajesu vakachengeta 

Sabata mushure mekumuka kwajesu: 

"...vakasvika kuTesaronika paiva nesinagoge ravajuda." 

"Zvino Pauro, sezvaaisiita, akapinda kwavari; 
akataurirana navo zvapaMagwaro maSabata matatu." 
Mabasa 17:1,2. 

Nerimwe Sabata apo Pauro paaiparidza, avo vasiri 
verudzi rwemajuda vakauya kuzomukumbira kuti: > 

l-H 
l-H 

I 

< 

l-H 

a 

l-H 

as 

> 

2! 21 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani ■ -i i ii9nii i ■ musiiNi- 
Kvikuru fcwti 
* mashoko fiwayo (Chiverengo: Mabasa 13:42,44) 

"Zvino vakati vachibuda musinagoge, vakakumbira 

zvikuru kuti vaparidzirwezve mashoko iwayo neSabata 

rinotevera." 
144 


mitMmkn ra 
Mabasa 145 
146 Ndi])C;i JhllHIH 

ktit&ungirliM 
kwavatsvcEJE, 
VdtHX'!ttl!£(<M 
minim 

kwilJPSU, 147 
''NeSabata rakatevera guta rinenge rose rakawungana 
kuzonzwa shoko raMwari." 
Mabasa 13:42, 44. Mubhuku reMabasa makanyogwa misangano inosvika 
84 yakabatwa naPauro pazuva reSabata. Sabata rinofamba setambo yendarama kubva mubhuku 
raGenesi kusvika munera Zvakazarurwa, 
richitsanangura avo vakagadzirira kuchingamidza Jesu 
pakuuya kwake kwechipiri! 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 14:12) 
"Ndipo panokutsungirira kwavatsvene, vanochengeta 
mirairo yaMwari nokutenda kwajesu." 
Zvakazarurwa 14:12. (Chiverengo: Johane 14:15) 

Jesu akati, "Kana muchindida muchachengeta mirairo 

Yangu." 

Johane 14:15. umwe murairo wacho unotitaurira kuti ti 

"rangarire zuva reSabata" 

Kana tichinamata Mwari Musiki wedu vhiki rega rega 
nezuva rechinomwe reSabata, hatimbokanganwi kuti 
takabvepi kana kuti ndiyani wakatisika pamwe chete 
nenyika yese. 

Kana tichichengeta Sabata vhiki rega rega, 
hatimboshamisiki kuti tirivanani, vanakomana 
nevanasikana vaMwari, Mambo venyika yese! 1 1 - Wakasikirwa Zvirinani 
153 
154 Hatimboshamisiki kuti takasvika sei munyika ino, 
tiripano nemhaka yekuti Mwari anotida, Ndiye 
Akatisika. Jesu anofanana anokukuridzira kuti u "rangarire" 
anotambanudza mawoko Ake kwauri manheru anhasi, 
mawoko akamborovererwa zvivi zvako pamuchinjiko 
wepa Karivhari, uye neinzwi nyoro anokushedza achiti, 
"Nditevere." 

Uchatevera here Musiki wako iyezvino? 

Uchateerera murairo Wake here weku rangarira Sabata 

raakagadzirira iwe? 

Uchamunamata vhiki rega rega here apo Sabata 

parinouya nezuva rechinomwe? 

Uchatevera here muenzaniso wajesu newevadzidzisi 

vake pakunamata Musiki wako nezuva rechinomwe 

resabata? 

Sabata hayisi nyaya yekuti unonamata nezuva ripi 

chete, shamwari yangu. Asi inyaya yekutevera Jesu 

nguva yese. Inyaya yekumira naAdamu na Eva apo 

pavakanamata paSabata yekutanga. Inyaya yekuteerera 

mirairo yaMwari naMoses apo Mwari paakati, 

"rangarira zuva reSabata urichengete rivedzvene." 

Inyaya yekunamata zuva rimwe na Isaya, Jeremia, 

Danieri nemagamba ese ekutenda muTestamende 

Yakare. 

Inyaya yekurumbidza Mwari seMusiki maSabata ega 

ega na Petro, Jakobo (James) na Johane. 

Inyaya yekuva umwe wevanhu vaMwari pamagumo 

enguva, avo vanotaurwa mubhuku ra Zvakazarurwa 

kunzi vanochengeta mirairo yaMwari. 

Ungada here kuti, "Hongo Jesu ndichamira nemi, 

ndichakuisai mberi uye ndichakuteverai nzira yese." 

Kana chirichishuwo chako, simudza ruoko tinamate. > 

$ 

< 

2 

as 

> 23 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA 
Usazvibvumire kuti Zviitike Kwauri 
Nhema dzinogamuchirwa sechokwadi kana dzagara 
kwenguva refu. Tora nyaya yedandemutande. Mugore 
ra 350 B.C.,mudzidzi mukuru ainzi Aristotle akavamba 
kuti dandemutande inemakumbo matanhatu. 

Kwemakore makumi nemaviri vanhu vakawanda 
vakaibvuma kuti dandemutande inemakumbo 
matanhatu. Hapana munhu akazvinetsa kuti 
azviverengere. Pamusoro pazvo ndiani aive 
angapikidzane nemudzidzi akachenjera Aristotle? 
Kwakazouya umwe muchinda aiva akadzidza zvakare 
ainzi Lamarck, uyu akatora dandemutande akanyatso 
zviverenga makumbo ayo ndobva awona kuti 
dandemutande inemakumbo sere. 

Nyaya yaive yataurwa kwemakore zvichinzi ichokwadi 
yakazoparadzwa naLamarck apo paakazvinetsa kuti 
azviverengere makumbo ebove. 

Zvingareve here kuti panenhema dzapinda 
muchitendero chechiKristu? Zvingareve here kuti 
tirikutaura nechinhu chakakosha kukunda bove? 
Zviuru zvevanhu zvinonamata nezuva rekutanga 
revhiki vachifungidzira kuti ndiro Sabata remu 
Bhaibheri. Pachidzidzo chedu chapera, tawona kuti 
Sabata rezuva rechinomwe ndiro Sabata rechokwadi 
raMwari. Semabhuku kwemakore akawanda aidzidzisa 
kuti dandemutande rinemakumbo matanhatu, 
vakawanda vanogamuchira nhema maererano nezuva 
chairo reSabata. 

Chikonzero chekuuya pano muchiteerera kudzidzisa 
kweBhaibheri ndechekuti moyo yenyu irikuda 
chokwadi. Munoda kuziva kuti shoko raMwari rinoti 
kudini. Hamutsvaki kuti vatungamiri vemasangano 
vanodzidzisei. Asi munoda kuziva izvo chaizvo 
zvinotaura Mwari. 

Ngatimbodzokororai nekukasika zvatakapedzisira 
kudzidza. N3 < 

d 

< 

© 

as 

as 
o 

w 

$ 

w 

as 

a 
w 

> 1 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA 

(Video: 8 sec) Tadzidza kuti Mwari akatipa zuva 
rakakosha pavhiki rega rega, zuva reSabata, apo 
patinonamata tichirangarira basa rake seMusiki wedu. 
Tadzidza kuti Sabata haringori rimwe zuva, asi kuti 
izuva rechinomwe revhiki. 

Tadzidza zvakare kuti Sabata richave richichengetwa 
pachaguma nyika ino uye tavakudenga neMusiki wedu. 

Asi kana tichitarisa munyika yese, tinoona kuti vanhu 
vakawanda havanamati Mwari nezuva rechinomwe. 
1, 1 


8 


[rrTTTTi, jfi 


\ 


\lS,Lk,|\,V|»,l 

wo iii.iS,i1)lH;i 
,mKu, thivt . 

(liii.iiiil/u 

lUCVfK 


9 


umniin' 


*■ 
ft 

1 

V 


kull vj/Ii 


1 
Jebovsj 

UILU\.Ul.L 

vaisvene. Vakawanda havanamati nyangwe Mwari weBhaibheri 
asi vanonamata zvimwari zvakasiyana. Asi pane vanonamata Mwari weBhaibheri, vakawanda 

vacho vanomunamata nezuva risiri iro raakakomborera. 

Nemhaka yei zvakadaro? 

Mwari akashandura here zuva rake? 

Pane munhu here akarishandura? 

Nemhaka yei vanhu vakawanda vachichengeta rimwe 

zuva rakaita seSondo sezuva raMwari vachisiya zuva 

rechinomwe reSabata? 

Tadzidza muBhaibheri kuti Mwari akatipa chiratidzo 
chakakosha zvikuru, chinowanikwa pamutemo wake: (Chiverengo: Ezekieri 20:12, 20) 

"Ndakavapa wo maSabata angu, chive chiratidzo pakati 

pangu navo, kuti vazive kuti ndini Jehova, unovaita vatsvene." 10 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA 
"MaSabata angu ngaave matsvene kwamuri; zvigova 
chiratidzo pakati pangu nemi, 
kuti muzive kuti ndini Jehova Mwari wenyu." 
Ezekieri 20:12, 20. (Video: 4 sec) Kubva kekutanga kusvika kumagumo, 
Bhaibheri rinotitaurira kuti Mwari akavamba zuva 
reSabata uye Sabata izuva rechinomwe revhiki. Hapana 
nzvimbo muBhaibheri nyangwe imwe hayo inoratidza 
kuti Mwari akashandura zuva rake rekunamata 
nezororo, chiratidzo pakati pake nevanhu vake. 

(Video: 10 sec) Ngatimbodzokororai kwenguva shoma 
izvo zvatawana nekudzidza shoko raMwari. 
Apo Mwari paakapedza kusika nyika ino nevanhu, 
Akasika Sabata sechirangariro chekusikwa kwenyika pazuva 
rechinomwe pavhiki yekutanga uye munhoroondo yese 
yenyika. Mwari paakanyora murairo wake pagomo reSinai, 
Akayisa pamoyo kana pakati pemirairo yake murairo 
weSabata. (Video: 5 sec) Murairo uyu waizogara uchifungidza 
vanhu kuti havanakungovapo munyika. hJ < 

d 

< 

as 
o 
as 

as 
o 
w 

$ 

in 
as 
a 
w 

> 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA 
kushjruhirj 

cliinlm Chikonzero chaanopa chekukurudzira vanhu kuti 
vachengete zuva rechinomwe ndechekuti Akasika nyika 
ino nemazuva matanhatu uye akazorora nezuva rechinomwe. 
Maererano nemirairo Yake, Mwari achiburikidza 
naMoses akataurira vanhu kuti vaisafanira kuwedzera 
zvavo pamirairo Yake kanakutapudza nyangwe chimwe 
hacho pamurairo. 
(Chiverengo: Dueteronomo 4:2) 
"Musawedzera kana kutapudza pashoko 
randinokurairai, kuti muchengete mirairo yajehova Mwari wenyu, 

yandinokurairai." 

Dueteronomo 4:2. Mwari akavataurira, (Chiverengo: Mapisarema 89:34) 
"Sungano yangu handingaizvidzi, kana kushandura 
chinhu chakabuda pamuromo wangu." 
Mapisarema 89:34. 

Jesu pachake akaratidza kushinga kuremekedza 
Mutemo waive apa pagomo rekuSinai. 
Akataurira vanhu pamharidzo mugomo kuti haana 
kuuya kuzoputsa mutemo waMwari asikuzozadzisa 
23 mutemo waMwari! 

(Chiverengo: Mateo 5:17-19) 

Tarisa mashoko ake: "Musafunga kuti ndakauya 
kuparadza murairo kana vaporofita: Handinakuuya 
kuparadza, asi kuzadzisa." 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA 
"Nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kusvikira 
denga napasi zvichipfuura, 

25 


PiiHIM*- 
1 


j ota tut" 


I>.in,l 


isaiiga In 


l... 


vU 
■> oiimrdir 
luzvlngjj 


i 
■ ' 


P:j» 


T 


primrl, .■ ■. 


..I 
•i 


zvafflka . 


WIM' 


o 

^ 


It 

yota imwe kana tsanga imwe yomurairo 
hazvingatongopfuuri, zvisati zvaitika zvose." "Naizvozvo aninani unoputsa mumwe wemirairo 
miduku iyi, akadzidzisa vanhu kuita saizvozvo, uchanzi muduku muhushe hokudenga..." 

Mateo 5:17-19. 

Apo Mwari paakapa mirairo kuvanhu vake, 

Akazvijekesa kuti hapana munhu aifanira 

kupamhidzira kana kushandura zvaaraira nemuromo 

wake mutsvene. Jesu pachake akapa muenzaniso kuti Aida chaizvo 
kurumbidza zuva lye naBaba vake ravaive vasika 
vakariita rikavadzvene pavhiki yekutanga 
yenhoroondo yenyika. 

(Chiverengo: Ruka 4:16) 

"Akasvika paNazareta, paakanga arerwa, akapinda 

musinagoge nomusi weSabata sezvaaisiita, akasimuka kuti arave." 
Ruka 4:16. hJ < 

c! 

< 

as 
o 
as 

as 
o 
w 

$ 

in 
as 
a 
w 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA 
Apo vatungamiri vesangano vashora vadzidzi vajesu 
kuti vatyora Sabata, Jesu akati aiva Mwari wezuva iroro. JSp'lUJ.'VI 


1 


Nai^TIfrio 
MM.ilkikiinkm,!^ 


§Sr$ 


rtcli\*! Khf ^Fj 


P*f 


wcSabata wo. w J 


1 
*- y • *&. 34 
(Chiverengo: Marko 2:27, 28) 

''Sabata yakaitirwa munhu, munhu haana kuitirwa 

Sabata." "Naizvozvo Mwanakomana womunhu ndiye Ishe 
weSabata wo." 
Marko 2:27,28. Jesu haana kumbokudza zuva reSabata chete, asi 
akakurudzira vadzidzi vake kuti vanamatire kuchengeta 
zuva rake dzvene munguva yaive ichauya. (Chiverengo: Mateo 24:20) 

Tinoona izvi muna Mateo 24:20: "Nyengeterai kuti 

kutiza kwenyu kuregekuva pachando kana neSabata." Apa Jesu aitaura nekutiza kwevateveri vake vachibva 
muguta rejerusarema risati raparadzwa mugore ra A.D. 70 nemaRoma. Ma 

* i ifpnrmlrwn " wn I r rail reins / I 
Apo paakaroverwa pamuchinjiko, Akatarisira kuti 
vateveri vake vayenderere mberi vachikudza Sabata. 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA 

^Lijtm.Efi 
'■. L lki.t(l/[il-.il. 
\ ik.ipott/i?.l 
zvmoniiuurirj 
ii,.iiii;i[Lit.i. 
Vakayurnra ihjiuum 


i 


ivrSbiti.iLi 
uiur.nro. __ 


1* 


XL 


iT 44 


ffff ja i 

N'cmnisl 
Ui>klllill)|>il 

m-vhlki. 
!ll.W!IMMM.'tl/.lW 


^ 
^ 
Ft 4 * 
Majuda echi Orthodox anonamata nezuva rechinomwe 
kubvira panguva yaMoses, makore 3500 akapfuura. 
Pese pavanenge vari munyika, vanorangarira zuva 
Mugovera, zuva rechinomwe revhiki, sezuva Mwari 
raakaisa padivi kuti tinamate naro. 

Kunyangwe kune Bhaibheri chete, taigona kuwona 

nekunzwisisa kuti zuva rechinomwe nderipi kana 

Sabata. 

Apo patinovhura nyaya yekuroverwa kwajesu 

pamuchinjiko, bhuku ra Ruka rinotitaurira izvo 

zvakaitika pakupera kwevhiki iyi. 

Shure Kristu afa pamuchinjiko neChishanu, Bhaibheri 

rinoti: 

(Chiverengo: Ruka 23:54-56; 24:1) 

"Waiva musi woKugadzirira, Sabata rodakutanga." "Navakadzi vakanga vawuya naye, vachibva Garirea, 
vakavatevera, vakaona bwiro, nomuisirwe womutumbu 
wake/' "Vakadzoka, vakagadzira zvinonhuwira namafuta. 
Vakazorora nomusi weSabata vachiteerera murairo." "Nomusi wokutanga wevhiki, mambakwedza, vakauya kubwiro, vakabata zvinonhuwira, zvavakanga 

vagadzira." 

Ruka 23:54-56; 24:1. N3 < 

d 

< 

as 
o 
as 

* 

w 
as 

CI 

w 

$ 

w 

as 
a 
w 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA 
VIDEO IIH lltUTIIH IIIIPI1 Sllili 49 
.. . i-Lt^:i|]indii 
OlUfillUgOgC: 

ndukuj^urj |)«isJ, [ * .11- Vechitendero chechiKristu vakawanda, vanopembera 
zuva re Good Friday vachirangarira kufa kwajesu. 
Vanopembera zvakare Easter Sunday vachirangarira 
kumuka kwaKristu. Bhaibheri rinotitaurira kuti zuva riripakati iSabata, 
"sezvinotaura murairo." 51 (Video: 4 sec) Kunyangwe Ruka akanyora kwemakore 

akawanda Jesu aroverwa pamuchinjiko, aidana zuva 

reSondo achiti "zuva rekutanga revhiki," 

uye aingodana zuva rechinomwe achiti 

"Sabata." 

Bhaibheri rinopamutsauko uripachena pamusoro 

pamazuva aya maviri. 

Vapostori vakaenda mberi vachinamata uye 
vachiparidza nezuva rechinomwe reSabata kwemakore 
akawanda Jesu ayenda kudenga. (Chiverengo: Mabasa 13:14, 42,44) 

Bhaibheri rinotaura naPauro nevamwe vake apo 

pavakashanyira nzvimbo yekuAntioch 

"...vakapinda musinagoge nezuva reSabata, ndokugara 

pasi." .. . /\iiL[j 

VlK I ;i I «i i cl.-i 

musliu^oyr, (Chiverengo: Mabasa 13:14) 

"...Zvino vakati vachibuda musinagoge, 52 


|jm|3fl 18.4? 


W 1 


K'lLlllllE 

VdLikumhlrj 


! 


/vikuni kutl 
VrLjxirid/Jnvt! 
zvc mashoko 


'1 


ivv.iv o ucSalxiLi 


1 


rltnticvurj. 
n. .if 1 "' 
'. i- - vanhu vakakumbira zvikuru kuti vaparidzirwezve 
mashoko iwayo neSabata rinotevera." 53 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA 


Euzonzwa 54 "NeSabata rakatevera guta rinengerose rakavungana 

kuzonzwa shoko raMwari." 

Mabasa 13:42,44. 

Kwaive kuritsika yaPauro kunamata mukereke nezuva 

reSabata: jjUMSJtl.t S.ihjLi riiinvi* 
milimVu 

nkafd/a 
. . , IbHidipgjii- 
!»1d2i...kilCU 

kU'-llillMllllHl 

lIiIhIui 

chiikahiidii 
paiDUTomo 57 
(Chiverengo: Mabasa 18:4) 

"Sabata rimwe nerimwe akataurirana navo musinagoge, 

akaidza kugombedzera vajuda navaGiriki." 

Mabasa 18:4. 

Pamavhesi aya emuBhaibheri, tinoona zviripachena kuti 

hapana huchapupu hokuti Kristu kana vadzidzi vake 

vakashandura zuva rekunamata. 

Hapana vhesi muBhaibheri inoraira kuti zuva raMwari 

rishandurwe! 

Hapana kana munyori umwe weTestamende Itsva akati 

kushandurwe Sabata raMwari! 

Dai zuva rakashandurwa, dai zvakanyorwa 

muBhaibheri! (Chiverengo: Mapisarema 89:34) 

Mwari akati, // ...handingaizvidzi...kana kushandura 

chinhu chakabuda pamuromo wangu." 

Mapisarema 89:34. 

Mwari haanakushandura mutemo wake uye hapana 

unotenderwa kushandura mirairo yaMwari! 

Vadzidzi vanobva kumasangano akasiyana anochengeta 

Sondo anozvibvuma izvi. 

"Ungarava Bhaibheri kubvira kunaGenesi kusvikira 
kunaZvakazarurwa, hawumbowani chinyorwa 
kanachimwe chinokurudzira kuti Sondo rakaitwa 
rikava dzvene. Bhaibheri rino kurudzira kuchengetwa dzvene kwezuva 

reMugovera." 

- The Faith of Our Fathers, pp. Ill, 112. hJ < 

d 

< 

as 
o 
as 

as 

CI 

w 

$ 

in 
as 
a 
w 

> 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA 
nim,l: tliintorWii iiiiiLM 

l h]j i H 1 1 ■ S.ifojM 

riikiJivliLintlun 1 -^ 
Sunifoagocliishi 60 61 
/ ; From $4»»lti I* HiliHj . , 
{mum 

MtbSjin^iLIlCl dlkdYVdEldrl 

1IIUI1X I kit .klEUkUEi/il 

zvjtsvcnc /AdkavAiukka 
i.Lhiclyo rhajrsift 
twmuslwfi Satil "Zuva rekutanga tinorichengeta hedu asi hatina 
kurairwa kuti tidaro. Munhu angatswake chinyorwa muBhaibheri chinoti 
Sabata rakashandurwa rikaitiwa Sondo agochishaya." 
- Ten Rules for Living, p. 61. Hapana chinyorwa chinobva muBhaibheri kuti Kristu 
kana vadzidzisi vake vakachengeta rimwe zuva kana 
kudzidzisa vamwe izvozvo! 
"Zvino kuchengeta Sondo kwakabvepi?" Ungabvunze. 

"Masangano akawanda munyika anokudza zvitsvene 
zvakavanzika (chidyo chajesu) nomusiwe Sabata vhiki 
nevhiki, 63 ci ntim 

jv.j niHK.ns.iu uku 
AlexJJtdrij kiikuttiL', 

TP-'I 111 II !-,.! Miku--HiTHki. 

li.i'-. ; i 1 1- ■ 1 , 1 1 ! .- i \f.\L -g~ nulriinjc i__ .. 
Bhallihtri 64 
asi maKristu eku Alexandria kuRome, nemhaka 
yokusatenda, havachakudzi izvi." 

-Ecclesiastical History, as quoted by C. B. Haynes, From 
Sabbath to Sunday, p. 35. 

Vamwe vawongorori venhoroondo vanonyora kuti 
masangano akawanda aikudza zuva rechinomwe 
reSabata nemakore akare, uye zvese zvavaiita 
zvakanyorwa nemaKristu munyika yese. 

Vawongorori vakawanda venhoroondo yemasangano 
vanoratidza kuti kutanga kwekushanduka kwemazuva 
kwakava pakati pegore ra A.D 70 na A.D. 135, makore 
apo kupanduka kunotyisa kaviri kwemajuda 
kwakazoparadzwa nemaRoma. 10 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA 
Apo kuvengwa kwemajuda neverudzi rwechiRoma 
kwapakakura, kwakasangana zvakare nekunetsana 
kwaiita majuda nemaKristu, kwakakonzera kuti pave 
nezvinyorwa zvaishora majuda zvakazokonzera kuti 
pavenekuvengwa kwakanyanyisa kwemajuda 
munzvimbo yese yeRoma. 
MaKristu akatya zvikuru kufambidzana kana 
kuf ananidzwa nemajuda. Nemhaka yekuti 
kuremekedza zuva reSabata kwaifananidza maKristu 
nemajuda, vakazoona zvirinani kuti vatange 
kusariremhekedza sezvinoda Mwari N3 DnUiaftttirir 

'i llDiitl RttLlcs-Eitns / kuii'rcii'fcL'eJ/Md Livi^Dndn 
kHLik.H-iriijl.dAi i>.liv _j li 1.1 \\ i 

pJJIlHf! ilK-Ef ll-i'kiJ|)i'rrilP'ii-(,i 68 chicctoKa k'.s'i vdna k.in.i ku^,','.ik.i"i,i 
iluKr.i^.lLi Elk-JlVkJUii.L. 69 

''Pane umbowo hwakanaka hunoratidza 
kuremekedzwa kweSondo kwakatangidza panguva iyi 
pamwe chete nekupemberera Easter Sunday, kuchiedzwa kuti zviratidzwe pachena kuvatungamiriri 
veRoma kusiyana kana kutsaukana kwemaKristu 
nemajuda." 
Ibid., p. 237. 

Nekudaro, zvirinyore kunzwisisa kuti nemhaka yei 

maKristu aigara muguta reRoma akavamba kutyora 

kuremekedzwa kwe Sabata. 

Vaigara munzvimbo yaiva nemhandu yakanyanya 

zvikuru! 

(Video: 7 sec) 

Zvinonzwisisika kuti vakatiza kuchengeta Sabata raive 
richisekwa nemaRoma, nemhaka yekuti sangano reku 
Roma raive rakawanda vanhu vasiri vechi Juda avo 
vaive vatendeuka vachibva kutsika dzenyika. 

(Chiverengo: VaRoma 11:13) 

Zvinofadza kuona nzira Pauro yaakataura nayo 

kusangano reku Roma: "Ndinotaura kwamuri, imi 

vahedeni..." 

VaRoma 11:13. < 

d 

< 

as 
o 
as 

* 

w 
as 

CI 

w 

$ 

in 
as 
a 
w 

> 11 

12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA MaKristu, aya achango tendeuka aiva asinakutsigira 
kwakakwana pakuchengetwa kweSabata semaKristu 
erudzi rwechijuda aiva agara achichengeta Sabata. Nemhaka yei zuva reSondo rakasarudzwa panemamwe 

mazuva evhiki? 

Mubvunzo wakanaka kwazvo! 

Vahedeni vaigara muguta reRome vainamata zuva 

kwemakore akawanda, vachipemberera zuva reSondo 

sezuva rekunamata zuva remudenga. 

Vatungamiri veRome vaizviratidza sanamwari vezuva, 
vachinamira chiratidzo chezuva pamari nedzimba dzavo 
uye vachikurudzira kuti vanhu vese vavanamate. 
Vamwe vadzidzi veBhaibheri vanotenda kuti sangano 
panguva idzi rakaona zvakakodzera kugamuchira nzira 
dzehuhedeni. 

Pakugamuchira tsika dzehuhedeni kwakaonekwa 
sekuti vahedeni vaive vachatendeukira nekukasika 
kuchitendero chechiKristu, uye kwaive kuchakonzera 
kuti guta rese ribatane rigova nechitendero chimwe 
chikuru. 

Kwemakore akawanda zuva reSondo rairemekedzwa, 
kwete sezuva dzvene, asi sezuva rezororo. 
Nekufamba kwenguva mazuva maviri akazotanga 
kuchengetwa semazuva madzvene. 

Tinoverenga zvinotevera mubhuku re Apostolic 
Constitutions, chapter 23. 

"MaKristu handiwo ega akatanga kurega kutenda 
kwavo kwechokwadi. Kuchenuruka nekutenda kwesangano revapostori 
kwakamira kwakasimba uye kwakarurama, asi 
pavakafa uye kwapfuura makore akawanda uye kwava 
nemamwe maKristu akazouya, 
:m I'-ihIi !..■-, >mi 

kwecJwkwgctf. 77 ^i.-i;:.i:i.Mi^..|xi'.|iij:I..M.. 1 l,.iiii 1 ;.. 

iiiit'hw^iLtniiJiiii. 
,™..a u.ye L'i*.ip(iiLii.i 

-- -.iJ.i ll^i- L^^.l'^ L l 78 12 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA to|. L kUllviuiii|.i iisir.i 

riyechilnrcte ni uv<? tinoona umbowo wekubvumira nzira dzechihedeni uye 
nekumukira Mwari." 79 
. -Mteirrvjj 

i't nirtniuCAiirtiy 

^ir.'in,! rtkluiamJta 
/.uv^i tvrniKliiiili-'n^i 
vdiim^nnniriii rauanl: 

ngavazorort, uye avlli 
/vest DBB/vtvlidrH'e. 81 

Kubvumira nzira yechihedeni kwakatsigirwa 
nemutemo wekutanga weSondo wakavambwa 
nemutungamiri weRoma ainzi Constantine mugore ra 
March 7, A.D. 321. 

Apo achiri muhedeni, akavamba kuti: "Nezuva 
rekunamata zuva remuchadenga vatungamiriri 
nevanhu vanogara mumaguta ngavazorore, uye zvitoro 
zvese ngazvivharwe. 

Kumamisha, vanhu vakabatikana nekurima 

ngavasununguke havo nebasa ravo." 

History of the Christian Church, 1902 ed., vol. 3, p. 380. Danho rakatevera pakuvamba kuremekedza zuva 
reSondo pachiKristu rakaitwa nesangano rekuRome 
pakanzuru yeku Laodicea. Yakavamba mutemo 
wekutanga maererano nekuchengetwa kweSondo. 

"Mugore ra 325 muchinda ainzi Sylvester, mubhishopi 
weku Rome akashandura kudaidzwa kwezuva 
rekutanga, akati ravakunzi izuva raMwari." 
-Historia Ecclesiastica, p. 739. 

Pane imwe kanzuru yeku Laodicea, yakaitwa mugore ra 
364, mutemo unotevera wakavambwa: 

"MaKristu hafaniri kuchengeta Sabata semajuda uye 

kuzorora nezuva rechinomwe, asi anofanira 

kushanda nezuva iroro; 84 hJ < 

d 

< 

as 
o 
as 

as 

CI 

w 

> 

m 

as 

s 
w 

> 85 13 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA 
ei Htnn 

Sri a |ju nihil a \ .isii.iiii 
eiVci V-uiriMHJrd Jvuh 
ku&ishanclwji nezuvu 
rtchlnomft'^ 86 
87 
89 VIDEO 
asi vanofanira kukudza zuva raMwari, uye semaKristu 
vachafanira, kana zvichiita, kusashanda nezuva iroro." 

-A History of the Councils of the Church, vol. 2, p. 316. Kunyangwe pakava nemutemo uyu, maKristu 
echokwadi akaramba achikudza Sabata, nekuti Papa 
Gregory (Pope) akataura mashoko aya anotevera 
pamusoro peavo vairamba vachikudza Sabata 
rechokwadi, 

"Sevaporofita vaSatani avo vaitsigira kuti kusashandwa 
nezuva rechinomwe." 

-The Law of Sunday, quoted in C. B. Haynes, From 
Sabbath to Sunday, p. 43. 

(Video: 7 sec) Rangarira kuti Bhaibheri raisawanikwa 
kumunhu wese panguva iyoyo sezvariri nhasi. 
Dzidziso nguva iyoyo yaiitiwa nevatungamiriri 
kusvikira vanhu pavakakoniwa kupatsanura 
zveBhaibheri nezve tsika. 
Kusvikira vanhu vakawanda vaziva chokwadi 
sezvachaidzidziswa najesu neva dzidzisi vake, makore 
akawanda akapfuura, pakazouya kumutsidzira kukuru (Protestant 
Reformation) kwaibvunza nzira netsika dzakakwanda 
dzaivedzapindira dzidziso yeshoko raMwari. 14 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA V 71 / li.iihlii'M i \w\v 
111E11 1- rirUMi/iii! 
yckul L'ndii I-, ■,'. i lIli Kuchema kwekumutsidzira (Reformation) kwaive, 
"Bhaibheri chete ndiro rinenzira yekutenda kwedu." 
Vakawanda, vakaita sajohn Huss najerome, vakafira 
kuvimbika kwavo muBhaibheri nekupisiwa nemoto! 
Kwapfuura makore 600, chokwadi cheSabata chakagara 
chakavanzika nemhaka yetsika dzaive dzavepo. 
Vashoma chete vakanyatso verenga kuti vatsvake kuti 
Bhaibheri raiti kudini. 

Vakagamuchira zvavaive vaudzwa, vasingabvunzi kuti 
zvaiva chokwadi kana nhema. 

Dzimwe nguva vanhu vanogamuchira zvavanoudzwa 

vasingabvunzi. Kwemakore akawanda vanhu 

vakawanda vaibvuma kuti nyika iri pakati pezadenga. 

Vakabvuma kuti zuva nedzimwe nyeredzi 

zvaitenderedza nyika. 

Umwe muchinda ainzi Copernicus akazoshandura 

kufungira uku. 

Akavamba kuti, "Zuva kwete nyika, ndiyo iripakati 

penyeredzi dzakawanda." Unoziva kuti ndiani 

ayimupikidza zvakanyanya? 

Kwaiva vatungamiri vemasangano — nevadzidzisi 

vemasangano. Vaiti, "Nemhaka yei iwe Copernicus 

uchida kushandura denga rakasikwa naMwari?" 

Asi Copernicus aisashandura denga raMwari. Aibudisa 

pachena tsika yakare yaive isina kutsigirwa 

nekutsvakisisa kwakakwana. Corpenicus aibudisa 

pachena chokwadi. 

Kutendera chinhu nemhaka yekuti wakachiziva 

kwenguva refu hachiiti kuti chive chechokwadi. 

Sabata rakashandurwa sei? 

Teerera vanyori vesangano reKatorika rinova iro 

rakatungamira kushandura kweSabata richiisa kuSondo 

kuti rinoti kudini. hJ < 

d 

< 

as 
o 
as 

as 

CI 

w 

$ 

w 

as 
a 
w 

> 15 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA ktvelttaklih* iimscLilj 
ncguniE kusa.il H^iiva "Sangano reKatorika kwemakore mazana negumi 
kusati kwava nemamwe masangano, Kika.*fur>durit£ kuvj 
kulHiiida CSuiuLiv) 
liclilbvj kmruvj 97 rakashandurira zuva kuSondo (Sunday) richibva kuzuva 
reMugovera(Saturday) ." 
-The Christian Sabbath, p. 16. 98 
99 
100 
101 No4iiTtaN.aiicrMic!illiiFnia 
SuniiD u-niic'huhiidja S-iibalii: 1 Kubva mubhuku remaKatorika rinonzi Convert's 
Catechism, tinoverenga kuti: "Mubvunzo: Sabata chairo nderipi? Mhinduro: "Mugovera ndiro zuva reSabata." Mubvunzo: Seiko tichikudza Sondo panekukudza 
Sabata? 102 ( 'flGmhitayEtflllGlrUmdin 

^SbmJaD&nirtiiiliiidiiSabali]? TCluiliirHai r Li kxLsl L.iJi [liu 
mivi kYitiVft fciiSabatH 

riihiisLi kn.Snntln. Mhinduro: "...nekuti sangano reKatorika rakashandura 
zuva kubva kuMugovera richiisa kuSondo." 
Kushandura uku kwakaitwa nekanzuru yeku Laodicea 
mugore ra A.D. 336. 103 16 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA 
105 
106 ■ ■■rtrauii 

IMklJIM'llySMJil HllJi|EII , t L 

!■■ 13G2, l.thu.ii v. 
kivakdC&vciM'ii ii-jcih i: Ungabvunze kuti nemhaka yeyi sangano reKatorika 
nekubvuma kwavo uye nesimba ravo vakashandura 
zuva raMwari? 

Mhinduro inowanikwa panzvimbo yehutungamiriri 
yaive ichifambirana netsika dzesangano reKatorika. 

Nemazuva ekutanga ekumutsidzira (Reformation), 

mutsauko mukuru pakati pemaProtestanta 

nemaKatorika kwaive pamusoro pesimba retsika 

musangano. 

Apo Martin Luther paakataura kuti aifanira kutevera 

Bhaibheri chete, akadenha masangano ekereke 

reKatorika aive akatsigirwa netsika. 

Kanzuru yeku Trent yakakumbana kuvamba danho 

raive richatorwa nesangano reKatorika patsika 

nehukama hwayo neBhaibheri. 

Mubvunzo wakazogadziriswa. 

Tarisa chidimbu chakapiwa chakashandura zvese 

chakataurwa sezwakanyorwa na H.H. Holtzman: 

"Pakupedzisira mugore ra 1562, January, kuzengurira 
kwese kwakatsvetwa padivi: 107 E......II ii'Lli i| .J- !ii ip. i |i,!.. -M I 

|>;n lii-n.k kiili fvikii 

d /IJtlH [9 1 r ,1 | .i .,! i| i,| filJh ■ 

pL'.thakca raMuaFij 
mubhishopi mukuru weku Reggio akataura pachena 
kuti tsika dzinomira pamusoro peshoko raMwari." 
Canon and Tradition, p. 263. 
Bhaibheri haritenderi pfungwa dzekuti tsika 
dzinofanira kutsigira dzidziso yesangano. 

Ucharangarira here mubvunzo wakabvunzwa 
vatungamiriri vesangano najesu? (Chiverengo: Mateo 15:3,9) 

Akabvunza kuti, "...nemi wo munodarikireiko murairo 

waMwari nokuda kwetsika dzenyu?" N3 < 

d 

< 

as 
o 
as 

* 

w 
as 

CI 

w 

> 

w 

as 
a 
w 110 17 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA 
112 
ttiiliri Minium 
ICkiEtUfikd l.lk.llUElftJ .. ill ; 

/uva roSoaclo liiioftuiiiu 
kuvii /u\ \i rukuiTjinuTJ. 
kiuliikuij/^j km 
kwajcsu. 114 "Asi vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso iri 
mirairo yavanhu." 
Mateo 15:3,9. Wanzwisisa here? 

Uchatevera Kristu neBhaibheri kana kuti uchatevera 

tsika dzavanhu? 

Haisi nyaya yemazuva nemanhamba. 

Inyaya yana mambo! 

Ndiyo nyaya chaiyo! 

Jesu Kristu ndi Mambo vako, kana kuti tsika 

dzemamwe masanga ndidzo mambo vako? 

Taona kutaura kwevadzidzi vakawanda uye nemabasa 
enhoroondo. Zvino tochitarisa kutaura konowanikwa 
mumazuva edu maererano nekushandurwa kweSabata. Tinoona kutaura uku: "Raiva sangano reKatorika 
rakafunga kuti zuva reSondo rinofanira kuva zuva 
rekunamata, kuchikudzwa kumuka kwajesu." 
-Karl Keating, Catholicism and Fundamentalism, 1988, 
p. 38. ElUMEGIIirellflllllBl!) 

FH' , "MlK^Mii niiinliiiiiiiirln .Liwiii 115 Chimwe chinyorwa chichakukonzera kuti ushamisike 

ugofungisisa chinobva mubhuku rinonzi Saint 

Catherine Catholic Sentinel, mugore ra May 21, 1995. 

Raiti, 

"Kushanduka kukuru kwakaitwa nesangano 

munhoroondo kwaive CathMiEGfinrtk annul 

L|J\M.«L.!Lll,l /Ui.i ll/\r[|r ri- 

ihibf rfchitivjwni KliMiij:«imt.i 

riiiHrtU' a i>,ll,-i^,. ri'^nnlii 
. . . ku-JiaiUdUM uku Ji.kkuM.i 
kinr.iLriv.i nfilh.iihtii-ri nt\ 116 CaiMHlECtlillChSlllUUH 
Valine VtV(»n.iny i 


f(5evci 


hlh 


ri.n mihiiihh; fi?r 


114 1 
^lisnlil:-.-;.* kill) I'.'l 


iiUIm-m 


(lu'lr 


nettro rtmrfunira km 


llLllWUl 


1* 


■;> i.HM J . ,'H. I 1 ■ II;;* 


'1.1 /IIV, 
[■[■MugllVIT.L MV1JV. 


,i H,xm 


■ IV 

18 117 kushandura zuva dzvene reSabata richibviswa 
kuMugovera richiiswa kuzuva reSondo...kushandura 
uku hakuna kurairwa neBhaibheri asi kwakabva 
pasimba resangano... 

Vanhu vesangano reSeventh-day Adventists ndivo 
vanofunga kuti Bhaibheri chete ndiro rinofanira 
kushandiswa, nekuti vanochengeta zuva reMugovera 
sezuva dzvene. 
119 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA Muchiporofita chaDanieri pachitsauko 7, Mwari 
anobudisa pachena kuna Danieri kuti "nyanga diki" 
yemuna Danieri 7:21,25 yayizo (Chiverengo: Danieri 7:25) 

"...Ichafunga kushandura nguva nemirairo..." 

CHIPOROFITA CHINOSHAMISA! 

Uku kubudisa pachena kuti simba resangano renyika 

richaedza kushandura mirairo yaMwari. 

Pane mutemo umwe chete pamirairo yaMwari inegumi 

unotaura nenguva, mutemo weSabata. 

Sangano reRoma rakafunga kuita izvi, asi Mwari 
akangofanana nhasi sepanguva iyo yaakasika denga 
nenyika uye haana kushandura zvaakavamba paEdeni. 
Chipororfita chinokurudzira munhu wese kuti anamate 
Musiki, nemhaka yekuti ndiye achatonga munhu wese. 

Chiporofita ichi chinopuwa kudana vanhu 
vachagadzirira kuchingamidza Jesu apo paachauya 
nemakore ekudenga. 

Vanhu vachadaira uye vagogadzirira vanotsanangurwa 
nenzira iyi, 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 14:12) 
"Ndipo panokutsungirira kwavatsvene, vanochengeta 
mirairo yaMwari nokutenda kwajesu." 
Zvakazarurwa 14:12. Zviri pachena kuti avo vanekutenda kwajesu, nemoyo 
unerudo kunaMwari, vachachengeta mirairo yaMwari. 
121 JiiimurmmiH n ijJ ^ 


i 


Ndi|«: M 

luiKikinsu i iuif^J 


I 


minim TaM«rtrt 
nokulmda 
kwnjciii. 


J 122 
hJ < 

d 

< 

as 
o 
as 

as 
w 

> 

w 

as 
a 
w 123 19 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA 
i i l i i j i i • i i r 1 1 1 ■ > 

iniM.llii' 

waMwarl, km 
imichcngcle ' 
KiJvii dy.cnyii 124 
126 127 
Hongo, Mwari anotikumbira kuti TIMURANGARIRE 

seMusiki wedu nekuchengeta zuva rake dzvene. 

Kuita sezvaanoda zvinoreva kuti tinoratidza kuvimbika 

kwedu kwaari. 

Kana munhu akachengeta sabata rakaitiwa nemunhu, 

anenge achiteerera tsika dzevanhu. 

Kana tikanzwisisa kuda kwaMwari, tichafara 

kumutevera. 

Mwari anechaanotaura maererano netsika dzevanhu: 

(Chiverengo: Marko 7:6,7) 

"...Vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, Asi moyo 

yavo iri kure neni." "Asi vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso, iri 
mirairo yavanhu." 
Marko 7:6,7. (Chiverengo: Marko 7:9) 

Zvakare: "...Zvirokwazvo, munoramba murairo 
waMwari, kuti muchengete tsika dzenyu." 
Marko 7:9. (Chiverengo: Marko 7:6) 

Jesu akati, "...moyo yavo irikure neni." 

tarisa, inyaya yemoyo. 

Nyaya yerudo. \ifckuli rudu 
nv.iM^.ni 
ridirwit, kuli 
lkln-ii|4^K 
mfrairn yake; 
miMiru ydke 
taitciul 129 
(Chiverengo: 1 Johane 5:3) 

Bhaibheri rinoti, "Nokuti rudo rwaMwari ndirwo, kuti 

tichengete mirairo yake; mirairo yake hairemi." 

1 Johane 5:3. Jesu apo achidzidzisa nerimwe zuva, akataurira vatereri 
vake kuti handi munhu wese achaenda kudenga. 
Akati ungaziva miti nemichero yawo, kuti michero 
yakanaka kana kwete! 130 20 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA 
131 
132 
133 
134 
135 ■M mmm « 136 (Chiverengo: Mateo 7:21) 

Akazoti, "Havazi vese vanoti kwandiri, Ishe, Ishe, 

vachapinda muhushe hwekudenga; asi unoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga." 
Mateo 7:21. Izvi zviripachena. Mwari anoziva avo varivake 
nekutarisa michero yehupenyu hwavo. Havazi avo 
vanotaura kuti ndevaMwari, asi ndeavo vanoita izvo 
zvavataurirwa naMwari kuti vaite. 
Ndeavo vachachingamidzwa muhumambo hwaMwari. 

Kana uchida Mwari, uchamubvumira kuti atungamirire 
hupenyu hwako kuitira kuti uite kuda kwake. Kana 
tikachengeta Sabata, hatichengeti chete kuraira 
kwaMwari kwatiri, asi tinowana makomborero aMwari 
muhupenyu hwedu. 

Apo patinogara tichirangarira Musiki wedu nezuva 

iroro vhiki rega rega uye tichitarisa kwaari, tichaguma 

tamuziva zvakanaka. Hupenyu hwedu hwakabatikana 

mazuvano. 

Munhu wese anenge arikumhanya mhanya. 

Munhu wese anenge anechakawanda chekuita, uye 

nenguva shoma yekuchiita! 

Pakati pekubatikana uku, Mwari anotikoka kuti tibude 
kwezuva rimwe chete tizorore. 
Anotikoka kuti tive naye pazuva iri, tichimunata, 
tichitaura naye, tichimuteerera apo paanotaura ne 
kuburikidza neshoko rake riri Bhaibheri. 
Zvakanaka zvikurusa, apo patinogara zuva rese 
tichifunga uye tichitaura neMusiki wedu! hJ < 

d 

< 

as 
o 
as 

£ 

as 
o 
w 

$ 

in 
as 
a 
w 

> 21 12 - ZVIURU ZVINONYENGERWA NENHEMA 
137 Rega ndikutsanungurire nyaya iyi pachena shamwari. 

Pane rumwe rutivi tinechokwadi, panerumwe rutivi 

tova netsika. 

Pane rumwe rutivi tineBhaibheri panerumwe rutivi, 

tova nedzidziso yevanhu. 

Pane rumwe rutivi tinekuraira kwaMwari,pane rumwe 

rutivi tova nekuraira kwevanhu. 

Pane rumwe rutivi tine Sabata, pane rumwe rutivi tova 

neSondo. 

Haisi nyaya yemazuva, asi inyaya yanamambo! 

Haisi nyaya yeku teerera Mwari chete, asi inyaya 

yekutevera Jesu! 

Ungada here kuita sarudzo yekupira hupenyu hwako 

kutevera Mwari panekugamuchira tsika dzevanhu? Sei 

usingatauriri Jesu kuti uchamutevera nzira yese apo 

patinonamata. 22 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? 
Kudenga, kuGehena, kana kupi? 

Mugore ra 1956 mu Belgian Congo makaita hondo. 
Chipatara chachiremba Carlson chakatorwa 
nevapundiki. 

Vashandi vakawanda vepachipatara vakaurawa. 
Nerombo rakaipa , chiremba Carlson vakafawo. 
Chitunha chake pachakawanikwa shure kwemazuva 
mashoma, paive pane Testanete ristva muhomwe yake. 
Mukati maro aive anyora zuva. Kwaive kurizuva asati 
aurawa akanyora vara rimwe chete rinoti 'Runyararo." 
Runyararo mberi penguva dzinorwadza. 
Runyararo mberi perufu. Chinyi chakapa runyararo 
rwakadai kuna Dr Carlson. 

Zvinoitika here kuti tiwane runyararo apo 
patinosangana nerufu? Chiinyi chingatichengete 
takasimba apo patinosangana nerufu? Panemibvunzo 
yakawanda isina kupindurwa maererano nerufu. 
Chinyi chaicho chinoitika kana munhu akafa? 
Anoenda kudenga? Kana kugehena? Kana kuti hapana 
chinoitika? Unoziva zvinenge zvaitika kumiviri, asi 
aripi munhu airarama mumuviri iwoyo? Kana vanhu 
vakafa vanotofa zvachose kana kuti vanoramba 
vachirarama kune imwe nzvimbo? 

Kurwadza kwekufirwa kwakakura zvikuru zvekuti 
tinoda hedu kutenda kuti kunofanira kuva ne imwe 
nzira vadiwa vakafa vedu yavanoramba vachirarama 
nayo~uye kuti kana tingatsvakisise tingawana nzira 
yekutaura navo. UJ n 

n 

a 

© 3 
> 

> 

> 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? 


Nekutsigira kukuru, manzwi anonzwikwa achiti izvi 

ichokwadi uye zvinoitika. 

Tarisa muchinda anoita zvemidzimu anonzi Van Praagh, 

semuenzaniso. 

Mubhuku rake rinonzi 'Talking to Heaven': riri 

maererano nemudzimu wayiunza nyaya yekurarama 

mushure merufu, bhuku iri rakawa bhuku rinotengwa 

nevanhu vakawanda pamutambo unonzi Larry King 

Show. 

Moyo yedu inodisa chaizvo kuti izive chokwadi 
mayirana nerufu uye kuti ivenerunyararo apo patino 
sangana nekuf a. 


(Video: 5 sec) Mwari anechokutaura here maererano 
nenyaya iyi yoruf u? 

Bhaibheri pane zvarinotaura here nezvinoitika kana 
munhu afa? Mhinduro inoti HONGO! Mhinduro inowanikwa apo pakamuka Jesu Kristu. Bhaibheri rinoti, apo Jesu paakafa shamwari dzake 
dzaviga "chitunha chake muguva raive ragadzirirwa 
Josefa." Mutungamiriri weRoma ainzi Piratu akaraira mawuto 
ake kuti avhare uye asunge mukova weguva. 
Nekudaro, hapana ayizokwanisa kutora chitunha chake. 
Hapana aizokwanisa kunze kwaBaba vaKristu. 

Nomusi weSondo mambakwedza, mutumwa waMwari 
akadzika achibva kudenga aineku bwinya kukuru 
chaizvo, aka kungurutsa dombo raive rakavhara 
mukova, akachedza Jesu kuti amuke. 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? 

Muponesi akamuka nekukunda kwakaperera pamusoro 

perufu— mukundi mukuru. 

Mawuto akaderera akaita sevakaf a nekuti aive 

atosvorwa nekubwinya kukuru kwemutumwa 

waMwari. 

Nyaya yekumuka kwajesu yaiva nyaya yayisimbisa 
sangano rekutanga rechiKristu—sezvo maRoma aiva 
asina tarira uko kweguva. Zvavaiziva chete ndezvokuti 
guva inzvimbo yayiva yakadzikira inerima, nzvimbo 
yekuti kana munhu akapindamo hazombobudi zvakare. 
Nekudaro maKristu aive anenyaya yetariro rechokwadi. 
Guva raiverisiri nzvimbo yekugumisira. 
Avo vaive vachafira munaKristu vaive vachararama 
zvakare nerimwe zuva! 

Marinda kana makuva ekuguta reku Roma anoratidza 
mutsauko pakati pekufa kwevahedeni nenguva yakare- 
ne makuva emaKristu. Tarisa zvayinyorwa pamakuva 
eavo vayif a vasina tariro 

Aya ndiwo mavara kanyorwa nyorwa pamakuva aya: 

Sara zvakanaka zvachose—kana, Sara zvakanaka 

nekusingaperi. 

Zvino chitarisa zvayinyorwa pamakuva emaKristu: 

Sara zvakanaka kusvikira tasangana zvakare—kana, 
Urare zvakanaka kusvikira mangwanani. 
Makuva avo ayinyorwa maererano netariro, vakatarisira 
mberi pazuva iro rekumutsva vakafa. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 1:18) 

"Naiye Mupenyu; ndakanga ndafa, tarira, ndiri 

mupenyu nokusingaperi-peri; ndinekiyi dzorufu neHadesi." " 

Zvakazarurwa 1:18. 

Hapana tariro yemangwana mushure meruf u kunze 

muKristu achiziva zvaakachengeterwa naMwari. UJ n 

a 
** 

as 

n 

a 

as 

© as 
> 

> 

> 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? 
Chitsauko 15 cha 1 VaKorinte chitsauko chikuru apo 

Pauro paakatsanangura nezverufu nekumuka 

(Resurrection). 

Anotsanangura zviri pachena kuti hapana remangwana 

rema Kristu kana pasina kumuka (resurrection). ■■ M,,ii i 


20 ■ 1 
k.LlliJ kli<ilU 1 jfcy 

iisEiiiiLiLriiulM'Lci. 
kiiU'iidii kwiriivu 1 jj[ | 
haKuFKMiialurfi; I^mI ' 
muilnil tim/tKl'-* Tfjyrv 21 Y.\ tiiu naivn 

ViilkiiLi 
iniuiHkriMii (Chiverengo: 1 VaKorinte 15:16-18) 

Tarisa zvaakataura: 

"Nokuti kana vakafa vasingamutswi, naKristu haana- 

kumutswa wo." "Kana Kristu asinakumutswa, kutenda kwenyu 
hakunamaturo; muchiri muzvivi zvenyu." "Zvino naivo vakafa munaKristu vakarashikavo." 
1 VaKorinte 15:16-18. 

Asi kunzwisisa zvaanotaura kuti akaita, tinof anira 
kunzwisisa zvinodzidziswa neBhaibheri mayirana 
nerufu pacharo. Apo Mwari paakasika munhu, chaive chisiri chinangwa 

chake kuti afe. 

Mushure mekusika Adamu, Mwari akatarira zvaaive 

asika, uye Bhaibheri rinoti muna Genesi 1:32 kuti zvese 

zvaive ZVAKANYATSO naka! 

Paive pasina rufu, kurwara, kana kuchema panyika apo 

Adamu na Eva vasati vatadza. Kuda ucharangarira 

Mwari zvaakataurira vanhu: 

(Chiverengo: Genesi 2:16, 17) 

"Jehova Mwari akaraira munhu, achiti: Ungadya hako 

miti yose yomunda; 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? 
asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya; nokuti nomusi waunoudya, uchaf a zvirokwazvo." 
Genesi 2:16, 17. 

Chitsauko chinotevera chenyaya hachifadzi. Nyaya 
inosiririsa yakanyorwa mubhuku ra Genesi, 
chitsauko 3. Satani, achishandisa nyoka, akazviratidza kuna Eva 
akamuedza kuti asaterere Mwari adye chimiti 
chavakarairwa kuti vasadya. 

Apo Eva paakatsanangura kuti Mwari akavataurira kuti 
chimiti chaifanira kusadyiwa nokuti pavanochidya 
vaive vachaf a, 

(Chiverengo: Genesi 3:4) 

nyoka yakati, " ...Hamungafi zvirokwazvo." 

(vhesi 4) 

Idzi ndidzonhema dzekutanga dzakanyorwa 

muBhaibheri maererano nerufu! 

Eva akasarudza kuteerera Satani akadya chimiti 

chekuziva zvakaipa nezvakanaka. 

Mwari akamanikidzwa kubvisa Adamu na Eva 
pachimiti chehupenyu, nekuti: (Chiverengo: Genesi 3:22, 23) 

"...munhu wava somumwe wedu zvaanoziva zvakanaka 

nezvakaipa; W n 

a 

** 

as 

n 

a 
** 

as 

o as 
> > 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? 
zvino zvimwe ungatambanudza ruvoko rwake 
akatoravo zvomuti wovupenyu, akadya, akararama 
nokusingaperi." "Naizvozvo Jehova Mwari akamubudisa mumunda 
weEdeni, kuti arime ivhu raakatorwa kwariri." 
Genesi 3:22,23. Kufa kwakauya pamunhu nekuti akatsaukana naMwari, 
lye anova muvambi hwehupenyu- uye akabviswa pedyo 
nechimiti chehupenyu. (Chiverengo: Genesi 3:18, 19) 

Mwari akataurira Adamu panguva iyi: 

"...iwe uchadya mirivo yomusango." Llclwd>q 

y\ukii»i\ j 
;rv3.krniET/iyi 
rccliiso Chtttio 

tj-L hid/tike ra 

■JH Id. J ''Uchadya zvokudya zvako neziya rechiso chako 
kusvikira uchidzokera kuvu; 
nokuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva, 
uchadzokerazve kuguruva." 
Genesi 3:18, 19. Iyi ndiyo kiyi yekunzwisisa mayirana nerufu 
nechinangwa chaMwari chekuda kutinunura kuti 
tisapesane Naye nekusingaperi. 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? 
Bhaibheri rinoti munhu achadzokera kuvu kwaakabva. 
Tarisa kuti Mwari akasika sei Adamu: 
(Chiverengo: Genesi 2:7) 

"Jehova Mwari wakawumba munhu neguruva revu, akafuridzira mweya wohupenyu mumhino dzake; 
munhu akava mweya mupenyu." 
Genesi 2:7. Mwari akatora guruva akaita muviri wemunhu. 
Apo paaive apedza kugadzira muviri wemunhu, 
Aingova chete nechitunha chisina hupenyu—muviri 
chete. 

Zvakatora rimwe danho kuti ave munhu anorarama. 
Bhaibheri rinoti Mwari akafemera mumhino dza 
Adamu mweya wehupenyu— munhu akazova mweya 
unorarama. 

(Video: 3 seconds) Tingazvinzwisise nenzira iyi: 

Muviri 

+ Mweya 

= Mweya Mupenyu. 

(Video: 3 seconds) Kana munhu afa, tinganyore nekudai: 
Munhu anorarama 
— Mweya 
= Chitunha. (Chiverengo: Muparadzi 12:7) 

Ndizvo chaizvo zvakataura nemurume akachenjera 

muna Muparidzi: "Guruva risati radzokera kuvu, 

sezvarakanga rakaita; vuye mweya usati wadzokera 

kunaMwari wakaupa." 

Muparidzi 12:7. W n 

a 

)-* 

n 

a 

)-* 

© > 

as 
> 

> 

> 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? 

ujioft/ukerj 

wzui'a iroro 
pfungwd d/jke 
il/irt opera. 
\.ii-.|M i V.Bpl'llVU 

v<irlu/U*i kuli 
yacfaucifa, itsi 

v,jkal,i havaaa- 

clhiviuiozlva,-^ 

kuEiyiiiigHL* 

iiminihfii[<i Izvi ndizvo zvinofanana nezvinotaurwa mubhuku 
rajobo maererano nerufu-bhuku rekutanga reBhaibheri 
rakanyorwa-- (Chiverengo: Jobo 27:3) 

"Nokuti hupenyu hwangu huchiri mandiri chose, 

Nomweya waMwari uchiri mumhino dzangu." 

Jobo 27:3. 

Tarisa kuti Bhaibheri rinoti kudini, "Nomweya 

waMwari uchiri mumhino dzangu." 

Ndizvo Mwari zvaakaisa mumhino dzemunhu apo 
paakamusika. (Chiverengo: Mapisarema 146:3,4) 

Ngatitarisei chimwe chinyorwa: 

"Regai kuvimba namachinda, kana nomwanakomana 

womunhu, usingagoni kubatsira." 

"Mweya wake unobuda, iye unodzokera pasi pake; 
Nezuva iroro pfungwa dzake dzinopera" 
Mapisarema 146:3,4. Mambo Davida anobudisa pachena chokwadi cherufu 
apo paanoti mweya unobuda mumuviri wodzokera 
kuguruva. Munhu ofa. (Chiverengo: Muparidzi 9:5,6) 

Izvi zvinofambirana nezvakataurwa na Solomon kuti: 
"Nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa 
havana-chavanoziva, kunyange nomubairo havachina; 54 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? hriv.il lnnin)>sj)HV|_ nokuti havacharangarirwi." 55 ■ ravo, 7.VOBC ^ 
/vanguvj / 

/■■ it pcni ' 

lu / vo . . . / VIDEO 56 AIWA! 57 Vakflfa 

b.iYjniiiiMM/1 

Jehova, 

Kunyange 

.iiiin.iiii 

lugobumkira 

kw'jkAnyiinuii, 58 
"Rudo rwavo, nokuvenga kwavo, negodo ravo, zvose 
zvanguva zvapera hazvo..." 
Muparidzi 9:5,6. (Video: 5 sec) Hapana chaanoziva! 

Hapana! 

AIWA! Hapana chinhu! 

Izvi zvinoenderana nezvakanyorwa muMapisarema kuti 

vakafa havazi kudenga vachirumbidza Mwari. 

Kana vasiri kudenga, zvino varikupi? Ungabvunze. 

(Chiverengo: Mapisarema 115:17) 

David akazvibudisa pachena paakati: "Vakafa 

havarumbidzi Jehova, Kunyange aninani unoburukira 

kwakanyarara." 

Mapisarema 115:17. 

(Chiverengo: Jobo 14:10, 12, 13) 

"Asimunhu anofa, akaparara hake; zvirokwazvo munhu 

anorega kufema, zvino uripiko?" "Saizvozvo munhu anovata pasi, akasamuka zve; Havazomukizve kusvikira denga rapera, 
havangamutswi pahope dzavo." W n 

a 
** 

as 

n 

a 

)-* 

as 

© > 

as 
> 

> 

> 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? 


"Haiwa! dai muchindivanza henyu paguva, 
muchindichengeta pakavanda, kusvikira hasha dzenyu 
dzapfuura, munditemere nguva yakatarwa, yamungandirangarira 

nayo." 

Jobo 14:10, 12, 13. Apa tinozviwana mushoko raMwari kuti munhu anofa 
ogara pasi muguva uye hamuki kusvikira zuva Jesu 
paachauya kechipiri kuzomuka vakafa. Tarisa kuti 
anotsanangura seyi: 

(Chiverengo: Jobo 14:14, 15) 
"Kana munhu achinge afa, ungararamazve here? 
Ndaimira hangu mazuva ose okutambudzika kwangu, 
kusvikira kusunungurwa kwangu kuchisvika." 

"Muchandidana, ini ndikupindurei..." 
Jobo 14:14, 15. (Chiverengo: Jobo 17:13) 

Tarisa kuti Jobo anotitaurira kuti: "Kana ndinetariro, 

guva ndiyo imba yangu; Ndakawadza nhovo yangu 

murima." 

Jobo 17:13. 

Tarisa zvakare kuti Jobo akashandisa zita rinonzi 

'kurara' apo achitaura nezverufu. 

Ndizvowo zvinotaura nevamwe vanyori veBhaibheri. 10 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? 
(Chiverengo: Mapisarema 13:3) 

Davida akanyora kuti: "Rangarirai, mupindure, Jehova 

Mwari wangu; venekerai mesu angu, ndirege kuvata 

hope dzokufa." 

Mapisarema 13:3. 

Davida aitya kurara kurara korufu—aida kurarama! ■, IIjW II", I! 1 .LMII;..,'.p.'.-| 

v.inh-n - kukliiiv.v 70 (Chiverengo: Danieri 12:2) 

Danieri anotaura maererano nevakaf a vachamutswa: 
"Zvino vazhinji vavavete muguruva rapasi vachamuka, 
vamwe vachamukira hupenyu husingaperi, vamwe 
kukunyadziswa nokuzvidzwa kusingaperi." 
Danieri 12:2. 

Chimwe chokwadi chinonyaradza mushoko raMwari 

ndechekuti kana munhu akafa, anozorora nekunyarara, 

asingatambudzwi nezvinoitika munyika kusvikira Jesu 

auya. 

Naizvozvo Bhaibheri rinoti kufa kurara. 

Muporofita Nathan akataurira mambo Davida zvaive 
zvichaitika kwaari kana nguva yekuf a kwake kwasvika. (Chiverengo: 2 Samueri 7:12) 

"Kana nguva yako yasvika, iwe ukavata namadzibaba 

ako..." 

2 Samueri 7:12. 

Jesu pachake aiti rufu kurara. 
Akashandisa vara rakafanana kutsanangura kufa 
kweshamwari yake, Lazaro. Ngatitarisei kuti Jesu 
nevavo vaiva pedyo naye vaiti kudini maererano nerufu. 
Paiva nemusha kuBethany wayi wanzo shanyirwa 
najesu— musha wa Lazaro, Maria na Martha. 

(Chiverengo: Johane 11:5) 

Bhaibheri rinoti, "Jesu wakanga achida Marta, 

nomununguna wake, naRazaro." 

Johane 11:5 W n 

a 
** 

as 

n 

a 
** 

as 

o > 

as 
> 

> 

> 11 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? 
vak.nl kw,i,iri: 
lslie H L.i id 

akavata, 

Hi ll.ii, ,i .1 Nerimwe zuva Jesu nevadzidzi vake vaiva kurwizi 
Jordan, Akagamuchira nhau dzinosisiririsa kubva 
kushamwari dzake dzitatu ku Bethany kuti Lazaro 
airwara zvikuru, asi Jesu akagara kwaaive kwemazuva 
maviri. 

(Chiverengo: Johane 11:11, 12, 14, 15) 

Jesu akati, "...Razaro, hama yedu, wavata; asi ndinoenda, 

kuti ndimumutse pahope." "Zvino vadzidzi vakati kwaari: Ishe, kana akavata, 
uchanaya." 
fr^t* * ■■ .iivji ifii:.in. 
isirtii knfj, "Ipapo Jesu akavawudza pachena: Razaro wafa. 82 Ndinofara nokuda kwenyu, kuti ndakanga ndisiipo, 
kuti mugotenda; asi zvino hendei kwaari." 
Johane 11:11-15. Vakazoenda ku Bethany kwaigara mhuri yacho. 
Pavakasvika paguta iri, Martha akauya achimhanya 
kuzo vachingamidza. (Chiverengo: Johane 11:21, 23,24) 

Paakasangana najesu, akati, "Ishe, dai maiva pano, 

hanzvadzi yangu ingadai isina-kufa." 

Johane 11:21. 

Martha aiva nechokwadi naizvozvo! 

Asi, Jesu aiva nezano. 12 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? yffBklli Hi 


■ 


, 


\ 


JUMJ ylk- 


ii 


c 
kfraarij 
> 
IIlMI/V-U 

yj.ku 


Isi 


r 


V \ 


iiliiirHnl 


azVtt 


I 


,*- 83 IvIlEl Ul'll.lltll 
IC4V.VC 

pjkuinnkj 
nc/uvn r^' 84 

"Jesu akati kwaari: Hanzvadzi yako ichamukazve." "...Ndinoziva kuti uchamukazve pakumuka nezuva 
rokupedzisira." 
Johane 11:23-24. 

Martha akavimbisa Jesu kuti aive anetariro rekuona 
Lazaro pakumuka apo pachaguma nyika. Asi, Jesu aive akuzoratidza zvichaitika pazuva rekuuya 
kwake. (Chiverengo: Johane 11:25) 

Jesu akati: "...Ndini kumuka nowupenyu; unotenda 
kwandiri, kunyange akafa, uchararama." 
Johane 11:25. Apo Jesu paakauya paguva ra Lazaro, Johane 
anotitaurira kuti (Chiverengo: Johane 11:35) 
"Jesu akachema misodzi." 
Aisachemera shamwari yake Lazaro. 
Aiziva kuti aive achamumutsa. Ayichemera mhuri neshamwari dzainzwa kurwadza uye 
neavo vaizonzwa kurwadza nekuchema apo 
vashayikirwa nevadiwa vavo mumakore ayizotevera. Jesu akaraira kuti dombo raive rakavhara mukova 
weguva ri 13 UJ n 

a 

** 

as 

n 

a 

© as 
> 


13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? 
bvisiwe. 4 I 
96 (Chiverengo: Johane 11:39) 

Nekusanzwisisa kuraira kwajesu, Martha akati: "...Ishe, 

wotonhuwa zvino, nokuti wava namazuva mana okufa 

kwake." 

Johane 11:39. 

Hongo, Jesu akanonoka kuenda ku Bethany kwemazuva 

mana. Kunonoka uku kwaive kuchaputsa kupokana 

kwese kokuti Lazaro aive akafa zvirokwazvo. 

Dombo zvino raive rakungurutswa, ne inzwi rikuru 
Jesu akati, "LAZARO, UYA KUNO!" Umwe akati zvaive zvakanaka kuti Jesu akayisa 
pachena kuti ayidana Lazaro chete; nekuti makuva ese 
emunyika ayizovhurika! Rinenge rakava zuva rakanaka chaizvo kuvadikanwi 

ava ku Bethany! 

Vakafara zvikuru! 

Shamwari dzangu, raiva zuva rekufara zvikuru 

munzvimbo yeku Bethany, 

asi kwaingova chiratidzo chidiki chezvichatora nzvimbo 

apo Jesu paachauya kechipiri, apo pachavhurika 

makuva ese eshamwari dzake dzese dzakagashira 

ruponeso—uye vachasimudzwa kumuchingamidza 

mudenga! 

Iyi inyaya inonyaradza yakagoverwa kuma Kristu 

ekutanga namupostori Pauro: 14 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? 
Xnkuli Nhi 1 
]hh liiiki- 
uchcthurukii 

iiukudriiii 

d/ira, rhv.ii flci||vi>trriLnulii 

!1i!!|l-:k'",!li 

kurmiku I 
99 100 
102 (Chiverengo: 1 VaTesaronika 4:13, 16) 

"Zvino, hama dzangu, hatidi kuti mushaiwe kuziva 

pamusoro pavavete, kuti murege kuchema savamwe vasinatariro." 
VaTesaronika 4:13. 

Pauro anotitaurira izvo zvichaitiwa najesu apo 
paachauya kechipiri: "Nokuti Ishe pachake uchaburuka kudenga 
nokudanidzira, nezwi romutumwa mukuru, nehwamanda yaMwari; vakafa munaKristu vachatanga 

kumuka." 

1 VaTesaronika 4:16. Pauro anotsanangura pachena zviratidzo zvichaitika apo 
Jesu paachauya: H>i:kiircpu- 

HUkL4.l>Ud|| (Chiverengo: 1 VaKorinte 15:51-55) 

"Tarirai, ndinokuvudzai chakavanzika: Hatingavati tose, 

asi tichashandurwa tose; pakarepo, nokubwaira kweziso, nehwamanda 
yokupedzisira; W n 

a 

)-* 

as 

n 

a 

as 

o as 103 
104 nokuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa 

nokusavora; nesu tichashandurwa." 

1 VaKorinte 15:51, 52. 

Pauro anotitaurira kuti tichashandurwa sei: 15 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? 
"Nokuti ichi chinowora chinofanira kufuka kusawora; 
nechichi chinofa chafuka kusafa." no l-:,n 1> I 

J .. Illili" i 'I. i 

ifUk.i i. Ii.ilnk.t ku Zvino kana ichi chinowora chafuka kusawora, nechichi 
chinofa chafuka kusafa, 106 in.iifif--linl-.il 
tVLkdnvoiivj 
rittiuErika, 

iJTiolJ: liiiln 
i w-ikjin-Kl/w. ipapo shoko rakanyorwa richaitika, rinoti: Rufu 
rwakamedzwa nokukunda." 107 
rwl/.xo/.xtr, 

II' "ki iri iv.ii*. ,i vjclmnzwa 

ii -".' i r.iL. 110 
112 "...Iwe rufu, kukunda kwako kuripiko?" 
VaKorinte 15:53-55. Jesu aive ataurira vadzidzi vake kuti vese vachamutswa 
mumakuva. (Chiverengo: Johane 5:28, 29) 

"Musashamiswa naizvozvo; nokuti nguva inowuya, 

nayo vose vari mumakuva vachanzwa inzwi rake, vachabuda; avo vakaita zvakanaka, kukumuka 
kwohupenyu, avo vakaita zvakaipa, kukumuka kwokutongwa." 
Johane 5:28, 29. 16 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? 
113 llV.lh.i!! ■;;■ ■:■-...! 

ndipL- murm-v 
mrtHLimwi: 
Chimbofunga kwechinguva: Kana vanhu vayiyenda 

kudenga kana kugehena pakufa kwavo, nemhaka yeyi 

kuchava nekumuka kwevakarurama kana vakaipa apo 

Jesu paachauya? 

Nemhaka yeyi Jesu akataura izvi lye achazouya 

kechipiri? 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 22:12) 
"Tarirai, ndinokurumidza kuwuya; mubairo wangu 
ndinawo, kuti ndipe mumwe nomumwe sezvaakaita." 
Zvakazarurwa 22:12. Zviripachena! 

Kana vanhu vakafa, vanenge varara, vakazorora 

pakushanda nepamatambudziko kusvikira Jesu auya. Arikuuyira chii? 

Arikuuya kuzomutsa uye nekubatana zvakare neavo 

vese vamugamichira seMuponesi wavo. 

Jesu achauya zvakare kuzochingamidza avo vese 

varivateveri vake vakambika. 

Tereera kunhau idzi dzakanaka! UJ n 

a 
** 

as 

n 

a 

© 116 I i ::■!.;:! ■■■..- 1 1 Hi ■•'•■■■ 
elicit; tl.lVll 
mujuakort-. kuf 

fSllf Itll LCJ _ 
(Chiverengo: 1 VaTesaronika 4:17) 

"Zvino isu vapenyu, vakasakara, tichatorwa pamwe 

chete navo mumakore, kuti tichingamidze Ishe 

mudenga; naizvozvo tichava naShe nguva dzose." 
1 VaTesaronika 4:17. Taona kuti vese vakaponeswa vachava nemuviri 
wakashanduka sewa Jesu, uye vachagamuchira kusafa 
(hupenyu husingaperi) kuitira kuti vave naMwari 
nekusingaperi. as 
> 

> 

> 119 17 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? Umwe angabvunze kuti, "Ko mbavha iya yayive 
pamuchinjiko?" 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
Ngatitarisei zvinodzidziswa neBhaibheri maererano 

nembabva uye nevimbiso Jesu yaakamupa. 

Jesu akaroverwa pamuchinjiko pakati pembabva mbiri 

kuitira kuti avo vayimuuraya vamuratidze semutadzi 

mukuru. 

Bhuku ra Marko rinoti pakutanga, mbabva mbiri idzi 

dzayi tuka Jesu dzichimuti kana anesimba, ayifanira 

kuzvinunura pamwechete navo. 

Asi imwe mbabva yakazotendeuka ikagamuchira 

ruponeso. 

(Chiverengo: Ruka 23:42, 43) 

"Ipapo akati: Jesu mundirangarire kana mosvika 

muvushe venyu." "lye akati kwaari: Zvirokwazvo, nhasi uchava neni 
muParadiso." 
Ruka 23:42, 43. Ngatitarisei vimbiso iyi zvakare. Hongo, shamwari! 
Nhasi, iyezvino, newe ungava nevimbiso iyi. Muna 
Kristu munevimbiso. Kunyangwe Kristu aive achafa nezuva iroro, uye agare 
muguva kusvikira mangwanani eSondo, Jesu aive 
nechivimbiso chekubuda muguva. 126 18 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? 
127 
128 
129 
130 
131 
132 jpnimiiMV 


- 


/vino 


■ ' 


zvauaU .i musl 
linkup iicJ/irmi , 


9 wl 


|],IM'k,l. '- ' |. i,i i 


< I 


% ftkskinnhini 


Tl . 


kunaPlratnkull 


■ 1 


i i.ii.Mi-.l:.: ..-.,- 


PP ». 


avtuuiKi?* v A >•■ wu' 

(Chiverengo: Ruka 23:43) 

(Video: 5 sec) Yaiva vimbiso inofadza zvikuru 

kumbabva yaifa! Apo asisina tariro. Apo zvaaive 

akuona kwava rima rayityisa moyo wake, Jesu 

akamuvimbisa tariro mberi kweguva. 

Jesu akavimbisa mbabva iyi panguva iyoyo kuti, "Nhasi 

ndinokutaurira, kana iyezvino ndiriku kutaurira, 

"uchavaneni muParadiso." 

Vamwe vanofunga kuti Jesu ayivimbisa mbabva kuti 
achayenda kuparadiso nenguva iyoyo. Asi Jesu pachake 
haana kuyenda kuParadiso apo paakafa. Bhaibheri rinotitaurira kuti Jesu akafa nezuva iroro, 
rechishanu (Friday), akavigwa muguva 
rayiveragadzirirwa umwe. Ne Sondo mangwanani, Jesu akazviratidza kuna Maria, 
uye Maria aive akuda kumunamata, asi Jesu 
akamurambidza nekuti ayive asati ayenda kudenga. 
Tereera zvakataura Jesu: 

(Chiverengo: Johane 20:17) 

"...Ndichigere kuenda kunaBaba vangu..." 

Johane 20:17 

Jesu aive asiri kuparadiso nezuva rechishanu! 

Bhaibheri rinoti taurira kuti mbabva yayive isiri 
kuparadiso nezuva reChishanu. (Chiverengo: Johane 19:31-33) 

"Zvino zvawaiva musi wokugadzirira paseka, vajuda 

vakakumbira kunaPirato kuti makumbo avo avhunwe, 

vabviswe, W n 

s 

as 

n 

a 
** 

as 

o > 

as 
> 

> 

> 133 19 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? £nuiik ii 31 


!.:iii itiiiiMih' ,. , 


ixiniiiliirijiiktviit t ■■!.' , I 


nnkim /uva 


iro trSrilskita 

ralvfl guni, P «* 
V.i vakall 

v.ltl!l>v)t»,l 

kunatjesu« 
kurtwntnra 

h.iki-, li.n.n 
Linlimi.i 

mafcwuboak?. 
135 
139 
140 kuti mitumbu irege kugara pamuchinjikwa neSabata, 
nokuti zuva iro reSabata raiva guru/' 
Johane 19:31. "Naizvozvo varwi vakavuya, vakavhuna makumbo 
owokutanga, noomumwe wakanga aroverwa 
pamuchinjikwa pamwe chete naye." "Asi vakati vachisvika kunajesu, vachiwona kuti 
watota hake, havana kuvhuna makumbo ake." 
Johane 19:31-33. Apa tinoona kuti vakagura mamkumbo embabva mbiri 
kuitira kuti vasatize, asi havana kugura makumbo ajesu nekuti aive atofa 
nezuva reChishanu. 

Nekudaro, Kristu kana mbavha vaisava kuparadiso 
nezuva re Chishanu. Jesu akaripa mutengo weruponeso rwedu neku 
dzoseredzwa kwedu. Chipo chikuru Mwari chaangape kuvanhu chipo 
chehupenyu husingaperi, kukunda rufu! 
Zvimwe zvipo hazvinabasa kana usina chipo ichi! 
Zvakare ungachiwane kana ukachikumbira! 

Sarudzo yako isarudzo huru kwazvo yawuchafa 
wakaita; remangwana rako rinoenderana nesarudzo iyi! 141 20 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? 
142 
146 Chipo chehupenyu husingaperi chinovimbiswa 
kunemunhu wese anogamuchira Kristu seMuponesi 
naMwari wake. 
Zvinongotora kupira moyo wako kuna Mwari. 

Moyo wakachenurwa uka shandurwa. 

Moyo unozvida uye unonyima unosikwa patswa 

ukayenda pamuchinjiko. 

Kristu akayita zvese kuti zvivenyore pamuchinjiko. 

Ndezvipi zvimwe zvaayive angaite? 

Hupenyu husingaperi hungava hwako kana uchihuda 
kwechokwadi. Nekuti anorarama, tinetariro yakarurama—tariro iri 
mberi kweguva! Mamwe manheru kwaiva nemisangano munerimwe 
guta reku United States. Umwe murume akayenda 
kumisangano iyi akashungurudzika zvikuru 
mupfungwa dzake. 

Paiva nemisangano paiva pedyo nemarinda. Asati 

apinda mukati maitirwa misangano akatanga afamba- 

famba mumarinda. Akazvibvunza kuti hupenyu 

hunorevei. 

Aida kuregererwa zvivi zvedu uye nekuwana runyararo 

rwepfungwa. 

Paaif unga nekufa, atsvaka vimbiso yehupenyu 

husingaperi kupfuura zvimwe zvinhu zvose. UJ n 

a 

n 

a 

© 2! 
> 

> 
> 21 13 - Chinyi Chinoitika kana Ukafa? 
147 
Musoro wenyaya wemharidzo yemadeko iwayo kwaive 

"Tariro mberi kweguva/'Murume uyu akagara 

pamusangano uyu akatererisa zvese zvayiparidzwa 

maererano nenyaya iyi. 

Murume uyu akazopira hupenyu hwake kunaKristu 

manheru iwayo. 

Akagamuchira Jesu akamufira akamuka muguva 

kumupa hupenyu husingaperi. 

Hupenyu hwake hwakashandurwa naKristu manheru 

iwayo. 

Akawana runyararo mupfungwa dzake pamanheru 

iwayo. 

Tariro itsva yakavepo maari pamanheru iwayo. 

Ungava nerunyararo urwu, tariro iyi, vimbiso 
yehupenyu husingaperi, hupenyu mberi kweguva. 
Kana uchida vimbiso iyi, ungade here kumira iyezvino 
patinonamata? 148 22 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva 

Vakafa Vangatawura naVapenyu Here? Manzwi AnaltVii 
kuseri Kwamaku va 

&4 " 

Kana vanhu vakafa, vanodzoka here mumweya 

vachizoshanyira avo vanorarama? 

Mweya yevakafa inodzoka here kuzotaura 

nevanorarama? 

Pakufa, muviri ndiwo wega unofa here, kuchisara 

mweya unorarama? 

Vanotenda muzvinhu zvemweya nemidzimu, 
vanechokwadi here kuti vanokwanisa kutibatanidza 
nemweya wehama dzedu dzakafa? Mweya yakafa inokwanisa here kugara muvanhu 
vanorarama, ichishandisa miviri yavo, manzwi avo 
nepfungwa dzavo kuti vataure kana kuita zvimwe 
zvinhu? Zvatirikutaura panguva ino ndezvimwe zvezvinhu 
zvikuru zvatinof anira kuziva. Iyi inyaya isiri yokuseka. Inyaya iyo inoisa muganhu 

pakati pehupenyu nekufa. 

Kuponeswa kwedu kwakakombwa nenjodzi 

tisakachenjera. 

Saka tinofanira kuziva zvinhu izvi. 

Tingazive sei kuti zvatirikuona ndezvechokwadi kana 

kuti ndezvenhema zvinenjodzi? 

Mhinduro irimu Bhaibheri, Jesu anotipa chokwadi! 2 
> 

as 

N 

$ 

> 
as 

o 
w 

CI 

c/s 

w 

> 

cl 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva 
Jesu ishamwari yedu. 

Anonzwisisa kurwadza kwedu kana umwe wedu 

watinoda afa. 

Anonzwisisa kuchema kwedu. Akambosangana nazvo 

achiri pano pasi. 

Saka tichaenda kuna Jesu kuti tione zvaakataura noruf u, 

rumuko nehupenyu husingaperi. 

Kana Jesu akazvitaura, ndichapira hupenyu hwangu 

kwaari. 

Zvinonzwisisika izvi. Tinobvuma here? 
Unotenda najesu here? 
Anonzwisisa kuchema kwedu. (Chiverengo: Johane 11:35) 

Parufu rweshamwari yake, Bhaibheri rinoti, 

Jesu vakachema. 

Johane 11:35. 

Akambofamba mumumvuri wekufa pachake. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 1:17,18) 
...Usatya, ndini wokutanga nowokupedzisira. Naiye Mupenyu; ndakanga ndafa, tarira, ndiri mupenyu 
nokusingaperi-peri; ndinekiyi dzorufu neHadesi. 
Zvakazarurwa 1:17,18. 

Pamusoro pazvo Jesu ndiye anopa hupenyu. 
Akauya uye anouya kuti tive nehupenyu utsva 
wakazara nhasi. 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva 
(Chiverengo: Johane 10:10) 

...Ini ndakawuya, kuti ave nowupenyu, wuye ave 

nohwakawanda. 

Johane 10:10. 

Anovimbisa hupenyu utsva wakazara zvachose. Jesu ukdll 

kvvMiH: Nilltii fr-r t imotenda 
kivjfflliri, 
kuny anj[f iikiiJ.i. 
Li. li.n.iT.mi:i. 15 EMkuUllgu 

-■ I" !■■ ' I ..!...!:.■ ■ 

riripo, Shoku 
i.iL.m. :.,i nri 
konuMwaii. 
Shoko rakaagai 

I II I Mv. ,il J. 

16 


/.^'LUllLI ZVO*e 
/ViikaJth-d ittivi 1 -: y 
kiin^u kiiakf 
kunyanjie JL 
Lhiiiluiiliuuuu ^ M 
■clkikaitw-j. 
«. 


* " 


£J 17 Nukuti itintiu 

tiaye . . . > \ i utii i 
zvouzvgka (Chiverengo: Johane 11:25) 

Jesu akati kwaari: Ndini kumuka nowupenyu; 

unotenda kwandiri, kunyange akaf a, uchararama. 

Johane 11:25. 

Jesu ndichiremba wehupenyu. 

Anoziva nezvohupenyu kupf uura munhu wese angava 

munyika, nokuti ndiye akasika hupenyu munyika ino. 

(Chiverengo: Johane 1:1,3) 

Pakutanga Shoko rakanga riripo, Shoko rakanga riri 

kunaMwari, Shoko rakanga riri Mwari. Zvinhu zvose zvakaitwa naye; kunze kwake hakuna- 
kuitwa kunyange chinhu chimwe chakaitwa. 
Johane 1:1,3. (Chiverengo: VaKorose 1:16) 

Nokuti zvinhu zvose zvakasikwa nayc.zvinhu zvose 

zvakasikwa naye, zvichisikirwa lye. 

VaKorose 1:16. Zvakakosha panguva ino kuti tione zvatadzidza 
muzvirongwa izvi. Jesu akazviisa pachena kuti rufu 
harusi hupenyu, uye harusi hupenyu hunoenderera 
mberi kune imwe nzvimbo kana munechimwe chimiro. (Chiverengo: Johane 11:11) 

...Razaro hama yedu, wavata... 

Johane 11:11. 

Aitaura pamusoro peumwe murume akafa. 

Tarisa kuti Jesu akataura sei nerufu: "Rara." Uyu 

muenzaniso uripedyo nerufu muBhaibheri. 2 
> 

as 

N 

> 
as 
o 
w 

w 

> 

> 

el 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva 


23 


£j4J_Hfllrr md ^fcy *J 

dYD !l(lttll|XlH u ''^Bfl 

husingnpwl; jwiiJ ^^ 

n-l ■ ii . .mi' Ul .- 

neztiva 

?cJkiij>i-d;r:i*.lf.i 


r 

w 
(Chiverengo: Johane 11:14) 

...Razaro wafa. 

Johane 11:14. 

Razaro aive asingararami kune imwe nzvimbo 

arimuchimiro chimwe. 

Aive akafa, chitunha chake chaive chiri muguva. Jesu 
akadzidzisa zviri pachena kuti hapana hupenyu shure 
kwekufa kusvika zuva rorumutso, uye akazviisa 
pachena kuti rumuko harusati rwasvika. Ruchazouya 
pakuuya kwake kwechipiri. 

(Chiverengo: Johane 6:40) 

Nokuti kuda kwaBaba vangu ndiko, kuti mumwe 

nomumwe, unotarira Mwanakomana, nokutenda 

kwaari, 

ave nowupenyu husingaperi; neni ndichamumutsa 
nezuva rokupedzisira. 
Johane 6:40. Moyo yedu yakafara kwazvo patakanga tichidzidza 

nekuuya kwajesu kwechipiri. 

Zano rake riripachena, uye rinounza chiedza panyaya 

yerufu nehupenyu. 

Sei achidzokazve? Muyn yunyu 

jjv^tf kujiuni- 
kldftu*: undid 

JiuriiiMtvdri. (Chiverengo: Johane 14:1-3) 

Moyo yenyu irege kumanikidzwa; tendai kunaMwari, 

mutende wo kwandiri. 26 MnmKi itkiKjIm 

* J i I ::.':, mm.,,.1- J 

nsrtrribv .t.MfA 
dxc&ugaro; dL 
kusaJVii kucUrti 

k«iK*k«[Mt1^iiHi» [KikujTi«rri / Mumba maBaba vangu munenzvimbo zhinji dzokugara; 
dai kusaiva kudaro, ndingadai ndaikuwudzai; nokuti 
ndinoenda kunokugadzirirai pokugara. 27 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva JpMUl H 3 


-. 


Xaiiii ndaPFKEa^fl 


Ti 


kunoku^^.' 


,Q1 


<J/j"M> 


*■ 


putaiRAni. ^ 


-w 


n clui iwou u vjj * t^Hq 


<^ 


H dlk.ujj.it n-Lii : 
XwA-ndlti; 


> 

28 kulE apo 

1 1.: (..!!»!. •■■••■ Kana ndaenda kunokugadzirirai pokugara, 
ndinozowuya zve, ndikugamuchirei kwandiri; kuti apo pandiri, nemi mugovapo wo. 
Johane 14:1-3. 
Jesu pachake akarondedzera nezuva guru iri: 

■MJHill 71 :iU 


IjMfll i ■ llH^mlVrfh 


x. 
L'l^Ej^ln.^.hri.iil^i.iit 1. 1 ii.i 


A 
WOttlUllllLI 


m ya- 
L ImlLiUVIIIM-kv,,! A 


rn Er- 
kiuWii]; a v, /^-iiMh^H 


n^irud/oiDSi" J 


M i 1 !l i!l ll'.i. 


M ' 


(Chiverengo: Mateo 24:30,31) 

Ipapo chiratidzo choMwanakomana womunhu 

chichawonekwa kudenga; zvino marudzo ose 

achachema, achiwona Mwanakomana womunhu achiwuya 
pamusoro pamakore okudenga nesimba nokubwinya 
kukuru. Uchatuma vatumwa vake nehwamanda hum, 
vachawunganidza vasanangurwa vake kunobva mhepo ina, kubva kurutivi rumwe rwedenga kusvikira kunorumwe 

rutivi. 

Mateo 24:30,31. Sei panehwamanda? Sei pane ngirozi? 2 
> 

as 

N 

$ 

> 
as 
o 
w 

d 

ffl 

l-H 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva 
j^lrnrESjUDHiiLii:* l-^i 1 1 lliusbdiw* 
i..n.-r. .' paanssotO Kumutsa vakasarudzwa kubva mukurara kwerufu 
nokuvatora vese kuti vaende kudenga - nzvimbo 
yakagadzirwa najesu yeavo vanomuda. 
Kuuya kwajesu kwakarondedzerwa zviri pachena: 

(Chiverengo: 1 VaTesaronika 4:13-18) 

Zvino, hama dzangu, hatidi kuti mushaiwe kuziva 

pamusoro pavavete, 
ikhlluruki kirn Jt-svi 
.■;■...>!.! ■:■..■( .-'-,.;.-•. Ji'.iil, rVfrtJrl 

til |],n.j«nyb 

| v. : - i ||.-:,> ii.ili kuti murege kuchema savamwe vasinatariro. Nokuti kana tichitenda kuti Jesu wakafa, akamukazve, 
saizvozvo wo avo vakafa munajesu, Mwari 
uchavawuyisa pamwe chete naye. 
^iWnnsiPiiiHiiii:Pt. UHJiTijj.i 
nnkudiiniririni. Nokuti tinokuwudzai neshoko raShe, kuti isu vapenyu, 
vakasara kusvikira pakuwuya kwaShe, hatingatongotangiri vakavata. Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga 
nokudanidzira, nenzwi romutumwa mukuru, iidn-'i'iiMii..!,! 
yuMuiirh wtki 
munaKrffiiu 
viichiitan^ii 

! .tir ul... 42 nehwamanda yaMwari; vakafa munaKristu vachatanga 
kumuka; 43 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva 


zvino isu vapenyu, vakasara, tichatorwa pamwe chete 
navo mumakore, kuti tichingamidze Ishe mudenga; naizvozvo tichava naShe nguva dzose. Naizvozvo nyaradzanai namashoko awa. 
1 VaTesaronika 4:13-18. Tarisa, machokwadi matatu akatsanangurwa apa: 1. Izvi zviripo "neshoko raMwari pachake". Ndiro 
shoko raMwari pachake. Ndizvo zvakadzidziswa 
najesu. 2. MaKristu anenge achirarama kana Jesu auya 
anobatanidzwa neavo vakamutswa murufu pakuuya 
kwajesu kwechipiri. Vanenge vachirarama havatangire 
avo vakarara munajesu, uye vakafa havaendi umwe 
neumwe kudenga kana vafa. 

3. "Kurara" ivara rinoshandisiwa najesu naPauro 
kutaura nevakafa rumutso rusati rwasvika: "Vakarara 
muna lye [Jesu]." 

Jesu anozviisa pachena kuti rufu harusi hupenyu. 
Munhu hazvinzwe kana afa. Kuzvinzwa kunokonzerwa 
nepfungwa, uyezve pakufa pfungwa dzinomira 
kushanda. 2 
> 

as 

N 

$ 

> 
as 
o 
w 

d 

ffl 

> 
> 

2 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva 
52 £i imn r y Sotaiix-rtfkfii'xcirL.' 
tiukumdEiufrikri 

munhu. 

uiHjluiinkini 

niuguva, 

h; s ; iiijj; \ j /okwi rifcvp. 53 fill*'.' 


*> 


H.I. Ill J! 


■.i/ihIaiWi i 


kuml) 


jkti&u. 


ncn/v 


Hill lit Vii^i- 


hakigi 


1/oAiuzlvl 

(Chiverengo: Muparidzi 9:5) 

Nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa 

havana-chavanoziva... 

Muparidzi 9:5. 

Vakafa vanozivei? "Hapana." 

Saka hazviitiki kuti munhu akafa ataure nevanorarama. 
Dzidziso yekuti munhu anorarama muneumwe muviri 
kana kune imwe nzvimbo kana afa inobva kupi? 

(Chiverengo: Jobo 7:9,10) 

Bhaibheri rinotidzidzisa nechimiro chemunhu kana afa, 

Jobo akataura pachena kuti, 

Sokupera kwegore nokunyangarika kwaro, saizvozvo 

munhu, unoburukira muguva, haangazokwirizve. 

Jobo 7:9,10. 

Haangazodzokeri kumba kwake, nenzvimbo yake 

haingazomuzivi. 

Jobo 7:10. Dzidziso iyi inobva kuna Satani pachake. 
Mubindu yeEdeni, akanyengera Eva akamuita kuti iye 
nemurume wake varasikirwe nebindu raro rakanaka, 
uye pakugumisira kuti varasikirwe nehupenyu hwavo. 
Satani akashandisa nyoka achitaura semudzimu kuna 
Eva. Satani munyengeri mukuru. (Chiverengo: Genesi 3:4) 
Akatenda nhema dzaSatani: 
zvirokwazvo." 
Genesi 3:4. .Hamungafi (Chiverengo: Genesi 2:17) 

Nhema idzi dzaipesana zvikuru nechokwadi chaMwari 

chaiti: "...Uchafa zvirokwazvo." 

Genesi 2:17. 

Nyaya ndeyekuti: Tichateerera ani? 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva 
58 
i 


f 


■( 


/ 


■ 1 


1,1 i. , i k ii 1 ,i t ■min^n/ivi 

linlui, f\lna 'itmvvv' 

l]]ik';' l]l(J|.JULJI".S 

nuVtipuntMi' , 


/ 

/ 


61 


■ 


!|:ii]Ki ndukAYitiiD 

II1WUT.L1 yGlSvWS 

► -mildklu i jkdLiLi 


3 


1 rminHMom-u 

V 
Umwe mutendi wezvemweya (izvi zvinotaurwa 

nevatendi vezvemweya vakawanda munyika) vanoti, 

"Zvinoitika kuti munhu anorarama ataure nevanodiwa 

vakafa." 

Ichokwadi here? Zvinoitika here? Kwete. 

Kubva mudzidziso yajesu, tinoziva kuti vanorarama 

havakwanise kutaura ne vakafa. 

Sei vasingakwanise? "Vakafa hapana chavanoziva." 

Vakarara kurara kwekuf a. 

Ungabvunza - kuda nekusabvumirana 

nezvatirikudzidza kana uri munhu anotaura nemweya 

yakasiyana - 

Kana vakafa vasingazivi chinhu, zvino 'imweya' ipiko 
inotawura navapenyu? Bhaibheri rinobudisa pachena kuti ndivanaani. (Chiverengo: Zvakazarurwa 16:13,14) 

Ipapo ndakawona mweya yetsvina mitatu yakaita 

samatafi ichibva mumuromo weshato[Satani] nomumuromo wechikara, nomumuromo womuporofita 
wenhema. Nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo; inoenda 
kumadzimambo enyika yose, 2 
> 

as 

N 

$ 

> 
as 
o 
w 

w 

> 
> 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva 
valuftsaluinda, 
uuruvimbo v'jvu 

: i. il i l . i I . 1 1 / i : '->. , I '■[ I . H , I 

kudcnfla. kuvakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari 
wamasimba ose. 
Zvakazarurwa 16:13,14. Bhaibheri rinotaura zve, kwete kuti ndivanaani chete , 
asi kuti vakabvepi: (Chiverengo: Zvakazarurwa 12:7-9) 

Zvino kurwa kwakavepo kudenga; Mikaeri navatumwa 

vake vakarwa neshato, shato ikarwa inavatumwa vayo; vakasakunda, nenzvimbo yavo hainakuzowanikwa 
kudenga. 68 Zvino shKO liuni 

vjk4ikiind,Lrwd 
pusl. Evil nyuka. 

ycJarc, -iivr.i.-i 

oaSalani,, 
mufiyeng«l1 
-wi'tLVikii vosft 
Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare, 
inonzi Dhiabhorosi, naSatani, munyengeri wenyika 
yose; yakakandirwa panyika, navatumwa vayo vakakandirwa 
pasi pamwe chete nayo. 
Zvakazarurwa 12:7-9. Ingirozi kana vatumwa vakadonha! Shamwari, chenjera! 
Chinhu chinengozi zvikuru chaungaita kuva nechokuita 
nezve"mweya iyi." 

Basa rengirozi idzi, ndinodzokorora, basa rengirozi idzi, 
kukunyegera kuti usauye kunajesu, asi kuti urasikirwe 
neruponeso zvachose. 10 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva 

Izvi zvinofanira kukuvhunditsa, kukutyisa kuti 
uswedere kure, uise muganhu wakakura pakati pako 
nemweya iyi. 

Kana uchibvumna kuti vakafa vanorarama, 
uripachinzvimbo chokunyengerwa nokurasika, nokuti 
hausati waona chinhu ba! 

Mwari mushoko rake anoshora zvemweya, uye 
anorambidza ose madanho angangoitwa nemunhu 
kutaura nevakafa. Tarisa yambiro yakapiwa naMwari 
kuvanhu vanoenda kune umwe munhu anoedza 
kutaura nemweya yekuvuka. 

(Chiverengo: Revitikol9:31) 

Musava nehanya nemasvikiro, kana navavuki; 

musavatsvaka, kuti musvibiswe navo; Ndini Jehova Mwari wenyu. (Chiverengo: Deuteronomio 18:10-12) 

Valsareri vasati vaenda kunyika yeCanaan, vakarairwa 

zvikuru kuti, "Pakati penyu hapafaniri 

kuwanikwa...muroyi, kana nanga, kana unobvunza masvikiro, kana muvuki, 
kana unobvunza vakafa. Nokuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehova 

Deuteronomio 18:10-12. 

Mwari anoziva kuti vanhu vanodana mweya yekuvuka 
vanoita kuti vanhu vake vanyengerwe, saka 
akavataurira kuti: 2 
> 

as 

N 

$ 

> 
as 
o 
w 

c/s 

w 

> 

> 

el 11 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva 
pnurctPuHMiiHa,- 


krrkuAiivi:Eiibika 

kwakc 

kwaakailkd 

leliova... 


** 
ha/\ i-rtidcnJ.Ht, 
nckuil kunyra 

!1J VKI.illi Wd' ' 

achl/viita 

Mjniututnwd 

uLttiicrd^y.. 
(Chiverengo: Eksodo 22:18) 
Usarega muroyi ari mupenyu. 
Eksodo 22:18. Zvakaitika kuna mambo Saul peakabvunza kumudzimu 
wemweya, zvinoratidza kupusa kwemunhu anoedza 
kutaura nevakaf a. (Chiverengo: 1 Makoronike 10:13) 

Naizvozvo Sauro wakafa nokuda kokusavimbika kwake 

kwaakaitira Jehova... wuye nokuti wakatsvaka mano kusvikiro, kubvunza 

naro. 

1 Makoronike 10:13. Satani pachake achaedza kunyengera achishandiso 
chimiro chajesu. (Chiverengo: 2 VaKorinte 11:14) 

Naizvozvi hazvishamisi; nokuti kunyange naSatani wo 
unozvishandura, achizviita somutumwa wechiedza. 
2 VaKorinte 11:14. Wakamboshamisika here kuti sei munhu achikwanisa 

kutaura neumwe munhu anoratidzika, kana anotaura, 

kana anekuita semunhu aaiziva asati afa? 

Bhaibheri rinoti, inyaya yekuti Satani (nengirozi dzake) 

"anotevedzera." 12 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva 


Satani nengirozi dzake vanokwanisa kutevedzera 
chimiro chemunhu akambogara muno munyika. 
Zvinotyisa kufunga kuti vanhu vakanaka 
vangangonyengerwa mukutaura mokunzwisisa Satani 
pachake, vachif unga kuti varikutaura nevadiwa vavo 
vakafa! 

Asi zvinyorwa zvinotaura zvimwe zvinotyisa kwazvo: 

Satani pachake anotsvaka kutevedzera chimiro chajesu. 

Funga kuti vakawanda sei vachanyengerwa nemhaka 

yekuti havazive chokwadi chekuuya kwajesu 

kwechipiri? 

Hazvishamise kuti sei Jesu akayambira zvikuru 

pamusoro pezvinhu izvi. 

(Chiverengo: Mateo 24:4,5) 

Jesu akapindura, akati kwavari: Chenjerai kuti murege 

kutsawuswa nomunhu. Nokuti vazhinji vachawuya nezita rangu, vachiti: Ndini 

Kristu; vachitsawusa vazhinji. 

Mateo 24:4,5. 

Iyi inyaya yakakosha zvikuru zvokuti 

Jesu akadzokorora yambiro iyi achiparidza Jsuwyis' Zvino kana 
miinliii nkali 

kivrimLin: 
I iiriroi. I. ■: i-.i ii 
ur't pjnfi, kiin.v 
Lipii; c < ■ ■ -: .i i 
kiilvtifto. (Chiverengo: Mateo 24:23-25) 

Zvino kana munhu akati kwamuri: Tarirai, Kristu uri 

pano, kana apo; regai kutenda. 2 
> 

as 

N 

$ 

> 
as 

o 
w 

d 

ffl 

> 
> vjihtirticklyii 
/vir.lliljyil y\ jjiiini 92 Nokuti vachamuka vanaKristu venhema, navaporofita 
venhema, vacharatidza zviratidzo zvikuru 
nezvinoshamisa, 13 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva kuti kana zvichibvira, vatsawuse navakasanangurwawo. imvakii- 
saii£iH|;imt7iMU. mhifcuwiulAil. 93 Tarirai, ndagara ndakuwudzai. 
Mateo 24:23-25. ' rdawaaa j 1 1 ikI ik . i a v. a 

V.1URU iakrtffl arill3U|W31V1l, Umwe angati-kana kuti ungazive umwe anoti, 
"Ndawona anodikanwa wangu akafa arimupenyu." jnibWmr.i 

rume w-angu akafa. Umwe angatsigirire kuti, "Ndambotawura nomurume 
wangu akafa." 96 N . "' r ilitki^li,n. tkiju it 

nnim?arvakomflft<i wangu. / 
■isi ndlnumboinuniTiii / 

nrlril.HHJ- Mil it. /.' 

iinonrlimi.iriid/,1 ii-Aity.xn./! 97 
Umwe angangoti, "Ndakashayikirwa nomwanakomana 

wangu, ndinotaura naye uye anondinyaradza kwazvo." 

Jesu akati kudini? 

Akati vakafa vakarara -uye "mweya" icha NYENGERA 

kana zvichiitika neavo vakasarudzwa. 

Vakawanda vachanyengerwa. 

Nemhaka yeyi? Nokuti vanovimba nokunzwa kwavo, 

moyo wavo nezviitiko zvehupenyu wavo panokuti 

vavimbe neshoko ra Mwari. 

Nemhaka yeyi "vakasarudzwa" vasinganyengerwi? 
Nekuti vanovimba kunajesu. 
Vanovimba shoko RaMwari panokuti vaterere 
zvavanonzwa, moyo wavo nezviitiko zvehupenyu wavo. 

Iyi Ndiyo Nyaya: 14 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva 
Tichagamuchira chokwadi raMwari here, 102 
kana kuti tichabvuma here nhema dza Satani? Avo chete vakadzivirira pfungwa dzavo neshoko 

raMwari remuBhaibheri ndivo vachakwanisa kumira 

vasinganyengerwe nemweya yokunyengera yakazara 

munyika. 

Tinofanira kuziva chokwadi tomira nacho tisabvuma 

kutorwa nemano aSatani. 

Kuda wakamboshamisika nevanhu "vakasvedera pedyo 
nerufu", vakawongororwa nanachiremba kunzi vafa 
zvachose, asi vakazomutswa vachitaura kuti vazviona ivo vachifamba mumweya 
muchipatara vakatarisa chitunha chavo— kana kuti vaona chiedza chikuru najesu, nengirozi 
ichivadana. Vamwe vanoti ivo vakaona umwe 
wevadiwa wavo akafa ari munerimwe divi rorufu. 
Nechokwadi chaMwari chete, tinokwanisa kuona 
zvinhu zvenhema, uye takadzivirirwa mukunyengerwa. 

Kuti, "Ndichazvibvuma kana ndika zviona nameso 
angu", inzira chaiyo yekunyengerwa. 2 
> 

as 

N 

$ 

> 
as 

o 
w 

CI 

c/s 

w 

> 

> 

2 15 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva 
110 Tinokwanisa kuita sarudzo inengozi kana tichiteerera 
kunzwa kwedu, moyo yedu kana zviitiko zvatakaona. 
Tinofanira kuteerera inzwi raMwari chete, Bhaibheri. 
Vanhu vanotenda zvinhu zvakawanda zvenhema 
maererano nokufa kana rufu munyika ino. 

Vakawanda munyika vanotenda kuti kana munhu 
akafa, anozvarwa zvakare arimuchimiro chitsva, asi 
asingazive kuti ndechipi. Chinokwanisa kuva 
chemhuka, mombe, gonzo, kana nyoka. 

Kana kuti arimuchimiro cheumwe munhu, munhu 
anepfuma, mambo, munhu anoshaya, munhu 
arichirema kana munhu anechirwere chinorwadza. Chitendero chema Hindu chinoti pane "Vhiri 
rohupenyu" rinotenderera zvisingaperi, uye kana 
munhu akafa, anozvarwa patsva - munhu anodzokorora 
hupenyu zvisingaperi pano pasi. 
Vanhu vakawanda vanotorwa nedzidziso iyi 
vasingazive kuti yakabvepi. Mudzidziso iyi, munhu 
hakwanise kuita sarudzo. 
Munhu hakwanise kuva nehupenyu wesarudzo, 

unechimiro, unemufaro kana kuita ushamwari. 

Asi anogumisira asvika pachimiro chinonzi Nirvana— Chimiro chokuti unenge unorunyararo, usina hunu, 
kana kuchenjera, kana pfungwa, 112 Nil vani4 LIMIlil MPll'.l l"l,illlll!;:.l 

kisrtii ku-i.fi i ksiru kim/WiS 
/i.kkari' Lishtii iLiF.iiik .i usina 'vwe' somunhu...usina simba rokufunga kana 
kuda, kana kunzwa zvakare usina ruf aro rwawunonzwa lwe. 113 16 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva 
116 Nirvana — 

ipi. tmcnlni fhi.iTiii 
nyjilKOA,i (MhimiKllui 

' . I if. !'■- i 'ill' 

^irhinliu i Km 

I ilk. 1 1 i, \W/\ illl 
117 -^.ik.Hi' 

achararamn 

nukUMfijMiX' Apo chimiro chake chinonzi chinopararira munyika 
sezvinoita donhwe remvura rinopararira mugungwa. 
Apa panova nekurasikirwa kwechimiro zvachose. Chitendero chechi Buddha chinodzidzisa zvakapotsa 
kufanana neizvi. ChiBuddha chinoti munhu 
anokwanisa kubvapa "Vhiri rehupenyu" pakuguma 
kwehupenyu hwake -kuti asazozvarwa kakawanda kana 
une chinonzi "Karma" yakakodzera. 

Hanzi munhu anokwanisa kusvika pachimiro paanenge 
asisakwanisi kuita zvaanoda kana kunzwa achida kuita 
zvinomufadza. Kana asvika pachimiro ichi, anozoenda kurufu, Nirvana, 
apo paanopararira munyika sechidonwe chemvura. Zvitendero zviviri izvi zvinodzidzisa kuti kururama 
(kunaka) nokuipa masimba maviri anoenzana uyezve 
achagara aripo nekusingaperi. Pachitsuwa cheku Bali munyika yeku Indonesia, munhu 
angaone mutambo we Barong. 120 Anodaniwa achinzi mu Barong, anenge akapfeka 
chipfeko chinofanana sezai hombe rakavirisiwa. Mu 
Barong uyu anovinga varume vatanhatu akasenga 
chombo chinonzi "kris" - chakashata uye chinobaya. 
Varume ava vanenge vanwa zvinodhaka. 2 
> 

as 

N 
$ 

> 

as 

o 
w 

ffl 

> 
> 17 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva 
122 
123 MuBarong anovavinga, ivo voswedera kumashure. 
MuBarong anoita mhere otendeuka, varume ava 
vomutevera vachida kumucheka. MuBarong anomira, ozotendeuka akavatarisa. 

Varume ava vanomira kana aswedera achivavinga, naivo 

vanoswedera kumashure. 

Izvi zvinodzokororwa kakakwanda, mupakara varume 

vatanhatu ava vasvika muchimiro chokusvikirwa 

nokupenga. 

Hachisi chinhu chinoshamisa kuona umwe wevarume 

ava achikanda chombo chake chinonzi kris kune vanhu 

vanozvipfurira kana vakamira. 

Panguva iyi, varume vemumusha uyu, vanouya 

nekushure kwevarume ava, vovarwisa vachivaputsira 

pasi. Mvura inodirwa pamusoro pevarume ava 

pavanenge vachizununguka. 

Pakupedzisira, varume ava vanozungusa musoro 

sekunoi varikubuda mumasvikiro. Vanosimuka 

vachienda kunzvimbo dzavo, nemuBarong achienda 

kunzvimbo yake. 

Zvinorevei izvi? 

Uyu musangano unoitiwa nevanhu vanenge 

vachiratidza zvavanotenda. 

MuBarong akamirira Mwari, varume vatanhatu 

vanomirira kuipa. Muchitendo chechi Hindu, vanoti 

panekurwa kusingaperi pakati pezvakanaka 

nezvakaipa. 

Vanoti hapana anokunda - zvinogara kuri shuro nagudo. 

Chitendero ichi chinobva pakuti nhoroondo haiperi - 

inoramba ichizvidzokorora zvisingaperi esvhiri 

rinotendereka, uyezve kuti nhoroondo hapana 

kwainoenda. 

Zvichireva kwavari kuti hapana Mwari werudo 

achazokunda zvakaipa aunze kururama, runyarao 

nokugara zvakanaka munyika. 18 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva 
124 Ndinotenda zvikuru najesu, kumuka nehupenyu, ko 

iwe? 

Tine tarisiro inoshamisa yaanounza! 

Zvakaipa zvichapera! 

Nhoroondo haitendereri; irikuenda kune imwe 

nzvimbo. 

Nhoroondo yese irikuenda panguva apo Mwari 

paachasika nyika itsva yevanhu vezvokwadi, isina 

chitema, zvirwere, hondo, nzara, kushaika kwekudya, 

kutambura nerufu. fxiiKi nek Lkaittin.1 . 

nenyika lisva, , 
nokuli -Arv.^.i 
rok manga 

lidnyika 

% silent j nga ru -jjini;;^.! 

r.ilk^i]j;.L 

rLstslpo, '1 

125 126 
lUAHJieUUILINJ?! J] tvakashftHiginvu 
Enurunii' wakt 1 . JUAMJiUHHIMJlSia. 1 Ndik-.in/'W.i 
m/.i\] rtchibwa 
kuck'ngih, 
ridillf: Trtrirai. 
ifltH'rnakorl 
yitMvtiirj in UAHRejumn wa ai -a v 127 128 

1 

129 (Chiverengo: Zvakazarurwa 21:1-4) 

Zvino ndakawona denga idzwa nenyika itsva, nokuti 

denga rokutanga nenyika yokutanga zvakanga 

zvapfura; 

negungwa rakanga risisipo. Ndikawona guta dzvene, Jerusarema idzva, richiburuka 
kudenga richibva kunaMwari, rakagadzirwa somwenga wakashongerwa murume 
wake. Ndikanzwa inzwi richibva kudenga, richiti: Tarirai, 
tabernakeri yaMwari iri pakati pavanhu, iye uchagara navo, ivo vachava vanhu vake; Mwari 
amene uchava navo, ave Mwari wavo. 2 
> 

as 

N 

$ 

> 
as 
o 
w 

ci 
c/s 
w 

l-H 130 19 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva 
133 
134 ic've iiL-ugotii 
fl/iHkt h hum, 
kulj live 

I '!■■(, I II" 

mhcnyu, Uchapisika misodzi yose pameso avo; rufu haruchavipo, 
kana kuchema, kana kurira, kana kutambudzika hazvingavipo; nokuti zvokutanga 

zvapfura. 

Zvakazarurwa 21:1-4. Haudi here kusarudza Jesu panguva ino, "Uzvarwe 

patsva?" 

Kwete shure kwerufu, paunenge wanonoka zvikurusa. 

Kwete mukuzvarwa zvisingaperi muzvimiro 

zvakasiyana kwemakore zviuru. 

Asi izvozvi, iyenhasi! 

(Chiverengo: 1 Petro 1:3,4) 

Mwari, Baba vaShe wedu, Jesu Kristu ngaatendwe, wakatiberekazve nengoni dzake hum, kuti tive netariro 
mhenyu, 135 
136 muiti J 

kuti tive 
ncnbaka 
isilngiiii'ori. 

himMiihusu.i, inowuya nokumuka kwajesu Kristu kuvakafa, kuti tive nenhaka isingawori, isinemhoswa, isingasvavi, 137 20 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva yamakachengetererwa kudenga. 
1 Petro 1:3,4. 
139 i milk". Mill Mu Lin 
iwik;iii|M vtu|wmn i 
wiulnfiaperl; 

j"i lmnvu|K'i^ u 
iihuii hurl 
iiiuMwnru- 
fcmcL.in.t u,r' - 

140 


£i nn*m s v. 


-1 


UnoMwu 

niAkunkuJLi. 

uiintvupunvu^ 


/tf'! # ^1 


UllluMwi 
njjtomenu 

uflMivjirf, 

tuanx wupenyu. 

141 
142 01 HjDHf i U 


i 


Lull miKuzfra hud ', 


L «K 


munuMi-upenvu 


► H1l\ 


■vvuMii^ifK-n ... ! 


I'JmH 
1 
HF 143 
Unokwanisa kuvanehupenyu husingaperi 
Iyi ivimbiso yaunopiwa naMwari nhasi. (Chiverengo: 1 Johane 5:11,12) 
Kupupura ndiko, kuti Mwari wakatipa wupenyu 
husingaperi; zvino wupenyu uhwu huri 
muMwanakomana wake. 

UnoMwanakomana, unowupenyu; usinaMwanakomana 

waMwari, haanawupenyu. 

1 Johane 5:11,12. 

Tinozviziva sei? Tingava nechokwadi here? Shoko 

raMwari rinozviisa pachena: 

(Chiverengo: 1 Johane 5:13) 

Ndakakunyorerai zvinhu izvi iyemi munotenda muzita 

roMwanakomana waMwari, kuti mugoziva kuti munowupenyu husingaperi... 

1 Johane 5:13. 

Mubvunzo unofanira kupindurwa nemunhu wese 

ndeuyu: "Ndina Jesu here?" 

nokwanisa kuva naye panguva ino. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 3:20) 

Tarira, ndimire pamukova, ndichigogodza; 2 
> 

as 

N 

$ 

> 
as 

o 
w 

w 

> 

> 144 21 14 - Manzwi Anobva Kuseri Kwamakuva kana munhu akanzwa inzwi rangu, akazarura mukova, 

i 


H [iimn niLHiliLi 

I/dkj/ururd 
HI mukova, 145 
ndichapinda kwaari, ndichadya naye, naiye neni. 
Zvakazarurwa 3:20. Vhura mukova wemoyo wako izvozvi, umudane apinde 
mauri. 147 22 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 
Ungawana sei Utano wakakodzera Kutixasera 
Piguva Sfrirre 

TOWO" iwBbnc iraiiiXMl' 


Pamusoro pechikomo chakatarisira gungwa 
reMediterranean, paneimba yakavakwa kare nevanhu 
verudzi rwe Portuguese. 
Inzvimbo yakanaka zvikuru. 
Asi pane chinhu chimwechete chinonetsa. 
Kuti ukwire chikomo ichi kusvika pamusoro, 
unoshandisa bhasikiti rinosimudzwa netambo 
inodhonzwa nemunhu chembere anogara ipapo. 

Rimwe zuva, umwe muenzi nemuperekedzi wake 
vaibuda panzvimbo iyi. Pavakapinda mubhasikiti 
vachidzika, tambo inorembedza bhasikiti yaikwizira 
pamusoro pematombo aive ari pasi. Nokutya, muenzi 
uyu akabvunza kuti, "Tambo itsva inoisiwa kangani 
ipapo?" 

"Usavunduka", muperekedzi akamupindura neinzwi 
rinovimbisa, "Tambo itsva inoisiwa kana paine 
yadambuka." Semunyaya iyi, vanhu vakawanda vanozviisa 
munzvimbo yakashata maerana neutano wavo. 
Vanomirira kuti muviri wavo urware kana kudambuka 
setambo yatanzwa. Kana varwara, vanomhanyira 
kuzvirapa nezvinhu zvemazuva ano. 
Kugadzirisa muviri hachisi chinhu chinodzorerwa nyore 
setambo. Utano hwakanaka haungangouyi kwauri. 
Chinhu chesarudzo yako - yokuteerera mirairo 
yokugarisikana, iyo yakasikwa naMwari. VI 

o 

N 

O 
c/s 
ffl CI 

CI 

0/3 

a 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE WitiiHiriiii HinDiriHC . 

1 mm 
* 
F 


i 
Shamwari, zvinobvira here kurarama usiri mukukutu? 

Vanhu vanoshandisa mari dzakawanda pagore 

dzokurapiwa. 

Zvirwere zvinodya mari yakawanda zvikuru! 

Bvunza murwere we Cancer kana munhu anorwara 

nechirwere che AIDS. 

Bvunza vabereki vemwana anorwara ne chirwere che 

Leukemia kana munhu achembera ane chirwere che 

Arthritis. 

Vachakutaurira kuti kuva neutano chinhu chinokosha 

zvikuru- chikomborero chinongonekwa kana munhu 

arwara zvinorwadza! 

Utano hwakanaka ipfuma inokosha zvikuru muupenyu 

hwedu. Queen Elizabeth wokutanga anonzi iye 

akachema pamubhedha wake wokufa achiti, "Tori 

pf uma yangu yose mundipe henyu utano 

kwechinguvana!" 

Asi hahutengwe nemari. 

Unozviona here kuti unokwanisa kugara makore 

akawanda munyika nokungotevedzera mirairo irinyore 

yehutano hwakanaka kana yokugarisikana kwemuviri? 

Dr. Breslow we UCLA (University of California, Los 
Angeles) akawongorora vanhu kwemakore 9. 
Akabvunza vanhu 7000 mibvunzo 7 iri maererano 
nehutano kana kugarisikana kwemuviri. 
Akazowongorora vanhu vakatevedzera mirairo 
yehutano hwakanaka neavo vasina kutevedzera mirairo 

iyi- 

Iyi mibvunzo nomwe yaakabvunza: 1. Unoputa fodya here? 

2. Unonwa doro here, wuye unomwa zvakanyanya sei? 

3. Unombo shanda here kuti usimbise muviri wako? 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 

hillniikunyfrtKiL} , 

I- ■: >■; .! kill I! ! .■ ! .. I 

|t u K^ miIiii 2Vjft&! 
wuyeuve ii ii, U- 1 

kilt u, Sukilldhd 

kOIMU?Y,l tyVillul 
4. Unorara kwenguva yakareba sei usiku hwega hwega? 

5. Unorema zvakadini? 

6. Unodya kudya kwemakuseni here? 

7. Zviripo here zvawunodya nguva yokudya isati 
yakwana? 

Avo vakavimbika vakatevera nzira dzohutano 
hwakanaka dzinoendarana nemibvunzo iyi minomwe 
vakaonekwa kuti vakararama makore 11.5 kupfuva avo 
vasina kutevera nzira idzi dzoutano hwakanaka. 

Chipo chei chaungape kana hupenyu hwako 
hwawedzerwa nemakore 11.5? 
Zvatirikudzidza muchidzidzo ichi zvinokwanisa 
kuwedzera makore ehupenyu wako - makore omufaro 
nokugarisikana kwakanaka kwemuviri. Unofunga kuti 
zvinobatsira here kuteerera zvinhu izvi? 
Zvinoshamisa vanhu vakawanda kuti Mwari anoda kuti 
tigare zvakanaka uye takaf ara tineutano hwakanaka. 

(Chiverengo: 3 Johane 2) 

Mudikanwa, ndinokunyengeterera kuti ufare pazvinhu 
zvose, wuye uve mukukutu, sokuf ara komweya wako. 
3 Johane 2. 

(Chiverengo: Johane 10:10) 

...Ini ndakawuya, kuti vave nowupenyu, wuye vave 

nohwakawanda. 

Johane 10:10. 

Jesu anoda kuti tive nokufara zvakare tive nemuviri 

wakagarisikana. 

Anoda kuti tigare hupenyu hwakazadzikana! Tingave nokugarisikana kwemuviri here? Hongu! 
Vakawanda havazive kuti Mwari akapa mirairo 
yokugarisikana kana youtano muBhaibheri. VI 

o 

N 
O 
c/s CI 

CI 

a 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 
r 
r 

19 Kwenguva refu, hupenyu wemajuda hwayishamisa 
vanachiremba. Vashoma vemajuda vanorwara 
nezvirwere zvakaita se Cancer. Uyezve havangobatwi 
nezvirwere zvakawanda. 

Kungave kuti masikirwo avo here kuti vave nemiviri 
yakasimba ikadai? 

Asi pakaonekwa kuti kana vechijuda(jews) vakatanga 
kudya sezvinoita vamwe vanhu, vanobatwa nezvirwere 
zvinobata vamwe vanhu, uye chidziviriro chemuviri 
wavo chinodzika. 

Zvakaonekwa kuti mararamiro avo nekudya kwavo 
neutsanana wavo ndizvo zvinoita kuti vasabatwa 
nezwirwere zvinouraya. 

(Video: 10 sec) Apo Mwari paakabvisa malsraeri 
munyika yeEgipita, akavayeuchidza nemirairo 
inokosha yeutano kana yekugarisikana komuviri. 
Mwari akavapa zano rake, nevimbiso huru kune avo 
vachatevedzera mirairo Yake. 

(Chiverengo: Eksodo 15:26) 

...Kana uchiteerera nomowo wose inzwi rajehova Mwari 

wako, ukaita zvakarurama pamberi pake, ukarerekera nzeve dzako kumirairo yake, ukachengeta 
zvaakatema zvose, handingaisi pamusoro pako marwadzi andakaisa 
pamusoro pamaEgipita, nokuti ndini Jehova murapi 
wako. 

Eksodo 15:26. 
Zvakare Akataura kuti, 

(Chiverengo: Eksodo 23:25) 

Shumira Jehova Mwari wako, kuti aropaf adze chingwa 

chako nemvura yako; 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 


neni ndichabvisa wurwere pakati penyu. 

Eksodo 23:25. 

Unonzwisisa here kuti zvinorevei? 

Kana tikatevera mirairio yaMwari, zvikonzero 

zvezvirwere zvinodzoserwa shure! 

Izvi hazvitsvaki kuti ubvise mari! 

Iyi ivimbiso inoshamisa kwazvo! 

Achitaura nokuzadzikiswa kwevimbiso iyi, Davida 
anotitaurira kuti, (Chiverengo: Mapisarema 105:37) 

...Kwakanga kusina-nomumwe pakati pamarudzi avo 

wakashaiwa simba. 

Mapisarema 105:37. 

"Hongu" ungati iwe, "Ma Egipita vaive vasina zvirwere 

zvatiinazvo nhasi." Kwete! 

Bato revawongorori venzvimbo dzakasiyana munyika 
vakasangana mugore ra 1975 kuti vawongorore 
zvidhumbu zvakachengetedzwa zvema Egipita kuguta 
reku Manchester kunyika ye England. Zvidhumbu izvi 
zvaive zviri zvakare kubva mugore ra 1900B.C. 

(Video: 1 sec) Zvakawanikwa ipapo zvaishamisa 

zvikuru! 

MaEgipita akare vaiva nezvirwere zvakawanda 

zvinowanikwa muvanhu vanorarama mumazuva anhasi: (Video: 6 sec)heart disease, 

cancer, 

zvirwere zvemoyo netsinga, 

arthritis, 

(Video: 6 sec) hepatitis, 

tetanus, 

trichinosis, 

lockjaw, nezvimwe zvakawanda. VI 

o 

N 

O 
c/s 
ffl CI 

CI 

0/3 

a 

el 

a 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 
Nyangwe Egipita yaiva nzvimbo yokudzidza 
nemagariro evanhu munguva yaMoses, ruzivo rwayo 
rwekurapa nemishonga rwayifanana nerwe N'anga 
dzemuno muAfrica! 33 


Mugore ra 1552 B.C. (Moses asati azvarwa), bhuku 
rinotaura nezvokurapa rainzi "Papyrus Ebers" 
rakanyorwa muEgipita. 

Bhuku iri rinopa nzira dzekurapa zvirwere, tsaona 
nezvimwe zvakawanda. Asi handifunge kuti dzimwe 
nzira dzacho ungadzifarira! 

Imwe nzira yakanyorwa yokurapa inoti uzore 
pachironda chikuru chinorwadza ropa rema wemusi 
(worms) rakasanganiswa nendovhe yemabhiza. 
Izvi hazvishamisi kuti vanhu vakawanda vekuEgipita 
vairwara kunyanya nechirwere chinonzi "Lock Jaw" 
Airumwa nenyoka aikurudzirwa kuti anwe mvura 
yadirwa pamusoro pechifananidzo. 

Avo vanemhanza vaikurudzirwa kuzora mushonga 
unoitwa netsoka dzebhiza nembwa zvakasanganisiwa 
zvikavirisiwa mumafuta. Bhaibheri rinoti Moses akadzidzisva muEgipita 
(Mabasa 7:22). 

Zvinyorwa zvake zvakazara nemirairo yowutsanana 
neyekudya kwakanaka. Asi haana kumbonyora 
nemirairo inowanikwa mubhuku re "Papyrus Ebers." 
Zvino akatorepi mirairo inoshamisa zvakare inokosha? 
Kuna Mwari! 

Madambudziko kana zvirwere zvaityisa munguva dze 
"Middle Ages" kwaiva chirwere chainzi "Black death" 
nechema perembudzi. 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 
Mirairo yezvoutsanana yaMwari yakazodzidzisiwa 

naMoses kuma Israeri vabva muEgipita yakazoita kuti 

zvirwere izvi zvirapike. 

Vanachiremba vakaguma vakukumbira rubatsiro 

kuvatungamiriri vesangano kuti varapewo zvirwere 

izvi. ViirijMim [Hiiro nikiIKO 
Iiiii:;.iiiiii .1 inikul i 
si3niic,'hirL'ri]b L i i m\v 

\ ilk'HIl'. I George Rosen akanyora kuti "Vatungamiri vesangano 
ndivo vakabetsera nokuti vanachiremba vakakoniwa. 39 Saim.in" r.ulevcdiEcrii 
inir.ilru yeulSJnjIM 

yakilrcliwa him I i.^l.inii-iil.- 
Vekarc. 40 MiriUrd iyl Inowanlkwe 

ii in lil ii i ku r.i Kei iiikii. Sangano raitevedzera mirairo yeutsanana yakanyorwa 
muTestamende Yekare . . . Mirairo iyi inowanikwa mubhuku ra Revitiko." 
-George Rosen, M.D., History of Public Health, pp. 63 
-65. VI 

o 

N 
O 
c/s 
Zvinosiririsa sei kuti vanhu vanosvika 60 000 000 vakafa 
asi mirairo yomuBhaibheri yokuuraya zvirwere yaivapo 
nguva dzose! Mwari akagadzira miviri yedu. 
Anoziva kuti tingadzivirire zvirwere sei! 
Mwari akapa munhu muviri unokosha zvikuru. Mwari akatisika uyezve anoziva zvinhu zvakanakira 
miviri yedu nezvinoisimbisa kuti igare ichishanda 
zvakanaka. CI 

CI 

a 

el 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 
Umwe murume wechidiki akatenga mota itsva nemari 
yaakachengeta kwemakore akawanda. 

Murume uyu akapiwa bhuku rinotaura nenzira 
yokuchengetedza mota yake itsva kuti igare ichishanda 
zvakanakisa kwemakore akawanda. Yaive mota yakanaka kwazvo, zvokuti waifunga kuti 

muridzi wayo akaverenga chibhuku chese 

chemabatirwo ayo. 

Asi haana kuchiverenga. 

lye aingofunga nekumhanya kwaaita chete. 

Aifarira kuimhanyisa nokuona kuti inotora nguva 

yakadi kuti imire. 

Aifarira kunzwa mataya emoto yake achichema. 

Aive asingatarisi mafuta anodikanwa munzvimbo 

dzakasiana dzemoto yake, aisa tarisa mvura zvakare 

nemweya wemataya. 

Izvi aiti zvinomutorera nguva yake. 

Aifarira kungofamba nemota yake achienda kunzvimbo 

dzaanoda nokuti aonekwe nevanhu achifamba nemota 

yake yakanaka. 

Ungafungidzire hako kuti nyaya iyi yakapera sei. 
Hongo, mota haina kugara kwenguva refu isina kufa. 
Ndizvo here zvatinoita nemuviri wedu? 
Ichokwadi kuti tinoda kutevera mirairo Yake! Rwendo rumwechete kuchipatara runokwanisa 
kuparadza mari yako yese yawakachengeta muhupenyu. 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE Ngatiendei kumunda we Edeni, apo pakasikwa nyika, 

titarise kuti Mwari aiti chii kuna Adamu na Eva 

maerana nezvinhu zvinopa kugarisikana kwemuviri 

kana utano hwakanaka. 

Chivi chisati chapinda, Mwari akapa Adamu na Eva 

kudya kunosimbisa muviri kuchivapa utano 

hwakanaka. 

(Chiverengo: Genesi 1:29) 

Mwari akati: Tarirai, ndakakupai miriwo yose inobereka 

mbewu, iri panyika yose, nemiti yose inemichero yemiti inobereka mbewu, kuti 
zvive zvokudya zvenyu. 
Genesi 1:29. Nerurimi rwanhasi tingati vakapiwa mapfunde, 
michero inodyiwa nenzungu. 

VI 

CI 

N 
O 
c/s 
ffl Uku kwaive kuri kudya kwavo. 
Mwari akavapa muti wehupenyu (Tree of Life) uyo 
waichengetedza muviri wavo kuti usachembera. 
Pakatadza Adamu na Eva, akavabvisa pedyo nemuti uyu 
(Tree of life) akazovapa miriwo yokudya. 

(Chiverengo: Genesi 3:18) 

...Iwe uchadya miriwo yomusango. 

Genesi 3:18. 

Izvi, kudya kwemiti, nzungu nemapfunde,ndozvakava 

kudya kwemunhu kusvika nguva yaNoa yemurove. 

Zvaive zvakakwana here? Hongu! 

Vanhu vaidya kudya kwakasikwa naMwari vaigara 

makore akawanda. CI 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 


(Chiverengo: Genesi 5:27) 

Mazuva ose aMetusara akanga ari makore anamazana 

mapfumbamwe namakumi matanhatu 

namapfumbamwe, akazofa. 

Genesi 5:27. 

Murove wapera, makore ehupenyu wevanhu akadzika. 

Mwanakomana wa Noa ainzi Shem akagara makore 600; 

muzukuru wake akagara makore 239; anotevera akagara 

makore 175. 

Panguva yamambo Davida, makore emunhu akadzika 

kusvika ku 70! 

Zvinhu zvisingashamisi here hamadzangu? 

Michero nezvimwe zvese zvinomera zvakava zvishoma 

pakapera murove. Kudya kwaNoa nemhuri yake 

kwakapera nokuti vaive vagara kupfura gore varimu 

areka. 

Mwari ndipo paakabvumira Noa nemhuri yake kuti 

vadye nyama. 

Hausi muchero wese waidyiwa uye haisi mhuka yese 

yaidyiwa. 

Mwari akapa mirairo inoratidza kudya kwakafanira 

munhu. 

Musiyaniso wakaitwa pakati pemhuka "dzakachena" 
nemhuka "dzakasviba". 

Mwari akaraira Noa kuti ndedzipi mhuka dzaaifanira 
kupinza muareka uye dzingani nedzingani: 

(Chiverengo: Genesi 7:2) 

Pamhuka dzose dzakanaka utore nomwe-nomwe, 

mukono nehadzi yayo; napamhuka dzose dzisakanaka utore mbiri-mbiri, 
mukono nehadzi yayo. 
Genesi 7:2. 10 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 

>\^ *j* u , Zviripachena kuti Noa aiziva kuti mhuka dzainzi 
dzakachena nedzakasviba kunaMwari ndedzakaitasei. Nguva yapfura, apo Mwari paakatungamirira malsraeri 
kubuda muEgipita, akavapa mirairo yokudzivirira 
zvirwere neyokugara nguva yareba. 
Mwari akazvibudisa pachena kuti mhuka dzakachena 
nemhuka dzakasviba ndedzakaita sei uye ndedzipi: 

(Chiverengo: Deuteronomio 14:6) 

Mhuka ipi neipi inamahwanda akaparadzana, inetsoka 

dzakap aradzana, inodzeva, ndidzo dzamungadya. 

Deuteronomio 14:6. 

Tarira mirairo irinyore kurangarira: zvinhu zviviri chete: 

1). Tsoka dzakapatsanuka 2). Dzinodzeva (chews the 

cud). 

(Video: 14 sec) Dzimwe mhuka dzakanaka 
dzakanyorwa mumavhesi 4 na 6 ndeidzi: 
mombe, hwai, mhembwe, mbudzi, 
mhara, nhoro, nondo, nyati. 

(Video: 10 sec) Mhuka dzakasviba muvhesi 8 na 9 

dzinosanganisira kamera, tsuro, nguruve nembira. 

Rangarira mirairo iya miviri yatadzidza? 

Kana mhuka inetsoka dzakapatsanuka uye ichidzeva, 

inodyiwa. 

Zvakakosha kurangarira kuti kunedzimwe mhuka 

dzinodzeva asi tsoka dzisina kupatsanuka. 

Tsoka dzenguruve dzakapatsanuka asi haidzevi. Izvi 
zvinoreva kuti yakasviba. Bhaibheri rinotaura zvikuru 
nenguruve: VI 

o 

N 
O 
c/s CI 

CI 

a 

a 11 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE Ncnguruvi', 
npkuil incisokn 
d 73^37^1 ra- 
il,', mi. i, =i-si lijt 
i!vl-\ i; lJic-Jmilji j 
kin .1 i hiiihii 

Chislha-kajHtka 

!.■-■■ I! '.i: ' 70 mi I. .ii K ,i 

liyanwi yaxvo^ 
fczma kubala 
Ev [lu ii ha 

fattJra kova 71 

(Chiverengo: Revitiko 11:7,8) 

Nenguruve, nokuti inetsoka dzakaparadzana, asi 

haidzeyi; inofanira kuva chinhu chisina-kunaka 

kwamuri. Regai kudya nyama yazvo, kana kubata zvitunha 

zvazvo; zvinofanira kuva zvisinakunaka kwamuri. 

Revitiko 11:7,8. 

Mhuka dzakawanda dzinonzi naMwari dzakasviba, 

imhuka dzinodya zvinhu zvese kusanganisa 

nezvinorashwa. 

Mwari haana kuviga zvinhu zvakanaka paakaraira izvi. 

Anoziva mhuka dzachena nemhuka dzinokwanisa 

kukonzera zvirwere. 

(Chiverengo: Mapisarema 84:11) 

...Hapanechinhu chakanaka chaanganyima vanofamba 

nokururama. 

Mapisarema 84:11. 

Nguruve inodya zvinhu zvese. Kudya kwayo 
kunosanganisira tsvina, kunoshandurwa nenguva 
shoma shoma kuti kuve muviri wayo. 
Asi kudya kwemombe kunotora nguva refu kuti 
kupinde muropa kuvake muviri wemombe. Kunotora 
mazuva maviri. Kudya uku kunosukwa mudumbu 
mayo kuitira kuti zvinhu zvese zvakasviba zvisapinde 
muropa. 

Nyama yenguruve ineutachiwana unonzi "Trichina 
larvae." Kana munhu akadya nyama yenguruve 
inoutachiwana uhwu zvinopinda, hutachiwana 
hunopinda mudumbu hugozvarana kuitira kuti 
hugowanda. 

Utachiwana uhwu hunozopedzisira hwapinda muropa 
hotakurwa kumuviri wese. Chirwere che "Trichinosis" 
chirwere chinotyisa zvikuru kunyanya hutachiwana 
uhwu hukaramba uchiwandisa miviri wese. 12 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 


Zvidhumbu zvevanhu vaigara kuEgipita panguva 

yaMoses zvakaratidza zvinehutachiwana hunokonzera 

chirwere che "Trichinosis"! 

Mwari anoziva zvirinani - Rega zvinhu zvakasviba! 

Mwari akapa zvakare mirairo yokusarudza hove 

dzinodyiwa: 

(Chiverengo: Deuteronomio 14:9,10) 

Ndizvo zvamungadya kunezvose zviri mumvura: Zvose 

zvinezvimbi namakwande mungazvidya. Asi zvose zvisinazvimbi namakwande, musazvidya 
izvo, hazvinakunaka kwamuri. 
Deuteronomio 14:9,10. Izvi zviripachena, panemirairo miviri zvakare irinyore 
kurangarira yatingashandise: 1) Zvinezvimbi. 2) Zvinamakwande. 

Ungafunga kudya kwaunoziva kunodyiwa nevanhu 
vakawanda kwemugungwa kana mumvura kusina 
zvimbi kana makwande? Dr. Bruce Hallsted ve Loma Linda University 
vakatumwa nehurumende kuti vawongorore hove 
dzingadyiwe nevanhu nehove dzisinakufanira kudyiwa 
nevanhu dzinouraya. VI 

o 

N 

O 
c/s 
ffl CI 

CI 

a 13 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 
fElltiHRMIHF 


914 


■ 


Ndizvb 


Us. 


li 


mtirnMifti: 


At 


^^» 
bl 

c I ■ - 


^r —•'J 


nuingazvidya 
Wese munhu anogara mazuva nemazuva arimu areka 
mugungwa akashaya kudya kana hake anoshaya 
chekudya asi aripedyo nepanoredzwa hove anofanira 
kuti azvizive kuti hove dzinouraya ndedzipi uye 
dzavangadye kuti vararame ndedzipi. 

Basa rake rapera, Dr Hallsted vakabuda nemirairo 
inofanana seya Mwari, yakapiwa malsraeri makore 3500 
akabvura: 

(Chiverengo: Deuteronomio 14:9) 

Ndizvo zvamungadya kunezvose zviri mumvura: Zvose 

zvinezvimbi namakwande mungazvidya. "Ko idzo shiri," ungangobvunza. 
Bhaibheri rinopa murairo uyu wakakosha zvikuru: (Chiverengo: Deuteronomio 14:11,12) 
Mungadya shiri dzose dzakanaka. Asi dzamusingafaniri kudya nde idzi. 
vesi 11,12. (Video: 14 sec) 

Mwari anodzireva: Gora guru, Nyamudzura, Gunguvo, 
Gondo, Ruvangu, Njerere, Zizi, Kanyurura-hove, 
Jichidza, Chiremwaremwa 

(Chiverengo: Deuteronomio 14:19) 

Zvose zvinamapapiro zvinokambaira hazvinakunaka 

kwamuri; hazvif aniri kudyiwa. 

Vesi 19. 14 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE rmiriiro 

usingaperi 

kusvlkira 

' |i.m ■■■' ini!i,i 

d/enyu dzosc, (Chiverengo: Revitiko 3:17) 

Ngawuve murairo usingaperi kusvikira kumarudzi 

enyu ose padzimba dzenyu dzose, 
kuti murege kudya mafuta neropa. 
Revitiko 3:17. Vechi Juda vanotevedzera mirairo iyi nanhasi. 
Kana vakauraya mhuka, vanoirembedza kuitira kuti 
ropa ribude rose. 

Mhuka yacho inozochekiwa, yokandirwa mumvura 
inemunyu, kuitira kuti ropa rese ribude. 

Mafuta anobisiwa ese uye hadyiwi. 
Kwemakore akawanda, vanhu vaif ungira kuti murairo 
wokusadya mafuta neropa waingova murairo 
wakangopiwa naMwari wokuita zvinhu. Asi vanowongorora vanasi vobvumirana nezvakaraira 
Mwari. Takuziva kuti ropa rinotakura zvinhu zvakasviba, 
utachiwana nezvimwe zvakadaro. 
Zvirwere zvakawanda zvinowanikwa nemhaka yokuti 
zvinopfura muropa. 

Tinoziva zvakare kuti mafuta ezvigadzirwa zvemukaka 

nenyama anokonzera zvirwere zvemoyo netsinga 

dzeropa. 

Kurwara kwakawanda kunokwanisa kudzivirirwa dai 

vanhu vai vimba kuna Mwari kusarudza kudya 

kwakafanira! VI 

o 

N 
O 
c/s CI 

CI 

a 

a 15 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 
alii 

mil 

wd! dcrii, kuti 

wuchttngcfii. 101 102 
103 Shandisa muviri wako kana uchida kugarisikana kana 
utano hwakanaka. Bhaibheri rinoti Mwari akapa 
Adama na Eva basa rokuita - rokushandisa muviri: (Chiverengo: Genesi 2:15) 

Jesu Mwari akatora munhu, akamuisa mumunda 
weEdeni, kuti awurime nokuwuchengeta. 
Genesi 2:15. Kushandisa muviri kana kumbotambatamba 
kunodzivirira zvirwere zvakawanda! Muviri 
usingashande unoramba uchipera simba nezvishoma 
nezvishoma. Kushandisa muviri kunokonzera kuti nyama 
dzinofambisa muviri dzishande nyore, uye kuti tsinga 
dzeropa dzisimbe. Mapapu anokoka nokubisa mweya zviri nyore. Moyo unoshanda zvinesimba, uchifambisa ropa 
rakawanda pachinguva chimwe. Mweya wafemwa 
unoendesewa mukati kuti muviri ugare zvakanaka. 
Mumashure mekutadza kwa Adamu na Eva, Mwari 
akawedzera basa rinoda masimba akawanda. 

(Chiverengo: Genesi 3:19) 

Mwari akati: 

"Uchadya zvokudya zvako neziya rechiso chako 

kusvikira uchidzokera kuvu..." 

Genesi 3:19. 

Akati zvakare ivhu richatukwa, uyezve pachava 

neminzva nezvinobaya, akati zvakare "Uchadya kubva 

mukushanda kukuru muhupenyu wako wese." 

Vesi 17, 18. 16 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 


' 


104 


fllHSBBI 7B:H ' 


i\ I 


mm unJiti in, j 


< n 


dk<> IJ-ifi'. 


• 105 Mwari aiziva kuti munhu anofanira kushandisa muviri 
wake kuti asapinde mudambudziko. 
Umwe akati, "Nzvimbo inoshanda Satani, inzvimbo 
inomunhu asina chokuita." (Chiverengo: Eksodo 20:9) 

Ubate mazuva matanhatu, uite mabasa ako ose. 

Eksodo 20:9. 

Kana munhu wese akashanda kwemazuva 6 paviki, 

anonzwa akaneta kuti aite bongozozo! 'Vuvlri y&flu 
ITemhvrl r.l Mvvryii 
Mutsvmt-. 106 
107 mukati menyu, 

haMwarff 
It.iiiitm YVIiyil. 
110 Miviri yedu iTemberi yeMweya Mutsvene. 
Kuchengetedza miviri yedu kunonzwisisika kana 
tichiziva kuti zvakakosha sei kunaMwari. (Chiverengo: 1 VaKorinte 6:19,20) 

Hamuzivi here kuti muviri wenyu itembere yoMweya 

Mutsvene, uri mukati menyu, wamakapiwa naMwari? Hamuzi venyu. Nokuti makatengwa nomutengo; naizvozvo kudzai 
Mwari mumuviri wenyu. 
1 VaKorinte 6:19,20. Munhu inhumbi yaMwari nokuti akatisika 

akati sunungura. 

Mwari akatitenga neropa rinokosha rajesu pa Calvary. 

Nemhaka yekuti mhunu akaponeswa nemubairo 

mukuru chaizvo wamambo vedu Jesu, anofanira 

kuparukudzo rose kuna Mwari pazvinhu zvese 

zvaanoita. VI 

o 

N 

O 
c/s 
ffl CI 

CI 

a 

a 17 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE kana imstlit 
kjti.i niuihl 
k-un»N mudtji 
i hiiihn el 1 1 1 1> 

in'! hipi. n,ii 
zvo&e kutl | 

mu h ii i ;ik rid tea ^ 1J 111 

1 


,i.m 1 1 ii L.tauj 
K.in i nmiihii 
achisvlbiu 
tembere 
yaMwaof, 
Mwari mli.iruu- 


■ l»^ — ' 


paradzavo: 


iir-" 
j 112 noku 
IcmlKir 
yaMwaiB 
Itsvene, 
in 1 ■ 'ii * iyo. 
114 |hiiiiii ii S:H ,i 
karw intwvh.i, 

k.tlLH JlllPfUltliV.I 

kana \^inosEnira 
lima, ... 

rii.r, yoteushir 
tivvnMwiri. 
115 
(Chiverengo: 1 VaKorinte 10:31) 

Naizvozvo, kana muchidya, kana muchinwa, kana 

muchiita chinhu chipi nechipi, itai zvose kuti Mwari 

akudzwe. 

1 VaKorinte 10:31. 

Munhu wese anoda Mwari anongwarira kusaita zvinhu 

zvinouraya kana kusvibisa muviri wake. 

(Chiverengo: 1 VaKorinte 3:17) 

Kana munhu achisvibisa tembere yaMwari, Mwari 

uchamuparadza vo; nokuti tembere yaMwari itsvene, ndimi iyo. 

1 VaKorinte 3:17. 

Kuda uri kubvunza kuti munhu anosvibisa sei muviri 

wake. 

Pauro anotiverengera zvinhu zvatinof anira kusaita: 

(Chiverengo: 1 VaKorinte 6:9,10) 
...Musarashika; nokuti mhombwe, kana vanonamata 
zvifananidzo, kana vanofeva, kana vakapata, kana 
varume vanoita zvakaipa navamwe varume, 

kana mbavha, kana vanoruchiva, kana vanosinwa 

doro,...havangagari nhaka yowushe hwaMwari. 

1 VaKorinte 6:9,10. 

Bhaibheri rinotaura hupombwe nokuwunzenza 

sezvinhu zvinosvibisa muviri. 

Rinotaura zvakare nokudhakwa. 

(Chiverengo: Izaga 20:1) 

Waini mudadi, doro mupopoti; Aninani unobatwa 

nazvo, haana-kuchenjera. 

Zvirevo 20:1. (Chiverengo: Zvirevo 23:31-33) 

Usatarira waini kana yakatsvuka, kana ichivaima 

mumukombe, kana ichitapira pakunwiwa. 117 18 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 
mi>}Miwil>u Pakupedzisira inoruma senyoka, Inobaya semvumbi. Meso ako achawona zvisingazikwanwi, moyo wako 
uchabudisa zvisakarurama. 
Zvirevo 23:31-33. 119 
123 
Kunwa doro ndezvimwe zvirikunetsa chaizvo munyika. 
Tsaona dzakawanda dzinokonzerwa nokudakwa. Muvanhu vanourayiwa nevano uraya vamwe, 
kudhakwa kunowanikwa nguva dzakawanda kuri 
chikonzero. Doro rinouraya masimba emuviri okushandisa ma 
"Vitamins." Shuga irimudoro (nemuzvimwiwa 
zvinotapira) inouraya masimba omuviri anodzivirira 
zvirwere. Vanofarira doro vanopfupikisa hupenyu hwavo 
nemakore 12, nokuti doro rinouraya chiropa. 
Pavanhu gumi vanonwa doro kekutanga, umwe chete 
wavo anoguma avachidakwa chinotyisa zvikuru. 

Zvakawongororwa kuti panguva inopinda doro muropa, 
nyama dzepfungwa dzinokuvadzwa, uyezve nokuti 
vanababa nana mai vanonwa vanowanzozvara vana vanzvirema 
kupinda avo vasinganwi. 

Asi kumuKristu, kushandisa zvimwiwa zvedoro 
kunowunza mibairo mikuru isinakufanira. VI 

o 

N 

O 

W CI 
0/3 

a 

a 125 19 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 
129 
131 r*\ 
MaKristu anofanirwa kunyatsoshandisa pfungwa dzavo 
kuitira kutivatizire zviedzo zva Satani. 
MaKristu hafaniri kubvuma kuti pfungwa dzavo 
dzipesanisiwe. Dzinofanirwa kugara dzichiziva 
zvakanaka nezvakaipa! 

Jesu akaramba kumwa zvinodhaka zvaakapiwa 
nemawuto pamuchinjiko, nyangwe zvazvo 
zvaizvopedza kurwadza. Jesu akarwadziwa zvikurusa, asi haana 
kumbogamuchira chinhu chinodakisa pfungwa dzake 
kusvikira apo paakafa. Mararamiro evanhu akawanda anokuvadza muviri. 
Vanoputa fodya vanozviisa muchinzvimbo 
chokuurayiwa nechirwere che "Cancer." chakapetwa ka 
1000 mavari kupfura avo vasingapute fodya. 
Vanoputa fodya vanobatiwa nechirwere zvakare 
chemoyo chakapetwa mavari ka 103 kuti vafe kana 
tichienzanisa neavo vasngaputi. 

Chirwere che "Emphysema" chinouraya vanhu 
vanosvika 55 000 pagore! 

Mushonga unonzi "nicotine" unowanikwa mufodya 
unokonzera kuti tsinga dzeropa dzisvave. 

Kana tsinga dzikasvava uye kanamafuta akazara 
mukati, zvinokonzera kuti ropa richirega kufamba 
richienda mumoyo nedzimwe nzvimbo dzomuviri. 
Kana ropa ramira, kuwoma kwaro kunokonzera 
zvidaidzwa nechirungu kunzi "heart attack" kana 
"stroke." 

Munhu anoputa fodya anokurumidza kuchembera 
pfungwa dzake nokuti mupfungwa munenge musisina 
mweya wakakwana. 132 20 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 
135 **? 136 
137 
Vanhukadzi vanoputa vainenhumbu vanokuvadza 
tsinga dzeropa dzomwana wavo. 
Kuputa fodya kunokonzera zvakare kuti vana mai 
vazvare mwana akafa nguva dzakawanda. 

Kuputa fodya kwakakonzera kufa kwevanhu 500 000 
mugore rapfura munyika yeku America. (Chiverengo: Eksodo 20:13) 

Usawuraya. 

Eksodo 20:13. 

Vanhu vangani varikuzviuraya nezvinhu zvavanodya, 

zvavanomwa nekuputa fodya? 

Umwe akati zvinhu zvakajairika zvekuzviuraya 
mapanga, zvipunu kana mafoku. 
Asi ngatimbofungai izvi zvatinogara takanwa 
mumakapu edu! 

Caffeine, inowanikwa muzvimwiwa zveKofi (coffee), 
inoverengerwa nemabhuku akawanda sechinhu 
chinokanganisa zvakare chichiwuraya muviri. 
Harold Shryock, M.D., You and Your Health, vol. 1, p. 
413. Tii nezvimwiwa zvekokakora zvine mushonga 
unokuvadza unonzi " Caffeine." 

Zvimwiwa izvi zvakawongororwa kuti zvinokonzera 
zvirwere zvemoyo, zvirwere zvemutsipa wepfungwa, 
nezvirwere zve "Cancer." 

Kana munhu waunoziva airamba achimhanya achienda 
kwakavanzika achinozviisa mushonga we "caffeine" 
nejekiseni mumuviri make, waimudana uchiti 
ototongwa nemushonga wake uyu unokuvadza. 
Vangani iye nhasi varikuita zvakangof anana vachinwa 
vana kofi nezvimwiwa zvinosanganisira makokakora. VI 

o 

N 

O 

W a 139 21 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 
baDahmum kuti pasv nc- 
LVAftj uV^tk^wiinclr L "~ 

I h'/u> mm 1? unt 142 hnorcnm rokufcuiibisd 

i ipfi.i tin tisiii;;,! iii/i ilvia. 143 Ci I tttf 144 
145 ^^l^H Kuzvidzora kwechokwadi kunoreva kurega kushandisa 
nyango chii zvacho chinokuvadza zvakare kushandisa 
nenzira yakanaka izvowo zvakanaka. Vanhu vakawanda vanonwa zvinopf ura muero 
wezvinhu izvo zvakanaka! 
Izvi zvinokonzera rimwe dambudziko reutano 
wevanhu, munzvimbo dzakawanda munyika. 

"Umwe akati kudya mafuta kunokonzera kuti pave 
netsinga dzakawanda dzitswa. Uyezve moyo unopiwa 
basa rakawanda rokufambisa ropa mutsinga idzi. Moyo unozopiwa basa rinorema rokufambisa ropa 

mutsinga idzi dzitswa. 

—Harold Shryock, M.D., You and your Health, vol. 1, p. 

395. Moyo, chiropa nemapapu evanhu vane muviri 
unemafuta akawanda anozopera simba nokushandisa 
chaizvo. Vanhu vakadai vanorwara zvirwere 16 
zvisingawanikwi muvanhu vanemuviri mutete. 

Mwari anoda kuti tichengete miviri yedu, kuti tigova 

nehupenyu unemufaro. 

Mwari anoda kuti tive vanhu vanovimbika, vakarurama, 

vanozvidzora, vanofara. 

Mwari anoda kuti tive nehupenyu wakazara. 

Tikateerera mirairi Yake, tichava nehupenyu hurefu, 

tineutano hwakanaka. 

Kuzorora nokuzorodza pfungwa. 

Jesu ayiwana nguva yokuzorora nokuzorodza pfungwa. 

Apedza zuva anevanhu, akati iye kuvateveri vake, 22 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 

Mbii mi tai i 
] 


..»Vi Li 1 ! di irni 
riiui'i aioga 


4H 


1 


kiin/i, inilxi 


.spa 


- 


imiillje. 


-\ 


•„ 


muzorore 


'£ 


■ . 


£* ishoma . . . 
• 147 
148 
149 
150 
151 
(Chiverengo: Marko 6:31) 

...Wuyai imi muri moga kunzvimbo murenje, muzorore 

zvishoma... 

Marko 6:31. 

Jesu anoda kuti tishande, uye tive nenguva yatinowana 

zororo yakakwana. 

Ndichochikonzera Mwari akatipa Sabata. 
Mwari anozviziva kuti tinofanirwa kukanganwa 
madambudziko edu nebasa redu, tiswere tiinaye. Haungakwanisi kuenda kunyanza, asi naiyo inzvimbo 
yakanka yokuzorora pane dzimwe nguva. 
Ungade kuenda mumakomo ane miti yakareba kana 
pedyo nerwizi runonyararisa moyo wako. 

Ungaende kwaunoda, asi chinodikanwa kubva 
munzvimbo dzine mheremhere. 
Zvakakosha kuti uzorodze pfungwa dzako! 152 Ichokwadi, Mwari anoda kuti ufare pasi pano, 
nokugadzirira kugara munyika istva, umo musina 
zvirwere. "Izvi zvinofadza kwandiri," ungataure. "Ndinoda 
kugara munyika itsva, asi pane dzimwe tsika 
dzandingakwanisi kuregera." 
Kunenhau dzinofadza nhasi. 
Mwari anoda kukubetsera zvikuru. VI 

o 

N 

O 

W CI 

CI 

a 23 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE . , n hunzt 1 

I ■- .m:;i: 
hi! Tl HIJMHU 
kiiilii e. Iiiiihii 
(Chiverengo: Johane 15:5) 
...Kunze kwangu hamugoni kuita chinhu. 
Johane 15:5. 

Nesimba redu, hatikwanise kuregera tsika dzedu 
i53 dzakaipa. 

Muponesi wedu aripo munzvimbo iyi. Anoda 
kutibetsera zvikuru! 
Pauro aiziva zvakavanzika. (Chiverengo: VaFiripi 4:13) 

Ndingaita zvose kuburikidza naKristu unondipa simba. 

VaFiripi 4:13. Umwe mukadzi akauya kumisangano inofanana se iyi. 
Muparidzi akamushanyira, akamutairira 
nezvokudzokera mumhuri yaMwari. 
Akapindura achiti "Ndinoda kudzokera, asi 
155 handikwanise. Ndino puta fodya." 

Akamudana nezita rake, akamubvunza achiti, 

"Unotenda here kuti Jesu anoda kuti ukurire tsika iyi?" 

"hongu, ndinotenda, asi handikwanise. Handina 

simba." 

Muparidzi akati, "Ndingakuverengera here 

zvakanyorwa mubhaibheri?" 

Akavura bhaibheri rake muna 1 Johane 5:14, akaverenga 

kuti, "Unoona, tikakumbira kwaari anotinzwa." 

"Mary, unotenda here kuti ungaregere kuputa?" 

Akabvunza muparidzi . 

"Kwete." Mary akapindura. 

"Zvakanaka," akataura muparidzi, "Nokuti Bhaibheri 

rinoti iro 'kutenda kwatinako maari/ Saka kutenda uku 

kuripi?" 

"Maari" akapindura Mary. 24 15 - KUDZOSERA NGUVA SHURE 
156 
157 Akaverenga zvakare muparidzi, achiwedzera achiti, 
"Kana tikakumbira chinhu kwaari, kusara kwekuputa , 
anotinzwa." 

Akazobvunza kuti, "Ndingazvinyora here izvi 
mubhaibheri rako?" 

"Kwete." Mary akapindura, "Handidi kushandura 
Bhaibheri." 

Muparidzi akazoti kuna Mary, "Kuda kwaMwari 
ndekwekuti iwe urege fodya here?" 
"Hongu, kuda kwaMwari," Mary akapindura. 
"Saka chikumbira Kristu nokutenda, kuti akupe simba 
raakavimbisa?" 

"Hongu" Mary akapindura, "Ndinozvikwanisa." |_^ 
"Ndine mubvunzo wekugumisira muparidzi," Ul 
"Uchagamuchira rini simba iri rokuregera kuputa i 
fodya? Vhiki inotevera, kana mwedzi unotevera? p* 
Uchagamuchira rini simba iri?" ^ 
Muparidzi akavura Bhaibheri rake kuna Johane 1:12, O 
akaverenga kuti, N 
"Vakamugamuchira vakapiwa simba rokuva vana q/j 
vaMwari. Kugamuchira Jesu kugamuchira simba, " W 
akaenda mberi muparidzi uyu achiti, ^ 
"Manheru ano, taona kuti unotenda muna Jesu. Taona 
kuti zvese zvatinokumbira, tinopiwa nekuda kwake. 
Tinoziva kuti kuda kwake kuti urege kuputa. Taona ^ 
zvakare kuti kana uchimugamuchira, unopiwa simba." ^ 
> 

Nesimba rake, unokwanisa kuva nehupenyu ^ 

hwakazara, unemuf aro neutano hwakanaka zvakare 3 

hozogamuchira hupenyu husingaperi munyika itsva. n^ 

Tambanudza ruoko rwako kuna Jesu - Akatambanudza W 
gwake kwauru! 


25 16 - KUTANGA PATSVA Ungatanga Patsva (Video: 10 sec) Mugore ra March 1992, muparidzi 
wevhangeri wechiKristu akabata misangano 
yemharidzo kunzvimbo yekuMoscow. Apedza imwe 
mharidzo yake, akaenda kunozvigarira muhofisi yake, 
apo musuwo pawakavhurwa nekukasika. 
Makabva mapinda murume wechidiki aiva akasimba 

uye anekutarisika kwakaipa. Muparidzi akafunga kuti 

aizomurwisa achibva adzokera kumashure. 

Aimuturikira mharidzo dzake werudzi rwechi Russia 

akauya akamira pakati pavo. Pakarepo murume uyu 

akatanga kutaura nerurimi rwechiRussia. 

Muturikiri akatsanangura kuti murume uyu aiva 

wechiMoscow uye ari mhondi. 

Ayinge ambo pinda uye akabuda mujere kwemakore 

makumi maviri nemasere. 

Akatambudzwa nekushushikana pamusoro pehupenyu 

hwamangana saka aitsvaga runyararo. Muparidzi 

akamuverengera 

1 Johane 1:9: "Kana tikapupura zvivi zvedu, akavimbika 

uye akanaka anotiregerera zvivi zvedu." 

Akataurira murume uyu aive ashushikana nyaya 

yembabva yakaroverewa pamuchinjiko najesu akawana 

ruregerero. 

Akamuvimbisa kuti Jesu achiriMuponesi akangofanana 

sezvaaiva ari. Anopa ruregerero, anonunura. Anopa 

ruponeso. Tora iyenhasi izvi zvaanokupa, iva nemufaro! 

rumbidza Mwari nazvo! 

Nekuchema murume uyu akapfugama akagamuchira 

Jesu samuponesi wake. 

Kwapera gore, muparidzi uyu akashanyira zvakare guta 

rekuMoscow. 

Paairumbidza Mwari nevamwe vatendi munerimwe 

sangano ridzva, akaona mhondi iya yaiva yatendeuka 

ichiimba nevamwe vaimbi. g 

2! 
> 

> 

H 16 - KUTANGA PATSVA 
Uso wemurume uyu aiva mhondi hwaive hwakuratidza 

runyararo rwemoyo. 

Murume aitaridza kufara zvikuru. Aive agamuchira 

Jesu. Dzidziso dzajesu dzeBhaibheri dzaive 

dzamushandura muhupenyu hwake, uye akatevera 

rubhabhatidzo rweBhaibheri. 

Rubhabhatidzo rwemuBhaibheri chiratidzo 

chehupenyu hwashandurwa nenyasha dzaMwari. 

Rubhabhatidzo runopupura kutanga kwehupenyu 

munaKristu. 

Rubhabhatidzo runoratidza hupenyu hwashanduka. 

Muenzaniso unonyatso ratidza kushandura kwajesu 

kohupenyu hwemunhu ndewa Sauro uyo akazova 

mupostori Pauro. 

Kunyangwe Sauro aiva chizvarwa chekuRoma uye 
akadzidziswa nevadzidzi vakuru vekujerusarema, 
Sauro aifarira chaizvo kutenda kwemajuda, uye 
akazikanwa semuchengeti mukuru wekutenda kwavo. 

Sauro—zita rake rakazova Pauro apo paakatendeuka— 
anotsanangura zvaaita kuti anyararidze maKristu. 
vnk. H, iir.k !■!■/-■ . 

kusviklra 

Piikkiui-L^ji, 

iidkhiMinj:,! 

vanillic 

Eiavmk.td/i 

nnkuvalui 

niutoroiigo. 
(Chiverengo: Mabasa 22:4,5) 

"Ndikatambudza...pakuvuraya, ndichisunga varume 
navakadzi nokuvaisa mutorongo." "...ndikaenda kuDamasko kuti ndiise Jerusarema avo 
vaigarako, vakasungwa, kuti varobwe." 
Mabasa 22:4,5. Apo paaiyenda kuDamascus, kubwinya kunoshamisa 
kwakatungidza kuchibva kudenga kuka mudonedzera 
pasi. 16 - KUTANGA PATSVA Ak.Hl kw.mcliir 
Vilitil .lush 

lH-i1UIHriLlJl]l)L[d/J, A (Chiverengo: Mabasa 22:7,8) 

Akanzwa shoko richiti, "...Sauro, Sauro, 

unonditambudzireiko?" "Ndikapindura, ndikati: Ndimi aniko Ishe? Akati kwandiri: Ndini Jesu weNazareta, 

waunotambudza." 

Mabasa 22:7,8. 13 „ Ndinlkiiki,, 

Ishe? Isbt- 

.' . !i •■..•! -'I M 
Villi,. !!■ in '■■ 

knlMm.iskii; 0Si inu n.nj 

bip^t lie inimif.v,a 14 
(Chiverengo: Mabasa 22:10) 

Mufarisi anorudado akabvunza Jesu kuti, 

"...Ndodiniko, Ishe? Ishe akati kwandiri: Simuka, uende 

kuDamasko; apo uchaudzwa zvose zvaunofanira kuita" 
Mabasa 22:10. Sauro akapofomadzwa nekubwinya kukuru uye 
akaperekedzwa kuimba yayive kuDamascus. CI 
H 
> 

as 

CI 

> 
> 

H 16 - KUTANGA PATSVA 
Kwemazuva matatu Sauro akava nenguva yekuf unga 

kutambura nekurwadza kwaaive akonzera kuvanhu 

vaMwari, nenguva dzaaive apomera vatendi mhosva 

mumatare. 

Pakumikira vanhu vaMwari achivashora zvenhema, 

zvaingofanana nekuti aive ashora uye akamukira 

Muponesi wenyika iye anova Jesu Kristu! 

Sauro akava nekushushikana kukuru maererano 

nezvizvi mumoyo make! 

Sauro akava nenguva yekugadzirisa nyaya yake 

naMwari. 
, . , Sduru, 

fclll|Tl*L r -[ I \\\ i!-l,l' 

itBiJcHinifwtKia. Akagara murima kwemazuva matatu, Mwari 
akazotumira muporofita wake ainzi Ananias. 
Ananias akazoti kuna Sauro, (Chiverengo: Mabasa 22:13-15) 

"...Sauro, hama, chiwona! Nenguva iyo ndikamuwona." 


19 lyt- ak,Hi: 

Mwari 

i 'if II fe.iluRlL LuLl kttdkf. Jf \yn --. ..!....i i ui .■ ii :-i 

nokutmva 
en/.wi, rinobva 
tiiutiiuruniu 

rii-ikr. 20 "lye akati: Mwari wamadziBaba edu 
wakakusanangura, kuti uzive kuda kwake, nokumuwona iye wakarurama, nokunzwa inzwi, 
rinobva mumuromo make." 
"Nokuti iwe uchava chapupu chake kuvanhu vose 

chezvawakawona nezvawakanzwa." 

Mabasa 22:13-15. 

Kuti Sauro ayende mberi nehupenyu hwake avhare 

mukova weshure, 16 - KUTANGA PATSVA 

(Chiverengo: Mabasa 22:16) 

Ananias akati kuna Sauro, "Zvino uchanonokereiko? 

Simuka, ubhabhatidzwe, usukwe zvivi zvako, udane zita rake." 
Mabasa 22:16. Iyi ndiyo nzira Sauro yaakabatanidzwa nayo naMwari 

nokusingaperi. 

Rubhabhatidzo rwakava musuwo kuhupenyu hutsva 

hwaSauro. 

Sauro aitsvaga kuchenurwa pazvinhu zvakaipa zvaaive 

aita achiti arikuitira sangano. 

Aitsvaga kuchenurwa. Ayiziva kuti aitsvaga nyasha 

dzinoshamisa dzaMwari neruregerero rwake. 

Apo paakabhabhatidzwa akaziva kuti Mwari aive 

atomuregerera zvivi zvake. 

Sauro uyo ayitambudza vanhu akazova Pauro, 

akashinga akafarira Jesu hupenyu hwake wese 

hwakatevera! 

Wakamboshuwa here kuti utange patswa muhupenyu 
hwako uye kuti zvitadzo zvako zvese zvawakaita 
zviregererwe kana kuti zvichenurwe? (Video: 8 sec) Mwari aiziva kuti tose tinotsvaka 
kutangapatsva, nekudaro akavamba rubhabhatidzo 
sechiratidzo chekuti tichabatanidzwa naye nenguva 
iyoyo zvichiyenderera mberi: Mavambo matsva, 
hupenyu hutsva muna Jesu. Ndechipi chimwe 
chingaratidza kufa muchivi nekuvamba hupenyu 
hutsva panokubhabhatidzva nekunyudzwa— 
kunyudzwa pasi pemvura? d 

H 
> 

CI 
> 

> 

H 16 - KUTANGA PATSVA ',.i|p.| l"i ill, nil 
... Ndiiil 
rliJiili)[.iri!l.i 

kllllllilhlulilll'H' 

tusml... Kubhabhatidza chaiko chaiko kwechiKristu 

kwakavamba najohane Mubhabhatidzi, muporofita uyo 

akawonekwa murenje yeku Judea achiparidza nesimba 

kuti vanhu vatendeuke. 

Nzira dzese dzainanga kurwizi rwejordan dzaive 

dzakawanda nevanhu vayienda kunomuteerera 

achiparidza. 

(Chiverengo: Mateo 3:5,6) 

Bhaibheri rinoti, "Zvino vejerusarema nejudea rose 

vakabudira kwaari, nenyika yose yapajoridani; vakabhabhatidzwa naye murwizi rwajoridani 
vachizvirewurura zvivi zvavo." 
Mateo 3:5,6. Apo achioneka amai vake nebasa rake rekuveza, Jesu 

akananga kurwizi Jordan. 

Apo Johane paakaona Jesu, akamuziva ndobva amira 

kuparidza. 

(Chiverengo: Johane 1:29) 

Achinongedza Jesu, Johane akati, "...Tarirai, Gwaiyana 

raMwari, rinobvisa zvivi zvenyika." 

Johane 1:29. 

Johane akaziva Gwayana rechokwadi uyo raizofira zvivi 
zvevanhu vayizogamuchira kuzvipira kwake . 
Apo Jesu paakakumbira kubhabhatidzwa, Johane 
akambozeza zvishoma. (Chiverengo: Mateo 3:14) 

Akati, "...Ndini ndinofanira kubhabhatidzwa nemi..." 

Mateo 3:14. 35 16 - KUTANGA PATSVA i JlSLF 
-w H 
tiiiku/vifiu, 
pcKiiD 


A-It^ 


saizvazvb 


.W^' i 


.■ ■•< .1 ■■..!;. iiiii ■■ 1 


r-^J!ri^m 


k U U 


[Lzadztslsc 


r^<3r- H 


kunirnina ., , 1 


*• * *% 
v '. 36 

(Chiverengo: Mateo 3:15) 

Asi Jesu akati, "...Chirega hako zvino, nokuti saizvozvo 
zvakafanira kuti tizadzisise kururama..." Vhesi 15. 
Johane akaona kuti Jesu aive asina hupenyu hunezvivi. 
Uye Jesu aisatsvaka kuratidza kubvuma sezvaiita vanhu 
maererano nekumuka kwake! 

Jesu akakumbira kuti abhabhatidzwe nekuti aida 
kuzvifananidza nemunhu. 

Aida kusiya muenzaniso wakaperera kuti titevere. 
Naizvozvo Johane akanyudza Jesu murwizi rwejordan, 
nekuti vara rinoti kubhabhatidza rinoreva izvozvo: 

(Chiverengo: Mateo 3:16, 17) 

Bhaibheri rinoti, "Jesu, wakati abhabhatidzwa, 

pakarepo akabuda mumvura; zvino, tarira, denga 

rakamuzarurirwa, 

akawona Mweya waMwari achiburuka senjiva, akauya 
pamusoro pake." 
Mateo 3:16. "Zvino tarira, inzwi rakabva kudenga, richiti: Uyu 

ndiye Mwanakomana wangu unodikanwa, 

wandinofarira!" 

Mateo 3:16,17) 

Mwari akashandisa njiva kutumira rudo nemanzwi 

ekusimbisa Jesu, asi akaita zvimwe. 

Apo Jesu paakabuda pasi pemvura akamira nembatya 

dzaidonha mvura parwizi rwejordan, Mwari 

akadanidzira kuti Mwanakomana wake,ndiye uyo 

akazodzwa. 

Kubhabhatidzwa kwaKristu kwakaratidza kuvamba 

kwebasa rake muvanhu, nekuti Petro akati, CI 
H 
> 

CI 
> 

id 
> 

H 0»mm ii 3i [l l sil wi'iku 


\,i/aruta 
noMwcya 


Mtitsveno 

iiL^linbiu; 

• (Chiverengo: Mabasa 10:38) 

"...Mwari wakazodza Jesu weku Nazareta noMweya 

Mutsvene nesimba; 42 16 - KUTANGA PATSVA gtflltll II 31 1 


, 
nokuli NUvart 
* 


WuJVii J U n 1 ■ 


■ VL 


1 
> 

43 iye wai-pote-nyika, achiita zvakanaka, achiporesa vose 

vakamanikidzwa na Dhiabhorosi; nokuti Mwari waiva 

naye." 

Mabasa 10:38. 

Jesu pachake haana kubhabhatidza, asi Bhaibheri rinoti 

vadzidzi vake vakabhabhatidza: .iknl)li.thhuiiil/iil 

V.lll/ill/i VlLilM.LTII 
kllllJUIIM 1l)H,ltfL'. 
(Chiverengo: Johane 4:1,2) 

"Zvino Ishe wakati aziva kuti vaFarise vakanga vanzwa 
kuti Jesu aive akubhabhatidza vadzidzi vakawanda 
kupfuura Johane, 

(kunyange Jesu wakanga asingabhabhatidzi amene, asi 

vadzidzi vake)." 

Johane 4:1, 2. 

Tarisa kuraira kwekuguma kwajesu apo asati ayenda 

kudenga: Fndaf imltf"" jnmjbhjblul 
tiiu/.itn VRtiaba 
ncniMwanakail— _ 
ncroMweyp iml;- -ULrlraL, i 
ndincMiii tnazmj 

OSC kn vi lit n.i 

paJcugmtta 
kivuvylka, 46 
(Chiverengo: Mateo 28:19, 20) 
"Endai naizvozvo, mudzidzise marudzi ose, 
muvabhabhatidze muzita raBaba, neroMwanakomana, 
neroMweya Mutsvene." 

"Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurairai 
imi; tarirai, ndinemi mazuva ose, kusvikira pakuguma 
kwenyika." 
Mateo 28:19, 20. 

Kuda ungabvunze kuti vadzidzi vajesu vakasara 
vachishandisa nzira ipi yekubhabhatidza apo Jesu 
paaive ayenda kudenga. 

Nekusanyunyuta vakatevera muenzaniso wajesu, 
nekuti vaiva vadzidzisi vake. 

(Chiverengo: VaEfeso 4:5) 

Pauro, umwe wevateveri vakasimba vajesu anoti, "Ishe 
mumwe, nokutenda kumwe, norubhabhatidzo rumwe." 
VaEfeso 4:5. 16 - KUTANGA PATSVA 
lye ,ikd!i: 

SlIlll^.Hioll.L 

Seiko, Lisw 
Kutsanangura kwakajeka kwerubhabhatidzo 
pakapfuura nguva yekufa kwajesu kwakanyorwa 
mubhuku raMabasa, rubhabhatidzo rwakaitwa naFiripi, 
muparidzi mukuru. 

Apo Firipi paayifamba munzira achiyenda kunzvimbo 

yeku Gaza, akaona sahomwe weku Ethiopia 

wamambokadzi Candace, aive achichengetedza homwe 

yake. 

Aiva auya kujerusarema kuzonamata. 

Iyezvino aiva munzira yake akananga kumba, 

achifamba nengoro yake uye achiverenga. 

Firipi akamhanya kunemurume uyu akamubvunza kuti (Chiverengo: Mabasa 8:30, 31) 
ayinzwisisa here zvaaiverenga. 
sahomwe akapindura akati, Nekukurumidza "... Ndingagona seiko, kana mumwe 
asingandidudziri?..." Akakoka Firipi kuti apinde mungoro yake. Firipi 
akaona kuti murume uyu aiverenga: Isaya, chitsauko 53. 
MuEthiopian uyu akakumbira Firipi kuti 
amutsanangurire zvaaiverenga. 
Chitsauko chaitaura nehupenyu hwajesu uye 
nekuroverwa pamuchinjiko kwaMesia. g 

2! 
> 

> 

H l| i.i .|n i rfripn 
cLk.lshiinii^i 
mur-ciaiiti 
tvjkv, .ik.i;,!r. ,.' 
IhuugUiiro in w 

Jkillhilp,iriil, r ir, 

I L'SU, (Chiverengo: Mabasa 8:35) 

Bhaibheri rinoti, "Ipapo Firipo akashamisa muromo 
wake, akatanga parugwaro urwu, akamuparidzira Jesu." 
Mabasa 8:35. 56 16 - KUTANGA PATSVA 
Kunofanira kwakava kudzidza kweBhaibheri 
kunonakidza apo pavaiva mungoro! 
Firipi haana kutaura chete nezvajesu, asi akatsanangura 
pachena kukosha kwerubhabhatidzo, nekuti Bhaibheri 
rinoti apo pavakasvika parwizi rwemvura, murume 
wechi Ethiopia akati kuna Firipi, c lain\ ikci, 
tfUllgild/lVL&h 

ntlirujy 1 
ft'MJU-sjiiai i 


1 


59 


akati: 
I 


KdiiHttUTidii 
kiid Jl l mj lid i'. !■ 
Mwiiniikai'ikiihii I 


T- 
ivaMWiirLJ 


ma* 


" 
nS 


A 60 vase in Linn urn. 
lyis t-iri|Mf 

jk.lllLLlhluilllL^ll' 61 
(Chiverengo: Mabasa 8:36. 37) 

"...Heyi mvura; chinyiko, chingadzivisa ndirege 

kub hab hati dz wa?" 

Mabasa 8:36. "[Firipo akati: Kana uchitenda nomoyo wako wose, 
zvingaitwa. Akapindura akati: Ndinotenda kuti Jesu ndiye 
Mwanakomana waMwari.]" 
Vhesi 37. (Chiverengo: Mabasa 8:38) 

"Akaraira kuti ngoro imire; vakaburuka vose mumvura, 

iye Firipo nomuranda; akamub hab hati dza." 

Mabasa 8:38. 

Firipi akanyudza sahomwe weku Ethiopia mumvura, 

sajohane paakanyudza Kristu apo 

paakamub hab hati dza. 

(Chiverengo: Mabasa 8:39) 

"Zvino vakati vachibuda mumvura, Mweya waShe 

ukabvisa Firipo; ...wakafamba rwendo rwake, achifara." 
Mabasa 8:39. 10 16 - KUTANGA PATSVA 
ilk,! 1 -- 1 - ijiuIii ntusliurr 
itiLkivainb^j 
kivechlKristu, 
mbtiiLl]li.ilid/r> rwaiVJ 
nvini rwL'kunvlnl/:^; 67 Lisl kiibva mumaknw 
a 1 1IJ4.I A. 15. ii/lrd 

> L'kLll)ilHtl]kJt[dZ4l 

bekticnway* \'.ikiilt>i-. 
\t/\ inbu r 1111^1^.11 l:i 
reK.itohka. 
^.Sangann rkn.E3 1 ta 

MvLkclklKt/Vni /.VUElllTHPlliI 

kushLincU&u mlra 

ii m.- n i - ■■ !■ Iir>'iii I ii .i ti.i 
nirritftirL'ftuiu 
enjiuvj iien/virabu. Izvi ndizvo zvinoitika kana tikafusira hupenyu wakare 
wechivi tivambe hupenyu hutswa munaKristu. 
Zviripachena kuti kunyudza ndiyo nzira 
yekubhabhatidza yayitevedzerwa musangano 
rekutanga. 

MuTestamende Itsva hapana imwe nzira 
yekubhabhatidza yakanyorwa. 
Uyu mufananidzo wenzvimbo yekubhabhatidzira 
pamakore ekutanga musangano reku Firipi. 
Vawongorori venhoroondo venguva dzekutanga 

vanoratidza kuti kunyudzwa kwaive kurinzira 
yekubhabhatidza kusvikira mumakore a 1200A.D. na 
1300 A.D. Cardinal James Gibbons akanyora kuti: "Kwemakore 
akawanda mushure mekuvambwa kwechiKristu, 
rubhabhatidzo rwaive rwiri rwekunyudza; asi kubva mumakore a 1200 A.D. nzira yekubhabhatidza 
nekumwaya yakatora nzvimbo musangano reKatorika, g 

CI 
> 

> 

H nekuti nzira iyi hairemi kutevedzera sezvinoita 
kubhabhatidzwa nekunyudzwa mumvura...." "...Sangano rinoita zvakakodzera zvarinoona 
kushandisa nzira irinani, zvichiendarana nemaererano 
enguva nenzvimbo." 
-The Faith of Our Fathers, 94th edition, p. 277. 70 11 16 - KUTANGA PATSVA 
ffwyro 
I' MM.' Ill 

.ini'ii/virnbn 
I difpktib)iitihaiiil/ii 
\ d/ukiikurj uyn 

\ (1/ indl.Mli ,1 kllliuk.l 

\ V^kli LufupL-. 
Vashanyiri vakawanda nhasi vanoshanyira sangano 

reku Saint John's, mumatongo (ruins) meguta reku 

Efesu kunyika yeku Turkey. 

Sangano iri rakavakiwa sechiyeuchidzo chajohane 

mudzidzisi wajesu. 

Chinofadza inzvimbo yayibhabhatidzwa vanhu iripo. 

Upamhi hwayo wakakura, uye nekudzika pasi 

kwenzvimbo iyi panezvitsiko zvinoshandiswa kuenda 

pasi. 

Vanhu vakawanda vakambonzwa nechivako chinonzi 
old bell tower chirimberi kwekereke yeku Pisa, kunyika 
yeltaly. Chinonyanyozikanwa nezita rekuti chivako 
chakazembera cheku Pisa. Pamwechete nekereke rechivako chakazembera cheku 
Pisa, panenzvimbo yekubhabhatidzira, chivakwa 
chinokomberedza dziva rakakura uye rinonyura, chakavakwa mumakore a 
1400 A.D. 

Kwapf uura makore 1300 Jesu ayenda kudenga, nzira 
yekubhabhatidza yayingova yekunyudza! 

Panemakereke akawanda anenzvimbo 
dzekubhabhatidza dzakakura uye dzinonyura kunyika 
yeku Europe. 

Nzvimbo dzinosvika 66 dzinowanikwa kunyika yeku 
Italy, dzakavakwa kare. 

Kwaka kosha sei kubhabhatidzwa? 75 Zvino kosha here kubhabhatidzwa? 12 16 - KUTANGA PATSVA ndirlolL kwaurfi 
Kami tnunliu . 

p.ivinjLjlH'ri-ki'.i 
HuillVurei 

(Chiverengo: Johane 3:5) 

"Jesu akapindura, akati: Zvirokwazvo, zvirokwazvo, 

ndinoti kwauri: Kana munhu asingaberekwi nemvura 

noMweya, 

haangagoni kupinda muhushe hwaMwari." 
Johane 3:5. Jesu anoratidza apa kuti kuzvarwa nemvura, kunoreva 
kubhabhatidzwa sezvatichadzidza apo patinoyenderera 
mberi, kwaka kosha kuitira kuti tiyende kudenga. Kristu haana kutaura izvi kamwe chete. 

Tarisa kuti anotaura zvakafanana muna Marko 16:16: (Chiverengo: Marko 16:16) 

"Unotenda, akabhabhatidzwa, uchaponeswa..." 

Marko 16:16. 

Danho rekutanga pakugadzirira rubhabhatidzo 

rweBhaibheri kutenda kunajesu Kristu kuti akafira 

zvivi zvako uye kuti Muponesi naMwari wako. 

Firipi anotsigirira kukosha kwekutenda kwakasimba 
munaKristu kunemu Ethiopian. 
Apo muEthiopian paakabvunza Firipi kuti 
angabhabhatidzwe here, Firipi akati, 

(Chiverengo: Mabasa 8:37) 

"...Kana uchitenda nomoyo wako wose, zvingaitwa..." 

Mabasa 8:37. H 
> 

as 

CI 

> 
> 

H 13 16 - KUTANGA PATSVA rot, nujva 

hh ili'ii'ifl/r 85 

£llipi$H 3 ]<1 

l-'ii tJ r i iK ■! L. imdr.Limve... (Chiverengo: Mateo 28:19) 

Jesu akapa vadzidzi vake danho rechipiri, 

"Endai...mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze..." 

Mateo 28:19. 

Kudzidziswa ndiko kunotanga apo munhu asati 

ab hab hati dz wa. 

(Chiverengo: Mateo 28:20) 

Jesu akati uyo achabhabhatidzwa anofanira 

kudzidziswa, "...kuchengeta zvose zvandakakurairai 

• • ft 

inn... 
Mateo 28:20. 

Nemamwe mashoko, munhu arikugadzirira 
kub hab hati dzwa anofanira kunzwisisa dzidziso yajesu 
uye agoyigamuchira. Asi, handi dzidziso yechokwadi 
chete yaanofanira kuziva. 

(Chiverengo: Mateo 28:19) 

"Endai muvabhabhatidze muzita raBaba, nero 

Mwanakomana, nero Mweya Mutsvene." 

Mateo 28:19. 

Panofanira kuva nekuzvipira kohupenyu hwemunhu 

kunaKristu. 

Kana munhu akabatana najesu, anotangisa kurarama 

nenzira yaKristu. 

Hambodi kuita zvinhu Jesu zvaasingatenderi 

Danho rechitatu ndere kutendeuka. Petro akati, 90 (Chiverengo: Mabasa 3:19) 

"Naizvozvo tendevukai, mudzoke, kuti zvivi zvenyu 

zvidzimwe..." 

Mabasa 3:19. 

Kutendeuka kunoreva kuona kuipa kwezivi zvako uye 

nekuzvisiya zvachose. 14 16 - KUTANGA PATSVA . KCTvJsisa iJrMzlso i.i 

Izvi zvingabve chete pamoyo wabatwa ukanyaradzwa 
nechibairo chakaitiwa pamuchinjiko weku Karivhari 
kutinunura pazvivi zvedu. Ngatidzokororei muchidimbu nzira idzi dzekugadzirira 
kub hab hati dz wa; 1. Asati ab hab hati dzwa, munhu anofanira kugamuchira 
Jesu saMuponesi na Ishe wake. 2. Munhu anofanira kunzwisisa dzidziso yajesu uye ave 
nechido chekumutevera apo asati abhabhatidzwa. 3. Anofanira kubvuma zvivi zvake zvose atendeuke. Kuda wakamboshuwa kuti ushandure hupenyu hwako 

huve hwakanaka, asi hauzivi kuti ungazviita sei. 

Nekutevera nzira idzi dzekugadzirira rub hab hati dzo, 

ungava munhu mutsva, zvichibvira mukati memoyo 

mako. 

Nesimba raMwari, ungashandurwe, uzvarwe patsva, 

uye utendeuke. 

Vanhu vanosibvunza kuti, "Kana ndabhabhatidzwa, 
ndinova nhengo yesangano here? Kana kuti ndinongo 
bhabhatidzwa muna Jesu chete?" 
Bhaibheri rinodzidzisa kuti kubhabhatidzwa muna 
Kristu kub hab hati dzirwa mumuviri waKristu, uri 
sangano. Apo vakawanda pavaka bhabhatidzwa 
nenguva yePentecost, Bhaibheri rinoti, H 
> 

as 

CI 

> 
> 

H 15 16 - KUTANGA PATSVA shoko ralw, 

'. . i k, 1 1 :il 3, 1 1 ; I u I i d/vij; 

ru'/iivd n ■> 

■. .itihn VJiiuriKi? 

V % IlLJ'Ll /V'llillU Vt&acsimgirini 

|r,iUinl/--. ■:!,■' ■■-■■i 

kwavaaposiora, 
naftakiryaQajia 

I-. ■<--■ ■ i ■•■ ' s 98 (Chiverengo: Mabasa 2:41, 42) 
"Zvino avo vakagamuchira shoko rake, 
vakabhabhatidzwa; nezuva iro vanhu vanenge zviuru 
zvitatu vakawedzerwa." "Vakatsungirira pakudzidzisa kwavaapostora, 
napakuyanana kwavo, 
100 napakumedura chingwa, napaminyengetero." 

Mabasa 2:41,42. 

Chinyorwa ichi chiri pachena. Kana tikabhabhatidzwa, 

hativi nherera dzemweya. Hatisari tiritega. 

Vanhu vaibhabhatidzwa mubhuku reMabasa, 

"vakaendera mberi mudzidziso yevapostori 

nekunamata pamwe chete." 

Vakava nhengo yesangano raMwari raitenda Bhaibheri. niLiMwL a yj 

lakribapjlidzLnvj (Chiverengo: 1 VaKorinte 12:13) 

1 VaKorinte 12:13 anoti: "Nokuti muMweya mumwe isu 
tose takabhabhatidzirwa mumuviri mumwe..." Vhesi 
28 inoratidza zviripachena kuti muviri isangano. 
loi Kana varume nevakadzi vakagamuchira Jesu vagopira 
hupenyu hwavo kutevera Jesu, vanodisa chaizvo 
kunamata nevamwe vatendi. Moyo yavo inozodisa 
chaizvo kuti vave nhengo yesangano rajesu 
rinochengeta mirairo yake. Frntai rtifl/t'juttvfj. 

IIIIJ-cl/LJ/JM 1 

mnubdpdlid/L' 

llllJ/ilil 1 ilKukthl. 

IH"niMw<l]k.tki(J.ITkLl]l 

riLiniMwirvi (Chiverengo: Mateo 28:19,20) 

Ndicho chikonzero Jesu akati muna Mateo 28:19,20: 
"Endai naizvozvo, mudzidzise marudzi ose, 
muvabhabhatidze muzita raBaba, neroMwanakomana, 
102 neroMweya Mutsvene. \lLi\iirl/i^/im' 
kui I ■■ ■ ci ■ : i " i -»■ 

£1 .i-.i 

/^ , 1 1 i 1 L 1 1 , * I li i u i i , 1 1 "Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurairai inn. 103 16 16 - KUTANGA PATSVA 
104 Manheru ano Jesu arikukudaidza kuti upire hupenyu 
hwako kwaari. Arikukudaidza kuti uve nhengo 
yevanhu vake vanotenda Bhaibheri, vachichengeta 
mirairo yake. Anokupa rukoko rwaakapa kumupostori 
Pauro: iith.iini-raikiri'il 

nlwi|utidzwe, 
imtKWe t.v'w i 
zvoko . . . 105 
106 
1 


fihkutiii 


.^Rubhl. 


Mfc. 
tbnoizEvt] 


Lull mull 


*V 
MmJ^kLisi 


H 
wakabva 
kiitiuMnjn: 


I 

107 
109 ■ieI I ncaii kvuiuri: 
Kjei.i nSUillui 

.r-.in:;. | .ln. , r ■■l: ! .'. i J 

|MtSVJ H 

hangaviHiJ 

V US lit 

1" ■..!'■■'.,.,, , (Chiverengo: Mabasa 22:16) 

"Zvino uchanonokireiko? Simuka, ubhabhatidzwe, 

usukwe zvivi zvako..." 

Mabasa 22:16. Nemamwe manheru umwe mutungamiri wemajuda 
ainzi Nikodima akauya kuna Jesu. 
Nikodima aisada kuti shamwari dzake dzizive kuti 
aifarira Jesu. 

(Chiverengo: Johane 3:2) 

Akapesva Jesu nekumutaurira kuti, "...Rabi, tinoziva 

kuti muri Mudzidzisi wakabva kunaMwari; nokuti hakuna munhu unogona kuita zviratidzo 
izvozvo zvamunoita, kana Mwari asi naye." 
Jesu aiverenga moyo wake, nekudaro akabva ataura 
akaratidza Nikodima izvo zvaaitsvaka muhupenyu 
hwake. 

(Chiverengo: Johane 3:3) 

"Jesu akapindura, akati kwaari: Zviro kwazvo, 

zvirokwazvo, ndinoti kwauri: Kana munhu asingaberekwi patsva, 
hangavoni vushe hwaMwari." 
Johane 3:3. g 

2! 
> 

> 

H 110 17 16 - KUTANGA PATSVA f_IDHDhb J fl Vita uliii ii] iikiiii 
kwajffc ATiin.hu 

ACikoaVii 
mil kuni? (Chiverengo: Johane 3:4) 

Nikodima akashamisika, akabvunza Jesu kuti 

"...Munhu ungagoberekwa seiko ava mukuru? 
h-v-lj L 4k.i|>irL[lLJi':i 

dk.tli: 

/vircikiva'/vp!, 

iulinnii kwnig 
hiirid iiiiinliii 
aslfigfibcrek^ 
ntiruiu.i nuMJL 112 
113 
114 
Ungapindazve mudumbu ramai vake rwechipiri, 
akaberekwa here?" 
Johane 3:4. (Chiverengo: Johane 3:5) 

Jesu akazoratidza kuti aitaura nekuberekwa kwemweya, 

apo paakati 

"... Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwauri: Kana 

munhu asingaberekwi nemvura noMweya, 

haangagoni kupinda muvushe hwaMwari." 

Johane 3:5. 

Apa Jesu arikutaura nekuberekwa komweya 

kunoonekwa nekubhabhatidzwa. 

Izvi zvinoreva kuti munhu anenge achachenurwa 

mumvura yekubhabhatidza. 

Nekusanyunyuta, Nikodima, muFarisi aiva nerudado 
aifungidzira kuti achapinda muhumambo hwaMwari 
nekuva chizvarwa chechijuda uye nekuva mujuda 
akazvipira. 

Asi Jesu akazviisa pachena kuti zvimwe zvisiri 
kushanduka kwakaperera nesimba reMweya Mutsvene, 
sezvinoratidzwa nerubhabhatidzo, zvaive zvisina 
kukwana. Iyi ndiyo nzira munhu yaanosimbisa kugamuchira 
kuzvipira kwakapuwa naBaba varikudenga uye 
kukaitwa neMwanakomana wake. 117 18 16 - KUTANGA PATSVA 
Uku ndiko kuvamba kwehupenyu hutsva munaKristu. 121 


123 


SjraftDMJts 
K.H iB^inin/ivi 


f»\ 


ftvrv Liili is 11 


■ 


t»lkjjfnL|J f llid/V 


.j w. * 


niLLcukri^Cu ksu, jffjL '' 1 


MkaUnvH Idzra -^^£fl I | 


iimnifu rivals 


i^Nf 124 (Chiverengo: Mateo 3:17) 

Pakubhabhatidzwa kwaKristu, inzwi raMwari 

rakanzwikwa richiti, "...Uyu ndiye Mwanakomana 

wangu unodikanwa, wandinofarira." 

Mateo 3:17. 

Kwaiva nguva iyi, apo Mweya Mutsvene paakauya 
nechiratidzo chenjiva akazora Jesu, akava lye 
akazodzwa kana Mesia kana Kristu. Kuitika uku kwakaratidza kuvamba kwebasa raKristu 

kuvanhu vese. 

Nekudarowo, kubhabhatidzwa kwemutendi 

kunoratidza kuvamba kwehupenyu hwake hutsva 

naKristu seMuponesi wake. 

Kuitika uku kunoratidza kuvanhu vese 

nekubhabhatidzwa kuti abatana naKristu, kuti atopfeka 

Kristu. 

(Chiverengo: VaGaratia 3:27) 

VaGaratia 3:27 inoti, "Nokuti vose pakati penyu, 

vakabhabhatidzwa munaKristu, makafuka Kristu." (Video: 10 sec) Kuneuyo agamuchira Jesu sechibairo 
chake pamuchinjiko, rubhabhatidzo runoratidza 
kutenda kwake kuchokwadi chitatu chiri maererano 
nekuzvipira kwajesu. 

(Chiverengo: VaRoma 6:3,4) 

Pauro akati, "Ko hamuzivi here kuti isu 

takabhabhatidzwa munaKristu Jesu, takabhabhatidzwa 

murufu rwake?" 

VaRoma 6:3. g 

CI 
> 

id 
> 

H 19 16 - KUTANGA PATSVA 
125 
126 
127 
128 
129 
130 Khr murmvgj 
nukJK'iidii | 
kumu'e, 
iiuLiitupiUcl/ 
nirrnve. Anoenderera mberi achiratidza danho rinotevera 
rinofanira kutorwa nemuKristu paraiti iyi: "Naizvozvo 
pakubhabhatidzwa takavigwa pamwe chete naye 
murufu; vhesi 4. 
Asi panechidimbu chechitatu chekutenda paneizvi. 

(Chiverengo: VaRoma 6:4) 

kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya 

kwaBaba, saizvozvo nesu wo tifambe muhupenyu hutsva." 
vhesi 4. 

Izvo tazvinzisisa. Munhu anobhabhatidzwa aberekwa 
neMweya ne mvura! 

Tinoratidza pachena kuvanhu kutenda kwedu pakufa, 
kuvigwa nekumuka kwajesu Kristu. 131 (Chiverengo: VaRoma 6:11) 

Pauro anotitaurira, "Saizvozvo nemivo muzviti makafa 

kuzvivi, asi kuti muri vapenyu kunaMwari, munaKristu 

Jesu." 

Unozviona here kuti seyi ichi chinhu chakanaka 

zvikuru muhupenyu hwemaKristu? 

Zvakangofanana nemuchato wevanhu 

vachazob atani dz wa. 

Iyi kunenge kuringuva yavo yekuratidza pavanhu kuti 

vanobatanidzwa pamwechete hupenyu hwavo hose. 

(Chiverengo: VaEfeso 4:5) 

Bhaibheri rinotitaurira kuti pana, "Ishe mumwe, 

nokutenda kumwe, norubhabhatidzo rumwe." VaEfeso 

4:5. 

Asi musangano, tinoona panenzira dzakawanda 

dzekubhabhatidza. 20 16 - KUTANGA PATSVA 

Vamwe vanomwaya, vamwe vanodira, uye vamwe 

vanonyudza. 

Kungave nenzira imwe yekubhabhatidza sei, ipo 

panekunyunyuta kuti ndeipi nzira yechokwadi? 

Tinofanira kubvunza chete kuti, "Jesu akaiteiko?" Tinoona kuti Bhaibheri rinoti Johane ayibhabhatidza 
murwizi Joridani. 

Apo Jesu paakabhabhatidzwa, aka "buda pasi 
pemvura." 
134 Akabhabhatidzwa nekunyudziwa. Ndizvo zvinoreva vara rechi Giriki rinonzi "baptizo". 
Rinoreva kunyudza pasi pemvura kana kubvunyika 
pasi pemvura. 

Iyi ndiyo nzira chete inoratidza kufa, kuvigwa 
nekumuka kwaKristu. 

Nerimwe zuva Pauro neumwe wake Sairasi vakaenda 
kuguta rekuFiripi vakokwa nemurume wekuMacedonia 
aaive aona pakurota kwake. Nekuparidza kwavo kukuru, Pauro na Sirasi 
vakatokonya vanhu veku Firipi. Zvikuru zvekuti vanhu vakawanda vakavarova uye 
hupenyu hwavo hwaive hwavapanjodzi. Vanhu 
vakabvarura mbatya dzaPauro na Siras, uye vatungamiri 
venzvimbo iyoyo vakaraira kuti varohwe zvikuru. g 

CI 
> 

> 

H 138 21 16 - KUTANGA PATSVA 
140 
141 guru, dkjti; 
ii&azviku- Vakayendeswa mujere, apo muchengeti wejere 
paakataurirwa kuti avakandire mujere guru 
yakavanzika uye kuti ave nechokwadi kuti vasatize. Pakati peusiku, Pauro na Sairasi vainamata 
vachiyimbirira, apo kudengenyeka kwenyika 
kwapakazungunusa midhuri yejere, nekukasika mikova 
yejere ikavhurika maketani aive akasunga munhu wese 
akadimbuka. 

Muchengeti wejere akauya achimhanya, apo paakaona 
mikova ichivhurika, akafungidzira kuti vasungwa vese 
vatiza. 

Paakaona izvi akatora banga kuti azviuraye, 
anechokwadi kuti achaurawa kuti arega vasungwa 
vachitiza. (Chiverengo: Mabasa 16:28) 
Ipapo Pauro akadanidzira nenzwi guru,akati: 
"Usazvikuvadza, nokuti tiri muno tose." 
Mabasa 16:28. 
143 Muchengeti wejere akashamisika zvikuru! Varume ava, 
Pauro na Sairasi, vakatambudzwa nemaoko 
emuchengeti wejere, asi havana kuvanebasa nazvo uye 
vaisada kupamhidzira. 

Muchengeti wejere akaona kuti vaiva vanhu 
vasinamhosva. Akamhanya katora chiedza, akaenda 
kunejere ravo, akazviputsa patsoka dzavo achikumbira 
ruregerero. \knvLifni[Ji'viTi5 
ICIUtze* dkuli: 

lul.ii'il .-.:■ d.i 

kuiteS hurl (Chiverengo: Mabasa 16:30, 31) 

''Akavabudisira kunze, akati: Vatenzi, ndinofanira 

kuitei kuti ndiponeswe? /r 144 22 16 - KUTANGA PATSVA <HHQ«H 

Vak.ill: Triirl;i 
kiinjfshL' .k'sij, 

ii ■.■ >: ii ■: « ■■■''■ ,i. 

IMJ IRTIlhllN 

iiiku, Nekudaro varume vaviri vaMwari vakapindura 
i/'Vakati: Tenda kunaShe Jesu, ugoponeswa, iwe 
nemhuri yako." 145 
146 I 


■.. miu hjJ 


. 


\k,i\ Jitltil 


m£y 


lyeyo 
ydviiiiku, 
A akaktipu 


:'II,:VMI'.:.I 

b - avo, 


v 

147 
148 
149 
Muchengeti wejere akazotora Pauro na Sairasi kuyimba 
yake akagezesa tsoka dzavo nemusana wavo waibuda 
ropa. (Chiverengo: Mabasa 16:33) 

"Akavatora nenguva iyeyo yovusiku, akakupamavanga 

avo, ndokubhabhatidzwa pakarepo, iye navose vake." 
Mabasa 16:33 Shamwari, kana usati wanzwisisa kukosha nezvinoreva 
rubhabhatidzo kana kuti wanga usati wawana nguva 
yekutevera Jesu nenzira iyi tsvene yekubhabhatidzwa 
nekunyudzwa, mubvunzo nekukoka kwakangofanana 
kurikuuya kwauri kwakabvunziwa naAnanias kuna 
Sauro: 

(Chiverengo: Mabasa 22:16) 

"Zvino uchanonokireiko? Simuka, ubhabhatidzwe, 

usukwe zvivi zvako..." 

Mabasa 22:16. H 
> 

as 
> 

> 

H 150 23 16 - KUTANGA PATSVA 
151 Apo Jesu paakabhabhatidzwa, inzwi raibva kudenga 

rakati, "Uyu Mwanakomana wangu anodikanwa 

zvikuru wandinogutsikana naye." Newe zvakare 

ukapinda mumvura kubhabhatidzwe, Mwari achataura 

mumoyo mako achiti/'Uri mwanakomana wangu 

anodiwa. Uri mwanasikana wangu anodiwa. 

Ndinogutsikana newe." Kufara kukuru muhupenyu 

ndekwekuziva kuti urikufadza Mwari. 

Kana ukabhabhatidzwa uchazvinzwa kuti uriwaMwari. 

Uri mwana waMwari! 

Rubhabhatidzo rwakangofanana nemuchato. 

Kusatikwachatiwa jaya rinenge richidanana 

nemusikana. Muchato hauiti kuti jaya ride musikana 

kana kuti musikana ade jaya rake. Muchato unongova 

chiratidzo cherudo rwagara ruripo. Muchato chiratidzo 

mberi pehama neshamwari kuti mazvipira kudanana 

upenyu hwenyu hwese. Rubhabhatidzo 

rwakangodarowo. Rubhabhatidzo haruiti kuti munhu 

ade Mwari. Chikonzero chekuti tibhabhatidzwe 

ndechekuti tavakumuda. Rubhabhatidzo chiratidzo 

mberi pehama neshamwari nesangano kuti tinoda Jesu 

uye tazvipira kufamba naye. 

Kuzvipira uku nekubhabhatidzwa chiratidzo chekuti 

hupenyu hwedu hwatanga tichirarama hwavigwa 

zvinova zvinoratidzwa nekunyudzwa mumvura uye 

tozova nehupenyu hutsva. 

Hupenyu hwakare hauchipo, wavigwa, 

haumbotipfukiri zvakare. Mwari anotivimbisa kutipa 

simba raMweya Mutsvene kuti tikwanise kurarama 

hupenyu hutsva hwechiKristu. 

Vamwe vanhu vanonyunyuta. Vanoramba kuuya mberi 

vasarudze Jesu. 

Havatendi kuti vakagadzirira. Kubhabhatidzwa 

hakurevi kuti wakaperera asi hunoreva kuti 

hwakazvipira. 

Jesu anokukurudzira kuti utevere tsoka dzake paguva 

remvura rerubhabhatidzo. Anokupa ruregerero uye 

anokusunungura pakushushikana kwako kwemoyo uye 

anokupa simba rekurarama hupenyu hutsva 

kuburikidza naMweya Mutsvene. 

Ungati hongo here kuna Jesu iyezvino? Kana uchida 

kutevera Jesu munzira yese yerubhabhatidzo 

rwemuBhaibheri, ndinokukumbira kuti usimuka 24 16 - KUTANGA PATSVA ufambe uuye mberi ndikunamatire. 
Ndinokukumbirai mese kuti musimuke 
tivenemunamato. Ndisati ndanamata kana uchida kuti, 
"Hongo Jesu ndinoda kubhabhatidzwa," 
ndinokukurudzira kutii ufambe iyezvino uuye mberi 
apa ndikunamatire. Usanyunyute kana padiki. Mwari 
arikukudaidza nhasi, teerera inzwi rake rerudo uuye 
mberi tinamate. CI 
H 
> 

as 
> 

> 

H 25 17 - UNG ABATE SEI ZVENHEMA 
Kunyengera Kukuru Munyika VIDEO 
(Video: 19 sec) KuDzimwe nhema dzikuru 
dzakambonyorwa munyika dzakaitika mumakore ana 
1960. Muchinda akachenjere ainzi David Stein weku 
France, akapenda mifananidzo inosvika 400 yakafanana 
neyakapendwa nenyanzwi dzokupenda dzakare: vanoti 
vana Picassos, Chagalls, Renoir's, na Van Goghs, 
nevamwe vakasiyana. 

David akazonyora mazita enyanzwi idzi papendi imwe 
ne imwe. Ndobva ataura kuti mifananidzo yaakapenda 
ndiyo chaiyo yakapendwa nenyanzwi dzakare. 
Pendi dzake dzaive dzenhema asi dzichiratidzika sedze 
chokwadi zvekuti vanhu vakati ndezvechokwadi 
zvakataurwa na David. 

(Video: 9 sec) Kusvikira nhasi kwakangowanika 
mifananidzo nyaakapenda inosvika 110 chete. David 
stein akazosungwa mugore ra 1972 akakandirwa mujere 
inonzi Sing Sing yekuguta re Paris ririku France. 
Akazobudiswa mujere mugore ra 1980. Panguva 
yekugara mujere David stein akavanekushanduka 
kwemoyo wake akazofunga kunyora papendi 
achishandisa zita rake panekushandisa mazita 
uenyanzwi dzakare. 

(Video: 12 sec) Nhasi David Stein anozikwana 
semuvezi (artist) nemudzidzisi mukuru munyika. 
Anodzidzisa maererano neyi? Anodzidzisa izvo 
zvaanoziva zvikuru. Kuti ungabata sei zvenhema? 
Stein akatsanangura kuti hazvisi nyore kubata zvinhu 
zvenhema. 

Kunyangwe David ayive arimunyengeri, asi ayive 
asingayenzani VI 

<^ 

as 

CI 

> 

w 

0/3 

in 

** 

< 

as 

a 
w 

> 17 - Ung abate Sei Zvenhema 

£ptllU»M7 (Video: 7 sec) na baba venhema, ivo vari Satani! Satani 

haana muenzanisi kana pave panyaya dzekunyengera 

nenyaya dzenhema. Tinofanira kuziva kuti Satani 

hashandi achionekwa. 

Anoshanda kuburikidza nevanhu, masimba nemabato 

akasiyana-siyana. 

Dayi aiva muvengi waMwari anobuda pachena ingadai 

maKristu akawanda asinganyengerwi. 

Nekudaro Satani anonyengera asingaonekwi nedzimwe 

nguva achinyengera achishandisa kunamata, 

achisanganisa chokwadi nenhema kuti adzivirire vanhu 
kunamata Mwari nechokwadi. Ichi ndicho chidiso 
chaSatani kwemakore akawanda. Mwari hatisiyi tirimumaoko aSatani, asi atipa yambiro 
inowanikwa muBhaibheri yekunyengera kukuru 
kuchavepo kumagumo enyika. Bhaibheri rinoti, Danieri pachake akarota mhuka 
dzichibuda mugungwa. •ij'il >-■■.'., i luiviku. 
larlrdl, ntllupu 
inihi d/Akiidcnfri 

•:\.--,\\:.iw\-\.i (Chiverengo: Danieri 7:2,3) 

"...Ndakavona panezvandakaratidzwa husiku, tarirai, 

mhepo ina dzokudenga dzakamutsa gungwa guru/' muni j i] j* it J, 
dzlsina- 

kLil.in.in.i. ''Mhuka huru ina dzikakwira dzichibuda mugungwa, 

dzisina-kufanana." 

Danieri 7:2,3. 
Mhuka dzichibuda mugungwa? 
Zvingange zvichireva chinyi? 17 - UNG ABATE SEI ZVENHEMA 


vcwiutiin 
Mlint.Mtl/r 
A liuru, Idw 
/Jina, niln«.j 


* ■ 


n 1.1(1 /Itll.lllllw 


v 


hutm 
1 achamuha 


A I 


i IMnyilui- 


V- 


% 
QIXIL1I j'jjj fd/ik.iktiii.i 

dzklslbudj 

tiiLL^uiiKv. a, Ngatiregeyi Bhaibheri ritipe kiyi yekunzwisisa 

chiporofita ichi. 

Kekutanga panezvakarotwa, pane mvura. (Chiverengo: Zvakazarurwa 17:15) 

"...Mvura yawawona...ndiwo vanhu , navazhinji, 

namarudzi, nendimi." 

Zvakazarurwa 17:15. 

Pachitasuko ichi chakangofanana, Mwari anotaurira 

Danieri nezvinomirirwa nemhuka idzi: 

(Chiverengo: Danieri 7:17,23) 

"Mhuka idzi hum, idzo ina„ ndiwo madzimambo mana 

achamuka panyika." "...Mhuka yechina vuchava vushe vechina panyika..." 
Danieri 7:17, 23 

Shoko raMwari rinobudisa pachena kuti mhuka 
inomirira mambo kana humambo. Mhuka dzichibuda munyika mjunevanhu dzaive 
dzakamirira marudzi enyika aive achavepo. 
Tarisa kuti anotsanangurwa sei muna Danieri 7:3: (Chiverengo: Danieri 7:3) 

"Mhuka huru ina dzikakwira dzichibuda mugungwa, 

dzisina-kufanana." VI 

d 

as 

> 

w 

0/3 

in 
** 

< 

as 

a 
w 
(Danieri 7:4) 

"Yokutanga yakanga yakafanana neshumba, 

inamapapiro egondo..." 

Danieri 7:4. 17 - Ung abate Sei Zvenhema 


J 


:■-.• ■ 19] - 

V.lkj] LLIIIJ 

IllbilllVU DllulLI 


J>« --■ 
_^ 


- 20 HLt,ik,tijjJ/4i, ncJJltia ViLkunjja IikuiLiipitpiru (Chiverengo: Danieri 7:5) 

"Ndikawonazve imwe mhuka, yechipiri, yakafanana 

nebere; iyo yakanga yakasimudza rumwe rutivi rwayo, vuye mumuromo mayo yakanga yakaruma mbabvu 
nhatu pakati pameno ayo..." 
Danieri 7:5. (Chiverengo: Danieri 7:6) 

"Shure kwaizvozvo ndakatarira, ndikawona imwe zve, 

yakafanana nengwe, yakanga inamapapiro mana 

pamusana wayo akafanana neeshiri..." 

Danieri 7:6. cJiilk.iV'.'i'iJi.i 1 1 Ll I iJ l-.ii 
4'.ll['1 r_l ruiLu'. 

icup-simtht guru kivii/vti; 
(Chiverengo: Danieri 7:7) 

"Shure kwaizvozvo ndakawona panezvandakaratidzwa 
husiku, ndikawona mhuka yechina, yaityisa 
nokuvhundusa, inesimba guru kwazvo; 

yakanga inameno makuru owutare; ikapedza, 
nokuvhuna-vhuna, nokupwanya zvakanga zvasara 
netsoka dzayo; iyi yakanga yakasiyana nemhuka dzose dzakaitangira; 
yakanga inenyanga gumi." 
Danieri 7:7. Uchacherechedza kuti mhuka idzi hadzingori mhuka 

dzakajairika. 

Dzinezvimwe zviratidzo zvinotibetsera kunzwisisa 

muono uyu waDanieri. 17 - UNG ABATE SEI ZVENHEMA 
Apo Danieri paayifungisisa pamuono wemhuka idzi 
ina, angave akarangarira kurota kwamambo 
Nebhukadhinezari— kurota kwaakaita kwemufananidzo 
muhombe. Panezvakarotwa na Nebhukadhinezari 
nezvakarotwa na Danieri zvese zvakaratidzwa 
zvinoratidza kana kutsanangura humambo huna 
hwenyika kare, VIDEO (Video 6 sec) kuchitanga ne Bhabhironi, kuchitevera 
Medesi ne Peresi, kuchitevera humambo hweku Girisi, 
ne humambo hweku Roma, 
kuchipedzisira nekuuya kwa Jesu nekuvambwa 
kwehumambo hwajesu husingaperi. Ngatidzokerei titarise mhuka idzi kana kuti humambo 
huchibuda mukati menyika: (Chiverengo: Danieri 7:4) 

"Yokutanga yakanga yakanga yakafanana neshumba, 
inamapapiro egondo; ndikaramba ndakatarira kusvikira 
mapapiro ayo atavurwa, 

ikasimudzwa ichibva panyika, ikamiswa namakumbo 
maviri somunhu, ikapiwa moyo womunhu." 
Danieri 7:4. Ndechipi chimwe chingamirire Bhabhironi, humambo 
hwekutanga hwenyika (hwakamirirwa nemusoro 
wendarama pamufananidzo wamambo 
Nebhukadhinezari), pane shumba, inova huru pamhuka 
dzese dzedondo? d 

as 

> 
> 

H 

W 

0/3 

W 

** 

N 
< 

W 
2! 

a 
w 

> 17 - Ung abate Sei Zvenhema 
ydbudd 
ichibva 

rdyo, 

mil paraded 

'.-, .Itll.lllLCj/i 

ivjii.! rnun/ir: 


■' :' ' 
1, 
35 


ftllHLNIJJt 4 r 
w J i 1 1 1 : 1 . i 

IHii^vimbo 
yakc, kuti 

■ i[j,ir.nl/H. 
nyika 
ycnvu - 
i 
I 


' t* : 
36 
h. 
Vanhu veku Bhabhironi vayishandisa mufananidzo 
weshumba kuratidza humambo hwavo. 
Vaongorori venhoroondo vakawana 
panezvakaparadzwa zveku Bhabhironi mufananidzo 
uyu weshumba inemapapiro. 

Sezvo shumba ichizikanwa nesimba rayo, mauto a 

Nebhukadhinezari ayive akasimba uye asingakundwe 

nemamwe marudzi. 

Kukura kwesimba rehumambo hweBhabhironi ndiko 

kunomirirwa nemapapiro egondo. 

Tarisa kuti Mwari anoshandisa mufananidzo 

wakangofanana weshumba kuratidza humambo 

hweBhabhironi: 

(Chiverengo: Jeremia 4:7) 

"Shumba yabuda ichibva mudenhere rayo, muparadzi 

wamarudzi wava munzira, wabuda panzvimbo yake, kuti aparadze nyika yenyu..." 
Jeremia 4:7. Mambo Nebhukadhinezari vaidada vakafunga kuti 
humambo hwavo huchagara nekusingaperi. Haana 
kumbofunga kuti kungave nerumwe rudzi rungatonge 
nyika yese. Akanyora pazvidhina zvedzimba 
dzekuBhabhironi kuti, "Ngahugare nekusingaperi." 

(Video: 4 sec) Mugore ra October 13, 539 B.C., humambo 
hweku Bhabhironi (hwakafananidzwa nemusoro 
wendarama neshumba inemapapiro egondo mukurota 
kwa Danieri) hwazopera zvisingafadzi. 17 - UNG ABATE SEI ZVENHEMA 


. . . V.iln^.jiiMKj^J 

rmrnvf rulfvl 
rwayn, vtiye 
imuniironiu 
mayo yak an j{ a 
yakaj umii intwilrvii 
' iihj.tu pukjti 
lilwrmrnfiiivD-.B 40 
(Video: 3 sec) Humambo hwakamirirwa nemhuka 

yechipiri ndiwo humambo hwe Medesi ne Peresi, 

humambo hwakafanana nehwakamirirwa nechifuva 

nemawoko esirveri pamufananidzo wakarotwa na 

Nebhukadhinezari. 

Apo Danieri paakaona bere mukurota kwake,akati, 

(Chiverengo: Danieri 7:5) 

"...Yakasimudza rumwe rutivi rwayo, vuye mumuromo 

mayo yakanga yakaruma mbabvu nhatu pakati pameno 

ayo..." 

Danieri 7:5. 

Danieri akati bere raive nembabvu tatu mumuromo 
waro pakati memazino, asi Bhaibheri haritsananguri 
nezvakamirirwa neizvi. Asi, vadzidzi ve Bhaibheri vanotenda kuti mbabvu 
nhatu idzi dzaive dzakamirira nzvimbo yeku Lydia, ne Bhabhironi, ne Egipita— 
dzinova nzvimbo dzakakundwa nemawuto eku Medesi 
Ne Peresi. Humambo hweku Peresi hwakatonga kwemakore 
anosvika 200. Kunyangwe humambo uhwu hwaive 
hwakasimba, Mwari akabudisa pachena kuna Danieri 
kuti humwe imwe mhuka kana humambo hwaive 
huchavepo: as 
> 

w 

0/3 

in 
** 

< 

as 

a 
w 

> Wa (Chiverengo: Danieri 7:6) 

"...imwe zve, yakafanana nengwe, yakanga inamapapiro 

mana pamusana wayo akafanana neeshiri; s^it.i «iii. ii iilkir 45 17 - Ung abate Sei Zvenhema 
mhuka iyi yakanga inemisoro mina vo; ikapiwa simba." 
Danieri 7:6. Sezvo bere inofamba zvishoma isingagone kumirana 
nengwe inomanyisa, nekudaro Mawuto ekuPeresi 
haana kukwanisa kumirana nemawuto akasimba 
ayitungamirwa na Alexander the Great. 

(Video: 4 sec) Pamufananidzo wakarotwa na 
Nebhukadhinezari, dumbu nezvivuno zvendarira 
zvaive zvakamirira humambo hwechitatu hwe Girisi, 
ndizvowo zvakangomirirwa nengwe inova mhuka 
yechitatu panezvakarotwa na Danieri. 

Mabapiro mana anotsanangura kukasika kokukunda 

kwemarudzi kwaiitiwa na Alexander. 

Akakunda Darius 3 wekuPeresi pahondo yeku Arbela 

mugore ra 331B.C, akazova mutongi hwehumambo 

hukuru hwenyika yese. 

Misoro mina yengwe inomirira kuganhurwa 

kwehumambo hweGirisi. (jiBIUIIM 

...YlJ.hhL' 

buna 

Imi JialnidH 

parudzJ m\, 
(Chiverengo: Danieri 8:22) 

"...Vushe vuna vuchabuda parudzi urwo. 

Danieri 8:22. Nhoroondo inotitaurira kuti humambo hwekuGirisi 
hwakaganhurwa mumabato mana. 
Alexander akaf a anemakore makumi matatu nemaviri, 
kwapfuura makore manomwe akunda humambo hweku 
Medesi ne Peresi pahondo yeku Arbela. Asati avigwa 
pakava nekurwirana kutonga, kuchitanga mumhuri 
yake kuchitevera vatungamiriri vemawuto ake. 
Nekupedzisira, vatungamiriri vemawuto vana 
vakaguma vava ivi vatungamiriri vehumambo. 17 - UNG ABATE SEI ZVENHEMA 
liimvf lie iiimre 
dkjurayj wtiwe uy« 

iHUlinillbn IlllluipiirajtL 

ntmhaka nceiyon^iLno 

Y^kLISJII/W.lrtlllM. Musi wa Junt- jj. ira u.( . 
kulioiidu 1 1 ii. n I'viliu. 
wuslie h"a Ak'.vinik'i 
Mukuru hw,tk,ip,H,ii.L, 
kn-.hiin- k>'.. HMki'M- 
1-14 ala. 54 
(Video: 9 sec) Zvino mhuka iringwe kana kuti Girisi, 
yaive inemisoro mina! 

Inova iyo yakamirira Cassander, Lysimachus Ptolemy, 
na Seleucus. Vanhu vakawanda havakwanisi kudzora misoro kana 

pfungwa dzavo kuita chinhu chimwe chete. 

Unofunga kuti chinyi chingaitika dai waiva nemisoro 

mina? Uchabvuma kuti paive pangave nekunyonganika 

kukuru! 

Umwe musoro waive uchaedza kuti uve iwo 

unotungamirira! 

Izvi ndizvo chaizvo zvakaitika kuhumambo hweGirisi, 

Mauto mana aAlexander aikarira simba rekutonga 

humambo hwese hwe Girisi. 

"Umwe ne umwe akauraya umwe uye humambo 
hukaparara nemhaka nenyongano yekusanzwanana."- 
Alexander the Great, p. 494. Kusanzwisisana kwakaenderera mberi pakati pemabato 
mana ehumambo kusvikira humambo hwakapara 
zvachose, "Mugore ra June 22, 168 B.C., pahondo yeku 
Pydna, makore 144 Alexander ashaika." 
History of Rome, book 3, chapter 10. 

Ko, mhuka yechina Danieri yaakati ichatonga 
pakuparadzwa kwehumambo hwe Girisi? Ngirozi yakataurira Danieri kuti humambo hwechina 

huchatsaukana zvikuru nehumambo hutatu 

hwakamb otonga. 

Mhuka yayive yakamirira humambo uhwu yaive 

yakasimba zvikuru, uye yaive inemazino edare anotyisa 

ayiuraya. 

Apa panoratidzwa humambo hunesimba uye hune 

hasha. as 
> 

w 

0/3 

w 

** 

N 
< 

w 

as 

s 
w 

> 17 - Ung abate Sei Zvenhema 
VIDEO 1 MM! ISttfiC .1J6AI1 60 Hapana kutsanangura kumwe kurinani kwesimba 
reRoma panekutsanangura uku. Roma yaive inehasha uye isina tsitsi panehumambo 

hwakambotanga shure kwayo. 

Vaiparadza nyika dzakawanda uye vayiita vanhu vavo 

varanda. (Video: 4 sec) Mhuka iyi inotyisa yaive nemazino edare, 
uye humambo hwechina pamufananidzo 
waNebhukadhinezari waive wakafananidzwa 
nemakumbo edare. 

Danieri akashamisiwa nemhuka iyi, kunyanya nyanga 
dzayo dzaive gumi. nimui.' ruri\ jii.|M 
mcliibndii 
|m.Lj[i |Xfi/iilHvi- H 
rtiri nidipktl, (Chiverengo: Danieri 7:8) 

"Ndikacherechedza nyanga, ndikawona rumwe 

runyanga ruchibuda pakti pedzimwe, ruri ruduku, 61 ci / miwr 
oyatiKa tiIi.hh 

iwnt'd/nkiiurift 
(tzJEc&dzurVya 
iicmicL/.i Vhid/o 
iMiiilK'ii panvo dzimwe nyanga nhatu panedzokutanga dzikadzurwa 
nemidzi yadzo pamberi parwo..." 
Danieri 7:8. JdMtUi 1 34 lllltVLI 

pachamuka 

n;,nl/inui iiihn 62 (Chiverengo: Danieri 7:24) 

"...pawushe uhwu pachamuka madzimambo anegumi. 

Danieri 7:24. 
(Video: 4 sec) Nekusanyunyuta Danieri akarangarira 
shure kumufananidzo weakarotwa na 
Nebhukadhinezari waive tsoka dzedare ne ivhu, 
zvakamirira kutsaukana kana kuganhurwa 
kwehumambo hwe Roma. 10 17 - UNG ABATE SEI ZVENHEMA 
65 
(Video: 4 sec) Mugore ra A.D. 476, marudzi eku 
Northern Europe aive aparadza humambo hweku Roma. 
Humambo hunomwe (nyika) hunongova nhasi 
kunzvimbo yeku Europe. 

Asi zvakanyanyo shamisa Danieri yaiva nyanga diki 
yakakura panyanga gumi, ikadzura nyanga nhatu apo 
payairwira kutonga. (Chiverengo: Danieri 7:8) 

"...parunyanga urwo pakanga panameso omunhu, 
nomuromo wakanga uchitaura zvinhu zvikuru." 
Danieri 7:8. Danieri akanetseka nenyanga diki iyi. (Chiverengo: Danieri 7:15) 

Akanyora kuti, "Kana ndirini Danieri, mweya wangu 

wakatambudzika...wuye zvandakawona mumusoro 

mangu zvakandivhundusa." 

Danieri 7:15. 

Nemhaka yei kutsanangurwa kwenyanga iyi 
kwakanetsa Danieri? VI 

<^ 

as 
> 
> 

H 

ffl 

0/3 
ffl 

** 

N 
< 

as 

s 
w 


nokn^jkuniix (Chiverengo: Danieri 7:21, 25) 

Nemhaka yekuti, "...runyanga urwu ruchirwa 

navatsvene, nokuvakunda." cikunkluiru 
UnkiiEimsurusuiru, 71 "Uchataura mashoko okumhura Wokumusorosoro, 72 11 17 - Ung abate Sei Zvenhema \alsViMlc, win Lu1lil1.SVilk.il ITLHltl V V 

ofcuBhaifedtm uchaparadza vatsvene, wuye uchatsvaka mano 
okushandura nguva nemirairo; 73 IVH vat haistiyi 
iTiuiiiin iiki* 
rikv kusvilcmi 
nyui j ijnv. «.' 
ntd/limve 
m:uv, ,i. mil,' i' i ivo vachaiswa mumavoko ake kusvikira nguva imwe 
nedzimwe nguva, nehafu yenguva." 
Danieri 7:21, 25. 

t. M i v ■ ■ i .li>; n;;i> 
i|likti<JMrk1urVil t 
I'ii il.-Hi ir.ii:,\n 
" I i»1.lS..m h.' 
ii \\r\, i s-lmlici ii 
niuniwovo 

II..II1VJL. 
Danieri akanzwisisa kuti chiporofita ichi chaive chisisiri 
chekupera nekuvamba kwehumambo panyika chete asi 
kuti chaive chakausanganisira nevanhu vaMwari. Nyanga diki iyi yaka vamba hondo nevanhu vaMwari 
ikavakunda kwechinguva. 

Zviripachena kuti nyanga iyi yayizova nehasha uye 
nesimba rekutambudza vanhu—simba rakashandiswa 
naSatani kuita hondo na Mwari, vanhu vake 
nechokwadi chake. 

(Chiverengo: Danieri 7:28) 

Danieri akati, 

"...pfungwa dzangu dzakandivhundusa kwazvo, chiso changu chikashandurwa mukati mangu; asi 
ndakachengeta shoko iri mumwoyo mangu." 
Danieri 7:28. NDIANIKO AKAMIRIRA NYANGA DUKU? 12 17 - UNG ABATE SEI ZVENHEMA 
fuJiiniL'2.." 
...ynliyfea 
mikiivliii 


|M 1 im L 


ndus^i ... 
! .tk.inn<t 

inenyangfl. 
guml. 


m 
83 
84 Ngationgororeyi kutsanungura kweBhaibheri 
maererano nenyanga diki iyi tione kuti nhoroondo 
inonyora kuti chii maererano nekuzadzikiswa kwayo. 
Danieri akatsanungura mhuka yechina, kana humambo 
wechina weku Roma, se 

(Chiverengo: Danieri 7:7) 

"...yaityisa nokuvhundusa...yakanga inenyanga gumi." 

Danieri 7:7. (Chiverengo: Danieri 7:24) 

Danieri 7:24 inotitaurira kuti nyanga gumi dzaimirira 

"...pachamuka madzimambo anegumi..." Panekuti pamuke humwe humambo apo pakadonha 
humambo wechina, chiporofita chakataura kuti pachava 
nekuganhurwa kana kutsaukana kwehumambo hwe 
Roma, zvokonzera kuti pave nehumambo gumi. 
Nhoroondo inotsigira kana kupupura chidimbu 
chechiporofita cha Danieri. 

Vaongorori venhoroondo vanotitaurira kuti kutsaukana 
kana kuganhurwa kwehumambo hweRoma 
kwakapedziswa mugore ra A.D. 476. 
Muongorori wenhoroondo anonzi Edward Elliott, 
mubhuku rake rinonzi Horae Apocalpticae, anoti 
marudzi aya anotevera akadonhedza humambo 
hweRoma mugore ra A.D. 351-476. VI 

<^ 

as 

CI 

> 

w 

0/3 

in 
** 

< 

as 

a 
w 

> 13 17 - Ung abate Sei Zvenhema 
85 
86 
9 /■' 

! f LCtllrtH' 
.miiH-l IMMi 


■ IIU Ellll^.l I111E1 

Mi.nr. ildklltld 
in \\ .nifl.il ■ 
mugore r.i : 


j.H \.i>. 
ii.k.Lki'iii<d^ i 


v.ikjii' snnlki 


1 


i ■-■.'- 1 1- 1 ■> ■ ins 


.in i.i tKiri^LMllS 
lll«!^l]r- [,1 . 


i'ttt AID. j 

(Video: 20 sec) Mazita aya marudzi eku Germany 
nemamwe akasiyana nhasi: 
MaAlamanni — ndiwo maGermans 
MaBurgundians — ndiwo maSwiss 
MaFranks — ndiwo maFrench 
MaLombards — ndiwo maltalians 
MaSaxons — ndivo ve English 
MaSuevi — ndiwo maPortuguese 
MaVisigoths — ndiwo maSpanish 
MaHeruli — Havachipo 
MaOstrogoths — Havachipo 
MaVandals — Havachipo 

Marudzi aya ndidzo nyanga gumi dzemhuka 
yakawonwa na Danieri. 

Nekutara kwechiporofita, nyanga diki yaizova nesimba 
shure kwenyanga gumi, kana kuganhurwa 
kwehumambo hweRoma. 

(Chiverengo: Danieri 7:24) 

"Kana dziri nyanga dzinegumi, pawushe uhwu 

pachamuka madzimambo anegumi, asi mumwezve uchamuka shure kwavo...uchakunda 
madzimambo matatu." 
Danieri 7:24. Muna A.D. 493, vaHeruri vakakundwa naMutungamiri 
ayinzi Zeno. Mumwe mutungamiri ayinzi Justinian, akakunda 
wushe hwama Vandals mugore ra 534 A.D. akakunda 
zvakare simba rewushe hwama Ostrogoths mugore ra 
538 A.D. 90 14 17 - Ung abate Sei Zvenhema 
■■ dj,in.iiiliTlil/.ik, l il/iJr^:i \f 

■JURIHE! / Naizvozvo, nyanga nhatu dzinowanikwa muchiporofita 
chaDanieri dzaka "dzurwa nemidzi yadzo," 
zvichikonzera kuti sangano rokuRome rivepo. 91 - ff.\*,i\ iv. I km 

iNii^iiiLiilni'i^iiii 
purik-i^imtM Kim 
woLu Kojit.' aw 
itiiiiuiiAHNiti tu-^ii^mi 

rnkumdu ih I a< i it yj-1 )tki 
kwvftomc Yaiwa iringuva iyoyi mutungamiri Justian paakavamba 
kuti Bishopi woku Rome ave mutungamiri wesangano 
rokumawodzanyemba kweRome. 
Danieri akaporofita kuti nyanga diki yayizova 
nemutsauko pane humwe humambo: 92 
NdcLkai.irEm 

imI.I..hm>.i. r 
(Chiverengo: Danieri 7:24) 

''...lye uchasiyana navamwe..." 

Danieri 7:24. Mhuka iyi yayive inemutsauko here? 

Hongo yaive nemutsauko! 

Humwe humambo hwaive nemasimba ezve hurumende 
chete, asi nyanga diki iyi yaive sangano kana kereke 
raive nesimba rezve hwu hurumende. Chiporofita chinoratidzika chichinongedza kukereke 
reRoma rekutanga senyanga inowanikwa muna Danieri 
7, sezvaitaura vamutsidziri (reformers). 
Danieri akapa chimwe chiratidzo chenyanga iyi diki: 

(Chiverengo: Danieri 7:21) 

"Ndakatarira, ndikawona runyanga urwu ruchirwa 

navatsvene, nokuvakunda." 

Danieri 7:21. (Chiverengo: Danieri 7:25) 

Akati simba iri richa, "...uchaparadza vatsvene. VI 

<^ 

as 
> 

W 
0/3 

in 
** 

< 

as 

s 
w 

> 15 17 - Ung abate Sei Zvenhema 
100 
103 Sangano remakore iwayo (Middle ages)rakatambudza 

vanhu vaMwari here? 

Hongo rakatambudza! 

MaWaldenses, maAlbigenses, majere, kuurawa, 

kugurwa misoro, 

kupiswa nemoto kwevateveri va Mwari—zvese izvi 
zvinoyenderana ne sangano panguva yekutonga kwayo. 
Asi tinoona kuti pane chiratidzo chakakosha zvikuru 
chenyanga diki iyi. 

(Chiverengo: Danieri 7:25) 

Chiporofita chakataura kuti, "...Uchatsvaka mano 

okushandura nguva nemirairo..." 

Danieri 7:25. 

Masimba a Pope munguva dze Middle Ages haana here 

kutsvaka kushandura mutemo waMwari? 

Rinotaura kuti rakashandura Sabata, richitsigira 
zvikuru tsika dzevanhu, kubva kuMugovera kuisa ku 
Sondo. Chiratidzo chekugumisira chatichaona chinoratidza 
nguva ichatonga nyanga iyi uye nekureba kwenguva 
yayichatambudza vanhu vaMwari: (Chiverengo: Danieri 7:25) 

"...Vachaiswa mumawoko ake, kusvikira nguva imwe 

nedzimwe nguva, nehafu yenguva." 

Danierli 7:25. 

Apa tinoona imwe mifananidzo yemu Bhaibheri. 16 17 - UNG ABATE SEI ZVENHEMA 
104 
105 |Mlli.UU(l/:i cii.ij;ljiiii 
k-tJikkiil J.MUl In' i.iiifl Mia 

reftiuiw, YdknkUntiwa 106 
107 
Vara rinoti nguva rinoreva gore--uye vara rinoti 

dzimwe nguva rinoreva makore maviri, kana kuti 

mazuva 720 echipororfita. 

"Hafu yenguva" zvinoreva chidimbu chegore. Kana 

mazuva 180. 

Kana tikasanganisa nguva (mazuva 360), nedzimwe 

nguva (mazuva 720), nehafu yenguva (mazuva 180), 

tinowana mazuva kana makore anosvika 1260 

echiporofita. 

(Chiverengo: Ezekieri 4:6) 

Nekutaura kwa Ezekieri, zuva rechiporofita rinomirira 

gore. "...Zuva rimwe nerimwe rifananidze gore." 

Ezekieri 4:6. 

Nemamwe mashoko nyanga diki yayizotonga 

kwemakore anosvika 1260! 

Nhoroondo inotsigira chokwadi chenguva iyi. 

Ma Ostrogoths, vokuguma pamarudzi magumi 
kupikidzana ne sangano reRoma, vakakundwa mugore 
ra538 A.D, zvichikonzero kuti sangano reRoma rive 
nesimba rekereke nere hurumende. Mukuru wemawuto aNapoleon ayinzi Berthier, 
akakunda simba rezvechimurenga resangano reRoma 
mugore ra 1798 A.D. Apo patakadzidza chiporofita chaDanieri 7 nenyanga 
diki yakabuda mumusoro wemhuka yechina, takaona 
zviratidzo izvi zvinotevera zvinopa umbowo wekuti 
simba iri raive riri chii. Ngatitarisei zviratidzo izvi. 

Nyanga diki iyi yaizobva mu Western Europe pane 
humambo gumi hwakawepo pakuparara kweRome. 
Danieri 7:8. VI 

d 

as 

> 

w 

0/3 

in 
** 

< 

as 

a 
w 

> 109 17 17 - Ung abate Sei Zvenhema 
110 
114 
115 2. Apo parakava nesimba nyanga diki yakadzura 
humambo hutatu. Humambo uhwu waive wema 
Heruli, maOstrogoths, nema Vandals. Humambo hutatu 
uhwu waive hwechitendero chema Arian uye 
vakaramba kugamuchira pope semutungamiri 
weSangano. Danieri 7:8 

3. Chiporofita chinoti nyanga diki yaive ichabuda apo 
dzimwe nyanga dzabuda. Danieri 7:20. Izvi zvinoreva 
kuti humambo uhwu wive huchavapo shure kwegore ra 
476 A.D. 4. Simba iri raive richava nemutsauko pane humwe 
humambo. Rive ririsimba rezve hurumende uye nere 
zvesangano. Danieri 7:24. (Chiverengo: Danieri 7:21,25) 

5. Nyanga diki yaive ichatambudza kana kuuraya vanhu 
vaMwari. "Ndakatarira, ndikawona runyanga urwu 
ruchirwa navatsvene, nokuvakunda." 

Danieri 7:21,25. 

(Chiverengo: Danieri 7:25) 

6. Simba iri raive richafunga kushandura nguva 
nemitemo. Nemamwe mashoko, sangano iri raive 
richazviti rinokwanisa kushandura nguva nemirairo 
yaMwari. 

"Uchatsvaka mano okushandura nguva nemirairo." 
Danieri 7:25 

(Chiverengo: Danieri 7:25) 

7. Chiporofita chinonongedza kuti simba iri raive 
richatonga kwemakore 1260. Nekuti Bhaibheri rinoti: 
"...ivo vachaiswa mumawoko ake kusvikira nguva imwe 
nedzimwe nguva, nehafu yenguva." 

Danieri 7:25. 18 17 - UNG ABATE SEI ZVENHEMA 
Unoona nechiporofita ichi kuti panesimba rimwe chete 
munyika rakavepo nenguva kwayo uye nenzvimbo 
kwayo kuti rizadzikise zvese zviratidzo izvi. Simba iri 
isangano reRoma. 

Ngatichitarisai magumo echiporofita chikuru cha 
Danieri, nekuti chinekupera kunofadza kwevanhu 
vaMwari. Pamuono, Danieri akaona masimba enyika achiyedza 
kutungamirira hurumende nesangano, 119 Si 


JQb 


L licl.ili.u.mi.t 


i 


tm 
4 


j± 

120 $ 


,<** nj'.tivu yoke 

I yvik.utit'JM 
M 
* 


" 


kutfio -kk-i rut Siva. 
122 


i m.tkilJIftj 

,j. f /J*V| mi liibucl..! 
jL im'hLhva kucherechedza kwake kwakazobva panyika kukayenda 
kudenga. (Chiverengo: Danieri 7:9, 10) 

"Ndikaramba ndakatarira kusvikira zvigaro zvowushe 

zvagadzwapo, mumwe wakakwegura pamazuva ake 

akagarapo; 

nguvo yake yakanga yakachena sechando, wuye vhudzi 
romusoro wake rakanga rakaita samakushe akanatswa; chigaro chake chowushe yakanga irimirazvo yomoto, 
makumbo acho uri moto unopfuta. Rwizi rwomoto rwakanga ruchibuda ruchibva pamberi 
pake; VI 

<^ 

as 
> 
> 

H 

ffl 

0/3 

in 
** 

< 

as 

a 
w 123 19 17 - UNG ABATE SEI ZVENHEMA 
124 


ijL 


mmtn jiPj 


/s 


f.J'VUVf tkUlllHTl 


1 


£ [i.icjiiri' /viuuru 
fc\ /^IIM'J'LUHJ JtW/ll- 


farm 


K win ll /\irvejjimil; 
KkutoniM kiibjir.ini&i. 


t 


^plriBJlWKLi 
pEK&earurwa. I IUIIII 1.1JI EKasvlkIra 

U,, [,,■!. I. .■ 1 HII.1 

puniAiiiva 
, ,iki> .ihi!„i ... ^ 125 
126 127 zviuru nezviuru zvakanga zvichimubatira, vuye pamberi pake pakanga pamire zviwuru zvinegumi 
zvezviwuru zvinegumi; kutonga kukatanga, mabhuku 
akazarurwa." 
Danieri 7:9,10. 

Danieri akaona Mwari Baba, apa vanonzi Wakakwegura 
kweMazuva, vaga pachigaro chavo. (Chiverengo: Danieri 7:22) 

Tarisa kuti Danieri anotsanangura sei maererano 

nezvakaitika izvi: 

"Kusvikira wakakwegura pamazuva ake asvika..." 

Danieri 7:22. 

iyezvino dare ragadzirira kuti rutongo rutangidze. ■n.iiiiiiiku 

,lk-l.'.illU'.-.J. 128 
(Chiverengo: Danieri 7:10) 

"...Kutonga kukatanga, mabhuku akazarurwa." 

Danieri 7:10. 

Danieri akaratidzwa rutongo rwaive kudenga, apo 

Mwari achitonga nyanga iyi diki yakavamba hondo 

nevanhu vake. 

Danieri akaona zvakare kupera kwerutongo urwu: 

(Chiverengo: Danieri 7:26) 

"Asi kutonga kuchatanga, vachabvisa simba rake, kuti varipedze nokuriparadza kusvikira pakuguma." 
Danieri 7:26. 130 20 17 - UNG ABATE SEI ZVENHEMA 
Danieri akazoona zvinokosha, uye zvakanaka 
zvakaitika apo Mwari agara uye rutongo rwakuzotonga: 131 I! i '!-.>'■■" i ii'm mimiwr 
Virikilfiillldnu 

iiuMn midkumjiui .'1 i !!'.■. si'. ■■ ii,M!i,|l.l ■-■ 

nkudcnga, 


132 


i 


jk.iht ik j 
pama/uiia ake H 

\ 4llu U1 lHh VMJcdAN J 

it ml:- . i !;■-■'■ 


' l 

133 ^^m^ 
135 ..,.MW3Uiiihoiifaiwi 

■tvormmKu 

uchiibva 

tiiunjifivokm 

«ivanhu: ■ ofV^^yT (Chiverengo: Danieri 7:13) 
"Ndikawona panezvandakaratidzwa husiku, 
ndikawona mumwe wakafanana noMwanakomana 
womunhu achiwuya namakore okudenga, 

akasvika kunowakakwegura pamazuva ake, 
vakamusvededza pamberi pake." 
Danieri 7:13. Ndiani uyu anonzi "Mwanakomana Womunhu" 
akaunzwa mberi kweMutongi anogara nekusingaperi? Jesu akataura vara iri kwaari kupfuura makumi mana 

mu Testamende ritsva. 

Kunevadzidzisi vake vaive vashamisika, (Chiverengo: Mateo 17:22, 23) 

Akati, "...Mwanakomana womunhu uchabva woiswa 

mumawoko avanhu; VI 

<^ 

as 
> 
> 

H 

W 

0/3 

in 
** 

< 

as 

a 
w 

> 
Vachamuwuraya, asi nezuva retatu uchamutswazve..." 

Mateo 17:22, 23. 

Jesu akabvunza Judas, mudzidzisi akamutengesa kuti, 137 21 17 - Ung abate Sei Zvenhema 

138 (Chiverengo: Ruka 22:48) 

"...Unopandukira Mwanakomana womunhu nokusveta 

here?" 

Ruka 22:48. 

Asi zvinokosha zvikuru zvakanongedzwa kuna 

mupristi mukuru aive pakutongeswa kwa Kristu: S.i..ii'. .' ,-■• urn 

■ iiuirfrjwtifiii mtau 
! kumrfyl ^ (Chiverengo: Mateo 26:64) 

"...Kubva zvino muchawona Mwanakomana womunhu 

agere kurudyi rwesimba, 139 
143 
achiwuya nemakore okudenga." 

Mateo 26:64. 

Apa Jesu anozviti ndiye Mwanakomana weMunhu 

akaonekwa naDanieri mumufananidzo pamweya - lye 

"akauya nemakore edenga." 

Kristu anouya kuzotonga akamirira vatadzi vese 

vakagamuchira iye segweta ravo kana mumiriri wavo. 

Segweta redu padare iroro, hapana nyaya 

yakambomukunda! 

Chidimbu chinoti izvo magwaro akavhurwa. 

(Chiverengo: Danieri 7:10) 

"...Kutonga kukatanga, mabhuku akazarurwa." 

Danieri 7:10, pekupedzisira. Magwaro aya achange anemabasa edu ese akaipa kana 

akanaka. 

Nguva dzese dzatakapiwa kuti tigamuchire nyasha 

dzaMwari dzinenge dzakanyorwa mumagwaro aya uye 

nesarudzo dzedu dzose dzatakaita kunguva idzi 

dzinokosha. 

Kana takasarudza Kristu samuponesi wedu, kana nyaya 
dzedu dzakuwunzwa mberi paMwari, Kristu achataura 
kuti zvirokwazvo ndakakufira uye zvitadzo zvako zvese 
zvaregererwa mberi paMwari baba. 144 22 17 - UNG ABATE SEI ZVENHEMA 
• mamu * ■ 


m | 


147 


fglllll'U 


*L 


\k.i|ii^... 
sLinhii, 

ftfikiilnviiivii JM& 


tmtf A 


5 


f\ 


148 


~_^^BMMbj 


± 


kmL vjtnhn wiw 


- 
Pazuva iroro, kana Mwari baba votarisa mumagwaro, 
vachange vachiona hupenyu hweMwanakomana wavo 
usina chitadzo pamberi pezita rako. Tichava nehupenyu usingaperi, kwete pamusoro 
pezvatakaita, asi nekuti Kristu akatifira. 
Kuda Danieri akafarira nyaya ye Nyanga Duku 
nemagumisiro acho, zvikamuita kuti amhanyire kutaura 
nyaya yese, iyo inotanga mberi kwerutongo. 

Panenge pachiwongororwa nyika nekusarudza avo 
vachange varimuhurumende yaMwari isingaperi. 
Hurumende iyi yakapiwa Kristu nevakasarudzwa vake: (Chiverengo: Danieri 7:14) 

"Akapiwa simba, nokubwinya, nowushe, kuti vanhu vose namarudzi ose namarimi ose 
vamushumire; simba Rake rowushe isimba risingaperi, 
risingazopfuvuri, vuye wushe wake havungazoparadzwi." 

Danieri 7:14. 

Danieri anoenderera mberi achitaura zvimwe zvakanaka 

nehurumende iyi: as 
> 

W 
0/3 

in 

** 

< 

as 

s 
w 

> 151 23 17 - Ung abate Sei Zvenhema Jtrnniml ut 
. . . WllkTu'' iu"iinilw . A 
iiimukiunj 


d-. 


1VffciVJih.lld' hw^M^B 


kA 


p^isi pedengd * s 


Tib- 


frlllllll ' t J\,ims,r||l- ™ 


W 


in^VirfiiuiiiuMinKEin) .. 


'1 152 

154 
155 
156 
157 (Chiverengo: Danieri 7:27) 

"...Wushe nesimba...nowukuru wowushe wose pasi 

pedenga rose, zvichapiwa vanhu vavatsvene 

voWokumusorosoro..." 

Danieri 7:27. 

Vanhu vaMwari vatsvene vachange varivaridzi pamwe 

naKristu pakutora hurumende iyi inogara 

nokusingaperi: 

(Chiverengo: Danieri 7:18) 

"...Vatsvene voWokumusoro-soro vachapiwa wushe, 
wushe vuchava hwavo nokusingaperi-peri." 
Danieri 7:18. Chiporofita ichi chinofananidzwa nedombo muhope dza 
Nebuchadnezzar iro rakachekwa pasina mawoko 
rikaparadza tsoka dzemufananidzo rikazova (Chiverengo: Danieri 2:35) 

"...asi ibwc.rakazoita gomo guru, rikazadza pasi pose." 

Danieri 2:35. 

Pazviporofita izvi zviviri - Mufananidzo wakarotwa na 

Nebhukadhinezari ne 

chikara chakarotwa na Danieri - Mwari akarondedzera 
nhoroondo yenyika kubva panguva ye Bhabhironi 
yakare kusvika pazuva guru apo Jesu achauya nemakore 
edenga kuzoisa hurumende yake ichagara 
nokusingaperi inerudo zvakare inokururama. 

Isu nhasi tirikurarama munguva yetsoka dzendarama 

nemudhaka. 

Nguva irikuenda zvachose kunyika nevanhu 

vanogaramo! 

Iyi ndiyo nyaya irikuda kutaurwa naMwari kumunhu 

wese nechiporofita chake. 24 17 - UNG ABATE SEI ZVENHEMA 
159 


■Minimi 

[ ■llfl-PEIIII 1*1 
CMIIII |j*j 

■■■I 

mvjMTiim I . J 


Wjjj 

M'fllitric 
CQHHUHrlH ? S£ 160 
161 Iyi inzira inoshamisa yokutaura nhoroondo yenyika 
nezvichauya muzvitsauko zviviri zvemuBhaibheri! 
Chimbozvifungisisa, mufananidzo wakaoneswa Danieri 
manheru iwayo muBhabhironi waive usiri chiratidzo 
chaMwari cherudo nenyasha dzake kuvanhu vake here? 

Tarira, Jerusarema yakaparadzwa. 

Vanhu vaMwari, va Israeli, vaiva vasungwa muguta 

reBhabhironi. 

Zvinhu zvaive zvakaipa zvikuru. 

Asi Mwari nenzira dzake dzinoshamisa, aitaurira 

Danieri kuti "Ndini ndichirikutungamira. 

Madzimambo achauya uyezwe madzimambo achaenda. 

Hurumende dzichamuka dzigodona zvakare, asi 

Handina kukangwana vana vangu munyika nezvese 

zvandinoda kuvaitira. 

Nerimwe zuva zvinhu zvese zvichanaka." 

Shamwari yangu, madzimambo nehurumemde 

zvakauya zvikaenda. 

Zviporofita zvemufananidzo nechikara zvave kusvika 

panguva yokuzadzikiswa. 

Jesu arikuuya kuzotonga nekuzodzorera wumambo 

wakaraswa na Adamu na Eva kare. 

Anoda kuti vana vake vese munyika vave 

muhurumende iyoyo, kuti vagadzirire nguva yokuuya 

kwemuponesi! 

Nokuti nezuva iroro rinoshamisa, tichamuona 

Muponesi naMambo wedu! VI 

d 

as 

> 
> 

H 

W 

0/3 

W 

** 

N 
< 

as 

a 
w 

> 25 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 
Unganzvenga seiko kugamuchira munembo wechikara 
Raive ririzuva hombe, zuva rakarongwa mutambo 

unokosha nevaimbi vamambo. 

Mambo Nebhukadhinezari vaive vakafara zvikuru. Vakakoka vaenzi vanokosha munzvimbo yese yeguta 

reBhabhironi. 

Raive ririzuva raaive akatarisira zvikuru zvakare nezuva 

raaizofa akakanganwa muhupenyu wake . Munguva yapfuura, Mambo vaive varota zvinoshamisa. 
Vakaona mufananidzo muhombe chaizvo. Vaive vakanganwa zvavarota, saka Danieri 
akazovataurira zvese zvavakarota nekuti zvaireva chii. 
Mambo Nebukhadinezari vaive vasisafungi zvimwe! Pamusoro pazvo, mambo vaive varimusoro wendarama! 
Hurumende yamambo Nebukhadinezari ndiyo yaive 
ine simba munyika yose. 

Zvino munhu wese aizoona masimba anoshamisa 
eBhabhironi- kuti AIVE arimukuru sei! 

Mambo vakafara zvokwadi, vakaraira varanda vake kuti 
vagadzire mufananidzo wendarama kubva mumusoro 
kusvika kutsoka. 00 

> 

m 
n 

a 

)-* 

)-* 

td 
c/s 

o 

z: 

o 

d 

c/s 

as 
> 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi I 


tiluriniiinirlJi] 
fctii*liltarii*llwnrr! j n 
13 


i luinum 


S il.lk..lllllS^I 
1 '-,iihuk..i!l'i 
i nczari 
Chifananidzo ichi chaive chiri chendarama muviri wese. 
Munhu wese aivapo akashamisika nekunaka 
kwechifananidzo ichi. Yaive iri nzira yaMambo 
yokuratidza kuti hurumende yake yaizogara 
nokusingaperi. 

Pazuva iri, vaenzi vakawanda nevose vanokosha 
muhurumende yamambo vakauya kuzoona kukudzwa 
kwechifananidzo chendarama chamambo 
Nebukhadinezari. Nenguva diki pakava norunyararo muvanhu vese 

vaivepo. 

Hwamanda dzakaridziwa, mumiriri wamambo 

akashaura, (Chiverengo: Danieri 3:4-6) 

"...Munorairwa imi vanhu, namarudzi, namarimi, kuti nenguva yamunonzwa kurira kwomumanzi 
nomutopota nembira norudimbwa nomutengerwana 
namarimba, nezvimwe zvose zvinoridzwa, muwire pasi 
muchinamata chifananidzo chendarama chakamiswa namambo Nebhukadhinezari. aninani usingawiri pasi achinamata, 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 

nenguva iyo uchawisirwa mukati mechoto chomoto 
unopfuta kwazvo." 
Danieri 3:4,6. Ngoma dzakaridzwa. 

Vanhu vese vakapfugama vakarumbidza chifananidzo. 

Vanhu vese vakadona pasi kunze kwemajaya matatu. Muvanhu vakapfugama, Shadrach, Meshach 

naAbednego vakasara vkamira. Vakaramba kupfugama 

nokurumbidza chifananidzo chendarama. Vakasarudza 

kuteerera Mwari. 

Nenguva duku inotevera, mashoko akasvika kuna 

Mambo. 

(Video: 3 sec) Mambo vakatsamwa zvikuru nokunzwa 
kuti kune vanhu vatatu vakaramba kute nokupfugamira 
chifananidzo chake. Nebukhadinezari vakaraira kuti 
majaya matatu awunzwe mberi kwake. 

(Video: 3 sec) Mambo vakacherechedza maHeberu 
matatu aya. Vaive varivarume vaduku vane ungwaru 
nematarenda akawanda. (Video: 2 sec) Mambo vakaziva kuti vaive varivarume 
vakavimbika pamabasa ese avairairwa kuti vaite 
zvakare vachiwaita nemazvo. Mambo akavanzwira 
tsitsi, akavapa nguva yokuti vapinduke. Akavadana 
umwe ne umwe nemazita avo, akati, 00 

> 

w 
n 

a 
)-* 

c/s 

w 

c/s 

o 

z: 

o 

d 

c/s 

as 
> ttRW>\ TmIIIILIINHP/im 

irir-i Wwiimnntift/i , ,. yjM tairlrj kworra. 
■L'/vbnoritl/^^ (Chiverengo: Danieri 3:15) 

"Zvino kana muchitenda kuwira pasi muchinamata 
chifananidzo chandakaita nenguva yamunonzwa kurira 
kwomumanzi...nezvimwe zvose zvinoridzwa 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 
zvakanaka hazvo; asi kana musinganamati, 
I (>! i , ...I IM . 

EXVOZVD, 

\liLutiir.i ... muchawisirwa nenguva iyo mukati mechoto chomoto 

unopfuta kwazvo..." 

Danieri 3:15. 

Mambo vaiti vakaraira chunhu, chaitofanira 

kuzadzikiswa nyango zvodini. 

Shadrach, Meshach, na Abednego vaiona moto 
uchibvira munzvimbo yavaizokandirwa. 
Mambo vaive vanechokwadi nechinangwa chavo. Vaifanirwa kuita sei? Dai uriwe, waita sei? 

Vaizosarudza kusateerera shoko raMwari here? 

Zvirokwazvo, kupfugamira mufananidzo kwaiva nyore, 

zvisinei, hupenyu hwavo hwaive wakamirira 

kuparadzwa! 

Zvaive zvisiri zvinhu zvakakosha here kurumbidza 

mambo? 

Pfungwa dzakadai hadzina kupfura mupfungwa dzavo 
nokuti vaive vadzidziswa murairo waMwari vachiri 
vadiki. Umwe wemurairo uyu waiti iwo, (Chiverengo: Eksodo 20:4,5) 

"Usazviitira mufananidzo wakavezwa, kana uri 

mufananidzo wechinhu..." "Usapfugamira izvozvo, kana kuzvishumira..." 
Eksodo 20:4,5. 

Minduro yakabva kumajaya matatu, vasina havo 
kuvunduka vakati: 29 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi ...mil 
Nebhu 
hating 
Mil 

i i i '•- ■- 1 : ■ 1 1 3 « ! (Chiverengo: Danieri 3:16-18) 

"...Imi Nebhukadhinezari, hatingafaniri hedu 

kukupindurai pamusoro peshoko iri." 

S~i'K-'- 
"Kana zvikaitika hazvo, Mwari wedu watinoshumira 
ungagona kutirwira pachoto chomoto unopfuta kwazvo; iye uchatirwira paruvoko rwenyu, imi mambo." "Asi kana zvisakaitika, zivai imi mambo, kuti 
hatingashumirii vamwari venyu 00 

k 

> 

in 
n 

X 

)-* 

(/> 
)-* 

2 

w 

kana kunamata chifananidzo chendarama chamakamisa £-h 

O 

o 
C! 

** 

> 

13 

W imi. 

Danieri 3:16-18 

Kupera kwenyaya kunofadza zvikuru. 

Mambo vakatsamwa kwazvo vakaraira kuti moto 

upamidzirwe kanomwe kuti unyatso pisa chaizvo. 

Mambo vakazoraira zvakare kuti Shadrach, Meshach na 
Abednego vasungwe vavakandire mumoto unopisa. 
Moto waipisa zvekuti masoja akakandira vakomana ava 
akawira pasi akafa. 

Mambo vakazomhanya vachienda pamukova wemoto, 
vachidaidzira nenzwi guru vachitii vaona vanhu vana 
vachifamba-famba mumoto zvakare umwe wacho 
akafanana neMwanakomana waMwari! 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 


Mwari wedu akapinda mumoto unopisa. Aive ane 
majaya aya matatu echiHeberu. Muponesi wedu 
mukuru chaizvo. Nebukhadinezari akazoraira majaya aya echiHeberu 

kuti vabude mumoto. Munhu wese akashamisika 

zvachose, vatatu ava vakabuda vasina kupiswa nyangwe 

nevhudzi rimwe, uyezve vaive vasinganhuwi moto 

pambatya dzavo! 

Chifananidzo chihombe chendarama chakabva 

chakanganwa. 

Nyaya yemajaya aya matatu inofanira kuva yakatora 

makore akawanda ichitaurwa nevanhu. 

Mwari wavo akavanunura mumoto! 

Izvi zvinoratidza rudo rwaMwari nekuchengeta vese 

vanomutevera nekutenda! 

Zvingave izvo here kuti munguva dzinotevera tichava 

nemunhu achatimanikidza kutenda nokunamata 

nenzira yake? 

Zvingave izvo here kuti sevaHeberu vatatu tichamirira 

kana kutongerwa ruf u nenyaya yekunamata? 

"Unoti," iwe, "Ndinofara nokuti hapana munhu 
anotimanikidza kutenda nenzira yake!" 
Izvi zvinotyisa! Kumirira rufu nemhaka yokusanamata 
kana kutenda nenzira yarairwa noumwe munhu. 

Unozviziva here kuti nekutaura kwechiporofita 
chirimubhaibheri, nhamo huru munhoroondo yenyika 
ichazouya uye yavapedyo? Nyaya hombe munhamo iyi 
yokupedzisira inenge iri nyaya yokunamata? 

Seva Heberu vatatu, munhu wese achararama munguva 
yokupedzisira anenge akamirirwa nesarudzo 
inofanana? Ichave irisarudzo ichaisa chisimbiso 
pahupenyu wako zvachose! 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 

. . , i...i ii. ! .i' . 

iik,in:mialj 

, u:,.ii ,■■ nmiiufi] 

nanM/a vvachtfj 

nukuyarniithlr" 

rhhutid/o paMj 

pLiniTUfku n*? al 46 niiiye 

uchanwtfva 
wayfnl 
yukuLsamtva 

kwaMwjrl, Nebukhadinezari, mutungamiri mukuru weBhabhironi 

akavaka chifananidzo chaizopfugamirwa nevanhu vese. 

Nyaya chaiyo chaiyo yaive iri yokunamata. 

Muarairo wechipiri waMwari unoti iwo usanamate 

zvimufananidzo ndiwo waipatsanura avo vanoteerera 

vachinamata Mwari wechokwadi ne avo vasingatereri 

vanonamata vanamwari venhema. 

Moto wakapamidzwa kupisa kanomwe. 

Nguva yekunetseka inopf ura nguva dzese 

dzokunetseka. 

Mubairo wokusateerera pakusanganisa kunamata 

Mwari nekumhanyisa zvehurumende yenyika kwakava 

rufu. 

Mumazuva ekupedzisira, shoko raMwari mubhuku 

reZvakazarurwa rinotsanangura kuti mutungamiri 

mukuru wenyika achabatanisa kereke nehurumende 

yenyika. 

Nyaya hombe inenge iri yokunamata. 

Murairo waMwari ndiwo uchapatsanura vanoteerera 

nevasingatereri munguva yokunetseka apo pachaiswa 

mubairo worufu munyika yose. 

Mubhuku ra Zvakazarurwa, vanhu vese 
vanokurudzirwa kuti vachenjere chaizvo. 
Mwari anokurudzira kuti shoko iri rakakosha zvikuru, 
nokuti anoti: (Chiverengo: Zvakazarurwa 13:9) 
"Unenzeve, ngaanzwe." 
Zvakazarurwa 13:9. 
Tinofanirwa kuteerera shoko iri! (Chiverengo: Zvakazarurwa 14:9,10) 
"...Kana munhu akanamata chikara nomufananidzo 
wacho, nokugamuchira chiratidzo pahuma yake kana 
paruvoko rwake, 

naiye uchanwavo wayini yokutsamwa kwaMwari, 00 

> 

w 
n 

a 

)-* 

c/s 

w 

c/s 

o 

O 

d 

c/s 

as 
> 

w 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 
itcliatAmbu 

p,iniberi 

piivatuimv.i 

VdlSVU-rHJ, 

nnijaniliETL yakadirwa isinakuvenganiswa mumukombe wehasha 
dzake; uchatambudzwa mumoto nesurferi pamberi pavatumwa 
vatsvene, napamberi peGwayana." 
Zvakazarurwa 14:9,10. 
kuli munhu 
iiiregc kuvJnpo 
unn^4MLii !>. i m i ■* i ; ;. i 
nokulengesdViiS] 
iy« iifiecWraffla 

in AtA ' ■ i "I'k.l I I 

Icaito cti^LTt:ngu 

l hi VII, k l„h lllr Munhu wese anofanira kuverenga nokunzwisisa 
chiporofita ichi kuitira kuti asave nechokuita nechikara 
ichi kana chiratidzo chacho. Muchiporofita cheBhaibheri, kumagumo enguva, vanhu 
vese vachapatsanurwa muzvikwata zviviri: 
avo vakambika kunaMwari zvakare vachiteerera mirairo 
Yake, ne avo vanonamata chikara vachigamuchira 
chiratidzo chacho. 

Vacharamba kunamata chikara kana kugamuchira 
chiratidzo chechikara vachanetswa zvikuru. 
Vachanetswa seva Heberu vatatu vakamiswa mberi 
pamambo Nebukhadinezari. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 13:16, 17) 
"Chinomanikidza vose, vaduku navakuru, vapfumi 
navarombo, vakasunguka navaranda, kuti vapiwe 
chiratidzo muruvoko rwavo rworudyi, kana pahuma 
yavo; 

kuti munhu arege kuvapo unogona kutenga 
nokutengesa, asi iye unechiratidzo, iro zita rechikara 
kana chiverengo chezita racho." 
Zvakazarurwa 13:16,17. 54 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 
muiiauM ii is Qilkapiu'ii 

n ,r,ii ill..., ukupj 

(llU|.lll,IMi(l/<l 

ut'ciijk.ira * 

ITmi'VL k 111 I 

iiiijliiniinldiio 

Ml.llH.-, clilitp kuii vase 

VdMEI£,tlUlN1tltj 

H!<l(.il|.iHi(lA> 56 Pakupedzisira, mubairo worufu ucharairwa pamusoro 
pe avo vanoramba kunamata chikara nomufananidzo 
wacho. (Chiverengo: Zvakazarurwa 13:15) 

"Chikapiwa masimba okupa mufananidzo wechikara 

mweya, kuti mufananidzo wechikara utaure, chiite kuti vose vasinganamati mufananidzo wechikara 

vawurawe." 

Zvakazarurwa 13:15 Munhu anoti, "Kana usinganamati chikara, 
hatimbotengi zvinhu kwauri kana kukutengisira 
zvinhu. Pamagumisiro tichakuuraya." Mwari anoti/'Kana ukanamata chikara, kutsamwa 
kwaMwari kuchauya kwauri." Munhu wese munyika achava nenguva inorema chaizvo 

pakusarudza. 

Kunenge kuri chii kutsamwa kwaMwari kuchadirwa 

pamusoro pevanhu vese vakaramba ruponeso? 

Bhuku ra Zvakazarurwa rinopa mhinduro. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 15:1) 

"Zvino ndakawona chimwe chiratidzo kudenga, 

chikuru chinoshamisa, ichi: 00 

> 

w 
n 

a 

)-* 

)-* 

td 

)-* 

o 

z: 

o 

d 

c/s 

as 
> 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 

Vatumwa vanomwe vanamadambudziko manomwe 
okupedzisira, nokuti kutsamwa kwaMwari kwakapera 
nawo." 
Zvakazarurwa 15:1. 

Madambudziko matatu achadirwa pamusoro pechikara 

nevanhu vese vanochinamata. 

Zviro kwazvo, Mwari Hatongi vanhu asina 

kuvayambira. 

Ndizvo zvinhu zvinoshamisa naMwari! 
Mwari Hambodiri madambudziko asina kuyambira 
vanhu vese kuti chiratidzo chii zvakare nokuti 
vangawane sei simba rokusagashira chiratidzo ichi. 

Nemashoko ake okugumisira, Mwari anotibetsera kuti 
tivure chiporofita, kuitira kuti tese tichinzwisise. 
Hapana munhu anofanira kuti amirire nguva iyi 
yokutambudzika asina kugadzirira. 
Zvakakosha zvikuru kuti tizive chikara ichi nemasimba 
acho nenzira yokusagashira chiratidzo chacho. 

Ngatidzokerei kuchiporofita chemubhuku 
raZvakazarurwa, tiverenge nemasimba echikara ichi. (W1UURHIWI IJ;1 

Zvlno 
DEUtfcmvotn 

■ i ■ !-ii ■..■ i 

i till JfilV. :' ***** 67 -»KiriKMIHU1?:1.. 

i l;.ii-/ir. .) 

di/iiiL-tlunil iU'iiil 
Mi-i i* Tnliinniwe; 

pillUSDfO 

pi." 11 V illL;^ :1 pun t k li-nr una 
dzlnefttiknl. (Chivetrengo: Zvakazarurwa 13:1-8) 

''Zvino ndakawona chikara chichikwira chichibva 

mugungwa, chinenyanga dzinegumi nemisoro minomwe; pamusoro 
penyanga dzacho pakanga panekorona dzinegumi, 68 10 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi pfjfuamiiuiii ' 


napamusoro pemisoro yacho mazita okumhura Mwari." 69 L hik.M,. kill 

t |r .Misl.-U.l". HI!.'. nClSElkj djTJI IVi 
■Hltl^elHTf. "Chikara ichi chandakawona, chakanga chakaita 
sengwe; netsoka dzacho sedzebere, 70 ^lumiwiii;. nmnurodn skwtct IkwilUpu 
rhDwushe, 

nanraslmbw ^ffiomiimijii 

Mum we musflro 
wac|yj WiiliJnBa ^VIUURIIHAIlt. 1 

- ,:!.:i|-,-i i li:l ..'i ,i 
l|[.i^imli.i 71 72 
nomuromo wacho somuromo weshumba; shato ikachipa simba rayo, nechigaro chayo chowushe, 
namasimba makuru." 
Zvakazarurwa 13:1,2. "Mumwe musoro wacho wakanga wakaita 
sowakakuvadzwa kusvikira parufu; asi vanga, raifanira kuwuraya, rakanga rapora; nyika 
yose ikashamiswa ikatevera chikara." "Vakanamata shato, nokuti yakapa chikara masimba; 00 

> 

m 
n 

a 

)-* 

)-* 

td 

)-* 

o 

z: 

o 

d 

as wSanoDiila 

cliSkJrj, vachlifc 
NdUnikn 75 vakanamata chikara, vachiti: Ndianiko wakafanana 
nechikara? 76 11 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 
niuromu untktJUM rHwukitnikmrj; Ndianiko unogona kurwa nacho?" "Ipapo chakapiwa muromo unotaura mashoko makuru 
nezvokumhura; 78 IV1UUKIIH111S 1 l hnkjpiwa 
FhLtibbj kuil 
LhJ/viilc imvpdzi 
Lniiniitkunii 

i! Ill !■■ ■ ii I!'.'' Il I chikapiwa simba kuti chizviite mwedzi inamakumi 
mana nemiviri." 
Zvakazarurwa 13:3-5. 79 llUURHHJlia.G; war ha kuH 

chltnhufi 

ni»k(iinhiiri] "Chikashamisa muromo wacho kuti chimhure Mwari, 
nokumhura zita rake iftUURHIHfl13:E ' 

■i-i.iiii'i dJjkctI 80 netabernakeri yake naivo vanogara kudenga." 'HUURUaWI 13 P 

I lnh.'inr-'. ,: 
niuiuiubai a 
IvLI li ''U:l '■■■ >■ 
I :..i\J I *.-.-•■' 

nukuvdkunilit; 81 ''Chikapiwa masimbavo kuti chirwe navatsvene, 
nokuvakunda; pdinarutlfi o 
emweiIiu v6$ 82 chikapiwa masimbavo pamusoro pamarudzi ose, 
navanhu vose, nendimi dzose, nendudzi dzose." 'HUURHiWD 131 

Vosc vanbflara 
(unylku too mazfta ayo 

jsinii kunNumd 83 "Vose vanogara panyika vachachinamata, ivo mazita 
avo asina kunyorwa 12 84 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 

mubhuku reGwayana rakabayiwa kubva pakusikwa 

kwenyika." 

Zvakazarurwa 13:6-8. Tinofanira kutarisa chiporofita ichi nechidimbu 

nechidimbu. 

Apa Mwari anoshandisa mifananidzo yechiporofita kuti 

ayambire nyika. 

Chikara chakamirira chii? 

Danieri 7 akatidzidzisa kuti zvikara zvakamirira 

hurumende dzepasi kana masimba adzo. 

Muna Zvakazarurwa, tinocherechedza chikara 

chakagadzirwa nezvikara zvese zvina zvakaonekwa na 

Danieri! 

Ndinechokwadi kuti hausati waona chikara chadai 

muhupenyu wako! 

Kuti tinzwisise chikara ichi nemasimba acho, tinofanira 

kutanga tawongorora zvikara zvina zvakaonwa 

naDanieri. 

Shumba yaive yakamirirei? Ehoyi, Bhabhironi! Bere raive rakamirira chii? Ehoyi zvakare: Medo-peresi. Ko iyo Ingwe yave yakamirira chii? Ehoyi, Girisi. 00 

> 

w 
n 

a 
)-* 

c/s 

w 

c/s 

o 

z: 

o 

d 

c/s 

as 

w 13 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 


Ko chikara chinenyanga gumi chaive chakamirira chii? 
Warangarira zvakanaka! Hongo, chaive chakamirira 
hurumende yeku Rome. Chikara chiri muna Zvakazarurwa 13 masimba 

ehurumende inotevera hurumende dzina idzi. 

Tinocherechenza chinhu chinoshamisa apa: hurumende 

imwe chete munyika ndiyo ine zviratidzo zvese 

zvakataurwa muchiporofita ichi. 

Bhaibheri dzvene nenhoroondo yenyika zvinoita kuti 

zvivenyore kuona nokunzwisisa 

izvi. Achitaura pamusoro pechikara, Johane akati iye, 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 13:2) 

"...Shato ikachipa simba rayo, nechigaro chayo 

chowushe, namasimba makuru." 

Zvakazarurwa 13:2. 

Tinonzwisisa kuti shato yakamirira Satani, nokuti 

Bhaibheri rinoti, 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 12:7-9) 
"Zvino kurwa kwakavapo kudenga..." "Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka 
yekare, inonzi Dhiabhorosi, naSatani, munyengeri 
wenyika yose..." 
Zvakazarurwa 12:7-9. Tinofanira kunzwisisa kuti Satani hapindi muhondo iyi 
achionekwa nemeso. 

Anoshanda akavanda achishandisa makurukota ake, 
masimba zvakare achishandisa nevanhu. 
Zvakazarurwa anotijekesera hondo huru iripo pakati 
paSatani neSangano raMwari: 14 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 100 
101 

103 (Chiverengo: Zvakazarurwa 12:3-5) 

"Ipapo kudenga kwakawonekwa chimwe chiratidzo, 

ichi: Tarira, shato huru tsvuku, inemisoro minomwe, nenyanga dzinegumi, napamisoro 
yayo korona nomwe." "...shato iyo ikamira pamberi pomukadzi wakanga 
ozvara, kuti iparadze mwana wake kana azvara." "Akazvara mwana womukomana, unozofudza marudzi 
ose netsvimbo yedare; mwana wake ndokutorwa kunaMwari, nokuchigaro 
chake chowushe." 
Zvakazarurwa 12:3-5. Ndiani murume -mwana uyu? 

Mhinduro inoti ndi Jesu Kristu! 

Nenzira yakavanda, shato kana kuti Satani, anoonekwa 

achishanda zvikuru nesimba repasi kuti aparadze Jesu 

asi achikoniwa. 

Izvi ndizvo zvakaitika. 

Dhiabhorosi aishanda nenyika ipi panguva yekuzvarwa 

kwaKristu? 00 

> 

m 
n 

a 

)-* 

)-* 

w 

)-* 
C/S 

o 

z: 

o 

d 

)-* 

as 
> 15 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
Kana tichiverenga magwaro enhoroondo yenyika, 
tinoona kuti hurumende yeRome yaitungamirwa 
navainzi vana Caesar ndiyo yaitonga apo pakazvarwa 
Kristu. Mambo Herodi vakaraira ivo kuti vana vese 
munzvimbo yeBethlehem vanemakore maviri 
zvichidzika vauraiwe. Mambo Herodi vaive 
vanechinangwa chokuuraya Jesu apo paakazvarwa. 

Mumiriri weRome ainzi Pontius Pilate, akabvumira kuti 
Kristu auraiwe. Mawuto eRome akaroverera Jesu pamuchinjiko, zvakare 
akachengeta mukova wainobudira murinda rake. Satani 
akashanda zvikuru kubudikidza nenyika yeRome kuti 
iuraye Kristu 

Jesu akamutswa murufu akaenda kudenga 
sezvakataurwa nechiporofita. Zvinhu izvi zvinokuita 
here kuti utende muchiporofita cheBhaibheri ? Chiporofita chakataura zvakare kuti masimba aya, 
eRome yana Caesar icha 110 (Chiverengo: Zvakazarurwa 13:2) 

"...Shato ikachipa simba rayo, nechigaro chayo 

chowushe, namasimba makuru." 

Rome yanaCaesar yakazadzikisa chiporofita ichi here? 

Kana zviri izvo, chakapiwa ani? 16 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 
111 
113 
115 'JBStA 
Kwemakore akawanda, kereke reRome raishandisa 
gwaro rakanyorwa kuti "The Donation Of Constantine" 
kuratidza simba rayo muguta re Rome. Gwaro iri 
rakazoonekwa kuti raive riri renhema, nyangwe zvaro 
rakashandiswa nevekereke kuti vatonge rutivi rwe 
Western Rome panezvenyika nezvokunamata. Gwaro 
iri ndiro rakashandiswa neveKereke yeRome kuti 
varatidze simba ravo sesimba rehurumende zvakare 
kuti vape Papa masimba owumambo. 

Mugore ra A.D. 300, Constantine akaendesa chigaro 
chake muguta rainzi Byzantium akashandura zita iri 
ndokubva ati yave kunzi Constantinople 
achidakuzvirangarira nezita iri. 

Constantine akapa chigaro chake kunabhishopi 
weRome paakabva pawushe. 

Bhishopi weRome akazova mutungamiriri wekereke, 
zvakare nemutungamiriri wehurumende yezvenyika. 
Nokudaro kereke nehurumende zvakabatana, asi kereke 
ndiyo yaitonga hurumende. 

Guta re Vatican rakavakirwa mukati meRome, iro raiva 
guta raiva chigaro chehurumende yeRome. Kereke yekuRome ichiripo nanhasi. Inemasimba 
pakunamata zvakare nemasimba panezvenyika. Nyika 
dzese dzemunyika dzinotumira vamiriri vadzo kuguta 
reVatican. 117 Zvakakosha kuti tizive kuti chiporofita ichi 
hachinakunanga kana kutsanangura munhu umwe no 
umwe asi chakananga badzi rowuf ungi kana nzira 
yokunamata ichaonekwa munyika. 

Pane vanhu vakawanda vanonamata Mwari nemazvo asi 
vasingazive zvinhu zvatirikudzidza nhasi muchiporofita 
cheBhaibheri nenyaya yezvemasimba aya. 17 00 

> 

w 
n 

a 

)-* 

c/s 

w 

c/s 

o 

z: 

o 

d 

c/s 

as 

CI 

> 

13 

W 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 
118 Kana tichidzidza nechiratidzo chechikara muna 
Zvakazarurwa 13, tinoona zvichitsanangurwa pachena 
kuti chikara ichi ndicho chinofananidzwa neNyanga 
Duku munaDanieri 7, chitsauko chatambodzidza 
mushure. %m Muporofita Johane akati iye chikara ichi chichava 
nechiratidzo uyezve chichaedza kumanikidza munhu 
wese kuti ave nechiratidzo ichi! 119 vadukQ |i 
~vdpfiiniri i 

.rfitwiiLintli'. kui. C B i|?i(i 
l biiLi~i.il id jt>3 --uirmnk 
pvaYO riv«riE~J>iu 
\,-w\ ! puhuiridi ijivcr. 
120 (Chiverengo: Zvakazarurwa 13:16,17) 
"Chinomanikidza vose, vaduku navakuru, vapfumi 
navarombo, vakasununguka navaranda, kuti vapiwe 
chiratidzo muruvoko rwavo rworudyi, kana pahuma 
yavo." rviKirmilMWEl i.- i.i J 


I. .< i i,i chbvui-'ji' 
thc/iM un. In>, 
122 "Kuti munhu arege kuvapo unogona kutenga 
nokutengesa, asi iye unechiratidzo, iro zita rechikara 
kana chiverengo chezita racho." 
Zvakazarurwa 13:16,17. 

Shoko raMwari rinoti chiratidzo ichi chinenge 
chirichokusateerera Mwari kana chokumukira 
hurumende yaMwari. 

Bhabheri rinotaura chimwe chikwata chicharamba 
kugamuchira chiratidzo chechikara. ;-.vav~-t5veiH 

\ r ~llI!K"hl"~lKL ,, lJ ' k"Vii|L'&ll. (Chiverengo: Zvakazarurwa 14:12) 
"Ndipo panokutsungirira kwavatsvene, vanochengeta 
mirairo yaMwari nokutenda kwajesu." 
Zvakazarurwa 14:12 
124 Usakanganise, nyaya hombe pakuguma kwenyika 
inenge iri yokuteerera mirairo yaMwari! 
Chimwe chikwata chichagamuchira chiratidzo 
chechikara, asi chimwe chichateerera Mwari 
nokuchengeta mitemo Yake yose uye chichichengeta 
kutenda muna Jesu. 18 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 
WUIUIIWIT^ j jtiiikvvird tidMwnirii intijJuriyLi; kusvDdta 
Tills*! 

chisimhisn 
pahuma 

vaMwarL 126 127 
129 130 Vanhu vaMwari vachapiwa chiratidzo, asi chinenge 
chirichiratidzo chaMwari, munembo waMwari. Chiratidzo ichi chichapiwa pahuma dzavateveri Vake. (Chiverengo: Zvakazarurwa 7:2,3) 

"Ipapo ndakawona mumwe mutumwa achikwira 

achibva kumabvazuva, anechisimbiso chaMwari 

mupenyu; 

akadana nenzwi guru kuvatumwa vana, vaya vakanga 
vapiwa simba kuti vakuvadze nyika, negungwa , _ 

O 

o 
C! 

> kusvikira taisa chisimbiso pahuma dzavaranda 

vaMwari/' 

Zvakazarurwa 7:2,3. 19 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi urhiisanldza -. 

ehipi* 131 Ndinoda munembo iwoyo, ko iwe haudi here kuva 

nawo? 

Hapana chinhu chakakosha kupfura ichocho. 

Hondo yokupedzisira yenhoroondo yenyika inenge iri 

yomunembo waMwari kana chiratidzo chechikara. 

Inenge iri pakati pemufananidzo kana chiratidzo 

chaMwari ne mufananidzo kana chiratidzo chenhema. 

Kana tanzwisisa chiratidzo chaMwari, zvichava nyore 

kuti tione kana kuti tinzwisise kuti chiratidzo 

chechikara chenhema ndechipi. 

Mwari anotitaurira kuti chiratidzo dzake chakaita sei: N'diikavjipiiv-ci 
maSabata 
augu. chive 
chfraifdzb 

navo... 132 
(Chiverengo: Ezekieri 20:12) 

"Ndakavapavo maSabata angu, chive chiratidzo pakati 

pangu navo..." 

Ezekieri 20:12. (Chiverengo: Eksodo 31:13) 

"Taura navana valsraeri, uti: Zvirokwazvo munofanira 

kuchengeta maSabata angu; nokuti chiratidzo pakati pangu nemi kusvikira 
kumarudzi enyu ose, muzive kuti ndini Jehova unokutsaurai." 
Eksodo 31:13. Mwari akati iye Sabata chiratidzo kana chisimbiso 
choutongi kana Hukuru Hwake. 

Icho chikara chinoti kudini nechiratidzo choutongi kana 
chohukuru hwacho? 136 20 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi ,■ JiHlrHqmeBKUhe, 1 ,. ,.. 

tktlltlH ilEMll 

f~"n miHivtraUlln i«»HUII 

ngina rlTitSinihariAiirlMDii 
iBlra iimmivi nuurant ? 137 
/ Afl JUmHmtNltlllie J r . 

r frrYstiw Itculii 

M\l>/.\ i|lLkllls.t 

III'BSLK lh-|| ( M I I Ml'.. I 

rcSvundn ncinhmwc 
ui.i-i i - y^ikitfaylxwa 
OJsanRBun'frorl. 139 M nunc Mrjllbn bin 
tfllnoraltllaikun 
:inuiu miHiiMii 

rglLinimluii'ltHtn 140 
141 CKMltlUlBEtnjE 

in Im^ix.i kaikuil/wj 
KWCZUYB rdlUfltiM I i. 

riru3\ j Iro zuva 

ni hinumna ku&hiirnlin ,i 

ufcu tkihk Lih iri iiiLiUh.iJhlii'n. 142 
Izvi zvakatorwa muKatekisimu yeMakatorika: 
MUBVUNZO: Munozviratidza neyi kuti sangano 
rinesimba rokuronga mifaro namazuva matsvene? "MHINDURO: Tinozviratidza nokushandura kwedu 
zuva reSabata tichiriyita zuva reSvondo, mamwe 
masangano anozvibvuma izvozvo: naizvozvo 
masangano aya 

anozvipikidza nokuchengeta zuva reSvondo nemimwe 
mifaro yakarayirwa nesangano iron." "MUBVUNZO: Munechiratidzo here chinoratidza kuti 
sangano rinesimba rokuvamba zvirongwa ? "MHINDURO: Dayi rayiva risina simba iri, dayi 
asinakuvamba kukudzwa kwezuva reSvondo, rinova iro 
zuva rokutanga reviki, achisiya kukudzwa kwezuva reMugovera, rinova iro 

zuva rechinomwe, kushandura kusipo kana 

muBhaibheri." 

-An Abridgment of the Christian Doctrine, Henry 

Tuberville, p. 58. 

Sondo chiratidzo chesangano yeRoma sekutaura kwavo. 
VeRoma vanoti ivo vakashandura zuva rekunamata 
kubva kuSabata kuenda kuSondo, zvakare vanoenda 
mberi vachiti, 00 

> 

m 
n 

a 

)-* 

)-* 

td 
c/s 

o 

z: 

o 

d 

)-* 

as 
> 143 21 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 
144 anoti iye kushandura uku "chiratidzo cheutongi zvakare 
nemasimba ekereke."(Letter from C.F. Thomas, 
Chancellor to Cardinal Gibbons, October 28, 1895.) 
Kereke yeRoma inobvunza avo vakabuda musangano 
rayo kuti sei vakaswibisa zuva raMwari vachisiya SDHDQ 

VIDEO (Video: 2 sec) Sabata remuBhaibheri vachitevera zuva 
rakavambwa ne 145 
147 l IUIKI l:li ...ruk.miMi.i 
pasl 

iijLiI.ii.i 

xvduaJoiila. 148 
149 ( l| If ii II 1 1. ill 

vatiukii r 

v,ipliimi 
\ak*iMinji,hrtt'J 

4MV,H.mi:l.i. IkLtii 
supine chirrfidza 

ili6injt|ik^ns.ivtii"i.AiirLi!l^, i l 
kflfW fuJuiirn v.iVit; / (Video: 5 sec) Maitiro, Tsika, nesangano yeRoma. (Chiverengo: Danieri 7:25) 

"...uchatsvaka mano okushandura nguva nemirairo. 

Danieri 7:25. (Chiverengo: Danieri 8:12) 

"...rukawisira pasi zvokwadi, rukafara panezvose 

zvarakaita." 

Danieri 8:12. Johane akaratidzwa kuti Satani achada kumanikidza 
munhu wese kuti agamuchire chiratidzo chechikara: (Chiverengo: Zvakazarurwa 13:16,17) 
"Chinomanikidza vose, vaduku navakuru, vapfumi 
navarombo, vakasungurwa navaranda, kuti vapiwe 
chiratidzo muvoko rwavo rworudyi, kana pahuma yavo; 22 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi kllll llHTIlllLI illl^l 1 

'■■■ il'-H' .., !■■■■., 

iKikuU'n^ ilitimunliii: 
153 


/ 


<a 


J 1 ramuiiiijr.wii: 


I/lll 


1 A 
^ lliini.lklLIIII 

IIIlLIiUiJIlIIiI 

it l 1 isid il ■ inliVTl ii 

[i)i".o| ] 
kuti munhu arege kuvapo unogona kutenga kana 
nokutengesa, asi iye unechiratidzo, iro zita rechikara 
kana chiverengo chezita radio." 
Zvakazarurwa 13:16,17. 

Kuti chikara chizadzikise chiporofita chese ichi, 

chichada kushandisa masimba ehurumende yevanhu 

kuti chiratidzo chacho chipiwe munhu wese pakupera 

kwenguva. 

Tarisa kuti Mwari anoti chii nechikara ichi: 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 13:18) 

"Ndipo panokuchenjera. Unoziva, ngaaverenge 

chiverengo chechikara; nokuti chiverengo chomunhu; chiverengo chacho ndimazana matanhatu namakumi 
matanhatu nematanhatu[666]." 
Zvakazarurwa 13:18. Zvinorevei kuti "Chiverengo chechikara". Vanhu 
vakawanda vanobvunza kuti zvinorevei zvirokwazvo. Ticharegera Kereke yemaKatorika ipindure. 

Rurimi rwechi Latin ndiro rurimi rweKereke yeRoma 

Katorika. 

Nerudzidzo rwemaRoma Papa anomirira kereke yese 

munyika. 

Rimwe zita raPapa rinonzi Vicarius Filii Dei, zvichireva 
kuti "Mumiriri weMwanakomana waMwari", 00 

> 

w 
n 

a 

)-* 

)-* 

W 
c/s 

o 

z: 

o 

d 

c/s 

as 
> 157 23 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi M-LhilHillkj .Uirill ;■< |. ■!.'.■■.. 

riiviliUiiiiikiitauu uiiowonekwi. 158 ZITA HAPflFA 
Mmfwin "filii JVi 

VIDEO 159 
160 
161 "MaKatorika anoti sangano ravo rinowonekwa, 
rinofanira kuvawo nomusoro unowonekwa." (Video: 9 sec) Uchanzwisisa kuti zvirinyore kunzwisisa 

Vicarius Filii Dei uchishandisa zviverengo zverurimi 

rweLatin zvinoshandiswa nekereke yemaKatorika. 

Vicarius 5,1,100,0,0,1,5,0 = 112 

Filii 0,1,50,1,1 = 53 

Dei 500 1 = 501 

=666 

Izvi ndizvo zvinoratidza pachena kuti kereke yeRoma 

ndichochikara chinotsanangurwa munaZvakazarurwa 

13. 

Tinoti kudini nezviporofita zvatinodzidza mushoko 

raMwari? 

Tinoona chaizvo kuti nguva irikuuya, uye yavapedyo 

apo munhu wese achamanikidzwa kuchengeta zuva 

rekutanga reviki, izvi zvisingabvumirani nemurairo 

waMwari! 

Tsamba yakanyorwa munguva yatirikurarama yakanzi: 
"Apostolic Letter, Dies Domini, of the Holy Father, John 
Paul II, to the Bishops, Clergy, and Faithful of the 
Church, on keeping the Lord's Day Holy/' yakaenda 
kuvakuru vemasangano nevanotenda veRoma Katorika 
ichivakurudzira kuti vasimbise kuchengeta Sondo 
sezuva rokuzorora nekunamata. 
162 Zvingava here kuti tsamba iyi ndiwo mavambo emitemo 
ichazoisiwa yokuchengetedza zuva reSondo panokuti 
kuchengetwe Sabata remuBhaibheri? 

Tsamba iyi inoyenda mberi ichitaura kuti izvi 

zvinofanirwa kuiswa pamutemo kuitira kuti 

zvigonyatsoteverwa. 

Inyaya yatinoziva here? 

Ndizvo chaizvo zvinotaurwa nechiporofita! 24 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 
164 
Vanhu vakawanda vanobvunza mubvunzo uyu, " Pane 
munhu here ava nechiratidzo chechikara iyezvino?" 
Kwete, hapana munhu ati ava nechiratidzo chechikara 
kwaiyezvino. 
163 Mwari anevateveri vake vezvokwadi mumasangano ese. Kana chiratidzo chaiswa pamutemo, munhu wese 
achasarudza kuteerera Mwari nokuchengeta Sabata 
kana kuteerera chikara nokuchengeta zuva reSondo 
rakavambwa nesimba romunhu. Panguva iyi 
(Chiratidzo chaisiwa pamutemo), ndipo munhu 
paachagamuchira chiratidzo chechikara. 
Munhu wese munyika achava nesarudzo hombe: 
Ndichateerera Mwari kana kuti ndichateerera munhu? 
Kunenge kusiri sarudzo yemazuva okunamata chete. 
Inenge irisarudzo zvakare yeMutungamiri wohupenyu 
hwako. 

(Chiverengo: VaRoma 6:16) 

"Hamuzivi here, kuti uyo wamunozvipa kwaari kuti 

muve varanda vake kumuteerera, kuti muri varanda vaiye wamunoteerera; kana vezvivi 
zvinoisa kurufu, kana vokuteerera kunoisa kukururama.?" 
VaRoma 6:16. Nguva inorwadza chaizvo ichauya kumunhu wese 

munyika. 

Hapana munhu achatenga kana kutengesa asina 

chiratidzo chechikara. 00 

> 

w 
n 

a 

)-* 

)-* 

td 
c/s 

o 

z: 

o 

d 

c/s 

as 
> 

w 25 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi 
169 
170 . . .7 VJikLlflifl 

<?% ike 

uchamlptwa, 
uivuni vak« 

h.ijii]>«i|i>vi. Vanhu vachatanga vachiramba, asi kuchazouya mutemo 

worufu. 

Avo vachagamuchira chiratidzo vachawirwa 

nemadambudziko manomwe ekugumisira. 

Unoona here chikonzero chokukosha kwenyaya iyi? 

Sei iri nyaya yokurarama nenyaya yorufu? 

Sei zvakakosha kuti tisarudze Mwari? 

Pane nhau dzakanaka kune avo vachateerera Mwari 
vawane zvakare munhembo Wake. (Chiverengo: Isaya 33:16) 

...Zvokudya zvake uchazvipiwa, mvura yake haingapwi. 

Isaya 33:16. 51* j 

lljuiifrd>h ibiiiliii 
cliiitiwliundLiiiJ 

IIILLXCW uimfarh.l 

IILuLkillk; (Chiverengo: Mapisarema 91:5-8) 

Haungatyi chinhu chinovhundusa husiku, kana museve 

unofurwa masikati; 172 PDKISABIMnflll. j 


kana hosha inofamba murima, kana kuparadza 
kunowuraya masikati. 173 
174 1'l lLin^i^-i.ll.iiitj IIILLllAVJrO 
UirtihLiWpiL Kurutivi rwako kuchawa vanegumi ramazana, Nezana 
ramazana paruvoko rwako rworudyi; asi 
hazvingaswederi kwawuri. Uchangozvitarira hako nameso ako, ukavona mubayiro 

wavakaipa. 

Mapisarema 91:5-8. 

Kana uchashamisika nezvichaitika, Bhaibheri rinoti, 175 26 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi '.. ■'.,\:t Imi 

JHlinvL, II 

i uiiiii ii iv-rriijiH 1 

IWG rt,»k.i!i-i 
IVukii i iiMiru ?>a ro (Chiverengo: Mapisarema 91:9-11) 

Nokuti imi Jehova muri vutiziro hwangu Iwe wakaita 

Wokumusoro-soro vugaro hwako. 176 MMUUMhedJ 
Hdpnnu itLLi,di|ki 
fit i hkjIl tmLra, 
v-uyv hapuru'liHslia 
ktldftHLhdiift 
pound »j riilkU. Hapana chakaipa chingakuwira, vuye hapanehosha 
ichaswedera patente rako. 177 '-■■• -VIII l\V 

uclunilrj 

i|,ikL' tMMIVHo 
n.ikii. kull 

tdkudWEIftEill. 1 

pa.ni.lra. 
dzdkrc decisis 178 Ncnguvfl iyo 

MQuteri 

uctusLmuka, 

■A i III iM I'll III. i 

krtuktitu 

imorlndlni varui 
vavadhtl vaktK i'.ili.il^iiiil'i.i' .,|'i.i 179 |f,lkLllllllkil Vfc ^f If 

kw-JininicJ/i , "( ^l f 

AVStihU kiwvikjnil * I I 
IfcpCVW 1 yj t: 180 
Nokuti iye ucharaira vatumwa vake pamusoro pako, 

kuti vakuchengete panzira dzako dzose. 

Mapisarema 91:9-11. 

Mwari anopa vimbiso huru kune avo vanosarudza 

kumutevera: 

(Chiverengo: Danieri 12:1) 

Nenguva iyo Mikaeri uchasimuka, iye muchinda 

mukuru unorindira vana vavanhu vako; ipapo nguva yenjodzi ichavapo, isinakumbovapo 
yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu 
kusvikira nguva iyo; nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa, ivo vose 

vakanyorwa mubhuku. 

Danieri 12:1. 

Johane akaratidzwa muono we avo vakakunda chikara: 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 15:2) 
Ndikawona chakaita segungwa rinovonekera 
rakavenganiswa nomoto, naivo vakawuya vakunda 
chikara nomufananidzo wacho, nechiverengo chezita racho, 00 

> 

m 
n 

a 

)-* 

)-* 

w 

)-* 
C/S 

o 

z: 

o 

d 

c/s 

as 
> 

13 

W 183 27 18 - Wava Nechisimbiso Nokusingaperi ',,111 |kltUMHU F^[ rinovhpnckcTA,. 

h/'*S l vaiiovunilinilijsa 
' hWdMwari. 184 
188 vamire pamusoro pegungwa rinovhenekera, 

vanovundimbwa hwaMwari. 

Zvakazarurwa 15:2. 

Nyangwe izvezvi, Mwari arikutaurira vanhu vake 

vezvokwadi kuti vabude mumasangano enhema 

vamutevere zvachose. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 18:4) 

...Budai mariri, vanhu vangu, kuti murege kuwadzana 

naro pazvivi zvaro, mugorega kupiwa madambudziko aro. 
Zvakazarurwa 18:4. Zvinoda kuzvipira kusarudza kutevera Mwari. 
Rangarira vaHeberu vatatu vakamira nekushinga mberi 
kwerufu. Vakasarudza Mwari vakamira sevateveri 
Vake? Mwari neMweya mutsvene vanga vachitaura kwauri 

pamisangano iyi. 

Varikukudana kekugumisira munyika iri kuzoparara. 

Vanoda kuti ugadzirire kuuya kweMwanakomana 

wavo. 

Vari kuuya kuzotora vese vakasarudza kumutevera 

nzira yose. 

Haudi here kumirira Mwari nechokwadi sevaHeberu 

vatatu usiku uno? 28 19 - Pfuma Yakachengeteka 
Chokwadi Chokuti Mari Yako yaka Chengetedzwa 

Jesu akataura zvikuru nemari. 

Nyaya dzake dzaipa dzidziso dziri 16 pa 38 dzaitaura 

nokuchengetedzwa kwemari, zvipfuwo nematya. 

Mumabhuku aMateo, Marko, Ruka na Johane, 

munemavesi anosvika 288 anotaura nemari, zvipfuwo 

pamwe chete nembatya. 

Munemavesi ani 500 mubhaibheri anotaura nekunamata 

mamwe 500 anotaura nekutenda, nemavesi 2000 

anotaura nemari, zvipfuwo nembatya. 

Mari inofanira kuvanyaya yakakosha kuna Mwari. 

Mwari Hadi kuti tizvinetse nemari. 

Anoda kuti tivimbe naye pamari nezvimwe zvatinoda. 

Vanhu vakawanda vanopedza nguva vachinetsekana 
nemadamudziko emari - vachifunga kuti zvino 
vachazobhadara sei zvinhu zvavanoda. 
Vanozvinetsa neramangwana. 

Vachawana zvakakwana here kana basa rapera? 

Chii chichaitika vachembera kana kukwara? 

Vanhu vanotswaka chinhu chisingaperi kana chakamira 

zvakanaka. 

Asi tingawanepi kuchengetedzwa kwanhasi 

nekwemangwana? 

Harisi zano raMwari kuti tinetseke nernhasi kana 

neremangwana? 

Kana tichienda kwaari, hatifanirwi kunetsekana 

nezvinoitika pakati pedu kana zvichazoitika kwatiri. 

(Chiverengo: Mateo 6:31,32) 

Naizvozvo musafunganya muchiti: Tichadyei? Kana: 

Tichanwei? Kana: Tichafukeiko? CD 

CI 

> n 

a 
w 
as 

CI 

w 

H 
W 

> 19 - Pfuma Yakachengeteka ..Nokuti Baba venyu vokudenga vanoziva kuti 

munoshaiwa izvozvi zvose. 

Mateo 6:31,32. 

Ngatitarisei zano raMwari rokugarisikana kwedu 

kusingaperi.. 

Zvakatanga mumunda we Edeni. Nyika ino yakabva mumawoko aMwari yakanaka 
ichibwinya zvikuru. Ziso raichingamidzwa nokunaka kwebasa raMwari 
Mukuru kwese kwese. 

Kudoka kwezuva nekubuda kwezuva zvaive 
zvirizvinhu zvinoyeredza zvakanaka kwazvo. 

rwizi runerunyararo rwaifamba pakati pemakomo. ■y Paive pane maruva akanaka anonhuwirira zvinafadza 
moyo munzvimbo yese. 
Zvimiti zvakazara nemichero yakasiyana siyana 
yakawanda yainaka ichitapira. 19 - Pfuma Yakachengeteka m\* 

Shiri dzaizadza denga nenziyo. 

Mhuka dzaitamba dzichifamba pasina kutya. 

Hove dzemavara akasiyana siyana dzaifamba famba 

mumvura. 

Iyi yaive paradhiso pachayo! 

Zvokwadi, Adamu na Eva vaifara munyika yavakapiwa 
naMwari. limn'... '. 
iiifiliijrL'kj 
rnbfuu, Id 
p.mylkj yost. (Chiverengo: Genesi 2:8) 

Asi paive panezvimwe! 

Jehova Mwari akasima munda...akaisapo munhu 

waakanga avumba. 

Genesi 2:8. 

Chimbozvifunga! Kuneimwe nzvimbo munyika 
yakaperera yakanaka iriparadhiso, Mwari akagadzira 
munda wakanaka kwazvo waizogara Adamu na Eva. Musha wakanaka munyika ino hauenzanisiwi nemusha 
wakavakwa mu Edeni na Mwari. 
Mwari haana kungovaka musha chete, akarondedzera 
nekudya kwaakaisa mumunda uyu. 

(Chiverengo: Genesi 1:29) 

...Ndakakupai miriwo yose inobereka mbewu, iri 

panyika yose, CD 
> n 

a 
w 

2! 

w 

H 

w m- . - * 


pa»i i nj 


W 1 


T 


FJI-lTliti M1M' 

iiu-TiiiL hri u 


%V 


■■4 


InubuFL'kd 


tlllVCrVMI> 


^\ 
kali mIyl- 


■ v| 
zVoktHfyu 


w 


1 / 


/venyn, nemiti yose inemichero yemiti inobereka mbewu, kuti 
zvive zvokudya zvenyu. 
Genesi 1:29. 20 19 - Pfuma Yakachengeteka 
Adamu na Eva vaive vasingaripiswe mutero, vaive 
vasina makiye nokuti paive pasina mbabva, paive 
pasina zvipatara kana zvitoro zvemapiritsi. Vaifara vaneutano hwakanaka, muviri usingachemberi, 

kuzvipira kuneumwe neumwe kwakasimba nerudo 

rukuru kuna Mwari. 

Mwari aida kuti vagove zvikomborero izvi, naizvozvo 

akati, 

(Chiverengo: Genesi 1:28) 

...Berekai, muwande, muzadze nyika, mubate wushe 

pairi... 

Genesi 1:28. Tiri varanda vembatya yaMwari Raive riri zano raMwari kuti pave nemhuri hombe, 
inofara uye ine hutano hwakanaka pano panyika. 
Mwari vaiziva zvakare kuti munhu anofanira kuva 
nebasa, raachafarira kuita. dzfgungw 
rujxjimjiwji 

pf-nlkil-l 
dzedchea. 26 (Chiverengo: Genesi 1:28) 

...Muve nesimba pamusoro pehove dzegungwa, 

napamusoro peshiri dzedenga, napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. AiiloLiJubdirj 
paiiylka. 19 - Pfuma Yakachengeteka 
^Ur J' Ait U ■:, ii iu 


1 

1 


Nukm] inU-iik.i 


\ 


cl/IIVC". ll/Bl J 
nck'd/jrijili, 
nctfiDiiTbc 
patfAkoim? 
■ ii'i hLwiuu 


■^ 


l ]i l i iii 4 * r^iriLi. 


~ ;s v — 
Asi uiKifjiiirj 
kurangjrir.i 
Jehova Mwi 

wako, iiokui 
ndiyv unnkii n>kll|!llilll,i; (Chiverengo: Genesi 2:15) 

Jehova Mwari akatora munhu, akamuisa mumunda 
weEdeni, kuti awurime nokuwuchengeta. 
Genesi 1:28; 2:15. 

Zvinhu zvese munyika ndezvaMwari, asi akatipa basa 
rokuchengetedza midziyo Yake. 

Mwari Muridzi, isu tirivaranda vake, tichichengetedza 
mbatya Yake. 

(Chiverengo: Mapisarema 24:1) 

Nyika ndeyajehova, nokuzara kwayo; nyika yose 

navageremo. 

Mapisarema 24:1. 

(Chiverengo: Mapisarema 50:10,11) 

Nokuti mhuka dzose, dziri kudondo, ndedzangu, 

nemombe pamakomo anechiwuru chamazana. Ndinoziva shiri dzose dzomumakomo; mhuka dzose, 
dziri musango, ndedzangu. 
Mapisarema 50:10,11. NdiMwari anotipa simba rokuita mari. 
Isu hatisivaridzi vechinhu kana chimwe! 
SeMusiki wedu, zvese zvatinazvo kusanganisira 
nehupenyu wedu ndezvaMwari. 

(Chiverengo: Deuteronomio 8:18) 

Asi unof anira kurangarira Jehova Mwari wako, nokuti 

ndiye unokupa simba rokupfuma; CI 
> 

> n 

a 
w 

as 

CI 

w 

H 
W 34 kuti r. ;i- ■'■ ■"■■' 

sucgano ><lkfr. 
yaakapikira 

sfKvaannfi kuti asimbise sungano yake, yaakapikira madzibaba 
ako, sezvaanoita nhasi. 
Deuteronomio 8:18. 35 19 - Pfuma Yakachengeteka Muta hen^eled/a in 

■iilvi-\ .! i'l.-M-ini £glNlIlJM) Mtftudta; 36 
Webster's New World Dictionary rinotsanangura 
Muranda Seuyo anotarira kana ano chengetedza mari 
kana mbatya dzowumwe. 
Iyenhasi kana munhu apinda muhukama 
wokuchengetedza kanakutarira mbatya yamambo vake, 
anenge achida kuziva zvinodiwa namambo vake kwaari. 
Izvi ndizvo zvaive zvakatarisirwa naMwari kuna 
Adamu, nokuti Bhaibheri rinoti, 

(Chiverengo: Genesi 2:16,17) 
...Ungadya hako miti yose yomunda. Asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya; 
nokuti nomusi waunoudya, uchaf a zvirokwazvo. 
Genesi 2:16,17. (Video: 20 sec) Mwari akaedza rudo nokuvimbika 

komunhu. 

Adamu na Eva vaikwanisa kudya muchero wese 

mumunda me Edeni, asi vakataurirwa kuti vasadya 

muchero umwe chete. 

Nokuteerera Mwari, vaizoratidza rukudzo rwavo kuna 

Mwari samambo. 

Nokuteerera, vaizopiwa hupenyu husingaperi. 

Asi Adamu na Eva vakakoniwa kuteerera murairo waiva 

nyore wavakapiwa naMwari. 

Vaive variva chengeti vasina kuvimbika. Izvi 

zvakazokonzera kuti varasikirwe nezvinhu zvese: 

munda wavo, hupenyu husingaperi, rudo, mufaro, 

kugarisikana, moyo wakachena nekufambidzana 

naMwari! 19 - Pfuma Yakachengeteka 


Vakadona kubva pahumambo kusvikira kuhurombo. 
Satani akafara zvikuru, anova iye ngirosi yakamukira 
denga ichida kutonga nyika zvachose. Zvisinei, humambo waSatani wakakundwa nekuuya 
kwa Kristu munyika kwemakore akazotevera. Zano raSatani kwaive kuri kunyengera Mwanakomana 
waMwari sezvaakaita Adamu na Eva. 
Satani akamirirra Jesu paakapedza kutsanya 
kwemazuva magumi mana (40). 

(Chiverengo: Mateo 4:8,9) 

Dhiabhorosi akamuisazve pagomo refu-refu, akamuratidza wushe wose wepanyika... Akati kwaari: Izvi zvose ndichakupa, kana ukawira pasi 

ukandinamata. 

Mateo 4:8,9. Satani aida kunyengera Jesu nenyika dzese dzepano 

pasi asi akakoniwa. Zvinhu zvakavimbisiwa na Satani 

zvaive zvisiri zvake! 

Aive aba nyika newunyengereri. 

Jesu akaramba kutengesa hukama Hwake naMwari 

nenyaya yenyika inehupf umi nezvinovaima. CD 

CI 

> 
> n 

a 
w 

as 

CI 

w 

H 
W 19 - Pfuma Yakachengeteka 
/.vim j, 

I.I.I.'-, url.ll .... I. 

p.l\ ,11.4111 i 
t),lllulM,.kli.l, 

iiulimunhu 
iikitvinihtkii 
53 


. . i]iiup<i 1'i 


nSi 
~i~ 
injkLiti'rnii, 


* 


tf 


IlL'^t IJSiL*. 


1 


f- 


it 

Satani akakundwa zvachose pa Calvary. 

Nokufa kwaKristu pamuchinjiko, Satani akakundwa! 

Kufa kwaKristu kwakaponesa nyika yose. Zvese zvatiri nezvese zvatinazvo zvakaunzwa nechipo 
chaKristu kumhuri yevanhu. 

Nyangwe tichimuda, nyangwe tisingamude, hupenyu 
hwedu nezvinhu zvese zvatinazvo ndezvake. Haasi Musiki wedu chete, asi Muponesi wedu zvakare! 
Sa Adamu na Eva, tirivachengeti vezvinhu zvese 
zvatinopiwa naMwari. Naizvozvo Mwari Anodei 
kwatiri? (Chiverengo: 1 VaKorinte 4:2) 

Zvino, pazvinhu izvi, pavatariri panotsvakwa, kuti 

munhu awanikwe akavimbika. 

1 VaKorinte 4:2. 

Tirivaranda vechipo chaMwari chehupenyu. 

Hupenyu chipo chaMwari chinokosha kupfura zvimwe 

zvipo. 

Mupostori Pauro anoti: 

(Chiverengo: Mabasa 17:24,25) 

Mwari wakasika nyika nezvose zviri mairi... ...unopa vose wupenyu, nokufema, nezvose. 
Mabasa 17:24,25. 54 19 - Pfuma Yakachengeteka 

I 
Hupenyu wedu hunobva kunaMwari uye ndiye 

anohuchengeta. 

Kurova kwese kwemoyo, mweya watinofema 

nekufamba kweropa mutsinga dzedu, zvese izvi chipo 

chaMwari. Kar/vnv.\'t,t 

ritlijLLikiiulllii.i 
/vikeiiu kWiitiiuri. 

(Chiverengo: VaRoma 12:1) 

Pauro akanyora kuti: "Naizvozvo ndinokumbira 
zvikuru kwamuri, hama dzangu, netsitsi dzaMwari, kuti 
muise miviri yenyu, chive chibayiro chipenyu, 

chitsvene, chinofadza Mwari, ndiko kunamata kwenyu 

kwomoyo. 

VaRoma 12:1. 

"Chibairo chinorarama," zvinoreva kuzvipira 

kwakaperera kuna Kristu nehutungamiri Hwake 

muhupenyu wedu. 

(Chiverengo: Mabasa 10:38) 

...iye waipota nyika, achiita zvakanaka... 

Mabasa 10:38. Jesu muenzaniso wedu; tinofanira kutevera kuzvipira 
kwake kunevamwe vanhu. Tirivaranda venguva yatinopiwa naMwari. 

Hatisi vachengeti vemari bedzi, tirivaranda venguva 

yedu. 

Umwe akati, "Nguva hupenyu, uye hupenyu inguva." 

Muimbi aikumbira izvi kuna Mwari, 

(Chiverengo: Mapisarema 90:12) 
Tidzidzisei kunyatso-verenga mazuva edu, kuti 
tizviwanire moyo wakachenjera. 
Mapisarema 90:12. CD 

d 
> n 

a 
w 
as 

CI 

w 

H 
W 19 - Pfuma Yakachengeteka 
-jUgii 
(Video: 6 sec) Kutambisa nguva kutambisa hupenyu - 
kutambisa chipo chawakapiwa naMwari. 
Munhu wese akapiwa nguva dzinofanana pazuva 
rimwe - uyezve munhu wese achabvunzwa kuti nguva 
iyi yakashandisiwa neipi nzira. 

Mwari anoda kuti tishandise nguva yedu neungwaru. 
Anoda zvakare kuti tive nenguva yakakosha 
yokurangarira Sabata rake soMusiki wedu. Nguva yedu yose ndeya Mwari. Anotikurudzira kuti 
zuva rechinomwe reSabata raive rokuzorora muzita rake 
nevimbiso Yake. 

Anotikoka kuti tikanganwe nezvinhu zvenyika, 
tichiyeuka zita rake soMusiki naMuponesi wedu. 
Anotikurudzira zvakare kusiya kutenga, kusiya kuenda 
kumafaro enyika, kusiya kushanda pazuva reSabata, 
zvakare kumurangarira seMusiki namuPonesi wedu. 

Tirivaranda vezvipo zvatakapiwa naMwari. 
Ungabvunza kuti, "Chipo chei chandiinanacho 
semuranda waMwari? Handifunge kuti ndinechipo." Nhasi vara rinoti "Tarenta" rinowanzoreva chipo 
chekuimba zvakanaka, kana kuridza ngoma, kana 
kusona mbatya kana kunyora mabhuku nezvimwewo 
zvakadaro. Aya ma Tarenda, asi maTarenda anotaurwa naMwari 

akawanda. 

Sevachengeti vezvinhu zvaMwari, tinofanira 

kushandisa zvese zvatakapiwa, zvinosanganisira 

hupenyu, nguva, ruzivo nembatya. 

Rimwe zuva, Mwari achatiraira kuti tizvifadze nazvo 

kana kutitizvipe vamwe sezvikomborero kwavari! 

Jesu akati, "Nditevere." 

Aive anehupenyu hwekupa. 10 19 - Pfuma Yakachengeteka 
wnJtapLwa, 

uno/vikiiil/iroikci 

Mjl^UNillikujllu'tLV 
kutsvakii 

nokuruntraa 
kwake , . , 
(Chiverengo: Mabasa 10:38) 

...lye waipota-nyika, achiita zvakanaka... 

Mabasa 10:38. 

Vakawanda vedu vanogutsikana "nokungoenda ." 

Matarenda edu hafanirwi kushandiswa kuwana 
rukudzo rwevanhu. 

Anofanirwa kushandiswa kurumbidza Mwari . 
Mwari anotipa matarenda kuti tikomborere vamwe. 

(Chiverengo: 1 VaKorinte 4:7) 

...Chinyiko chaunacho chawusina kupiwa? Zvino kana wakapiwa, unozvikudzireiko sowusina 

kupiwa? 

1 VaKorinte 4:7. Tiri varanda vemari yatinopiwa naMwari (Chiverengo: Mateo 6:33) 

...Asi tangai kutsvaka wushe waMwari, nokururama 

kwake... 

Mateo 6:33, tinowona kuti zvikomborero zvaMwari 

zvinodirwa pamusoro pedu. 

Pamwe nekupa nguva yedu, tinowona muBhaibheri 
kuti kuzvipira kunaMwari kunosanganisa kudzorera 
kuna iye zvikomboreo zvembatya dzake. CD 

CI 
> 

> n 

a 
w 

as 

CI 

w 

H 
W 11 19 - Pfuma Yakachengeteka (Video: 11 sec) 

Rimwe zuva, hama ya Abrahama Roti nemhuri yake 

vakatorwa nevavengi vavo verumwe rudzi. 

Nhau idzi padzakasvika kuna Abrahama, akazvipira 

kunosunungura hama yake Roti nevamwe vake. 

Akanamata kuna Mwari kuti amubatsire zvakare 

amupekubudirira. Mwari aiva naye. Roti nemhuri yake 

vakasunungurwa vakadzorera dzose mbatya 

dzomuvengi. 

Pakasvika Abrahama muSodhoma, mambo 

vakamugamuchira vakamukurudzira kuti achengete 

mbatya, adzorere zvisungwa chete. 

Asi Abrahama akaramba kutora mbatya. Melchizedek, 

muPristi waMwari akavigira Abrahama kudya 

akamukomborera. 

(Chiverengo: Genesi 14:20) 
...Akamupa chegumi chezvose. 
Genesi 14:20. Abrahama aida kuratidza kutenda kwake kwerubatsiro 
rwaMwari pakusunungura Roti. Aida kuratidza 
rukudzo kunaMwari seMuridzi wezvinhu pamwechete 
nekutenda zvikomborero zvake. Pakapfura makore 150, muzukuru wa Abrahama 
akaratidza kutenda kuna Mwari nenzira inofanana. 
Achitiza mukoma wake, Jakobo akasvikira 
nokuvunduka . Aida chaizvo Jakobo kuchengetwa 
naMwari, asi akazvishora chaizvo nokubira mukoma 
wake Esau akaf ungakuti naMwari amusiya zvakare kuti 
Hambomuregereri zvivi zvake. 

Nokuzvishora kukuru kwaibva mumoyo, Jakobo 
akabvuma zvitadzo zvake zvese kuna Mwari akazogara 
pasi kuti avate. 12 19 - Pfuma Yakachengeteka 
Vdti'SuvLgJrijJkit 

JtlltHVil |i-.i|ir!-.i-n,> 

IM'fiiikiJiJtbnrpn} 
kivandlri? f t- 85 
(Chiverengo: Genesi 28:12,22) 

Akarota, akawona danhu rakanga ramiswa panyika, 

musoro waro wakasvika kudenga; akawona vatumwa vaMwari vachikwira nokuburuka 

naro. 

Genesi 28:12. 

Paakamuka Jakobo aiva akuziva kuti Mwari akataura, 

akavimbisa kumuchengeta nokumutungamira. 

...Zvose zvamuchandipa, zvirokwazvo ndichakupai 
chegumi chazvo. 
Vesi 22. Mambo Davida vakava nokuzvishora kwakafanana 
pavakubvunza kuti, (Chiverengo: Mapisarema 116:12) 

Ndichavigireiko Jehova pamusoro pemikomborero yake 

yose kwandiri? 

Mapisarema 116:12. 

Unombofunga here nzira dzokutenda Mwari nezvinhu 

zvakanaka zvaanoita kwauri - chipo chehupenyu , 

mhuri, hutano hwakanaka, nembatya? 

Unombofunga here kuti uti "Ndinotenda" zvakakwana? 

Bhaibheri rinotitaurira nenzira inobatika yokutenda 

Mwari nezvinhu zvaanotipa. 

Jakobo akati achadzorera chegumi kuna Mwari 
pazvinhu zvese zvaanowana sasekuru vake Abrahama. Murairo wekutanga wakanyorwa unotaura nokudzorera 
chegumi kuna Mwari unowanikwa mubhuku 
raRevitiko. 13 ID 

c| 
> 

> 

n 

a 
w 
as 

CI 

w 

H 
W 

> 19 - Pfuma Yakachengeteka 
1 -;!,m!k;i j?,3| 


I 


/\ lisvtnc 
kiiiialeKovi 


1 
»hL 
J^ 
BiLiitiFiiari I 


1.II1IU, \JIILl --^^^^^B 1 

v.iRim itLS,iLi^i|ki.fl 

/■vi^umi /vtwiir'iJB 1 

/vjurw \..ifs[.ii"[i[t5 1 

Ivcitlinikit vavOp "^ 

live iiuihiiytru 1 

i^vllMSd 1 91 
Ftainu?Jvi 

huii' kuil 

pazviflhu 
/vltsvi'iie, - 

■. jih. .i 

/velum bi-ioi, (Chiverengo: Revitiko 27:30) 

Zvegumi zvose zvenyika, kana zviri zvembewu 

dzenyika, kana michero yemiti, ndezvajehova; zitsvene kunajehova. 
Revitiko 27:30. Kana tichidzorera chegumi nguva dzese, 
tinoyeuchidzwa nechokwadi dzekuti Mwari ndiye 
Musiki neMavambo emakomborero ese. 
Zvechegumi zvinofanira kushandiswa neipi nzira? 

(Chiverengo: Numeri 18:21) 

Bhuku raNumeri rinopa kutsanangura kuri pachena: 

Tarira, vana vaRevi ndakavapa zvegumi zvezvose 

zvavana valsraeri, ivenhaka yavo, uve mubayiro webasa 

ravanobata, 

iro basa rapatente rokusangana. 
Numeri 18:21. Mubhaibheri rose, tinowona kuti chegumi 
chinosimudzira kana kutsigira basa raMwari. (Chiverengo: 1 VaKorinte 9:13,14) 
MuTestamende Itsva, Pauro anotsanangura achiti, 
"Hamuzivi here kuti vanoshumira pazvinhu zvitsvene, 
vanodya zvetembere? Vuyc kuil 
h.iMi |h!bLiiuri, 
itrarJiiiri licre£c Vuye kuti vanobata basa paartari, vanongowana neartari 
here? 14 95 19 - Pfuma Yakachengeteka 


97 
I 


fipmn-.n 


1 


. .tarikuti irmm>jiii_ ^ 

tuwu&r. tii'Minui-iT, . 
imKhiirj'.,! AMiLlJJ 1 


1 * 


/vi[K)tl, W 


: F 98 


kuiinr-Liiriiui.i 


F "^ 


ilsI^L.,. HL'iliitHilf 


|| « 


nnbuk'iuh'kii; 1 
[lLLil.imr.iku/iiLrlJj i 


fcf.^l 


Ir.vf, nnkujwirsiiiiV 1 


■Bf I MM 


ktiiM i/\-a/.\tt. 1 


' 
101 
Saizvozvo wo Ishe wakaraira kuti vanoparidza 
Evhangeri, vararame neEvhangeri. 
1 VaKorinte 9:13,14. Kristu akakurudzira chegumi pamwe chete akashora 
vaFarisi nenzira dzavo dzakapfupika dzokunamata: (Chiverengo: Mateo 23:23) 

...Nokuti munopa chegumi cheminte, neanise, 

nekumini, muchirega zvinhu zvikuru zvomurairo, 

zvinoti: kururamisira mhaka, nengoni, nokutendeka; maifanira 
kuzviita izvi, nokusarega kuita izvozvo. 
Mateo 23:23. Kuda urikuzvibvunza kuti ungape sei chegumi 
chezvaunowana? Vanhu vakawanda vanobvunza izvi! 
Asi vanhu ava vakaita sarudzo yokuvimbika 
muwutungamiri nemuwuchenjeri HwaMwari 
nokudzorera chegumi kuna lye. 

Mavhiki anotevera, vanhu ava vanopupura kuti 
panechishamiso chakaitika muhupenyu wavo! 
Nenzira dzinoshamisa mari yakasara yakagara 
kwenguva refu refu! 

Izvi ndizvo zvakavanzika zvenzira yokunyatso 
chengetedza mari! 

Vamwe vanhu vanobvunza kuti, "Chegumi hachina 
kuitirwa vechi Juda here?" 

Kune ava tinopindura ndichiti, "Zvikomborero 
zvedenga ndezvema Juda here?" CD 
> 

> n 

a 
w 
as 

CI 

w 

H 
W 102 15 19 - Pfuma Yakachengeteka 
103 Paive panemukomana ainzi Jim uyo aivimbika 
nechegumi pamari yake yaaitambira shoma zvikuru. 
Zvaive zvichirema pekutanga, asi pekupedzisira, 
akaguma avamba mabhizimusi akazomupa mari 
yakawanda. 
105 
106 ■mn j id j 

U'nyai ikvvt'jiuiMi 
zvaae Hindu lu 
yokuvigira, 
kLIli /wikudi.i 

/nivepo iiiMinii.' 

J: 

inundlycilA? 
nal/v<i/vi %vi\ 107 /vinutAiirii 
Jcliuva webon|n 
ininvom kadi 
ndtatngdtuza- 
inrivt iJMuijidi Iyezvino anotenda Mwari nokumubatsira uye anofarira 
kuendesa mberi basa raMwari. Tarisa umwe zvakare ainzi Eddy, uyo akatora danho 
guru rekutenda. Akavhara bhizimusi rake pamaSabata 
oga oga - aya arimazuva anowunza mari kwazvo - asi 
Mwari akakomborera bhizimusi yake. Raiwana mari 
yakawanda pakati peviki! 
Mwari anozadzikisa vimbiso Yake! 

MaKristu akadai anoziva zvikomborero zvaMwari 
zvinowanikwa mubhuku raMaraki: (Chiverengo: Maraki 3:10) 

Wuyai nezvegumi zvose muyimba yokuvigira, kuti 
zvokudya zvivepo mumba mangu, mundiyedze 
naizvozvi zvino, 

ndizvo zvinotawura Jehova wehondo, muwone kana 
ndisingakuzaruriyi mawindi okudenga, ndikasaburiu* 

ni7ir.il 

inakomljorcrn 

pokuytiKk 108 ndikakusudururirai makomborero amuchashayiwa 

pokuyisa. 

Maraki 3:10. 109 16 19 - Pfuma Yakachengeteka Mwari anoti chegumi chezvinhu zvese chitsvene kwaari. 
Sevachengetedzi vezvinhu zvake, Mwari anoti tidzorere 
chegumi kwaari. 

Anenge achida kuona kuvimbika nerukudzo rwedu 
kwaari seMuridzi wezvinhu zvose. 

Kana tikaramba kudzorera chegumi, tinenge tichibira 
Mwari sekutaura kweBhaibheri. 
110 
111 
112 
113 
115 
(Chiverengo: Maraki 3:8) 

...Asi imi munoti: Takakubirai pazvinhu zvipi? 
Panezvegumi nezvipiriso zvinotsawura. 
Maraki 3:8. Chegumi ndechaMwari, asi kana tichida kupa 
zvakawanda zvinopfura apa, tinobvumirwa. 
Nezvipo, tinosarudza kupa zvatinokwanisa zvichifamba 
nekuda kwatinoita Mwari. (Chiverengo: Ruka 6:38) 

Asi mirairo imwe muBhaibheri. 

Jesus akati, "Ipai, nemi muchapiwa; vachakupai 

pamawoko enyu chiyero chakanaka, chakatsikirirwa, 

chakazunguzirwa. . ." 

Ruka 6:38. 

Zano raMwari rokufambisa shoko nebasa rake munyika 
rakanaka uye ririnyore nesimba rake. 
Anokurudzira vanhu kuti vape nemoyo yavo yese, 
vasingatye kuti vachararama sei, izvi kurizvinhu 
zvichazadzikiswa naMwari kupfura zvavanofungira. 

Kuda irikufunga kuti, "Kana Mwari arimuridzi 
wendarama, sirveri, nezvipfuwo zvese zvenyika, mari 
yangu anoidira chii?" 

Kubvisa chegumi izano raMwari rokuendesa mberi basa 
Rake munyika. CD 

•n 
c| 

> 

> 

n 

a 
w 
as 

CI 

w 

H 
W 

> 17 19 - Pfuma Yakachengeteka 
119 


yuri^vi'iul.i 
ki-m^;-.-:.ii.. I 

120 
Mwari Hatarisiri kuti kereke kana sangano Rake 
ribatsirwe panezvemari nema "Lottery" okubeja kana 
mitambo yebingo kana maraffles! 

Zvakare kubvisa chegumi haisi nzira here yakarurama 
yokuendesa mberi basa raMwari? 

Umwe ne umwe anopa sokuwana kwake. Kana uchitambira mari inosvika 1000 (ZW$), unodzosera madora 100 kuna Mwari. Kana uchitambira madora 100, unodzosera madora 10 kuna Mwari. Zvinonzwisisika 
here? Zvatinodzosera kuna Mwari, anotipa zvawanda. 
Tinowana zvawanda kupf ura zvatinopa. Kana 
tichidzorera chegumi kuna Mwari, tinenge tichitenda 
zvaatipa, uyezve humbimbindoga hwedu hunopera. 123 18 19 - Pfuma Yakachengeteka 
124 
125 
126 


£r1]IM H-it 
. . iNflfciiapuisa 

ii'ilUuinI *m;\,i\. 


J 


ntiirli.'LMT m^an iiE/ inmoj 


■ 


Ahl) /V.IJlJ'll, a 


* 


nczvnsc rfvflngil ■ 


' 
Zvinokonzera kuti tivenehanya nevamwe vanhu. Kana 

tichigova zvikomborero zvedu nevamwe, tinova nerudo 

netsitsi zvakapamidzirwa, tinokura muna Jesu 

tichifanana naye. 

Iri izano raMwari rokuti tikure muna Kristu. 

Jesu akataura nyaya dzinoshamisa pamusoro pezvinhu 

izvi. 

Iyi nyaya inonakidza zvikuru: Murimi akazvipira 

akashanda nesimba akakowa zvikurusa. 

Akakowa zvikurusa zvokuti matura ake haana 

kukwana. 

Zvipara zvake zvakazara zvikatutuma nokudya 

kwahakakowa. 

"Ndoita seiko?" akazvibvunza. Zvakamunetsa 

zvikurusa. 

Akafunga chokuita. 

"Ndingape vanoshaya here?" 

Asi zvaiva zvake. 

Aive asiri iye here akashandura purazi iri kuti rive 
rakabudirira munzvimbo iyi? 
Akazozvitaurira chokuita akati: (Chiverengo: Ruka 12:18-21) 

...Ndichaputsa matura angu, ndikavaka makuru; 

ndichawunganidzirapo zviyo zvangu, nezvose zvangu 

zvakanaka. Ndigoti kumweya wangu: Mweya, unezvakawanda 
zvakanaka, zvakavigirwa makore mazhinji; zorora, 
udye, unwe,ufare. 
Ruka 12:18,19. 

Asi Mwari akati kwaari: Iwe benzi, nowusiku uhwu 
mweya wako uchatorwa; 127 ID 

d 
> n 

a 
w 

as 

CI 

w 

H 
ffl 

> 129 19 19 - Pfuma Yakachengeteka 
izvo zvawagadzira, zvichagova zvani? jA-Ji ,H ||,ii.||jmvi». 132 'CT 133 Ndizvo zvakaita munhu unozviwunganidzira pfuma, 
asingapfumi kunaMwari. 
Ruka 12:20,21. Murimi uyu haana kuziva kuti zvikomborero zvake 

zvaibvepi? 

Aive asingakudzi Musiki wake kana basa rake 

semuchengetedzi kana muranda wezvinhu. 

Akakanganwa vanoshaya, nherera, nevasina pokugara. 

Akazvifunga iye oga. 

Murimi uyu aive anechirwere chemoyo. 

(Chiverengo: Mateo 6:21) 

Nokuti panepfuma yako, nomoyo wako uchavapo wo. 

Mateo 6:21. 

Jesu akataura zvikuru nokuzvifunga isu toga 

nezvatiinazvo tichikanganwa vamwe. 

Kana zvatiinazvo tisina kuzvipa Jesu, zvinotodhonzera 

kure naMwari wedu, zvichikonzera kuti tirasikirwe 

nehupenyu husingaperi. Nokuli urn n 'in 
uclubntslnvcllSl 
i..' ii.i awju.i 
nylk.nnv, 

,lfcar,ishlkirv, ; 

I HI',, LI lir I U I J 

liii'iike?.,. 134 
(Chiverengo: Mateo 16:26) 

Nokuti munhu uchabatsirweiko kana awana nyika yose, 

akarashikirwa nowupenyu wake?... 

Mateo 16:26. Chakukanganisa vanhu vanasi ndechekuti hupenyu 
hwavo hauchanzvisisiki zvakare vanogara vachiita 
mabasa akasiyana siyana zvichizokonzera kuti 
vachikanganwa kuti makomborero avo anobva kunani. 135 20 19 - Pfuma Yakachengeteka 
136 (Video: 6 sec) Munhu anokoniwa kuwona nokunzwisisa 
chibairo chakaitiwa kuti aponesiwe kubva muchitema. 
Nokudaro, anokanganwa kukudza Mwari nenguva 
yake, nema tarenda ake nembatya dzake. 
Umwe ne umwe wedu anofanira kufunga mazuva ose 
kuti - ne n- ,.-■ ■■..'■. 1 1 ■-.*.■ . 
iimnHiyu it'll li, > Zvinhu zvatinoda nezvatinobatisisa mumoyo yedu, 137 
Jesu 

:;i ■■(■■» 

knyvJ'iliMincli'U] , 
kUli /vltitlillMH.-'... 
nniwupcnyu town! 
141 Takangozvibatiswawo; hazvisi zvedu kana paduku. Jesu anongotibvumira kuzvishandisa kuti zvitibatsire 
muwupenyu hwedu. Naizvozvo, tifungidzei, tifungidzei, Mwari. 
- zvakabva kuna Dottie Rambo, 
"Remind Me, Dear Lord" Zvese zvatiinanzvo chipo chinobva kuna Mwari. 
Hupenyu hwedu chipo chinobva kuna Mwari. 
Hutano hwedu chipo chinobva kuna Mwari. 
Kufema kwedu kose chipo chinobva kuna Mwari. 
Kudya kwatinodya, nhumbi dzatinopfeka, imba 
dzatinogara, zvese zvipo zvinobva kuna Mwari. 
Kana tichodzorera kuna Mwari, tinenge tichiti 
"Tinotenda Mwari nezvinhu zvamatipa." 
Unoda here kuti, "Mwari, ndinoda kukutungamidzai 
mumari yangu nenzvimbo dzese dzohupenyu hwangu?" 
Kana uchida, simudza ruwoko rwako tinamate. CD 
> n 

a 
w 

as 

CI 

w 

H 
ffl 21 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI 
Tingachiwanepiko Nhasi? 

Nyaya inotaurwa yemurume mudiki aigara kunyika 
Greece, aida kutswaga chokwadi. Akavinga vamwe 
sekuru vainzi ndivo vakangwara kupfura munhu wese 
muguta iri. Murume uyu akabvunza kuti "Nditaurirei 
sekuru, Ndingaziva sei chokwadi? Ndibetserei." 
Sekuru ava vakasimuka ndokutanga kufamba-famba. 
Murume uyu akatevera. Vakafamba vachienda 
vakananga kurwizi. Sekuru ava vakapinda mumvura 
zvakare nemurume uyu. Sekuru ava vakataurira 
murume uyu kuti ayise mawoko ake pamusoro wake. 
Sekuru ava vakanyudza murume uyu pasi pemvura. 
Murume uyu aiva nekufema kukuru paaiburitsa musoro 
wake mumvura kuitira kuti af erne zvakanaka. 
Vakamunyudza katatu. Kechitatu, murume uyu 
akachema akapindura achiti, "Chandanga ndichida 
chete kutswaga kuziva chokwadi!" 
Sekuru ava vakapindura vachiti, "Kana uchida 
chokwadi sekuda kwaunoita mweya waunofema uyu, 
uchachiwana chete." 

Mwari Hasi kuviga chokwadi kwatiri. Muporofita 
Jeremia anoti, 

(Chiverengo: Jeremia 29:13) 

Muchanditsvaka, mukandiwana, kana muchinditsvaka 

nomoyo wenyu wose. 

Jeremia 29:13. 

Asi vamwe vanhu varikutswaga chokwadi munzvimbo 

dzisiridzo. 

Zvinonzi umwe ne umwe wedu anozvarwa "Ane chinhu 
chakaiswa naMwari maari". 

Tinozvarwa tinechido chokuita chinhu chatisina. 
Nyangwe tisingazive, tinoonekwa tichitsvaga chinhu 
chatisingazive - asi kuri chinhu chatine chokwadi nacho 
kuti tinochida! N3 d 

C/i 

CI 

as 

ci 

as 
o 

> 

w 
n 

a 
o 

> 

a 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI 

Ndichochikonzero chokuti kana tashaya chokuita, 
tinomhanyira kuzvifadza nemafaro, huzikanwi, pfuma, 
zvinodhaka, mbatya neizvo zvese zvinotifadza. 
Kumagumo tinozoona kuti hapana kugutsikana 
kwatinowana kunogara nguva yakareba. 

Panguva inotevera , tinowona kuti hatikwanisi kuva 
nehope kana kurara zvakanaka, nokuti kuda tinenge 
tichizvinetsa nemubvunzo womuporofita wakare akati: (Chiverengo: Isaya 55:2) 

Munoparadzireiko mari muchitenga zvisati zviri 

zvokudya, nezvamakabatira muchitenga 

zvisingagutisi?... 

Isaya 55:2. 

Jesu ainzwisisa kugutsikana kwemoyo kunovepo 

kwechinguva chishoma shoma kana munhu achinge ane 

mbatya nezvinhu zvepano panyika. 

(Chiverengo: Ruka 12:15) 

...Nokuti wupenyu womunhu hahuzi pazvinhu 

zvakawanda zvaanazvo. 

Ruka 12:15. Vanhu nhasi vonzwisisa kukosha kwekuva nesimba 
risingagari mavari. 
Hazvisi zvinhu zvitswa izvi. Kubva nguva munhu paakasarudza nzira yake 
mumunda we Eden, akagara achinzwa asina 
kugutsikana mumoyo make. Kusagutsikana uku 
chinhu chinopedziwa naMwari chete. 

Mwari akabvumira ma Israeri vachiri murenje kuti vave 
nenzara nokuti aida kuti vacherechedze kugara 
vakatarisira Kwaari. Mwari aitaura kuva Israeri 
achishandisa Moses, akati, 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI 


(Chiverengo: Deuteronomio 8:3) 
Akakuninipisa, akakuziyisa nenzara, ...kuti akuzivise kuti munhu haararami nezvokudya 
zvoga, asi kuti munhu unorarama nezvose zvinobuda 
mumuromo wajehova. 
Deuteromomio 8:3. Mwari anobvumira kuti tive nenzara nokushushikana 
mukati nenyaya yokuti anenge achida kuti tiuye 
Kwaari, atigutse. Nhasi tinowona kunemasangano akawanda okunamata. 
Kurikukurudzirwa kuti masangano akasiyana abatane. 
Ndichochikonzero pane kuwongorora kukuru 
kokunamata nemasangano. 

Makereke akawanda arikuvambwa munyika iyenhasi. 

Rimwe ne rimwe rinotaura kuti ndiro rinevanhu 

vaMwari vakasarudzwa uyezwe ndiro rinodzidzisa 

chokwadi. 

Asi kana tichitarisa zvese zvarinoreva, tinowona kuti 

handizvoba zvese zvine chokwadi. 

Kereke rimwe ne rimwe rinoti iro rinoshandisa 
Bhaibheri, asi tinowona kuti dzidziso yemakereke aya 
yakasiyana. N3 d 

C/i 

CI 

as 

ci 

as 
ci 

> 

w 
n 

a 
o a 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI 
Vanhu vanoda kunyatsoziva chokwadi zvomene 
vangazive sei sangano kana kereke rinotaura chokwadi? 
Mwari ane vanhu vake here mumakristu vakakosha vari 
sangano Raakasarudza? 
Pauro akanyora achiti: Kliiio inuviri 

iTiLnii"-r, ro^nyi 

■lllJlltTVL', 

danwava 

itiutarinj- Jnmt^ 

■. ill-, ill I ■. .■ 20 JfiTmC 45 ' 


\ 


k!n- iTii]iinv-t^, 
ii^kiiieiiiiti 


\ 


lillElllVl 1 , 


* i 


iinr!ili..'|3.ii'i.l.'ii 
ruimvc. r 


9: ' 


.,. 
Si 
22 


. 
JlJIMDIIOlli 


i 
. , . MiEinatl.t 
klili mAw 
kuii vnnhu 

vjiu)| L irili"j , 

l..:|l..ni|..' 


1 
1 
\k'\ iitiimb.i 
iTiiiM^vitn. 


■ Vi 


-*- 

23 i.iMu.m 
inmn'lis ':l. 
11 ill 111! 

iiccliitsijjlro - 
chezvofcwanL 24 
(Chiverengo: VaEfeso 4:4) 

Kuno muviri mumwe, noMweya mumwe, 

sezvamakadanwavo mutariro imwe yokudanwa 

kwenyu. 

Ishe mumwe, nokutenda kumwe, norubhabhatidzo 
rumwe. NaMwari mumwe, naBaba vavose. 
VaEfeso 4:4-6. (Chiverengo: 1 Timotio 3:15) 

...Ndinoda kuti uzive kuti vanhu vanofanira kufamba 

sei mumba maMwari, iyo kereke yaMwari mupenyu, mbiru nechitsigiro 

chezvokwadi. 

1 Timotio 3:15. 

Pauro anoti iye kereke raMwari nhasi ndiro rinotsigira 

chokwadi. Asi tingazive sei kereke rinechokwadi? 

Kunemasangano akawanda chose, kupikidzana 
kwakawanda nekunyongana kwepfungwa muvanhu 
vanonamata mumakereke akasiyana. 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI 

Zviiht'iiJuruJ 
Inqi. ni'bokd 

■•-■• , . , JtUiJ 
inn! i id, 1 1' Shamwari dzangu, Bhaibheri rinoti Jesu haana kuisa 
kunyonganika uku, zvakare haana kukonzera kuti kuve 
nemakereke akawanda akadai. 
Asati aroverwa pamuchinjikwa, Jesu akanamata akati: (Chiverengo: Johane 17:21) 

Kuti vose vave vamwe; semi Baba muri mandiri, neni mamuri; kuti naivo vave matiri, kuti nyika itende 

kuti makandituma. 

Johane 17:21. 

Jesu aida kuti nyika iwone zvirinyore vateveri Vake 

nokubatana nerudo mavari. Kristu aive asingadi 

kuparadzanisa kereke Rake. 

(Chiverengo: 1 VaKorinte 12:25) 

Kuti pamuviri parege kuva nekupesana... 

1 VaKorinte 12:25. Asi Pauro akataura kuti kuchava nemasangana kana 
makereke enhema uyezwe nokupatsikana kwevanhu! (Chiverengo: Mabasa 20:28-30) 

Zvichenjerei imi, neboka rosc.kuti mufudze kereke 

yaMwari... hJ c/s 

CI 

as 

as 
o 

> 

w 
n 

a 
o 

> 

a kulf kdlT-k 

. iiii|:: si.iil.-'.i E 
■ ■■ ■ I" .■-■■■' ■ i 
, i-il '"i | . ■ ■ i -, n . 31 Ini ndinoziva kuti kana ndaenda, mapere anoparadza 
achapinda pakati penyu, asingaregi boka. 32 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI Vuye, n.i|>=ii..ii! 
vi-.- 1 1 . j ••.<•,,■)■■ 
Dtiiliiinliikd 1j53Sf Vuye, napakati penyu pamene pachamuka varume, 
vachataura zvinopesanisa, kUlf '..!!■->. ill',. 

vi vat evert. kuti vatsause vadzidzi vavatevere. 
Mabasa 20:28-30. 


38 Kana tichivhura magwaro kana mabhuku enhoroondo 
yekereke, tinoona kuti ndizvo zvakaitika. 
Vadzidzi venhema vakamuka, vamwe vakabvuma 
kukanganisa kwavo, asi vamwe vakabuda mukereke. 
Vamwe vakanyonganika. Vateveri vakabuda nokuti 
vaive vasisa nzwisisi dzidziso dziripo. 
Kunyange zvakadaro, Mwari vakagara vanekereke 
rinovimbika. 

Vamwe vanhu vanoti ivo, "Zvinotora nguva yehupenyu 

hwako wese kudzidza dzidziso dzemasangano se kuti 

uzive chokwadi dzekuti nderipi kereke kana sangano 

raMwari rechokwadi" 

Asi pane nzira nyore yokuziva izvi. 

Iyi inzira yaMwari! 

Vehurumende vanotitaurira kuti zvirinyore chaizvo 
kuona mari yechokwadi nemari yenhema. 
Vanongotarisa nokudzama magadzirirwo ayo chete. Vanoziva bepa chairo rakagadzira mari, neruvara 

rwacho, zviratidzo zvacho zvakare nema namba 

anowanikwa pamari. (describe currency) 

Kana vachitarira mari, vanowongorora zvese zvinofanira 

kuvapo. 

Kana mari iyi isina chiratidzo kana chimwe, inenge 

irimari yenhema, uyeze vanobvavairamba. 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI Zvakafananawo nechokwadi. 
f H.'MCti'T^^B 


/^ i I uk 'i'v L V Vi i r ^^^^ 


LW 


h.i.itLgjifLii i timlau. ^ 
ashu kuMluuLvEMH 
vair.inda rake 


F 


t'liporailtlri 


I 


M <.!«*< 

41 
kwaki3iv'{uiL k lnv;i 

ihimiiil/n 

dtikimi ktil: ■ 
Mtikiid/i, Hapana chikonzero chekuti tidzidze dzidziso 
dzemasangano ose kana tichiziva zviratidzo zvesangano 
rechokwadi raMwari sezvakanyorwa muBhaibheri. 
Mwari Hatisiye kuti tifungidzire nokuti akatipa 
chokwadi rinowanikwa mushoko rake: 

(Chiverengo: Amosi 3:7) 

Zvirokwazvo, Ishe Jehova haangaiti chinhu, asina 

kumbozivisa varanda vake vaporofita zvakavanzika 

zvake. 

Amosi 3:7. 

Bhuku ra Zvakazarurwa rinorondedzera pachidimbu 
zviporofita zvese zvirimu Bhaibheri. Rinotaridza vanhu 
zvichaitika mumazuva ekupedzisira. Umu, kwese 
kunyonganika kwepfungwa dzevanhu nemasangano 
enhema zvinobuditswa pachena. 
Bhuku ra Zvakazarurwa rinoporofita kuti hondo 
ichavapo pakati pesangano raMwari naSatani. 
MunaZvakazarurwa 12, munorondedzerwa nhoroondo 
yekereke kubvira munguva yaKristu kusvika panguva 
yokupera kwenyika: 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 12:1,2) 

Zvino kudenga kwakawonekwa chiratidzo chikuru ichi: 

Mukadzi, wakanga akapfeka zuva, hJ c/s 

CI 

as 

as 
o 

w 
n 

a 
o 


43 mvwdzj iirj 
i.u-1 pels oka 
ill.lku, 

wake kcrona 

Inenyeredzl 

dztnegom] 

ttSBUvL mwedzi uri pasi petsoka dzake, napamusoro wake 
korona inenyeredzi dzinegumi nembiri. 44 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI iUii-iiiniiLm, 
■iky JiiTiiilyini 
pjklipohpJi 
Invoke, 
ALliiliiiitliLid/ikkL lye wakanga anemimba, akadanidzira pakupona kwake, 
achitambudzika pakuzvara. 
Zvakazarurwa 12:1,2. 

Apa Mwari vanobuditsa mufananidzo wemhukadzi 
akapfeka nguvo chena, akapfekedzwa nezuva, uyezwe 
akamira pamwedzi nekorona ine nyenyedzi gumi nepiri 
pamusoro wake. 
Zvinorevei izvi? 

Muchiporofita cheBhaibheri, mukadzi asingazive 
murume anomirira vana vaMwari - Kereke raMwari. 
Muporofita Jeremia akanyora kuti: 

(Chiverengo: Jeremia 6:2) 

Ndichabvisa mukunda weZioni, iye wakanaka, 

unovunengwe. 

Jeremia 6:2 

Ndiani "Zion"? Kuburikidza na Isaya, Mwari akati: 

(Chiverengo: Isaya 51:16) 

...Nditi kuZioni: Imi muri vanhu vangu. 

Isaya 51:16. 

Kana tichibatanidza zvidimbu izvi zviviri, tinoona kuti 

Mwari akashandisa mukadzi uyu akarurama sekereke 

rake rechokwadi. 

Mupostori Pauro anoshandisa mavara akafanana 

pakutaura nezvekereke revaKorinte. M-ttihLirtlUr.i 

yabltflCEHLi 
(Chiverengo: 2 VaKorinte 11:2) 

...Nokuti ndakakuwanisai nomurume mumwe, kuti 
ndikuisei kunaKristu semhandara yakachena. 
2 VaKorinte 11:2. (Chiverengo: Zvakazarurwa 17:3-5) 

Asi Johane akaratidzwa umwe mukadzi, anotaurwa 

muna Zvakazarurwa 17: 

...Ndikawona mukadzi akatasva chikara chitsvuku, 

chizere namazita okumhura... 

Zvakazarurwa 17:3-5. 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI Mnkml/i umkuii^Li 

ISYIlkll QCSIulVA, Mukadzi wakanga wakapfeka nguvo tsvuku neshava, 
akashonga ndarama namabwe anokosha, namaparera, 51 ■l-ll IWOltti 

roukc makanga 

ll1l!IHHIIIF[i^J>[l 
IKEVinonyiingadZa nomuruwoko rwake makanga munomudziyo 
wendarama uzere nezvinonyangadza netsvina 
yowupombwe hwake. 52 Pii3iurcLj vakc 
psiuinga 

lalavauid&m lit HHARIirRClNI. 
OJYAW.IRV, 
M.MVTMIIOMItWr 

swuxKnxw 53 
Pahuma yake pakanga pakanyorwa zita rakavanzika iri: £J d 

CI 

as 
ci 

as BHABHIRONI, GUTA GURU, MAI VEMHOMBWE 
NAVEZVONONYANGADZA ZVENYIKA. 

Zvakazarurwa 17:3-5. Apa panotaurwa nemukadzi asina kururama -kereke 
renhema. Kereke rakadonha harina kuvimbika uye 
harina chokwadi. 

James akashandisa manzwi anofanana paaitaura neavo 
vanoramba dzidziso yaMwari vachibvumirana nenyika: 

(Chiverengo: Jakobo 4:4) 

Imi vovutere, hamuzivi here kuti wushamwari 
hwenyika hunovengana naMwari?... 
Jakobo 4:4. 

Mukadzi akadonha anofananidzwa nekereke kana 
sangano renhema, asi mukadzi akarurama 
anofananidzwa nekereke kana sangano rechokwadi. 
Ngatitarisei zvakare chiporofita chemukadzi akarurama. 
Mukadzi akarurama = Sangano rechokwadi 
Mukadzi akadonha = Sangano renhema w 
n 

a 
o a 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI 
i«n«iiiiuii«ijiu_rj 

Zvhn kurwa 
kwikavapo 

kildoȣil: Mtk.ii.'n 

ii,f,,!hnii«.i >.ik..' 
vskflmfl n?*«n:n. 
slutu ikiinvj (Chiverengo: Zvakazarurwa 12:2,4) 
...Akadanidzira pakupona kwake, achitambudzika 
pakuzvara. ...Shato iyo ikamira pamberi pomukadzi wakanga 
ozvara, kuti iparadze mwana wake kana azvara. 
Zvakazarurwa 12:2,4. 

Ndeipi shato iyi yakamira mberi pemukadzi ichida 
kudya mwana aive achazvarwa? 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 12:7-9) 

Zvino kurwa kwakavapo kudenga; Mikaeri navatumwa 

vake vakarwa neshato, shato ikarwa inavatumwa vayo; 
/virtu ihuio Iiliitj 
yakakoDdlrwa 
ftasi, lyDoyoka 

Phtabhorosf. 

iiHi%,il..inh 
'miinrtngerl 
ivpuvlk^ rose; 63 VHikjkanilirwH* 

|>..mil... 
IWVJtliimvd v t iyu 

wik.il-.iiullriva vakasakunda, nenzvimbo yavo hainakuzowanikwa 
kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare, 
inonzi Dhiabhorosi, naSatani, munyengeri wenyika 
yose; yakakandirwa panyika, navatumwa vayo vakakandirwa 
pasi pamwechete nayo. 
Zvakazarurwa 12:7-9. 
(Chiverengo: Zvakazarurwa 12:5) 

Akazvara mwana womukomana, unozof udza marudzi 

ose netsvimbo yedare; 10 65 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI m i.i 1 1 Lm=ii: ■■■-..,( 
. . , utiirmmiu-i*;" 
kuvskala, 
Bokuimigarisa 
kurudyi rwaki 
ItUtfcajta. 

mwana wake ndokutorwa kunaMwari, nokuchigaro 
chake chowushe. 
Zvakazarurwa 12:5. Mwana umwe chete munhoroondo yenyika ndiye aizo 
"tungamira nyika dzese netsvimbo yedare",zvakare 
arikuna Mwari nepachigaro Chake uyu ndiye Jesu. 
Kuchitaurwa nekuuya kwechipiri kwajesu, 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 19:15) 

Mumuromo make makabuda munondo unopinza, kuti 

arove marudzi nawo; uchaafudza netsvimbo yedare... 

Zvakazarurwa 19:15. 

Pauro anotaura kuti sei Jesu "akaenda kuchigaro 

chaMwari," 

(Chiverengo: VaEfeso 1:20) 

...Achimumutsa kuvakafa, nokumugarisa kurudyi 

rwake kudenga. 

VaEfeso 1:20. Hondo yakatanga kudenga yakazouya munyika ino. 

Achishanda neRome, Satani akaedza kuuraya Jesu 

paakazvarwa. 

Mambo Herodi, mutungamiri weRome akavamba kuti 

vanakomana vese vanemakore maviri zvichidzika 

vaurawe. Asi ngirosi yaMwari yakaraira Maria na 

Joseph kuti vatize najesu kunzvimbo yeku Gibithe. 

Satani akaendza Jesu aripano pasi nokuti aida kuputsa 

zano raMwari rokuponesa nyika yechivi. 

Muviri waKristu wakarembera pamuchinjiko, Satani 

aifunga kuti akunda muhondo iyi. 

Asi guva raive risisina chinhu rakava chiratidzo kuti 

Satani anyatsokundiwa. N3 d 

C/i 

CI 

as 
ci 

as 
ci 

w 
n 

a 
o a 11 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI 

fctMjnaaQKm&J^ 7I second cciuu 

ti] c iker-L'ki L E ik. 

ilk.L-ilLilllilll - lIlt'kul.lEl^il L luLlI '-'- I'-'.llv, 

vajteu. Kristu akamuka akaenda kuchigaro chaBaba vake. 
Chiporofita chakazadzikiswa nenguva yakataurwa! 
Achinge akoniwa kuuraya Mwanakomana waMwari, 
Satani akatsamwira sangano raMwari (rinomiririrwa 
nemhukadzi akarurama) 

Vese vadzidzisi vaKristu kusara kwe umwechete vakafa 

vachiurairwa kuvimbika kwavo kuna Jesu Kristu. 

Kana uchida kurwadzisa mubereki, unoita sei? 

Uno kuvadza mwana wake. 

Satani aive asisakwanisi kubata Jesu nokuti aive aenda 

kudenga. 

Satani akaputsira kutsamwa kwake kuvateveri vajesu 

Kristu. 

Mupostori Pauro akachekwa musoro wake kunze 
kwemhiduri yeRome. 

MaKristu akaviringidzwa akakandirwa mumajeri, 
vakawanda vakapupurira neropa ravo. 

Vadzidzisi vajesu vachararama, kereke kana sangano 
raMwari rakaramba rakamira pachokwadi. 
Apo vadzidzisi vajesu vafa, nekufamba kwenguva 
mamwe maKristu akasiya kutenda, vakaunza dzidziso 
dzenhema mukereke. 

"Pakupera kwemakore akatevera (end of the second 
century), makereke akawanda akashandura chimiro 
chawo; chimiro chinyore chekutanga chakatsakatika nokufa 
kwevadzidzisi vajesu." 
-Ecclesiastical Research, p. 51. 77 78 12 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI 


Mumakore akatevera zvakare (Fourth century), 

Mutungamiri ainzi Constantine akaedza kubatanidza 

vanhu venyika nemaKristu kuti vaite sangano 

rimwechete. 

Izvi zvakaita kuti chiKristu chizikanwe uye kuti 

chif arirwe nevanhu vakawanda. 

Vanhu venyika vakabhabhatidzwa vakapinzwa 

mukereke. Izvi zvakaita kuti vaunze dzidziso dzavo 

dzinopesana neshoko raMwari mukereke. 

Nekufamba kwenguva sangano raMwari rakagamuchira 

nhemo rikabva rarasikirwa nomuwono. 

Vatendi vatsva vaive vakangofanana sevanhu vasina 
kugamuchira Mwari pakufunga nemugariro 
wavo...Kupinda kwavo mumakereke hakuna kubvisa 
kurarama kwavo kwenyika. 

Pamusoro pazvo, vanhu vayibhabhatidzwa 
vayingosanganisa hunyika hwavo nechiKristu kusvikira 
vasisingakudzi Mwari nenzira iriyo. 

-Centuries of Christianity: A Concise History, p. 58. 

Asi panguva iyi, maKristu akawanda akaramba 

achitenda muchokwadi chaMwari, uyezve vakaramba 

kuti kuitiwe zvinhu zvisingafambirani nechitendero 

chavo. Vakawanda vakauraiwa. 

Vatongi veRome vakaisa mutemo unomubairo worufu 

kune vanhu vese vanoramba dzidziso yenhema 

mukereke. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 12:13) 

Shato...ikatambudza mukadzi wakazvara mwana 

womukomana. 

Zvakazarurwa 12:13. 

Chii chakazoitika kumukadzi? 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 12:6) 

...akatizira kurenje, paakagadzirirwa nzvimbo naMwari, hJ d 

c/s 

CI 

as 

as 
o 

> 

w 
n 

a 
o a 13 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI J_r««*;iFUiWi[/b chlnantazatui 
nluviri ruiniiikumi 

TILllLlllbllU. ■T^.^r if 85 

89 
kuti vamuchengetepo mazuva anechuru chinamazana 

maviri namakumi matanhatu. 

Zvakazarurwa 12:6. 

Tarisa kuti Mwari anotaura nguva yaizvouraiwa vanhu 

vake: mazuva 1260. 

Tazviona mushure kuti zuva rimwechete muchiporofita 

cheBhaibheri rinomirira gore. 

(Chiverengo: Ezekieri 4:6) 

...Zuva rimwe nerimwe rifananidze gore. 

Ezekieri 4:6. Kutambudzwa kwevakavimbika vaMwari, 
sezvakanyorwa mubhuku ra Zvakazarurwa, kwaizo 
yenderera mberi kwemakore 1260. Nhoroondo inotaura uye inobvumirana nechiporofita 
ichi chemuBhaibheri. 

Mutungamiri weRome ainzi Justinian akatumira 
mutungamiri wewuto ainzi Belisarius kuti anoparadza 
maboka maviri ekugumisira e Arian ayipikidzana 
nekereke reRome. 

Masimba ekugumisira aya akaparadzwa mugore ra A.D. 

538. Justinian akazopa Bhishopi wekuRome masimba 

okuva "mutungamiri wekereke." 

Akamupa zvakare masimba "okugadzirisa avo 

vanopikidzana nekereke." 

Nguva yokunetswa kwevanhu vakaramba 

varimuchokwadi chaMwari yakatanga. 

MaKristu anotenda akaramba akabatirira pachokwadi, 
asi akaona kuti nzira yokuchengeta kutenda uku kwaive 
kurikutiza, sezvakataurwa mubhuku raZvakazarurwa. 
Mukadzi akatizira kurenje. 14 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI 


Vanhu vanoti maWaldenses, Albigenses nemamwe 

maKristu aitenda vakatizira kumokomo eku nyika 

dzoku Italy neku France. MaHuguenots akatizira 

kunyika yeku France. Vayigara mumakomo nedzimwe 

nzvimbo dzakavanda. 

Vayitsvagwa sevanhu vadambura mutemo, uyezve 

vakawanda vakauraiwa. 

Mhosva yavo yaive iriyei? Vairamba kurasa dzidziso 

yajesu. 

MaKristu akawanda akafa nemhaka yokutenda kwavo 

kuna Mwari. 

Vanoziva nhoroondo vanoti ivo maKristu anosvika 

50 000 000 akauraiwa. 

Vakawanda vacho vakaf a vakauraiwa nevamwe vaizviti 

maKristu, vaifungidzira kuti vaiita kuda kwaMwari! 

Pakupedzisira, chokwadi chaMwari chakakunda. 
Bhaibheri rakanyorwa nendimi dzevanhu rikaparara 
nyika yose. 

Chokwadi chaMwari hachina kuzovanzwa zvakare! 
Chakabuda pachena! 

Vakamukira kereke reRome vakaparidza shoko raMwari 
nesimba. Vamwe vakaita sa Huss najerome, vakapiswa 
nemoto. Vamwe vakaita saLuther, Wycliffe naTyndale 
vakavhimiwa vakatambudzwa zvinorwadza. Asi nokuwanikwa kwenyika yeku America, maKristu 
akawanda akatizirako vakazowanawo, maKristu 
aitambudzwa kunyika yeku Europe, rusununguko 
rukuru. N3 d 

C/i 

CI 

as 
ci 

as 
o 

> 

w 
n 

a 
o a 15 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI 


100 ■-.i n> I? ll"i I.. 

niirdiiu 

ydMwjrl. JS 
h,iv,iiiiilui.i 

kwajesu, Munyika itswa ye America, chitsigiro chakavambwa 
chinopa vanhu rusununguko rwekunamata. (Video: 10 sec) Nguva yokuuraiwa kwemaKristu 
nokuputsa shoko rake sezvakaporofitwa mubhuku ra 
Zvakazarurwa 12, yakasvika kumagumo mugore ra 1798. 
Mugore iri, mutungamiri we France, ainzi Napoleon 
akaraira mukuru wemawuto ake ainzi Berthier kuti 
anosunga Papa wekuRome - Izvi zvakaitika pakupera 
kwemakore 1260 iyo nguva yokunetswa kwemaKristu 
yatanga mugore ra 538. 

Pakapera nguva iyi yechiporofita, Mwari aiva nevateveri 
vake vanotenda, avo vakabatirira paBhaibheri 
nedzidziso yaro. 

Chiporofita chakataura kuti nguva iyi kana yapera, 
Satani achaputsira kutsamwa kwake pakereke richasara 
mushure kwenguva yechiporofita ichi: 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 12:17) 

Zvino shato yakatsamwira mukadzi, ikaenda kundorwa 

navamwe vana vake, vanochengeta mirairo yaMwari, navanobata kupupura 

kwajesu. 

Zvakazarurwa 12:17. 101 
102 Mupeto inguvo inosara panguvo yachekiwa. 
Kereke raMwari rekupedzisira rinofananidzwa ne 
"Mupeto" wenguvo. Kereke rakasara pakupera 
kwenguva yokuuraiwa kwemaKristu ndio kereke 
rokupedzisira Jesu asati auya kechipiri. 16 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI 
103 
107 
108 
Kana tichiturikira vesi iyi, tingati, Satani akatsamwa... 

akaenda kunorwa hondo nekereke remazuva 

okupedzisira." 

Satani akatsamwa chaizvo kuti vanhu vaMwari 

varikungo tevedzera chokwadi mumazuva okugumisira. 

Johane anotsanangura zviratidzo zviviri 

zvatingashandise kuwona kana kunzwisisa kereke iyi 

yokugumisira: 

"Shato yakatsamwira mukadzi, ikaenda kunorwa 

navamwe vana vake, 

vanochengeta mirairo yaMwari, navanobata kupupura 
kwajesu Kristu. 
Zvakazarurwa 12:17. 
nochengeta Mirairo yaMwari 

Vanokupupura kwajesu Kristu Ndizvo here kuti masangano ese anodzidzisa vanhu 
kuti vachengete mitemo yaMwari? 
Kwete! Masangano akawanda anodzidzisa vanhu 
zvinhu zvisingapindirani nemutemo waMwari. 
Vanodzidziswa kusateerera imwe mitemo yaMwari. 
Vamwe vanonamata zvifananidzo. Vamwe 
havaremekedzi zita raMwari. 

(Chiverengo: Eksodo 20:8-10) 

Masangano akawanda hacharangariri chirangano 

chekusikwa kwenyika chakatsanangurwa pamutemo 

wechina: 

"Rangarira zuva reSabata, kuti urichengete rive dzvene. 
Ubate mazuva matanhatu, uite mabasa ako ose; hJ c/s 

CI 

as 

as 
o 

> 

w 
n 

a 
o a 109 17 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI 
asi zuva rechinomwe iSabata rajehova Mwari wako. 
Eksodo 20:8-10. 113 
(Chiverengo: Zvakazarurwa 12:17) 

Kereke raMwari rekugumisira raisazochengeta mirairo 

Yake chete, asi chiporofita chinoti zvakare , 

...navanobata kupupura kwajesu. 

Zvakazarurwa 12:17. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 19:10) 

...kupupura kwajesu ndiwo mweya wokuporofita. 

Zvakazarurwa 19:10. Kereke raMwari rekugumisira richava nezvipo 

zvoMweya MuTsvene, zvinosanganisira Mweya 

wechiporofita. 

Tichadzidza chipo ichi chakakosha zvakadzama 

panguva inotevera. Mwari anotipa zviratidzo 

zvakawanda zvinotibetsera kuti tiwone kereke raMwari 

rokugumisira. 

Vanhu vake vachange varipabasa rokuendesa vhangeri 

kunzvimbo dzese dzenyika, nokuti Jesu akatuma kereke 

rake: 

(Chiverengo: Mateo 28:19,20) 

Endai naizvozvo, mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba, neroMwanakomana, 
neroMweya Mutsvene; muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurairai imi; 
tarirai, 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI 
ndinemi mazuva ose, kusvikira pakuguma kwenyika. 
Mateo 28:19,20. Zvakazarurwa 14 anotsanangura nengirosi dzitatu 

dzinobhururuka mudenga kuti takatumwa kuparidza 

vhangeri kana shoko raMwari kunzvimbo dzese 

munyika. 

Chikamu chekutanga chenyaya dzengirosi nhatu 

inokurudzira zvokwadi zviviri zvatinofanira kutaurira 

kumnhu wese: N3 /vino ncldkiiHJMi.t 

,i' InhliLs: in liIl.i and i li^uifinl 
iJslii^.i-lM-rJ, kuti 119 120 
(Chiverengo: Zvakazarurwa 14:6,7) 

Zvino ndakawona mumwe mutumwa achibhururuka 

pakati pedenga, aneEvhangeri risingaperi, kuti ariparidzire vanogara 
panyika, namarudzi ose, nendudzi dzose, nendimi dzose, 
navanhu vose. Akati nenzwi guru: Ityai Mwari, mumurumbidzei; 
nokuti nguva yake yokutonga yasvika; c/s 

CI 

as 
as 

W 

n 

a 
o Uillll.Ll.l) Lit.-. namatai iye, wakasika denga, nenyika, negungwa, 
namatsime emvura. 
Zvakazarurwa 14:6,7. 123 19 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI 
124 Iyi iyambiro kune avo vanogara munguva 

yekupedzisira, kuti vanzwisise kuti zuva rokutonga 

rasvika. 

Mashoko aya anotirangarisisa chirangano chikuru 

chokusikwa nemasimba aMwari, iro Sabata 

rechinomwe. 

Chikamu chechipiri chenyaya dzengirosi nhatu 

chinowanikwa muna vesi 8: ^finnmiRtinwjMi 
Ipapo munnvc 

IIILLtUmUiJ 

WiiLjtfSfi.i. 

iichltl: Khi^-i. i 

Kii^ii, 1-lttii.bliLrinLi. (Chiverengo: Zvakazarurwa 14:8) 

Ipapo mumwe mutumwa wakatevera, achiti: Rawa, 

Rawa, Bhabhironi, guta guru, 125 
126 
rakanwisa marudzi ose waini yokutsamwa 

kwowupombwe hwaro. 

Zvakazarurwa 14:8. 

Mashoko aya anodana vanhu vaMwari vechokwadi kuti 

vabude munyika inedzidziso yakanyonganiswa. 

Vano fanira kueuchidzwa nemasangano enhema 

anorarama nhasi. 

Yambiro yekugumisira uye yakakosha inopiwa 

muchikamu chechitatu muchiporofita ichi: 

(Chiverengo: Zvakzarurwa 14:9,10) 

Ipapo mumwe mutumwa wechitatu wakatevera, akati 

nenzwi guru: Kana munhu akanamata chikara nomufananidzo wacho, 
nokugamuchira chiratidzo pakuma yake kana paruwoko 
rwake, naiye uchanwavo waini yokutsamwa kwaMwari. 
Zvakazarurwa 14:9,10. 129 20 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI 
133 'f,\ Etto 

IhLiiik.ill .- '■'- .1 

rinmc jhf 

F*iji»|h,i 

kudij-riKii. ri chill: B 
135 Nyika inofanira kuyambirwa nokunamata chikara 
nomufananidzo wacho kana kugamuchira chiratidzo 
chechikara. (Chiverengo: Johane 10:16) 

Namamwe makwai ndinawo, asati ari edanga rino. 

Naiwo ndinofanira kuwuya nawo vo, achanzwa inzwi rangu; richava boka rimwe, nomufudzi 

mumwe. 

Johane 10:16. Mwari anevateveri Vake vakavimbika mumasangano 

ese, asi pachasvika nguva yokuti pave nekereke rimwe 

chete rechokwadi. 

Jesu akati iye makwayana ake achashedzwa kubva 

mumasangano ese asina kutevedzera dzidziso dzeshoko 

raMwari (Chiverengo: Zvakazarurwa 18:4) 

Zvino ndakanzwa rimwe inzwi rinobva kudenga, 

richiti: Budai mariri, vanhu vangu, kuti murege kuwadzana naro pazvivi zvaro, mugorega 
kupiwa madambudziko aro. 
Zvakazarurwa 18:4. 

Vateveri vakambika vaMwari vachashedzwa kubva 
munhema dzinowanikwa pakupera penguva. 
Ungada kutarisa kuti Bhaibheri rinoti chii nevanhu 
vachadaniwa kubva mukunyongana kuchavapo kana 
Jesu ava pedyo kuti achiuya. hJ d 

C/i 

CI 

as 

ci 

as 
ci 

> 

w 
n 

a 
o 

> 

a T.'.I'lW^.V-V.HSEF K(ll|MI 

|:.i,hImI..,.:-.iui^iI 
t« ,i l ,||-^ EUtB, 

i.iii'Mln.'n^rt;i 
mtralru vaMiiarJ ' 
imliui^ndd (Chiverengo: Zvakazarurwa 14:12,14) 

Ndipo panokutsungirira kwavatsvene, vanochengeta 

mirairo yaMwari nokutenda kwajesu. 136 21 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI 
137 


||jUJ1K !1J DFII FUJI 11 1|j 


Bk 


.iRt-ii- :*in 

[X.1 1 1 1. .il Ivk 

yfiidiirnni 


11 VII M^H 


- 


li.'^l'.ISl.lV-iik 1 - 
139 i"al ri n Mil Hit* FlHHH J I I Siingninri- riiMtviii 

MIShIi|HP riillllM^ Ipapo ndakatarira, ndikawona gore jena, nomumwe 
wakaita soMwanakomana womunhu agere pamusoro paro, anekorona yendarama pamusoro 
wake, naparuwoko rwake anejeko rinopinza. 
Zvakazarurwa 14:12,14. Ngatimbodzokororai kuona zviratidzo zvekereke kana 
sangano raMwari rokugumisira sezvazvinowanikwa 
muBhaibheri: Sangano raMwari rayifanira kuvapo pakupedza 
kokutambudzwa kwemaKristu muna 1798. 140 
142 TuiTPlfHji* IVfNI fvnRiwi nil n 
J/yti'Mm-Vii MuK'n'ilt Vachava nokutanda kwajesu, kunokonzera kuti 
vachengete mirairo yose yaMwari. Vachaparidza shoko rinokosha rinowanikwa mubhuku 
raZvakazarurwa kunyika yose kugadzirira vanhu kuti 
vachingamidze kuwuya kwajesu. Richava nezvipo zvoMweya Mutsvene pamwechete ne 
chipo choku porofita. 143 
144 22 Makereke ese angafanana kana wakawatarisa 
pakutanga, 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI 
145 
146 
asi kana uchiverenga muBhaibheri kuti Mwari 
anowongorora sei chinhu chechokwadi, zvinova nyore 
kuti uone masangano asiri echokwadi. Kuda wanga 
uchitswaka, uchida kubuda mukunyonganika 
kwemasngano kuripo mazuva ano, uchida kuwana 
kereke raMwari rokupedzisira. Ndinotenda kuti 
kunesangano rimwe rechokwadi. Isangano rinotenda 
muBhaibheri, isangano rinotenda munaKristu, isangano 
rinochengetedza Sabata, isangano rakamirira kuuya 
kwechipiri kwajesu, Isangano renyika yose. 
Ndochikonzero ndirimuSabata. 
Ndinotenda kuti sangano iri rinokoshesa chokwadi 
chose. 

Patadzidza chiporofita ichi chinoshamisa, ndinovimba 

kuti wanzwisisa kuti Mwari anenyaya yakakosha 

uyezve anevanhu Vake vanokosha, vanoendesa 

mashoko aya kunyika yose. 

Asi hazvipereri pakungoziva chokwadi cheBhaibheri 

chete. 

Kuva nerunyararo nokufara kunowanikwa pakufamba 
najesu Kristu, zvakakosha kuti utevere chokwadi 
sezviri mushoko raMwari, nokuti Jesu akati, (Chiverengo: Johane 13:17) 

Kana muchizviziva izvi, makaropafadzwa kana 

muchizviita. 

Johane 13:17. 148 N3 d 

C/i 

CI 

as 
ci 

as 
ci 

w 
n 

a 
o a 23 20 - KUSUNUNGURWA NECHOKWADI 
149 Mwari Anokukoka kuti uite sarudzo yakakosha 

yehupenyu hwako. 

Unozvitenda here kuti wanzwa shoko raMwari 

richiparidzwa muzvidzidzo izvi? 

Unozvitenda here kuti Mweya Mutsvene wanga 

uchitaura mumoyo mako? 

Kana tichinzwa shoko raMwari, kana tichiteerera 

chokwadi chaMwari, Mweya Mutsvene anotikurudzira 

kuti tiite sarudzo. 

Ino inguva yesarudzo. 

Unoda here kuti, "Hongu Mambo, ndinosarudza shoko 

renyu. Hongu, Jesu, ndinoda kutevera chokwadi. 

Hongu, Jesu ndinozvipira kuMweya Mutsvene. 

Ndichakutevera nzira yose. Ndinosarudza kufamba 

munzira yechokwadi." Kana iyi irisarudzo yako, simuka tinamate. 24 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 
Mwari Arikungotawura Kuburikidza NavaPorofita 
Vake. Mashoko .Aaoltva 
Mberi kwe Nyenyedzi 

Munzvimbo dzemunyika dzakasiyana, vanama 
zvikokota vanoshandisa michina inesimba vakateerera 
kune zvinobva kunze kwenyika kunzvimbo 
dzinenyeredzi. 

Vanofungira kuti rimwe zuva vachanzwa mashoko 
anobva kuzvisikwa zveimwe nyika. Pane huchapupu hunoratidza kuti panemashoko anga 
achitumirwa munyika ino kwemakore akawanda, asi 
vashoma vanga vakateerera. 

Mashoko anobva kuna Mwari, Musiki wenyika ino - 
Mashoko erudo anobva kuna Mwari achiendza 
kusanganiswa zvakare nevana Vake vanomumukira 
nguva dzese. 

Muganhu uripo pakati paMwari nevanhu waive usipo. 
Zvinhu zvese zvakatanga zvakanaka munyika ino - 
nyika yakaperera yaigara vanhu vaviri vakaperera 
vakasikwa naMwari! (Video: 7 sec) Mumunda wevanhu vaviri ava, Mwari 
aiwuya achifamba, achitaura Hake navo, vakatarisana. 
Chimbofunga vachifamba vese mumweya unotonhorera 
wemanheru! Ndizvozvakarongwa naMwari - hukama hwakanaka 

hweufambidzani! 

Paive pasina chinhu chinovapatsanisa. 

Kwaive kurikushanyira kunofadza zvikuru. N3 2 

> 

1/3 

a 
o 

o 

> 
as 

o 
w 

w 
w 

in 
as 

w 
o 

N 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 
Asi zvinosiririsa kuti hukama uhwu hwerudo 
nohufambidzani hwakazopera. 
Genesi chitsauko chechitatu chinotaura nyaya 

isingafadzi. 

Adamu na Eva vakatadza. Vakamukira murairo waMwari werudo. Chitema 

chinoparadzanisa. 

Chitema naMwari hazvipindirani. 

Adamu na Eva vakaguma kutaura naMwari 

vakatarisana zvakare kuvevachifamba famba vese 

kukapera. Vakateerera nyoka iyo "Lucifer" pachinhambo chokuti 
vaterere Mwari - ichi chitema. (Chiverengo: Genesi 3:8) 

Vakanzwa inzwi rajehova Mwari achifamba mumunda 

kwotonhorera madekwana; munhu nomukadzi wake ndokunovandira Jehova 
Mwari pakati pemiti yomunda. 

Genesi 3:8. 

Adamu na Eva vaive vakavanda! 

Vaisada kusangana naMwari. 

Vaingoda kuvanda. 

Izvi ndizvo zvinoitwa nechitema. 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 


#ft* f Chitema chinoparadzanisa uye chinoparadza hukama 
hwerudo pakati paMwari nemunhu, nepakati pemunhu 
nevamwe vake. (Chiverengo: Isaya 59:2) 

Asi zvakaipa zvenyu zvakakuparadzanisai naMwari 

wenyu, zvivi zvenyu zvakakuvanzirai chiso chake... 

Isaya 59:2. 

Hongu, chitema chakatiparadzanisa kubva kuna Mwari, 

asi hachina kuparadza rudo rwaMwari. 

Mwari akawana nzira yokubatana nemunhu adonera 

muchitema. 

Rudo runotsvaga nzira yokubatana! 

Mwari akavamba imwe nzira yokutaura nevana vake 
munyika - nzira yokutungamira, yokuraira 
neyokuburitsa mazano ake. 

Akasarudza varume nevakadzi vanovimbika kuti vave 
vamiriri vake, vachatakura mashoko Ake erudo 
nemazano Ake kuvanhu. 

Vamwe Vake vaakasarudza ndeava: Moses, Miriam, 
Samueri, Erijah, Huridah, Deborah, Isaya, Jeremia 
nevamwe wovakawanda. Vaporofita varume nevaporofita vakadzi vaive 
varivatumwa vaitaura zvabva kuna Mwari! N3 2 
> 

a 
o 

o 

> 
as 

o 
w 

w 
w 

a 

in 

in 
as 

w 
a 

N 
Ndinokudai, Ndinebasa nemi, zvakare Ndinechinangwa 
chokukubetserai. 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 


Bhaibheri rinenyaya dzakawanda dzaitaurwa pakati 
paMwari nevanhu, asi dzaive dzisiri nyaya dzinofanana 
sedzaivapo pakati paMwari na Adamu mumunda we 
Edeni. Dzimwe nguva Mwari aitaura achishandisa Mweya 

Mutsvene, ngirosi dzake kana vanhu vaisarudzwa kuti 

vave vatumwa vake. 

Panguva yemakore 2500 ekutanga enhoroondo 

yemunhu, paive pasina zvinyorwa zvemashoko aMwari. 

Avo vaidzidziswa nezvaMwari vaigova vachitaura 

nemuromo zvinhu zvavaitaurirwa naMwari. 

Asi nzira yaishandiswa naMwari nguva dzakawanda 

pakutaura nevanhu Vake 

(Chiverengo: Amosi 3:7) 

Iyi ndiyo yakava nzira yevaporofita vechirume zvakare 

nevaporofita vechikadzi vakataura zvaibva kuna Mwari 

vachishandiswa naMweya Mutsvene. 

Izvi hazvifaniri kutishamisa nokuti Bhaibheri 

rinotijekesera kuti: 

Zvirokwazvo, Ishe Jehova haangaiti chinhu, asina 

kumbozivisa varanda vake vaporofita zvakavanzika 

zvake. 

Amosi 3:7. 

Ngatitarisei kuti vaporofita ava vaipiwa sei mashoko 
aMwari: (Chiverengo: 2 Petro 1:21) 

Nokuti hakuna chiporofita chakatongowuya nokuda 

komunhu, asi vanhu vaMwari vakataura, vachimutswa noMweya 

Mutsvene. 

2 Petro 1:21. 

Mware aive ane vaporofita Vake nyangwe murove 

wemazuva aNoa chisati chaitika. 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 1 T» 


H 

^ 


■JJflHSjEEHfc 


fjj A* 
nonmram® 
tvavaporofHa 
•- '.!■.'■ vdtsi '-H'- 
kubv-M 

|KikHt,lM|:,1. 30 
kiiraOTiupcirnflUi 
pokiill pciiyu 
in i J-ohnva 

Fiet)lfratfcf£Oi (Chiverengo: Juda 14) 

Enoki akaparidza kuuya kwajesu kwechipiri: 
Enoki, wechinomwe kubva kuna-Adama, 
wakaporofitera ivava, achiti: 

Tarira, Ishe wakawuya navatsvene vake vose 

vanezviwuru zvamazana. 

Juda 14. 

Enoki munhu wekutanga akanyorwa muBhaibheri aive 

anechipo chewuporofita. 

Asi paive pane vamwe! 

(Chiverengo: Mabasa 3:21) 

...yakarehwa naMwari nomuromo wavaporofita vake 

vatsvene kubva pakutanga. 

Mabasa 3:21. 

Noa, umwe muporofita, akataura nezvekuuya 

kwemurove waizoparadza nyika makore 120 usati 

wauya. 

Shure kwemurove, tinowona vaporofita vakawanda: 
Miriam, Deborah, Jeremia, Isaya, Ezekieri nevamwe. 
Vaive varivadzidzisi vezvokururama. Vaive 
varivatungamiri vemweya vaitumwa naMwari. 

Dzimwe nguva, Mwari aizivisa kuda Kwake 
kuvaporofita Vake achishandisa miono kana kurota 
hope nedzimwe nguva neinzwi raMwari. 
Izvi zvese aizviita kuburikidza naMweya Mutsvene. 

(Chiverengo: Numeri 12:6) 

...Kana kunomuporofita pakati penyu, ini Jehova 

ndichazvizivisa kwaari nechiratidzo, N3 > 

1/3 

a 
o 

o 

> 
as 

o 

w 
w 

a 

in 
as 

w 
a 

N 33 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 


ndichatawura naye nokumurotesa hope. 

Numeri 12:6. 

Dzimwe nguva, vatumwa vaMwari vairairwa 

zvokutaura naMwari, vainyora kana kuchengeta 

mashoko Ake sekutaura kwake. 

Bhaibheri rakabva mubasa reva porofita. 

Munyoro wese aiva muzano raMwari. 

Vese vaitaura kana kunyora "vachishandiswa neMweya 
wake." Vaishandiswa naMwari kuendesa tsamba 
dzerudo rwake kuvana vake munyika. Mashoko aMwari kuvana vake anoti, "Ndinokuda, 
zvakare Ndinoda kugara ndinewe." 
Zvikurusa, Mwari anoda kuti tizive kuti anodisisa 
kutaura nesu akatitarisa kumeso! Vanyori ve Testamende Itsva vanoti - Mateo, Marko, 

Ruka, Johane, Pauro, James, Petro najuda - vese vaiva 

muzano raMwari. 

Vese vaiva vane chipo chewuporofita. 

Paiva nevamwe munguva iyoyo vaishandiswa naMwari 

vanosanganisira: Simon, Agabus, Barnabus na Anna, 

(Chiverengo: Mabasa 21:9) 

nevanasikana vaFiripi. 

...vayiporofita. 

Vese vaishandiswa naMwari kuburitsa zano Rake 

nekusimbisa kereke kana sangano Rake. 

Jesu akazouya pachake, kuzova chiratidzo chaMwari 
pakutaura nemabasa ake. 

Jesu akava mutumwa mukuru waMwari akaratidza 
zvakanyatso nzwisisika rudo rwaMwari. 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 
N.li./V4Wn 1 El M 

W.ikjkuihi 

kmiitiriminLkiil 


i 


lanhu zvipol 


""♦ f kikl/ilMvsn.l LMl 
LtJSL 1 I is* Iku 

pawumfrc 

I' ■.■.'!.-. I. !■■!■!■.■".; 

nofcuzh-a Mwar 

kllflHIU ■.■..r > ,i'.'...- ; i 41 

Makore 1900 apfura kubva nguva yeCalvary, asi varume 
nevakadzi vakomana nevasikana, varikungopfugama 
pasi pemuchinjiko vachivimbisa kuteerera nokuzvipira 
kuna Muponesi wenyika anova iye Jesu. 
Paakadzokera kudenga, Bhaibheri rinoti Jesu akapa 
zvipo pamusoro pezvipo zvavanhu kuti vateveri vake 
vasimbiswe. 

(Chiverengo: VaEfeso 4:8) 

Naizvozvo unoti: Wakakwira kumusoro akatapa 

vatapwa, akapa vanhu zvipo. 

VaEfeso 4:8. 

Zvaiva zvipi zvipo izvi? 

(Chiverengo: VaEfeso 4:11-15) 

Zvino wakapa vamwe kuti vave vaapostora, vamwe 

vaporofita, vamwe vaevhangeri, vamwe vafudzi 

navadzidzisi. 

VaEfeso 4:11. 

Jesu akasarudzirei kupa zvipo kusangano Rake? 

Vesi 12 inoti iyo: Kuti vatsvene vakwanisirwe basa ravo 

rokushumira, nerokuvaka muviri waKristu. Zvipo izvi zvaifanira kugara kwenguva yadini 
musangano? Kudzimana isu tose tisvike pawumwe 
hwokutenda nokuziva Mwanakomana waMwari, 
napamunhu wakura, 

napachiyero chowukuru wokuzara kwaKristu. 
Vesi 13. 

Bhaibheri rinoti zvipo izvi zvaizowunza kumira 
kwakanaka kwekereke nokusimbisa vanhu Kuti tirege kuramba tichingova vacheche, 
tichizungunuswa nokudzingwa nemhepo ipi neipi 
yokudzidzisa N3 > 

1/3 

a 
o 

o 

> 
as 

o 
w 

2 

w 

w 

in 
as 

w 
a 

N 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 
nokunyengera kwavanhu, namano, kuti vatsause 

nokunyengera. 

Vesi 14. 

Tarisa kuti chipo chechiporofita chinomira papi 

"muzvipo zvemweya," sokutaura kunoita Pauro. M-.--.ii ■ ■>. :M,. i!^ I 

FJLLklTok^, 

vaapositora, i 
rwccJiipiri 

iii]NJ]ulilii . . 
49 
(Chiverengo: 1 VaKorinte 12:28) 

Mwari wakaisa vamwe pakereke, pakutanga vaapostora, 

rwechipiri vaporofita... 

1 VaKorinte 12:28. Chipo chechiporofita chinotevera chipo chewu apostori, 
asi chaizova icho chakakosha pakushanda zvakanaka 
kwekereke. Pauro akafananidza zvipo zveMweya nhengo dzomuviri 

wemunhu. Akati iye maziso, musoro, muromo 

nezvimwe zviti zvemuviri zvese zvinobetsera muviri 

kuti ushande zvakanaka. 

Zvinofanana nekereke. 

Kana risina muono, kereke rakangoita semunhu 

aribofu! .isinn.u . i i.i 
1fd/i, s.irllni 

\.LIHII.1[U[|.I 

liiKl/iTm'ii: * 
(Chiverengo: Zvirevo 29:18) 

Kana Jehova pasinachiratidzo vanhu vanoparara; asi 

unochengeta murairo, unomufaro. 

Zvirevo 29:18 Asi, ungabvunze kuti, "Chii chakaitika kuchipo 
chechiporofita Kristu adzokera kudenga nevateveri vake 
vafa?" Hapana kupfura makore akawanda sangano risisina 
kuvimbika kuna Mwari nekuchengeta mirairi Yake. 
Jeremia akanyora zvakaitika kuva Israeri pavakasiya 
mirairo yaMwari: 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 

(Chiverengo: Zvirevo 2:9) 

...Hapachina murairo, zvirokwazvo vaporofita varo 

havana zvavanoratidzwa najehova. 

Zvirevo 2:9. Pakapinda tsika nezvinhu zvenyika mukereke raMwari 
kuchisateverwi chokwadi chinowanikwa muBhaibheri, 
zvipo zveMweya waMwari zvakabisiwa zvishoma 
nezvishoma. Panguva sangano rarakapinza nhema kana "dark 
Ages", maBhaibheri aisungirirwa mberi mukereke 
revaitamba nokunamata. 
Aive akanyorwa nechi Heberu, Giriki ne chi Latin. 

Vanhu vaisabvumirwa kuverenga kana kuchengeta 

Bhaibheri. MaPristi ndiwo aibvumidzwa kuverenga 

nokuturikira Bhaibheri. 

MaKristu mashoma anovimbika akabatirira mudzidziso 

yechokwadi yeBhaibheri. 

Nyangwe vaisungwa kana kuurawa, vakaenderera 

mberi nebasa raMwari, vachigova chokwadi 

dzeBhaibheri. 

Vakadzvara mbewu dze 'kushandura' vanhu vakaita sa 

Wycliffe, Luther naHuss vasati vavepo. 

(Video: 8 sec) Martin Luther vemamwe vakanyora 
vachiturikira Bhaibheri mundimi dzevanhu. 
Kutambudzwa kwakasvika, asi kwakaita kuti vanhu 
vade shoko raMwari zvakasimba. Vanhu pavakatanga kutsvaka vachiverenga Bhaibheri, 

chokwadi chakavanzwa kwemakore chakatanga 

kuwanikwa. 

Chokwadi ichi chakaunzwa kuvanhu, kunamata kukuru 

kukamuka. N3 2 
> 

a 
o 

o 
> 

© 

w 
w 

in 
as 

w 
a 

N 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 

Nenguva iyi kwakamuka sangano itsva remaKristu 
akazvipira - vanoti maBaptists, maMethodists, vamwe 
maPresybitai, nevamwe-vaitsvaka vachiverenga 
magwaro aMwari, vachinamatira chiedza. 

Pavaitsvaka muBhaibheri, vakawona mutemo wechina 
waMwari -uyo waiyeuchidza vanhu vaMwari kuti 
"Varangarire zuva rake." Vakaverenga mubhuku ra 
Zvakazarurwa vakaona rondedzero yevanhu vaMwari 
vemazuva okupedzisira: 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 14:12) 

Ndipo panokutsungirira kwavatsvene, vanochengeta 

mirairo yaMwari nokutenda kwajesu. 

Zvakazarurwa 14:12. 

Pavaiverenga vachidzidza zvakanyorwa, vakafadzwa 

kuti mutemo waMwari unosanganisira kuchengeta 

Sabata. 

Vakagamuchira chiyeuchidzo ichi chokusika 
kwaMwari, vakaparidza chokwadi dzeSabata kuvanhu. ,VIDEO I 

64 (Video: 11 sec) Ko chipo chekuporofita? Mwari 

angamutsa chipo chekuporofita pakati pevanhu vake 

munguva yekugumisira here? Mwari anechinhu 

chinokosha here? 

Pane chinhu chinokosha chinoda kutaurwa naMwari 

munguva ino here? 

Mwari murudo rwake anoda kubatana ne vanhu 

varikurarama munguva ino here? A inti kushnai- 

niJM.Iiiitliii'ur c t (Chiverengo: Joere 2:28,31) 

Zvino kushure kwaizvozvo ndichadurura Mweya 

wangu pamusoro penyama yose; 65 10 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 

vanakomana venyu navasikana venyu vachaporofita, 
vatana venyu vacarota hope, namajaya enyu achawona 
zviratidzo. ...zuva guru rajehova rinotyisa risati rasvika. 
Joere 2:28,31. Tarisa kuti Mwari akati lye zvichaitika pachinguva Jesu 

avapedyo nokusvika. 

Vanhu vaMwari vachava nechipo chokuporofita 

munguva yokugumisira yenyika. 

Achitaura nekereke rekuKorinte, 

Pauro akataura mashoko aya evanhu vaMwari: 

(Chiverengo: 1 VaKorinte 1:7) 

Kuti hamushayiwi chipo chimwe; muchimirira 

kuratidzwa kwaShe wedu, Jesus Kristu. 

1 VaKorinte 1:7. Taona kuti vanhu vaMwari mumazuva ekupedzisira 
vachava ivo vanochengeta mirairo yaMwari yese, 
zvakare vanenge vanekupupura kwajesu. 
Zvakazarurwa 12:17. "kutsungirira kwevatsvene nekuchengeta Mirairo yese yaMwari." N3 2 
> 

a 
o 

o 

> 
as 

o 
w 

£ 

w 
w 

2 

w 

in 
as 

w 
a 

N 11 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 
zvakare vachava nekupupura kwajesu. 
(Chiverengo: Zvakazarurwa 19:10) 

...Kupupura kwajesu ndiwo mweya wokuporofita. 

Zvakazarurwa 19:10. 

Nemamwe manzwi, kupupura kwajesu kupupura 

kwake nechipochokuporofita. Zvakazarurwa anoti 

kereke richasara semuturikiri waMwari mumazuva 

okupedzisira, ikereke rinotenda muna Jesu, 

rinochengeta murairo wake wese, uyezve 

rakakomborerwa nechipo chokuporofita. 

Hongu, Mwari anoda "kubatana" nesu. 
Anemashoko anokosha kuvanhu vanhasi. Asi ungabvunza uchiti, "Kungaite vaporofita venhema 
here?" Tingaone sei mutsauko pakati pemuporofita 
waMwari wechokwadi nemuporofita wenhema?" Vaporofita venhema varipo. 

Munhoroondo, kunevaporofita venhema nevaporofita 

vechokwadi. 

Hatifariri kuzvinetsa nevaporofita venhema kana 

tichiziva kuvacherechedza. WHFTOFTravnCWDKWim 
WJLMWAI Bhaibheri rinopa zviratidzo zvemuporofita wechokwadi: "■HW ] . Anatei iiU-i ,ir i 
rii-Skiulm fiMv 78 Shoko remuporofita wechokwadi rinobvumirana 
neshoko raMwari nemurairo Wake. 79 12 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi nro! kjna 

i F iMri! : :0.iiui|i yhtikii in. tkiV.ma 
i hi> i'iI/.i niiivarl 80 (Chiverengo: Isaya 8:20) 

Dzokerai kumurairo nekuzvipupuriro! Kana 

vasingatawuri sezvinoreva shoko iri, havana chiyedza 

mavari. 

Isaya 8:20. MiiPtiDFTrawRCmMmin .' /. •■ •' '.I'r.ilV mil il. Zviporofita zvemuporofita wechokwadi zvinof anira 
kupfura kana kuzadzikiswa! N3 81 Lit liozikariwj 
kuii u.ik.iiurmvii 

n,L.jclif>v,i 
ivlmkumrvo. wiiPtnn}FTTawnffnFTW*m 82 V: AjKfiJlllbisj 
wq-am. 83 
(Chiverengo: Jeremia 28:9) 

...Kana shoko romuporofita uyo rikaitika, muporofita 

uyo uchazikanwa kuti wakatumwa najehova 

zvirokwazvo. 

Jeremia 28:9. 

Muporofita wechokwadi anoporofita kusimbisa kereke. 
Mwari akapa chipo chokuporofita senzira yokuvaka 
nokusimbisa kereke rake. Kana tichiziva chipo ichi 
chechokwadi tinofanira kuzivawo kereke rechokwadi. 
Hazvisiyane izvi. 

(Chiverengo: 1 VaKorinte 14:3,4) 

Asi unoporofita, unotaura kuvanhu, kuti vasimbiswe 

nokurairwa, nokunyaradzwa. ...asi unoporofita, unosimbisa kereke. 
1 VaKorinte 14:3,4. Muporofita wechokwadi anosimudza Kristu 
seMwanakomana waMwari neMuponesi wevanhu: > 

1/3 

a 
o 

o 

> 
as 

o 
w 

$ 

w 
w 

2 

w 

in 
as 

w 
o 

N 13 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi Jfiwum i ,' Lis! mutdw 
nrweya, kuti 

n i'."i:> 

kana yokubv,i 
kudaMwarl; 87 


■ 1 .«»■»! « 1 ' 1 
rmkuiE 


Vti|Kimnu 

V L'hilMIII,.! 


^ 


► 


\^ik.ihlHliL.L ! 

munyjka. 
' . „ Mtvt'y.i 

UhlllllM' Jkii Krbtu 
wokawuvB 88 (Chiverengo: 1 Johane 4:1,2) 

Vadikanwa, musatenda mweya yose, asi muidze mweya, 

kuti muwone kana yakabva kunaMwari; nokuti vaporofita vazhinji venhema vakabudira 
munyika. ...Mweya mumwe nomumwe unopupura kuti Jesu 
Kristu wakawuya munyama, ndowaMwari. 
1 Johane 4:1,2. 89 wiFdiitrmmtmiirmin 4 \hh> i'(.-mi'k<-<J/.l 
Mv, .ilSlkwn. 
.:, ,■■■!■■ • 

~. Aiaub£h-kii zi'Ibfccka 
Kvakaniika, Muporofita wechokwadi anozikanwa zvakare nemabasa 
ake nehupenyu hwake. MuchLi/iv.L 

ItCCYibt'lL'kl) 90 - i (Chiverengo: Mateo 7:16,18) 
Muchaziva nezvibereko zvavo. 
Muti wakanaka haungabereki zvibereko zvakaipa, 
nomuti wakaipa haungabereki zvibereko zvakanaka. 
Mateo 7:16,18. Kana tichiverenga izvi, tinowona kuti hasi wese 
anozvitimuporofita ari muporofita wechokwadi 
waMwari. 14 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 95 W^H 
4 
Shoko rumuporofita wechokwadi, hupenyu hwake 
nemabasa ake anofanira kusimudzira nokusimbisa 
zviporofita zvirimuBhaibheri, nemirairo, nemitemo 
yaMwari mushoko Rake dzwwene. 
Munhu wese anozviti muporofita anofanira kuyedzwa! 
Kana ari muporofita wechokwadi, tendai Mwari! 
Kari ariwenhema, teverai yambiro yaKristu yokuti 
"Chenjerai vaporofita venhema." 

Regai nditaure nyaya yokuti Mwari 'akabatana' sei 

nevanhu Vake. Yaive nguva yavaipararidza chokwadi 

chaive chakavigwa kwemakore akawanda. 

Canhu vaidisisa zvikuru kuverenga Bhaibheri 

nokunamata. 

Zviporofita zvaDanieri na Zvakazarurwa zvakashamisa 

vanhu. 

Vadzidzi vakavimbika veBhaibheri vakaverenga 
zviporofita izvi zvakare vakazofungira kuti Jesu 
achauya mumazuva avo okurarama. Vachiendera mberi vachiverenga, vakamisa zuva ra 
October 22, 1844, sezuva richauya Jesu. Asi 'October 22' 
akapfura. Jesu haana kuuya. Izvi zvairwadza zvikuru. Zvakakonzera kusekwa, 
kushorwa, kutukwa nokusanzwisisa. N3 2 

> 

1/3 

a 
o 

o 

> 
as 

o 
w 

$ 

w 
w 

2 

w 

in 
as 

w 
a 

N 15 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 

100 

103 (Video: 8 sec) Nekufamba kwenguva kwaitiwa 

minamato nekuverenga Bhaibheri kwakadzama. Boka 

iri rakazowona kuti zuva raive ririrechokwadi asi 

chakaitika pazuva iri chaive chisiri icho. 

Vaifunga kuti "temberi" rakanyorwa muna Danieri 8:14 

raive ririnyika, asi zvaive zvisirizvo. 

Panokuti nyika icheneswe kana kusukwa nomoto 

pazuva iri sezvavakanga vafunga, Temberi rokudenga 

ndiroraizocheneswa kana kunatsva. 

Izvi zvaisanganisira kudzivirira zvido zvaMwari 

nehurumende Yake. 

Vanhu zvakavarwadza zvikuru. 

Asi Mwari ane rudo Haregi mutsvaki wechokwadi: 

Pakurwadziwa uku, Mwari haana kusiya vanhu ava. 

Aida kuti vazive rudo rwake nokuvayamura. 

Panguva iyi, Mwari akasarudza kudzorera chipo 

chechiporofita kuvanhu vake. 

Inyaya inofadza kwazvo kubvira ichitanga! 

Mwari akasarudza mwanasikana asingashamisi 
anemakore 17 akamupa muono wezano Rake. Musikana 
uyu ainzi Ellen Harmon. Akapiwa muono uyu 
wekutanga pakupera kwekurwadziwa kukuru 
kwakavepo mugore ra 'December, 1844. 
Akaratidzwa vanhu vekereke nenguva yekugumisira 
vachifamba vachienda kudenga nenzira yakakwirira 
panechiedza chaivaratidza nzira yese. 

Muono uyu wakazosimbisa boka diki revatendi ava, 
vaizodaniwa nguva inouya kuti ma Seventh-day 
Adventists. Mukadzi mudiki uyu, akava nezita rokuti Ellen G. 
white aroorwa nemurume wake ainzi James White, 
akavimbika mukushedzwa kwake naMwari. 
Kwemakore anopfura 70, aitaura, achinyora, 
achidzidzisa nokuraira akamirira Mwari. 
Aive arimunhu aneruzivo runoshamisa, asi iye 
sokutaura kwake aiti basa rake hombe raive riri roku 
"tungamirira vanhu kuchiedza chikuru chiri Bhaibheri." 16 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 
104 
106 
109 Akanyora kuti: "Kusateerera kwakakodzera kunopiwa 
Bhaibheri, naizvozvo Mwari akapa chiyedza chiduku 
kuti chitungamire varume nevakadzi kuchiyedza 
chikuru chiri Bhaibheri." 
--Colporteur Ministry, p. 125. 

Akatsigirira Bhaibheri sebhuku rinopa mhinduro dzese 

maerano nezvokutenda. 

Kune avo vaishora inzwi raMwari, akanyora kuti: Batirira paBhaibheri sezvarinoverenga urege kurishora 
asi utevere zvarinotawura, naizvozvo hapana kana umwe ucharashwa. 
Selected Messages, Bk. 1, p. 18. Hapana munhukadzi akanyora zvinyorwa zvakawanda 
saEllen G. White. Mashoko ake okuraira nokuyambira 
aibva kunaMwari, akawagova kunevamwe vairarama 
munguva yake. 

Zvinyorwa zvake zvinosanganisira mirairo yokugara 
kwemuKristu, kudya, utano, kuzvibata kwemunhu 
anenhumbu, mishonga yokurapa, Michato 
nemhuri,dzidzo, kubatwa kwevana nezvimwe 
zvakawanda. Zvinyorwa zvake zvakawanda zvava 
nemakore anopfura 100 uyezve zvinotsigirwa 
nezvinoshamisa zvirikuonwa nanamazvikokota 
vanhasi. 

Vadzidzi vakuru munyika vawanda vanobvumirana 
nezvinyorwa zva Ellen G. White. N3 > 

a 
o 

o 
> 

o 
w 

w 
w 

2 

in 
as 

w 
a 

N 17 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 

/Miirnmomnrwini; , . 


*f!nT«MrCin 

tthlio irimi^vftliftnrfisa 

/Valhi|k.i kiihjir>Lhtlll.i 


kuiNi'sis.imi'-.L |.l,cku-- In 

ngoEL'ba miviri yt'du. 


— 

110 
111 HUH WKITI HfllliraU 1D11 

InnkUv^nl/.njLivi/vii 
riLikiiri iiiiiHLir.iv E [ mm Dr. Clive M. McCay, mudzidzisi akashaika wezveutano 
nekudya paCornell University, akataura kuti: 
"Zvinyorwa zva Ellen G. White tinozvirenga 
nekuzvishandisa setsigiro nekuti zvinopa kutungamira 
kunoshamisa pakuchengetesa miviri yedu." 

-Natural Food and Farming, May, 1958. 

Mugore rakare muna 1864, Ellen White akanyora kuti: 
"Fodya ichefu inonyengerera uye ichikuvadza " Inokuvadza chayizvo nokuti inowuraya muviri 
zvishoma nezvishoma usingafungiri. 112 ■ rjwuyjvil rilllllil 

I % \~t~l ajxi ivuiiE*Lnitl/o 
iiyjLiKigirlr-d 

..Mil l.LllJILl.l I £ 1 1 | ■> . , Zvakazvoonekwa mugore ra 1957 (Neve American 
Cancer Society ne American Heart Association) kuti 
kuputa fodya kunokonzera chirwere chenhuta 
yemapapu! 
1 13 Munguva ya Ellen G. White, vanoona nezvekurapa 
vanofanira kuti vakambomubvunza nokuti vanhu 
vaifunga kuti fodya inorapa chirwere chenhuta 
yemapapu. Vaiitiu iL'briku-L'-mlrii'j.i 
i lib" 'it vjvhidvj itVtiiiLl 114 
Mugore ra 1905, Mrs White vakanyora kuti 
kunehutachiwana hunokonzera chirwere chenhuta. 
Akanyora kuti: "Vanhu varikuendera mberi vachidya 
nyama ine T.B. nehutachiwana hunokonzera chirwere 
chenhuta.. ." 

Zvirwere zve T.B. kana zve Cancer nezvimwe 
zvakawanda zvinobvazvabatwa. 

--The Ministry Of Healing, p 313. 115 18 
116 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi Nhasi tinoshandisa vara rekuti 'virus" 
Makore 93 apf ura, 'Newsweek Magazine' yakanyora 
nhau dzinemusoro unoti, "Viruses are activing factors in 
cancer" zvichreva kuti "Hutachiwana hunokonzera 
chirwere chenhuta" 

Dr. Wendell Stanley, 
University yeku California 

anoshanda nezve wutachiwana, zvakare anomubairo 
wezverunyararo, 

akatawura nokusatya kuti wutachiwana ndiwo 
unokonzera 
--Newsweek, June 18, 1956. 111. 1 


• rml'M Sldrtk-}. 


I'nn 


ersiu vtiku 


Call! 


1 .iil"vh 3 lll.t1,< 


IK-/A 


u- nuiiitlimjihi,, 


iffij; 


an- aJiomubali'C 
khmmcbiiJ 
.rui% ia f*T* 117 
118 
'1/^n.njiY 
120 
Mugore ra 1902, Ellen G. White akatsiwudza guta re San 
Francisco nere Oakland kuti richashanyirwa naMwari 
nokuti vayiva vakurarama savanhu veku Sodhoma 
neGomora. 
(Manuscript 1902, p. 114.) 

Mugore ra April 18, 1906 nguva ichiti 5:12am, kwakava 

nokudengenyika kwenyika kukuru muguta guru reSan 

Fransisco. 

Chiporofita ichi chaive chiri chechokwadi. 

Kudengenyika kwenyika kwakaitika sokutaura 

kwechiporofita. 

Kubudirira kwa Ellen G. White pamabasa ake 

kwakashamisa zvikuru kana tichitarisa kunetseka 

kwake panguva yehupenyu hwake. 

Umwe angabvunza kuti ndianiko waiva Ellen G. White 
uye aitarisika sei? 

Mhinduro inowanikwa kana tichidzokera shure mugore 
ra 26 November, 1827. N3 > 

1/3 

a 
o 

o 

> 
as 

o 
w 

£ 

w 
w 

2 

w 

in 
as 

w 
a 

N 121 19 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 
125 
127 Pazuva iri, vasikana vaviri, Elizabeth na Ellen 
vakazvarwa mumusha we Gorham ku Maine. 
Vakaberekwa na Robert Harmon nomudzmai wake 
anonzi Eunice. 
Ellen aiva arimwana wokupedzisira muvana 8. 

Anemakore 9, njodzi yakashandura hupenyu hwake 
zvachose. Achibva kuchikoro, Ellen akarohwa 
nedombo rakakandwa nemumwe waaidzidzanaye. Kwemaviki matatu aive asingakwanisi kufamba kana 
kushandisa muviri wake. Akaregera chikoro uye aive 
asingaratidze kuti achararama kwenguva refu. 
Haana hake kuzoendereramberi nedzidzo yake. 

Makore akatevera, Ellen akatarisa mazuva iwayo 

nokurwadza zvakare nekufara. 

Chokwadi, zvairwadza kusaenda kuchikoro, 

nekusaenda kunotamba nevamwe vana. 

Asi pakapera rumwe rutivi rohupenyu hwake 

kwakatanga zvakare rumwe rutivi rohupenyu. Ellen 

akava muverengi weBhaibheri akasimba. Aienda 

kumisangano yerumutsidziro nemimwe misangano 

yakadaro. 

Mushure kokuenda kumusangano mukuru wesangano 
reMethodist waivapo ku Buxton, Maine, Ellen 
akabhabhatidzwa muna 26 June, 1842. Akazova nhengo 
yesangano reMethodist. 

Nguva inotevera, Ellen nemhuri yake vakaenda 
kumisangano yaiva ku Portland, Maine. Aitaura 
pamusangano uyu kwaiva muchinda ainzi William 
Miller, uyo aiverenga Bhaibheri zvikuru. 
Nokuti aitsinhira zvikuru nekuuya kwechipi 
kwaKristu, iye William Miller nevateveri vake 
vaishedzwa nokunzi ma "Adventists" kana ma 
"Millerites." 

Mhuri yekwa Ellen Harmon yakazogamuchirawo 
chokwadi chemashoko aidzidziswa na William Miller. 20 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 
128 
*.M , ~ _.Vsi* ' Asi kushure kwekurwadziwa kukuru kwakavapo 

mugore ra October 22, 1844, naivo zvakare 

vakarwadziwa. 

Ellen akarwadziwa zvikuru. Akachema, akanamata, 

akaverenga shoko raMwari achitsvaka mhinduro 

semamwe ma "Adventists." 

Ndipo paakadaniwa naMwari kuva muporofita. 

Nomuviri wake muduku uye isina kusimba 

hawayifunga kuti aiva muporofita. Aingova musikana 

mudiki, anemakore 17, uyezve aive anechirwere 

chemoyo ne che T.B. 

Asi mugore ra 1844 mumwedzi wa December, Mwari 

akasarudza kutaura achishandisa Ellen mumuono. 

Nemanzwi ake, anotaura nezvaakaita: 

Ndava nechiratidzo naMwari andipa kupenya, Akati 
nditawurire vanhu...asi ndakatya kuti ndizviite. Ndaiva 
ndiri muduku, zvakare ndikafunga kuti vanhu 
havambozvibvumi zvandawona. 
-Ellen G. White Letter 3, 1847. 

Nyangwe aizvinzwa asina simba rokuita zvinhu 
zvaaidanirwa naMwari, nokutenda akabvuma 
kushandiswa naMwari pabasa rakatora nguva 
yehupenyu hwake hwese. 

Ellen nomurume wake James White vakashanda vese 
pakugova chiedza chavakapiwa naMwari kunevamwe. 132 Kubudirira kwavo nekuzvipira kwavo kunowanikwa 

muzvinyorwa zva Ellen. 

Hupenyu hwavo wese, Ellen White aiva muKristu 

akashinga, mutumwa waMwari asinganeti, namai vaive 

vakazvipira chaizvo. 

Aidiwa nemurumwe wake, mhuri yake, nevanhu 

vakawanda munyika. N3 > 

a 
o 

o 

> 
as 

o 
w 

$ 

w 
w 

a 

in 
as 

w 
a 

N 21 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 
133 
134 
135 Mugore ra 6 August, 1881, murume wa Ellen, James 

White akafa kunzvimbo yainzi Battle creek irimuguta 

reMichigan. 

Aive akamira pedyo neguva rajames mudzimai wake 

Ellen - achivimbisa kuenderera mberi nebasa 

ravakatanga makore 35 akapfura! 

Zvimwe zvinyorwa zva Ellen G. White zvakanaka uye 

zvinomutsidzira zvakanyorwa papfura nguva iyi yorufu 

rwa James White. 

Akazoshanda ava ega kwemakore akatevera 34. 

Basa rake rohuporofita rakamuendesa kunzvimbo 

dzakawanda dzenyika - achitungamirira, achiraira uye 

achiyambira vatendi achitungamirwa naMwari. 

Hupenyu nebasa ra Ellen Gould White zvakaguma 

mugore ra July 16, 1915. 

Aive apfura makore 87 okuzvarwa. 

Akazovigwa pedyo nemurume wake mumarinda eku 

Oak Hill Cemetery ku Battle Creek iriku Michigan. 

Maviki mashoma afa, mabepa enhau akatakura 

mashoko aya: EtlWt l Va /V.H^Jli 1 ■.Y.lis.tLl'tV.lK 

/vuiEHiyimgitu/ji. K.ikn-iJiviiii 

NlI[Pl'[IALI ilk.llll.l hWJ Mlklir.Xrl -rhmflitnri(indemidm> 136 
138 Ayisava nokuzvikudza komweya zvakare wayisatsvaga 

zvinonyangadza. Wakararama hupenyu akayita basa 

rinofanira muporofita, rakashamisa zvikuru muguta re 

America. 

-The New York Independent, August 23, 1915. 

Hongu, inzwi rake rakanyarara - ruwoko rwake 

rwakazorora. 

Asi manzwi ake ekuyambira, okusimbisa, okuraira 

neokutungamira vanhu acharamba achitungamira 

vanhu vaMwari kuti vakunde nenguva yekupedzisira! 

(Video: 6 sec) Ellen akaiya chipo cherudo munyika - 
mashoko anobva kudenga, kuna Mwari werudo anoda 
kubatana nevanha Vake kusvika Kristu auya. 
Chiedza chiduku chichapera patichamira muchiedza 
chikuru cheuso Hwake. Tichafamba naye, tichimuona! 22 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 
139 Kare murenje yeku Bechuanaland ku South Africa, 

kwaigara umwe murume werudzi rwevanhu runogara 

musango. Zita rake ainzi Sukuba. 

Aigara hupenyu hurikure nehwevamwe seumwe 

wevanhu vanorarama musango vakatarisa zvipf uwo 

zvavo kwemakore akawanda. 

Mamwe manheru anotonora akapinda michiimba chake 

akagadzirira kuvata. 

Asi pachinguva chidiki, husiku hwakashanduka hukava 

nechiedza chinopfura chemasikati. 

Munhu anovaima akamira mberi pake akamutawurira 

kuti atsvage vanhu ve "bhuku". 

Anofanira kutsvaga vanhu vanonamata Mwari. 

Sukuba haana kuzvinzwisisa izvi kuti bhuku iri 

rarahwa ibhuku reizve? 

Zvakare aizoriverenga sei akariwana bhuku iri? 

Kutaura kwevanhu ava vakaita sa Sukuba kwaisafanana 

nokwemamwe marudzi emu Africa. Kwaiva nomusindo 

usinganyatsoburitsa mavara anonzwisisika. 

Sukuba akafamba rwendo achitsvaka bhuku iri. 

Akasvika pamusha wevarimi vechi "Bantu" akabvunza 

kuti vanoziva here vanhu vebhuku. Murume wechi 

Bantu akashamisika kunzwa Sukuba achitaura rurimi 

rwechiBantu. 

Akatora Sukuba akamuendesa kunamuparidzi wake. 

Muparidzi akatorwa moyo nenyaya yaSukuba, ndokuti 

kuna Sukuba, "Rwendo rwako rwapera." 

Sukuba akafara zvikuru. 

Asi manheru ezuva iroro ngirosi yakauya kwaari 

zvakare. Ngirosi iyi yakavaima zvakare kuna Sukuba 

ikati havasi vanhu vaarikutsvaga. Asi anofanira 

kutsvaga "Kereke rinochengeta Sabata naMufundisi 

Move." Mufundisi Moye achange aneBhuku 

nemabhuku 4 asi ari 9." 

Zuva rinotevera, Sukuba akanamata akakumbira 

chiratidzo chichamutungamira parwendo rwake. 

Anamata, gore rakabuda mudenga. Akaritevera 

kwemazuva 7. Gore iri rakazoperera pamusoro peumwe 

musha. 

Sukuba akakumbira kuona mufundisi Moye, 

ndobvanokukurumidza akaratidzwa musha wake. 

Sukuba akapedza kutaura nyaya iyi nerurimi rwevanhu 

ava, mufundisi Moye akaunza Bhaibheri rake hJ 2 
> 

a 
o 

o 

> 
as 

o 

2 
w 
w 

a 

m 
w 

as 

w 
a 

N 23 21 - Mashoko Anobva Mberi kwe Nyenyedzi 

rakasakara. Akati, "Ndiro iri!" Sukuba akapindura 

nekushamisika achitiwo "Ndiro iri!" Akabvunza 

zvakare akati asi mambhuku 4 iwo ari 9 arikupi? 

Makore akapfura Ellen G. White aive anyora mabhuku 

9 okuraira sangano raMwari, anonzi"Zvirairo 

zvesangano' kana kuti 'Testimonies To the Church' 

nechirungu. Mabhuku akazosanganisiwa kuita 

mabhuku mana. 

Kutsvaka kwaSukuba kwaive kwapera. Aive awana 

vanhu vebhuku. 

Aive awana vanhu vanochengeta Sabata, vanhu vaka 

komborerwa nechipo chewuporofita. Sukuba nemhuri 

yake vakagamuchira Kristu vaka bhabhatidzwa. 

Akava mutumwa kuvanhu vake. 

Mwari arikushanda nenzira dzinoshamisa mazuva ano, 

kutungamira vanhurume nevanhukadzi kukereke kana 

kusangano rake rechokwadi. 

Kunzwa nyaya iyi haisi tsaona. SaSukuba 

urikutungumirirwa. Mwari arikukutungamirira 

kuchokwadi rake. 

Mwari arikukupa chivindi chokutarisana 

neramangwana. 

Kuda wanga uchitsvaka chokwadi kwemakore. 

Ndinovimba kuti kutsvaka kwako kwapera. 

Waunzwa panzvimbo iyi neMweya Mutsvene. 

SaSakuba, ungashedza, "Ndiro! Sangano raMwari!" 

Unoda here kusangana neavo vanochengeta murairo 

waMwari ugova nupupuri wajesu? Haudi here 

kusangana nevanhu vaMwari vemazuva okugumisira? 

Fungisisa nekuzvipira uku. 

Ringava dano rinokosha rehupenyu hwako. 24 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 
Ungariwana seyi sangano rechokwadi? 
- - 
PWFPJl. 


h > 


lunrL^Liiti k 
ttiinhu, .isiflj T 


fir 


■k . ■ 1 m >■ ■ >l 1 1 . i *n*iki™ 
vai&ita ayafce. 


% 
Unosishamisika here kuti sei kunemasangano 

akawanda akasiyana? Vanhu vakawanda vakawanda 

havazvizive. 

Masangano anodzidzisa kuti ndiwo ega anechokwadi. 

Unosizvibvunza here kuti nderipi sangano rinodzidzisa 

uye rinotenda muchokwadi chaMwari? 

Shamwari, Bhaibheri rinemhinduro yatinotsvaka. 
Munyika isinganzwisisi, shoko raMwari rinovimbisa 
kupatsanisa zviri zvezvokwadi nezviri zvenhema! Musoro wenyaya wechidzidzo chanhasi unoti, "Sei 
kunemasangano akawanda akasiyana?" (Chiverengo: Amosi 3:7) 

Zvirokwazvo, Ishe Jehova haangaiti chinhu, asina 

kumbozivisa varanda vake vaporofita zvakavanzika 

zvake. 

Amosi 3:7. 

(Video: 4 sec) Handei ku shoko raMwari. 
Rangarira kuti hazvina basa kuti ndinofungei. 
Chinebasa ndechokuti zviri muBhaibheri here. 
Kana zvirimo, ndinozvitenda. 
Kana zvisimo, hazvisi zvangu! 

Kutangisa chidzidzo chedu, ngatitangei nebhuku 
rokupedzisira reBhaibheri - Zvakazarurwa. 
Zvakazarurwa 6, rinotaura nevarume vana vakatasva 
mabhiza. N3 
N3 < 

© 

> 
o 

N 
> 3 
> 

as 
a 
> 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 
CtlttEvfetikwH 
ZVjpFTlVU 

/■<, iiiLi 

i i i : ■ hni nenzwi 

umiuimliiio: 
Hll\ib U.WLHW? 10 ■will 


1 


Nol 


k.ll.ll II .1, 

k^U'UfU lli HAL 
ll'.ll J ■!■-■- i. JM 


B^ 


«_ 


m / 
Varume vana vakatasva mabhiza vanomirira nguva 
dzakasiyana dzenhoroondo yekereke yemaKristu. 
Munguva idzi tinoona kukura kwemakereke akasiyana 
atinawo nhasi. (Chiverengo: Zvakazarurwa 6:1) 

Zvino ndakawona Gwayana richizarura chimwe 

chezvisimbiso zvinomwe, ndikanzwa chimwe chezvisikwa zvipenyu zvina chichiti 

nenzwi romutinhiro: Wuya uwone! 

Zvakazarurwa 6:1. 

Nhoroondo yechiKristu inorondedzerwa muchitsauko 

ichi chechitanhatu. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 6:2) 

Ndikatarira, ndikawona bhiza jena, naiye wakanga 

akaritasva, wakanga anowuta; akapiwa korona, akabuda achikunda, wuye kuti akunde. 
Zvakazarurwa 6:2. Kereke kana sangano rekutanga isangano rekutenda 

kunokunda. 

Ibhiza chena. 

Kuchena rwuvara rwunomirira kutenda kwakaperera. 

Kwaiva nguva inonakidza kugara munguva yekutanga 
iyi mushure kwekuenda kwajesu kudenga. 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 

/ 


19 


Ariuiau u? , 


\ l 


iiniMnr..«j"»i" , r^i. 


" - m^^l 

m 


2% 20 £yiHflMM1H 

fcait-ii 
imkliliittflmnihErii 

JTblk.H'i'VJWJ, 

mumirr 
iikik^vitiilvi. Vadzidzisi vajesu vaiva nesimba nekuitenda kwakazara 

nokuti vaive vafamba vakataura najesu. 

Vakamuona achimuka. 

Vakamuona achienda kudenga. 

Vaiziva kuti achadzokazve. 

Vaitenda zvakavimbisiwa najesu nemoyo yavo yese. 

Vakaendesa nhau dzevhangeri kunyika yese, 
vanekufara nokusimbiswa kukuru. (Chiverengo: VaKorose 1:21-23) 

Nemi wo, kare maiva vayeni navavengi pakufunga 

kwenyu pamabasa enyu akaipa, 

Nhau dzakanaka dzokuponeswa dzakaparidzwa 

munzvimbo dzese dzinozikanwa dzenyika. Pauro anoti, 

asi zvino wakakuyaninasai pamuviri wenyama yake, nokufa kwake, kuti akuisei 
pamberi pake muri vatsvene, musina mhosva, musingapomerwi, kana muchingorambira pakutenda, makateyiwa, 
mumire makasimba, N3 
N3 < 

© 

> 

o 

N 
> 

< > 

as 
a 
> 21 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 
}.ibiipdriri/.irwa 
v.vlslkh.t 

|tuk(]<k-li|{« 

iyn f vhanspn' 

^ .unl.ik.lirw.i 

mtishufiilr! • musingabviswi patariro yeEvhangeri yamakanzwa, yakaparidzirwa zvisikwa zvose pasi pokudenga; iyo 
Evhangeri yandakaitwa mushumiri wayo, ini Pauro. 
VaKorose 1:21-23. 23 $$*& i weij jT?J vachiiwri/i'rvi*! 

kUIlljitlU 24 
(Chiverengo: Mabasa 5:14) 

Vatendi vazhinji kwazvo, varume navakadzi, vairamba 

vachiwedzerwa kunaShe. 

Mabasa 5:14. 

Bhuku remabasa rinoti vakawanda vakabhabhatidzwa 

pazuva rega rega. 

(Chiverengo: Mabasa 2:47) 

...Ishe akawedzera kwavari zuva rimwe nerimwe avo 

vaiponeswa. 

Mabasa 2:47. 

Sangano kana kereke raiva muviri waKristu. 

Vanhu vakabhabhatidzwa muzita rajesu. 

Vakabhabhatidzwa mumuviri wake, waiva kereke. 

Zvaive zvakakosha kuti vateveri vekutanga ava vatende 

munajesu. 

Vateveri ava pavakayambirwa kuti vasadzidzise vanhu 

muzita rajesu, Bhaibheri rinoti iro; M*.t.l|^Ml.N.. 

Yjk.lpJIltiUfiJ. 

\.iLl!i: 

Tinofanira 

MitkyvMM«,u 
.,;i|ih.i.f vacKiii 27 (Chiverengo: Mabasa 5:29) 

Zvino Petro navaapostora vakapindura, vakati: 

Tinofanira kuteerera Mwari kupfura vanhu. 

Mabasa 5:29. 

Zvaikosha kuita zvinhu chete zvakataurwa namwari 

panokuteerera tsika dzevanhu. 
Zvakadaro, vaiva nekutenda kwakaperera, nokuti 
vakambofamba najesu. 
Vaitenda zvaitendwa najesu. 
Vaidzidzisa zvakadzidziswa najesu. 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 

hln/. i r.ikj'liLiiLi 
riridtvuku; 

v. .ik.iu^/ 

■ 'k 'I ;!■!■■•'- ■ 
i.lk.tllJ'Hiil MIlllkL 

kLkli tibvisi' 

■ U!;." ■ |v ■«'. ik. 
Ndiko kutenda kwatinofanira kuva nako mumazuva 

ano - kutenda kwakaperera kunotarisira kuuya kwajesu 

kwechipiri. 

Kutenda kunotarisira kufambiswa kwenhau dzakanaka 

dzoruponeso kushamwari dzedu dzose nevavakidzani 

vedu - kumunhu wese munyika - tichizadzikisa 

kutumwa kwatakarairwa najesu. 

Uku kutenda kwakaperera. 

Kutenda kwevatendi vesangano kana kereke renguva 

yekutanga. 

Kereke kana sangano rekutanga rekutenda kwakaperera 

rinomirirwa nebhiza chena. 

Nguva iyi yakapera mugore ra A.D. 100. Johane akaona chii pakavhurwa muono wechipiri 
najesu? (Chiverengo: Zvakazarurwa 6:4) 

Ipapo rimwe bhiza rakabuda riridzuku; wakanga 

akaritasva akapiwa simba kuti abvise rugare panyika, kuti vawurayane; akapiwa munondo mukuru. 

Zvakazarurwa 6:4. 

Apa tinoona kutenda kwazorwa neropa. Tinoziva kuti pakapfuura gore ra A.D. 100, maKristu 
vakatanga kusungwa vachitambudzwa vachiendeswa 
kuRome kunouraiwa, uyezve vakawanda vakakandiwa 
mumagoronga eshumba kunzvimbo yeku Rome. N3 
N3 < 

© 

> 

o 

N 
> 

> 
> 

as 
o 
> 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 

Iyi yaiva nguva inotyisa zvikuru yesangano remaKristu! 
Asi kereke kana sangano rakakura kunyange zvakadaro. 
Umwe mudzidzi wenhoroondo yekereke kana sangano 
yenguva iyoyo, anoti iye, zvaionekwa sokunzi ropa 
rema Kristu raiva mhodzi kana mbewu. 
Vanhu pavaifa vachipira hupenyu hwavo kunajesu, 
zvaifanana semhodzi kana mbewu inodzwarwa, 
ichibereka zvakawanda. Paiva nevanhu vakawanda 
vaitora nzvimbo dzavo, vachipiwa kushinga neavo 
vaiurawa. 

Nhau dzakanaka dzoruponeso dzakazara munyika 
dzose dzaitongwa neRome munguva iyoyo. 

Saka bhiza dzuku raimirira kutenda kwakazorwa ropa. 
Muono wechipiri ndewe sangano remaKristu kubva 
mugore ra A.D. 100 kusvika mugore ra A.D. 323. (Chiverengo: Zvakazarurwa 6:5) 

Iyezvino Jesu akazarura muono wechitatu - nguva 

yechitatu yesangano rechiKristu. 

Wakati azarura chisimbiso chechitatu, ndikanzwa 

chisikwa chipenyu chechitatu chichiti: "Wuya uwone!" 

Ndikatarira, ndikawona bhiza dema; wakanga 
akaritasva wakanga anechiyereso muruwoko rwake. 
Zvakazarurwa 6:5. Bhiza iri ridema rinomirira kutenda kwakashaiswa 
simba. 

39 


piJMs« n.r* 
IUEjOimIu. 


fiL 


■UJIHTI 1 
,1llEl;|Ml>lcl/'*l 


t (Chiverengo: Mabasa 20:29,30) 

Ini ndinoziva kuti kana ndaenda, mapere anoparadza 

achapinda pakati penyu, asingaregi boka. 40 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 

IkJiinntswi 

l*u/imv.i 
iK'i'liiiilri.vci 
fhfmvpi*™ 
nyuVadzra Jptmm ■ 13 rakafin 
panezvnse 43 
■ ^IcMri valadzt. Wuye, napakati penyu pamene pachamuka varume, 

vachatawura zvinopesanisa, kuti vatsause vadzidzi 

vavatevere. 

Mabasa 20:29,30. 

Iyi inguva inosuruvarisa chaizvo musangano 

rechiKristu. 

Inguva yekutenda kwakashaiswa simba - apo tsika 
dzenyika padzakabvumirwa kupinda musangano 
rechiKristu - kubatana kwetsika dzenyika nechiKristu. 
Danieri aiva aporofita akati: 

(Chiverengo: Danieri 8:12) 

Hondo ikamutswa kuzorwa nechipiriso chinopiswa 

nguva dzose nokuda kwokudarika; 

rukawisira pasi zvokwadi, rukafara panezvose 

zvarwakaita. 

Danieri 8:12. Chokwadi chekutanga chakarasika munguva iyi 
ndechoruponeso nokutenda muna Jesu badzi. 
Kuponeswa nokutenda munaKristu kwakapindirwa 
nomurairo wezvido zvekereke. Kana ukarangarira, takadzidza kuti sokutaura 

kweBhaibheri, kuponeswa chipo chisingatengwi. 

Chipo, nokuti tese takatadza uye hatifanirwe 

kuchipiwa. Taifanirwa kufa, nokuti mubairo wezvivi 

rufu. 

Asi chipo chaMwari hupenyu husingaperi. 

Tichiri vatadzi, Kristu wakatifira. 
Iri ndiro vhangeri ririnyore. N3 
N3 < 

© 

> 
o 

N 
> 3 
> 

as 
o 
> 47 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA TlHwnnrWmdSI' 

■tmniiHi Kuti tiwane chipo ichi, zvatinofanira kuita kubvumira 
Jesu mumoyo yedu. 


fvfvi/vnfil <n 48 Anozoti regerera zvivi zvedu zvose. 49 

, Ailnlipii Minbii 
t-ukurcfw kilrdJtil'fi! 
Elehiia4uL 
Kechipiri, Anotipa simba rokurega kuramba tichitadza. 
Anotipa simba rokufamba mutsoka Dzake. Asi chokwadi ichi cheruponeso, chevhangeri rajesu, 
chakaraswa chikapindirwa nemurairo wezvido 
zvesangano. Panokuti vanhu vaende kunaMwari kunokumbira 
nyasha dzake neruregerero pazvivi zvavo, vakataurirwa 
kunzi vanofanira kubhadhara mari kuti zvivi zvavo 
zviregererwe. 

(Chiverengo: 1 Johane 1:9) 

Kana tichizvirewurura, nokudaro kuti unotikanganwira 

zvivi zvedu, nokutinatsa pakusarurama kwose. 

1 Johane 1:9. 

MaKristu akataurirwa kuti aende kumapristi. 
Vaienda kumunhu akafanana savo. 
Vakarambidzwa kuenda kunaMwari kunonamata. 
Kuponeswa kwadzoka kukawoma zvikuru. 
Vanhu vakabvuma izvi nokuti vaive vasina shoko 
raMwari. 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 

(iissnc ?M imiLinriniLtau 

V. i It hi I ih II 
■ liii '.. ,!!■ i . ,.;■■ 
kLtHLiiinro, 
y.vo/.vo. kana 
ku/vfthiunird: J 
nokuii liii 
ft?|]o^'43 Mwari 

MwTLJi II 11 ' ■;! " m !' h 


1 ndlnorova 

■..?■: i,i BOfeUtil 

kwezvivl 
zvaniad/ihabj | 

dvu, kusviltini 
laLrudfTt ru-i-i. hjijiui 
nonvet hi tin 

nva-viJDtiinchivEjnjiiL. 


< 
Kuchengeta shoko raMwari kwaive kurikugura mutemo 

munguva iyi. 

Paive pasina michina inonyora magwaro munguva iyi 

saka zvaive zvichinetsa kuwana zvinyorwa 

zveBhaibheri. 

Vanhu vakawanda vakabvuma zvavaitaurirwa 

nesangano, nekutenda kwemaKristu kukapesanisika. 

Chokwadi chechipiri cheBhaibheri chakashaiswa simba 
chaive chirimairano nokunamata zvimufananidzo 
zvakavezwa panokunamata Mwari Musiki wedu. 
Mwari anoti iye mumitemo inegumi: 

(Chiverengo: Eksodo 20:4,5) 

Usazviitira mufananidzo wakavezwa, kana uri 

mufananidzo wechinhu chiri kudenga kumusoro, kana wechiri panyika pasi, kana wechiri mumvura pasi 
penyika. Usapfugamira izvozvo, kana kuzvishumira; nokuti Ini 
Jehova Mwari wako, ndiri Mwari unegodo; ndinorova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo, 
kusvikira kurudzi rwechitatu norwechina 
rwavanondivenga. 
Eksodo 20:4,5. 

Iyi yaiva nguva yakapinda zvimufananidzo musangano 
kana mukereke. 

Mitemo inegumi yakataura zviripachena kuti chitema 
kunamata chimwe chinhu kunze kwaMwari pachake. N3 
N3 < 

© 

d 
> 

2 3 
> 

as 
a 
> 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 
Chokwadi chechitatu muBhaibheri chakashaiswa simba 

munguva iyi chakava maererano nemutemo wechina, 

wezuva rokunamata. 

Tarisa kuti Bhaibheri rinti chii nezva Danieri paaiona 

izvi: 

(Chiverengo: Danieri 7:15) 

Kana ndirini Danieri, mweya wangu wakatambudzika 
mukati momuviri wangu, wuye zvandakawona 
muzviratidzo zvomusoro mangu zvakandivhundusa. 
Danieri 7:15. 

Takaona kuti Constatntine akaisa sei mutemo weSondo: 
Achishandura zuva rokunamata kubva kuSabata rezuva 
rechinomwe kuenda kuSondo zuva rokutanga. (Chiverengo: Johane 14:15) 

Kana muchindida, muchachengeta mirairo yangu. 

Johane 14:15. 

Asi panguva iyi yokushaiswa simba rekutenda, rudo 

rwevanhu kunajesu rwakatonhora, uye vakawanda 

vakatevera tsika dzaivapo panokuti vatevere Mwari. 

Kereke kana sangano rakabvuma kushaiswa simba 

maererano neSabata rikaedza kushandura zuva iri 

rokunamata. 

Mugore ra 1995, May 21, sangano reku St. Catherine's 

Catholic Church Sentinel rakati iro, 

Zvakanyanyisa, zvakashandurwa neSangano kubva 
pakutanga. Izuva dzvene, SUdI EilEunnc 
' I Cil.ltuliEttiur£H5tiUneiy kkL\tilJ(.<mTil lk.ll>,IIV-.,l \w 
'kuftliin.il LI I "<1 Wl-.li- ll:'kl 

Jiuhva iinil.iij-.ni.i M\i'B3i 

&%\ )LWaV.i\X\\& IMLKJIi;.!.! 67 reSabata, rakashandurwa kubva kuMugovera kuyitwa 
Svondo...kushandurwa uku hakuna kubva mukuraira 
kweBhaibheri, asi kwakabva musangano kuti 
rizviratidze kuti rinesimba... 68 10 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA \dviMiTlilfc, nnhrnii ■■- . 1 1 1 ■ «: * i ■ 69 
\ jfcti kiirtttiimiiYi*. 
rullvi /ilii m|(!MJ 
ku-*ol j rurtiv-c mtEvl ' 
mLlf.LilHMHl^l wurhjimvi 
rh^/m.! rhaviiinaiTiiil; 73 
74 
Vanhu vanofungira kuti Bhaibheri rinova iro bedzi 
rinofanira kushandiswa, isangano yema Seventh-day 
Adventists, nokuti vanochengeta Mugovera uri 
mutsvene. Kunamata neSondo, zuva rekutanga revhiki 
hakuwanikwi muBhaibheri. Vadzidzi veBhaibheri 
munyika vanozvibvuma izvi! Kushandura uku, sezvataona, kwakaunzwa 
naCostantine, mutungamiri we nzvimbo ye Rome muna 
A.D. 320, uyezve kereke kana sangano rakabvumirana 
nazvo zvaakaita uyu Constantine. 

Shamwari dzangu, kana tichida kuita zvinotaurwa 
neBhaibheri, tinofanira kuva maSeventh-day 
Adventists! Munguva yokushaiswa simba 
kwechokwadi, zuva rekunamata chimwari chenhema 
chezuva ndiro zuva rakazopindira Sabata dzvene 
remuBhaibheri. 

Mari yaConstantine yaiva kunorumwe, rutivi zita rajesu 
kozoti rumwe rutivi runomufananidzo wezvimwari 
zvezuva zvavainamata... achiita sekunonzi haisakwanisa kusunungura vateveri 
vechiedza chinobwinya. Izvi hazvishamisi here? Mwari anozviisa pachena mumitemo yake: N3 
N3 < 

© 

> 

o 

N 
> 3 
> 

as 
a 
> 11 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA Fmspcio fa 11 


\nkkiri iuiriir/Li\.t 
3/ 


\sha\ a Wakaica 

deilfiJ njpaSt, 


4 


w 


iii.v nisi 1 /vin "*l. 

fTHlkriti ilMr-'Lif. 


< 


1 
(Chiverengo: Eksodo 20:11) 

Nokuti namazuva matanhatu Jehova wakaita denga 

napasi, negungwa, nezvose zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe; naizvozvo Jehova 
wakaropafadza zuva reSabata akariita dzvene. 
Eksodo 20:11. Mwari anozviisa pachena kuti anoda kuti vanhu vake 

vachengete Sabata dzvene. 

Mushure pakutanga, Bhaibheri rinoti, (Chiverengo: Genesi 2:3) 

Mwari akaropafadza musi wechinomwe, akawuita 

mutsvene; nokuti wakazorora nawo pabasa rake rose Mwari 
raakanga asika nokuita. 
Genesi 2:3. Kana Mwari Musiki • 'YkLiruiMidil™ lli akakomborera zuva, * AkLircjjhiJLiit/ii r.itf 82 kana akaisa zuva rimwe parutivi, 83 12 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 
' a.m.j: .'l.i;] jr.! VII 1 AkilLSVIMlOSil ZUVUi 84 
gjLm*mnwM£j 


m. 


ndlkdfii/iyjj | 
inzwi TvchisLkH '(« 


*T 87 \dil, mi ,< Jljt » 

HtlLL-LUi ni.i lililTI 


* 


■'j kariiciiuru ki!3H 


1* 


Witkiiimn 


Bte-- 


okmrtCisva, 

/.ilii hike KuFu; ™ 

ra kill nule vera, 


H 
/ 
kana Akaita rimwe dzvene pane mamwe ese, zvinoreva 
kuti shamwari dzangu, munhu haana kutenderwa, 
haana simba rokurishandura! 

Inozova nyaya yokunamata, nyaya yokuteerera, kuti 
tichatevera tsika dzevanhu here kana kuti tichaita 
zvakataurwa naMwari. 

Zvino iyi inguva yekutenda kwakashaiswa simba. 
Kutenda kwashaiswa simba kwesangano kunotanga 
mugore ra A.D. 323 kusvika muna A.D. 536. Toenda munguva yechina yesangano raMwari, iyi 
iringuva yakamirirwa nebhiza risina ruvara. (Chiverengo: Zvakazarurwa 6:7,8) 

Wakati azarura chisimbiso chechina, ndikanzwa inzwi 

rechisikwa chipenyu chechina richiti: Wuya uwone! Ndikatarira, ndikawona bhiza rakachenuruka; wakanga 
akaritasva, zita rake Rufu; wuye Hadesi rakamutevera. Ivo vakapiwa simba pamusoro pechechina chenyika, 
kuti vawuraye nomunondo, nenzara, noruf u, nezvikara zvenyika. 
Zvakazarurwa 6:7,8. N3 
N3 < 

© 

> 
o 

N 
> 3 
> 

as 
o 
> 13 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 
Muono wechina - Kutenda kwakaf a. 

Yaive nguva yekubatana kana kusangana kwesangano 

nehurumende. 

Hurumende yeRome ndiyo yaitonga nyika yese. Simba 

reRome raive rawedzerwa. Raive ririsimba 

rezvematongerwo enyika nezvekunamata. 

Saka kwaive kuri kubatana kwesangano nezvinhu 

zvechimurenga zvehurumende. h cmrthftetrrr. chunk 2 ) 

ktJJI.iJILliil kl LYILI k»V,Lk.l\.l. 

rtilErndrmrhLVuru 
dktxv tivEitr frwe Hcimm 

/Ti^iLuru kukiitora cHilct Jintxi 

.. Ii'i|..iiu.iiikii,i inihiL^Ti'inJ/M. Kunamata Kristu kwakava chitendero chikuru 
muwushe hwe Roma zvakare kukatora chinzvimbo 
chokunamata mifananidzo. 92 4 'hlklhtLU CtUkkLIV.LIK) 

Dpnidviiv^ hv.iyiiiiktmiin- 
IhjcI/w^ kivL d in.ikri*lu t 

i..iMi;..'i.!..i'!C.-.i- '-,'.. M.--I I slkj 

cl <m.L i ; | s.i li / J.-. a lil i ablul .A- .:■>■.• ." ChiKristu chakavapo nemazuva iwayo okutambudzwa 
kwemaKristu chaiwo, kungadaniwe kunzi, 'Tsika 
dzakaipa dzaka bhabhatidzwa/ 
- Church History, Century 2, chap. 2, sec. 7. 93 Rangarira kuti panguva iyi, vanhu vaive 
vasingabvumidzwe kuchengeta kana kuverenga shoko 
^ ■-• \% raMwari. 

Kwaive kutikugura mutemo uyezve paive pasina 
* 9? michina wekunyora mabhuku. 

Vanhu vakatevera tsika. 

Vakatevera zvenyika zvaive zvapinda musangano. 

Idzi ichokwadi dzandirikukudzidzisai. (Video: 7 sec) Sangano rairarama ndere Roma. Handisi 

kushora vanhu -asi maitiro ezvinhu! 

Tineve Roma Katorika vakanaka kwazvo; mapristi 

nevatendi vanoda Jesu munyika yese, uyezve 

varikutsvaka chokwadi. 

Zvakakosha kuti tinzwisise kuti sei tiripanzvimbo 

yatakamira nhasi. 14 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 100 
101 HJITS'W IUMITWH 

wwiiflBimiwsiwrantii / 102 
103 Iyi yaiva nguva inotyisa yekushaiswa simba 
kwechokwadi nekutenda kunaMwari, nguva inotyisa 
yekutambudzwa kwevanhu vaMwari. Ndosaka ichinzi ''The Dark Ages." 

MaKristu vanosvika 50 000 000 vakauraiwa nenyaya 

yekutenda kwavo muna Jesu. Tarisa apa mavambo okutora nematuro chokwadi 
chaMwari: tsika, kuzvirwadzisa, neku bhadhariswa ruponeso kwakapinda musangano. 
Waitora mari yokunobhadhara, kuitira kuti hama dzako 
dzisaenda kugehena, kana kuti aizvibhadharira, kuti 
kana waf a zvinzi usaenda kugehena. Izvi zvinhu 
zvenyika zvakapinda musangano remaKristu. Mushoko raMwari hamuna chinhu chakadaro. 
Mufananidzo nezvifananidzo zvakapinda musangano 
-zvese nezdidziso yomurairo nezvoutungamiri. 
Chokwadi chaMwari chaivigwa zvachose here? 
Kwete, nokuti chiedza chechokwadi chaizopinda. Nzira 
dzinotungamirira kuchokwadi dzakarasika munguva ye 
"Dark Ages" dzaizotsvagwa zvakare. N3 < 

© 

> 

CI 

O 

> 
> 

as 
a 
> 15 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 
Panguva ye "Reformation", kutenda kwakaperera 
kwajesu kwakatanga kuwanikwa. 

Vakatanga kutora nzira inobuda mu "Dark Ages" 
mumakore a 1400 kwaive kune chimwe chikwata 
chainzi ma "Waldenses". Vakawana zvakare chokwadi cheshoko raMwari, 
Bhaibheri. 
Bhabheri rakakosha. 

Dai tisina shoko raMwari, dai tisina tsamba dzerudo 
ice rwake dzinowanikwa muBhaibheri, dai tisina nzira 
muhupenyu. 

Kunyika yeku Northen Italy, tinowana nhoroondo yema 
Waldenses vaitenda muBhabheri. 
MaWaldenses vainyora mashoko aMwari nemawoko, 
vachiwapa kuvana vavo. 
107 Nemavhesi akasonerwa pambatya dzavo, vana ava 
vaienda kumaguta makuru ekuEurope. 
Vaigova mavhesi aya eBhaibheri kushamwari dzavaiita 
pamusika nomuma "University". Vaibatwa vaipisiwa mumoto. 
Vakawanda vakarasikirwa nehupenyu wavo, asi 
ma Waldenses vaizvitora sechinhu chinokosha 
kuendesera mberi nekuchengetedza basa raMwari. 

Shure kwema Waldensians, kwakauya umwe mudzidzi 

weBhaibheri ainzi John Huss. 

John Huss neshamwari yake Jerome, vakawona kuti 

zvaikosha kutetera Mwari panokuteerera sangano kana 

munhu. 109 16 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 
110 
112 |nMin^' Vflitiivx i/liiiiji 
/UlihILiiiiiLi 

3£j 1 1. : nn.!,. 
kuzvtgamutiilra 113 
Nokuzvipira kwavo kokuteerera, kokutenda kuti 
tinofanira kuita zvinotaura Mwari panokutevera tsika 
dzesangano, vakapisiwa mumoto vakafa. 
Madota avo akazokandirwa munyanza ye 
Mediterranean. Nenzira inofanana, Reformation iyi 
yakayererawo ichienda kunzvimbo dze dzenyika. 

Shure kokupisiwa kwa John Huss na Jerome, umwe 
murume kunyika ye Germany ainzi Martin Luther 
akawana chokwadi cheBhaibheri chekuponeswa 
kwevanhu nenyasha dzaMwari chete. 

Vamwe vanhu vanobvunza kuti, "Sei Luther asina 
kuwana chokwadi chese chakarasika munguva ye Dark 
Ages?" 
Bhaibheri rinoti, 

(Chiverengo: Johane 16:12) 

Ndinezvizhinji zvandinoda kukuwudzai; asi hamugoni 

kuzvigamuchira zvino. 

Johane 16:12. Kuwana chokwadi chese chaive charasika cheBhaibheri 
kwaitora nguva. 

Zvakatora makore emazana akawanda kurasikirwa 
nekutenda kwajesu munguva ye Dark Ages. 
Zvaizotora nguva yakarebazve kuwana chokwadi ichi. 

Pakaf a Luther, vateveri vake vakateerera zvaakataura 
ndokuvamba sangano kana kereke rinonzi Lutheran. 
Kuna ivo, reformation kana kumutsidzira kwakapera 
pakufa kwa Martin Luther. 

Tichibva kuGermany, tinoenda zasi kuGeneva, 
Switzerland, kwatinowana mudzidzi weBhabibheri 
anoi John Calvin. N3 
N3 < 

© 

> 
o 

N 
> 3 
> 

as 
a 
> 116 17 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 
117 

119 
120 
122 
muzvidzidzo zvake, John Calvin akawana kuti maKristu 
vaisawana nyasha nokuregererwa, nokuuya mberi 
paMwari chete, asi kuti zvaive zvakakosha kuti pavaive 
vauuya mberi paMwari vakure zvakare munaKristu. 

Nokudaro John Calvin akadzidzisa nyaya yokukura 

munaKristu, iyo inonzi nevamwe kucheneswa 

(Sanctification), 

Kana tichigamuchira Jesu, anotipa simba rekukurira 

chivi. 

Pakaf a John Calvin, vateveri vake vakateerera 
zvaakataura, vakavamba sangano re Presybyterian. 
Saka apo, tinoona kuti chokwadi chakarasika mu Dark 
Ages, chaive chichingowanikwa zvishoma nezvishoma. 

Pakapera nguva ya John Calvin, kwakauya rimwe boka 
rema Kristu munzvimbo dzakasiyana dze Northern 
Europe, avo vakaverenga maBhaibheri avo, vakawana 
kuti panokuti vamwayiwe nemvura vachiri vana, 

rubhabhatidzo runofanira kutevera zvakaititwa najesu, 

munhu achizvisarudzira zvakare achinyudzwa 

mumvura. 

Ava vainzi ma Anabaptists. 

Kubhabhatidzwa nekunyudzwa - kuisiwa pasi 
pemvura, kufukidzwa nemvura muviri wese, 
sezvakaitiwa Jesu - ichokwadi chakakosha chakarasika 
munguva ye Dark Ages, nokuti zvinhu zvinoratidza 
kufa kuchivi nekurarama munaMwari. 

(Chiverengo: VaRoma 6:3,4) 

Ko hamuzivi here kuti isu takabhabhatidzwa 

munaKristu Jesu, takabhabhatidzwa murufu rwake? 123 18 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA y\ Q/VC) 
■■i.l.iLrli.ilkl^v pjirmt 1 llKtC 

11,1', I' IIKIIMlll. Naizvozvo pakubhabhatidzwa takavigwa pamwe chete 
naye murufu; 124 flifiawio 


ffT 


klBl Salyr KHslu 
kiivalSifi ~ 


nuLubivint'9 
kwaRateL 


IT 


MS lIFimlM 

nihu upuiivu hulv^ a. 


-. I \\\vAa\\'x.\ 
•• uy. Ii 128 

! 
Ipiipti Jl'SlI 

pikiir^wLlrj 

kwav&ri, .i!..i: 
NcfflkajViwa ^n 
msc ku donga kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya 
kwaBaba, saizvozvo nesu wo tifambe nowupenyu 
wutsva. 
VaRoma 6:3,4. 

Kuti ubhabhatidzwe sezvakaita Jesu, tinofanira kudzidza kwaaHari. tinofanira kubvuma zvivi zvedu. tinofanira kugamuchira Jesu samuPonesi wedu. 
Vakawanda vema Anabaptists vakarasikirwa 
nehupenyu hwavo, nekuti vaitenda kuti vanofanirwa 
kufamba najesu nokubhabhatidzwa nenzira yajesu. 

Kubva mumavambo aya, sangano re Baptist rakavapo. (Chiverengo: Mateo 28:18,19) 

Ipapo Jesu wakasvika, akatawura kwavari, akati: 

Ndakapiwa simba rose kudenga napanyika. N3 < 

© 

> 

CI 

> 
> 

as 
o 
> 131 19 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 
Endai naizvozvo, mudzidzise marudzi ose, 135 
ii£2 muvabhabhatidze muzita raBaba, nero Mwanakomana, 
nero Mweya Mutsvene; 
Mateo 28:18,19. Jesu akatuma sangano rake kuti riende kunodzidzisa 
nekubhabhatidza nekuita vateveri Vake. 
Ma "Reformation Baptists" vaitevera vachizadzikisa 
kuraira kwajesu, sezvatinoita nhasi! 

Tarisa, vamutsidziri ava vakasiyana-siyana vaiwana 
chokwadi chakarasika munguva ye Dark Ages. 
Pavaiwana chokwadi, vateveri vavo vaisangana vachiita 
kereke kana sangano ravo, ese masangano kana 
makereke aya achinzi Masangano anopikidza 
(Protestant denominations), maLutherans, 
Presybyterians, nemaBaptists. 

Pakupedzisira, munyika yeku England, murume anonzi 
John Wesley akatanga kudzidza Bhaibheri. 137 Mukoma wake ainzi Charles, akanyora nziyo dzakanaka 
dzajesu, vakafunga kudziimba mukereke. 
Vakaonazve kuti zvaive zvakakosha kugamuchira chipo 
cheruponeso, kuteerera Mwari, kubhabhatidzwa, 
kukura munyasha dzaMwari nekuva munhu akarurama 
arimutsvene sekutaura kweshoko raMwari. John Wesley aive ari mumutsidziri mukuru, uye 
paakafa, vateveri vake vakatevedzera zvaakadzidzisa 
vakazovamba kereke rema Methodists. 20 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 
138 
Munzvimbo dzakasiyana dzenyika dzinoti South 
America, Europe ne North America, vanhu vakatanga 
kudzidza nezvokuuya kwajesu kwechipiri. Murume ainzi William Miller we North America, 
akaverenga nevimbiso yajesu irimuna Johane 14. 
Akaverenga kuti Jesu aizouya nokukurumidza. 139 
Saka, pamusoro pezvema 140 
Waldenses ayidzidzisa Bhaibheri sezvariri, 
nokudzidzisa komuchinda ayinzi Huss mayerana 
nokuteerera, 142 
Kudzidzisa komuchinda ayinzi Luther maererano nezve 
nyasha dzaMwari, 143 ! " ■■■'■ '■■■'■ kudzidzisa komuchinda ayinzi Calvin maererano 
nokushandurwa komunhu noMweya Mutsvene, 144 ■ilitrmrintirMnt I 


dlfllM'Ifll MMJB9TK 


wtt 


VL> 


ft Nf-SangJiifiiiVKU'. 
rnyUi*\ilrt*m u 

\V> - il'll 1. ll i-I I.J- B ■ IV.n 1 


n.i 


liiptLstS 

Mem IE 


I 
^ , 

nesangano rema Anabaptists rayidzidzisa maererano 
norubhabhatidzo rwechokwadi, 145 N3 < 

© 

> 

CI 

> 
> 

as 

a 21 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 

nekudzidzisa komuchinda ayinzi Wesley maererano 
nokuva mutsvene, William Miller akazodzidzisa 
pamusoro pezvese izvi rimwechokwadi rakakosha: 
Kuuya kwajesu kwechipiri kuripedyo. 

Pakapfuura nguva ya Miller, sangano rema Adventists 

rakaendera mberi. 

Shamwari dzake dzakazoona kuti kana munhu akafa, 

anorara muna Jesu, akamirira kuuya kwake 

kuzomutswa. 

Sezvinodzidzisa Bhaibheri, tinorara kusvika nguva 

yokumutswa mumakuva. 

Achava mangwanani akanaka kwazvo kubatanidzwa 

nevanodiwa vedu! 

Ma Adventists okutanga akawana kubva muBhaibheri: 1. Rufu kurara. 2. Jesu achawuya nokukasika. 3. Uchamutsa vakaf a. 151 22 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 
(Chiverengo: 1 VaTesaronika 4:16) 

Nokuti Ishe amene uchaburuka kudenga 

nokudanidzira, nenzwi romutumwa mukuru, 

nehwamanda yaMwari; vakafa munaKristu vachatanga 

kumuka. 

1 VaTesaronika 4:16. muihtatSida, 

IIIIIC ll.lLhl'lipjHj 

iiiif.ilru viuign, 

(Chiverengo: Johane 14:15) 

Kana muchindida, muchachengeta mirairo yangu. 
Johane 14:15. 

"Kana uchindida, chengeta mirairo Yangu." 
153 Waona, tese tinoda kuva nehukama werudo najesu. 

Nokuti tinomuda, tinoda kuchengeta mirairo Yake yese. 
Kwete imwe yacho, asi yese. (Chiverengo: Mateo 15:9) 

Tarisisa zvinotaurwa najesu munaMateo 15:9: "Asi 

vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso iri 

mirairo yavanhu." 

Mateo 15:9. 

Iri ichokwadi kunyanya munguva yanhasi. 

Vanhu vanodzidzisa mashoko nemirairo yavo vachisiya 

dzidziso yaMwari. 

Asi hazvina basa kuti munhu anoti chii. 
Zvinebasa ndezvinotaurwa naMwari. 154 Kana tichiuya pakunamata, tinofanira kunamata Mwari 
nezuva reSabata raakaisa. 
Izuva rakakosha ratakapiwa naye. 
Chokwadi ichi pachaiwanikwa muBhaibheri, vanhu 
66 vaichidzidza vakasangana vakavamba kereke kana 
sangano rema Seventh-day Adventists). 
Isaya 58:13 na 14 yakaporofita kuti kuchava nesangano 
richagadzira kudimburwa kwakaitwa mutemo 
waMwari. 
Zvinyorwa izvi zvinotaura nezuva iroro rakakosha: N3 
N3 < 

© 

d 

> 

CI 

O 
N 
> 

2 3 
> 

as 
a 
> 23 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 
[II IllD, 'V!!l..ll,i 

Wwa dnoftul 
Hivuvti d>„ve, 
mehova 

i il'MLsiiii .1 

kukucbcwa. 157 (Chiverengo: Isaya 58:13,14) 

Kana uchidzora gumbo rako pazuva reSabata, kuti 

urege kuita zvawunoda pazuva rangu dzvene uchiti, Sabata izuva rinofadza, nezuva dzvene rajehova 
rinofanira kukudzwa, uchirikudza, 158 Hi'lll 

i nil I mLii- 

jron/vlmbo 160 usingaiti zvawunoda, kana kutsvaka zvinokufadza, 
kana kutawura mashoko ako; ipapo uchaf arira Jehova kwazvo; neni ndichakufambisa panzvimbo dzakakwirira 
dzenyika, 161 


ruin htikn^iirivi 
ll. -Nil. Ik. i 


v.iKaha 


l.lklh JLlkolW, J 


niikuti muiiiiTin 


wiijphnva 
I 


u'akiiuvvurfl " 
1 


ttVIHVQ. 


i K 

162 
ndichakugutisa nenhaka yaBaba vako Jakobo, nokuti 
muromo wajehova wakatawura izvozvo. Mwari vanotitaurira zviripachena kuti hatif aniri 

kushanda nezuva iroro. 

Hatif aniri kuita basa nezuva iroro. 

Hatifaniri kutsvaka mafaro edu nezuva iroro. 163 24 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 


164 
167 LIVMUUMDIIUI Vkiilknml/ii.i 
iDnviviguhi. A 
ichllh kawd, J 

■ ■ ■a.uli.iliiiiniiii 
BWa duns, Izuva dzvene. 

Kana tichiisa Mwari mberi nesabata, zvinova zvinhu 

zvinofadza kwazvo. 

Sabata rinofadza kwazvo. 

Mwari Haasi kutitorera - Arikutipa chikomborero 

chakakosha. 

Zvinofanana nezororo rinobhadharwa. 

Anoti lye, achatiita kuti tifambe munzvimbo 

dzakakwirira dzenyika. 

Chikomborero chakanaka kwazvo chaanotipa kana 

tichimuisa kutanga muhupenyu hwedu - kana 

tikamutevera, kana tikachengeta Sabata rivedzvene 

sezvaanotikumbira. 

Saka pachokwadi chese chatinodzidzisiwa naMwari 
muBhaibheri, Satani anouya nenhema - chitevedzero 
chenhema. Mwari anoti kana tikafa, tinorara muguva. Satani anoti 
iye kana tikafa tinoenda kudenga, kana kugehena, kana 
kunzvimbo yokunotambudzika tisati taenda kudenga. Mwari anoti rubhabhatidzo kunyudza munhu pasi 

pemvura. 

Satani anoti tingabhabhatidzwe nokumwayiwa mvura. 

Mwari akatipa chokwadi chake nezvoutano. 

Satani anoti mirairo yezveutano yakabiswa. 

Pachokwadi chese, pane chitevedzero chenhema. 

Izvi zvinokonzera kunyonganika kukuru. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 18:2) 
Akadanidzira nenzwi guru, achiti: Rawa, Rawa, 
Bhabhironi, guta guru, N3 < 

© 

d 
> 

CI 

O 
N 
> 

2 3 
> 

as 
o 
> 168 25 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA 
169 
172 \ ii< IliiJik.itl'WJ . 

njvuntiu vow. 

Lsht- akiiw-LidzCni J 


{ 


T 


» 


[,V:.W III ..«' u ■-.,■■. | 


'I 
I 


avu v .ij|h>hl:^„», . 173 
yava nzvimbo munogara mweya yakaipa, nenhare 

yemweya yose yetsvina, nenhare yeshiri dzose 

dzinetsvina dzinovengwa. 

Zvakazarurwa 18:2. 

Bhabhironi, muchiporofita zvinoreva kuti "Kutenda 

kwakanyonganika." 

Tereera yambiro iripo apa. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 18:4) 

Zvino ndakanzwa rimwe inzwi rinobva kudenga, 

richiti: Budai mariri, vanhu vangu, kuti murege kuwadzana naro pazvivi zvaro, mugorega 
kupiwa madambudziko aro. 
Zvakazarurwa 18:4. Mwari arikudana vanhu Vake kuti vabve 

mukunyonganika, nokuti vasava nechinhu chokuita 

nezvivi zvacho. 

Shamwari, Jesu arikukudana izvozvi. 

Iyezvino, inguva yekumirira Jesu! 

(Chiverengo: Mabasa 2:47) 

Vachirumbidza Mwari, vachidikanwa navanhu vose. 

Ishe akawedzera kwavari zuva rimwe nerimwe avo 

vaiponeswa. 

Mabasa 2:47. 

(Chiverengo: 1 VaKorinte 12:13) 

Nokuti muMweya mumwe isu tose takabhabhatidzirwa 
mumuviri mumwe; kana tiri vajuda, kana vaGiriki, 
kana varanda, 

kana vakasununguka; isu tose takanwiswa paMweya 

mumwe. 

1 VaKorinte 12:13. 175 26 22 - ZVOKUSARUDZA ZVAKAWANDA flVAKQllHlEU* wupcriKii 
knmviino (Chiverengo: 1 VaKorinte 1:18) 
Nokuti shoko romuchinjikwa wupenzi 
kunavanoparadzwa; 176 
178 asi kwatiri, isu tinoponeswa, isimba raMwari. 
1 VaKorinte 1:18. Kana tanga tichidzidza manheru aya, zvirinyore kuti 

tione kuti hupenyu nedzidziso yajesu yaibudisa 

pachena chokwadi chaaida kuti vateveri Vake vazive 

uye vachinzwisise. 

Taona zvakare kuti Satani akaita hondo nechokwadi 

nesangano raKristu, achisunga, achiuraya, 

achinyonganisa uyezve achishandura chokwadi 

chakapiwa naKristu kusangano Rake. 

Taona mukudzidza kwedu Bhaibheri nenhoroondo kuti 

Kristu arikutungamira vanhu vake kuchochokwadi 

dzaakapa kusangano rake rekutanga. 

Arikudana vanhu kuti vabve mukutenda 

kwakanyonganika, vaende muchokwadi rakanyorwa 

mushoko rake dzvene. 

Haudi here panguva ino, kudawira yambiro yengirosi, " 

...Budai mariri vanhu vangu!" Haudi here panguva ino 

kuva umwe wesangano raMwari?...Avo vanochengeta 

mutemo waMwari nekutenda kwajesu? 

Tinodaniwa kubva muBhabhironi kuti tiite 

zvakarurama. Haumude Jesu here? 

Arikuuya nekukurumidza kuzotitora tiende kudenga 

kumusha waakatigadzirira. 

Haudi here kumutevera nzira yese? N3 < 

O 

d 
> 

> 
> 

as 
o 
> 27 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo 
Ungatiziresei madambudziko okugumisira manomwe. 
Nzvimbo yaiva Egipita - nzvimbo yakabudirira zvikuru 
munguva iyoyo munyika yese. Gore raiva 1445 B.C. 
Kwemakore 215, vana vekwa Israeri vaive vagara 
munzvimbo iyi - zana remakore okukugumisira 
varivasungwa. Va Faro vaiziva uye vaida Josefa aive afa 
ava muguva. 

Vatungamiri vatsva vakaona malsraeri awanda zvikuru. 
Vakatya kuti munguva yehondo, malsraeri aya 
aikwanisa kubatana nevavengi veEgipita. Saka vana 
vekwa Israeri vakasungwa vakaitwa varanda vema 
Egipita. P«S(cc5ja; 


1 


.... Villi!! 

vafsracr] 


; 'itfl 


YllIv«IJ* III HLT.il 
k^-iiuili'.llifl-i 

hivavti. 


a ^juimiiu- v.ik.HkiiiiiJ/ini, 

klltl.irikl/lr.l 

ktvdVfi 

kuk.isvlkj 

kuniiMvuii 

nokuei*! 

kwdwiif.iinki. (Chiverengo: Eksodo 1:12) 
Asi vachiramba vachivanetsa, ivo vakaramba vachiwanda kwazvo vachingopararira. 
Eksodo 1:12. (Chiverengo: Eksodo 2:23,24) 

...Vana valsraeri vakagomera nokuda kwowuranda 

hwavo, vakadanidzira, kudanidzira kwavo kukasvika 
kunaMwari nokuda kwowuranda. 


5* 

d 

o 
as 
> 

2 
> 

g 

w 
ci 
a 

N 

o 

I 

hd 
w 
o 

o 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo flKSMI 1 1 .M 


I 


Mrtjrl jIljil/iyll 


dfe 


kugombo 


'X. 


liW4iVfi. Mvi.lN 


, V" 


akannffarirj 


i A 


5imc.inn yafcc i 


rvym. 


noAbnihami, 


^■T^M 


natafcs, 


_J» 


rajokolxi. 


kliFICl^Vv, 

ki\.u,ijihi 
YdnjfLi \.iri 

1 1 ■ 1 1 - -. 1 1 « i r . i _ 
Mwari akanzwa kugomba kwavo, Mwari akarangarira 
sungano yake naAbrahama, nalsaka, najokobo. 
Eksodo 2:23,24. Kwaive kwapfuura makore 400 kubva nguva Mwari 
yaakaita chibvumirano na Abrahama chokusunungura 
vanhu vake vechizukuru chaizotevera. Zuva iri 
rakazosvika. Mwari aive akagadzirirra mutumwa wake 
aizosunungura vanhu vake. Mununuri aive agadzirira! 

Vakasangana -Mwari naMoses. Kwete muimba 
yemadzimambo kana pasi pemumvuri wezvivakwa 
zvekuEgipita zvainzi maPyramids, asi kunze kurenje 
yeku Midian pedyo nemuti waibvira moto. 

(Chiverengo: Eksodo 3:7-8) 

Zvino Mwari akati: Zvirokwazvo, ndakawona kunetswa 

kwavanhu vangu vari muEgipita, ndikanzwa kudanidzira kwavo nokuda kwavatariri 
vavo vamabasa; nokuti ndinoziva kuchema kwavo. Ndaburuka kuti ndivarwirwe... 

Eksodo 3:7,8. 

Achitaura kuna Moses Mwari akati: (Chiverengo: Eksodo 3:10) 

Naizvozvo zvino wuya ndikutume kuna Farao, kuti undobudisa vanhu vangu, vana valsraeri 

muEgipita. 

Eksodo 3:10. 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo 
Paive papfuura makore makumi nena (40) Moses asiya 
imba yehumambo kuEgipita. Kwemakore makumi 
nena (40) Moses aitaura rurimi rweku Egipita! 
Kwemakore iwayo Moses aifudza hwai murenje. 
Kuzvikudza kwese kwaaiva nako semumwe 
wevaremekedzwi vekuEgipita kwakapera. Bhaibheri 
rinoti, M[]Ht'*i 

■iviic'lirtiftrii tttlM* 
Wdnidljjlpiki; 

ii.iiii.i'-.ImI,.i > 
kliLpdHUilkisd Mkc^PI 


i 


17 


¥ ^ 


k 


jJU*+ ' (Chiverengo: Mabasa 7:22) 

Mosesi akadzidziswa wuchenjeri wose wamaEgipita; 
akava nesimba pamashoko napamabasa ake. 
Mabasa 7:22. Ari murenje, Moses akadzidza kusazvikundza asi 

kuzvidzikisa. Pakufudza achichengetedza hwai 

akadzidza kusava nehasha neku. Mwari akazoona kuti 

Moses arindira kufudza valsraei nekuva chengetedza 

sababa. 

Nekuzvideredza Moses akateerera kuraira kwaMwari 

akagamuchira zvaionekwa kungehazvingaitiki. 

Kubetsera Moses kupedzisa basa iri, Mwari akaraira 
Aaron, mukoma waMoses (aiva muranda muEgipita) 
kuti aende kunochingamidza Moses. Aaron 
aisamubetsera pazvimiro chete, asi Mwari akavamba 
kuti Aaron ave anotaura zvese zvinobva kunaMoses 
nekuti Moses aive agara makore akawanda 
asingashandisi rurimi rwekuEgipita. 

Moses na Aaron vakazopinda muimba yafaro sevamiriri 
vatumiwa naMwari. Vakataura muzita rake vakataura 
nesimba rake rinoshamisa. 

Mutungamiri anozvikudza weEgipita vakazviona izvi 
vakashamisika. Mberi kwake kwaiva vakoma vaviri, 
umwe aiva mufudzi kuMedian akangobata tsvimbo 
yaaifudza nayo uwe arimuHeberu aivamuranda. 
Vese vaitaurwa simba raMwari wavainamata. Aaron 
paakataura kuti vauya neshoko rinobva kunaMwari 
kuti Faro abvumire valsraeri vabve muEgipita, Faro 
akatsamwa zvikuru akavaona sevanhu vanopenga: 


5* 

d 

o 
as 
> 

> 

H 
> 

w 
ci 
o 

N 

o 

% 

hd 
w 
o 

© 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo jEJlSftMiS IlllLvv-ilEllklP, 
kllti IltliH'l IT. 

Lnzwi ..!:,.■ 
ktui itdJtemJt 
valsraeri 
kuyenda? (Chiverengo: Eksodo 5:2) 

...Jehova ndiye aniko, kuti nditerere inzwi rake, kuti 

nditendere valsraeri kuyenda? 
Wa 


I»,^ 


*. 


"■■ * A 


g^h 


j» 


kj.W 


|M 


* ' 


B?- 


. 
Wte 
23 


kuct \ititli 


^^W 1 


1 


jL'hnvd 


Vlfat 


I 


!|n IilMl'i 
jK. 


klii . . . 
* 
Handimuzivi iye Jehova, neni handingatenderi valsraeri 
kuyenda. 
Eksodo 5:2. 

Nevaranda vakawanda vaivevari pasi pesimba rake, 
Faro aive asina pfungwa yokuregera kushandirwa nyore 
navo. Chikumbiro chaAaron chakakonzera kutsamwa 
nekuramba kukuru kwamambo Faro. Mambo Faro 
vakazowedzera zvakapamiwa kushanda kwema Israeri. 

Asi nekukasika Mwari aive achaita kuti Faro azive kuti 
Mwari ndiani zvakare azive simba rinoshamisa 
raMwari. Faro akayambirwa naMoses naAaron kuti 
Mwari achazotumira madambudziko paEgipita 
kusvikira vanhu vaMwari vasunungurwa. Shoko 
raMwari kuna Faro rikazoti: 

(Chiverengo: Eksodo 7:17) 

...Uchaziva kuti Ndini Jehova nechinhu ichi... 

Eksodo 7:17. Madambudziko akazotanga kudonera nzvimbo 
yekuEgipita. Madambudziko aisvika gumi! 
Dambudziko rimwe nerimwe risati rasvika, Moses 
naAaron vakayambira Faro nekutonga kwaizotevera, 
vachitarisira kuti achasarudza kununura vana valsraeri 
kuitira kuti azvichengete pamwe nevanhu vake 
panjodzi yaizotevera. Asi Faro akayenderere mberi 
nokuramba. Nokudaro madambudziko akasiyana 
siyana akadonhera Egipita. 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo 
fSiltt ttll J (Video: 9 sec) Kutanga , rwizi Nile, rainamatwa 
nemaEgipita sechimwari chavo, rwakashanduka rukava 
ropa apo Aaron paakarova mvura netsvimbo yake. 
Hove dzakafa, mvura yese yemuEgipita ikava ropa 
kwemazuva manomwe. Asi Faro akaramba kubvimira 
vanhu vaMwari kuti vaende! 

Kwakatevera chifo chematafi akawanda panzvimbo 
yeEgipita. Zviuru zvematafi aya zvirimukudya zvimwe 
mumba nenzvimbo yese! Asi mambo vakaramba 
kubvumira valsraeri kusiya nyika yeEgipita. 

Chifo chendira chakazouya. Asi mambo vanozvikudza 
vakaramba zvakare kubvumira vanhu vaMwari kuti 
vaende. Tarisa kuti zvifo zvitatu zvakadonhera 
vaHeberu pamwe nemaEgipita; asi zvifo zvinomwe 
zvekugumisira zvakadonhera maEgipita chete. 

(Chiverengo: Eksodo 8:22-23) 

Nomusi iwoyo ndichatsaura nyika yeGosheni pagere 

vanhu vangu, kuti ipapo mapute enhunzi arege kuvapo; kuti uzive kuti Ndini Jehova pakati penyika dzose. 
\li!ILI im iiviiyD 

tldlth.lls.npi,! 
tiyiku y&Goshen 

p.lSJL'IV v.mllll 

"Align, kuti i|Hi 
niapulc i'Eihuii/i" 
MKge kuvapo; 
£usil0l?3 

NtflchjJ&frtulKl' 
alsa v. nihil 
icingu njviiiiliii 

t.tko; tlLlr.itkl;o 
ii |ii i-iiii ii»< .i|ii i 
Ndichaparadzanisa vanhu vangu navanhu vako; 
chiratidzo ichi chichavapo mangwana. 
Eksodo 8:22,23. Kwakazotevera chifo chenhunzi dzakazara muimba 
yaFaro. 


o 
as 
> 

2 
> 

w 

d 
a 

N 

o 

% 

hd 
w 
o 

© 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo 
ftni}:ava 

lllllkllklllll, 

.lk.iwtciirtcivi 

vanhu 

I ..in rilit.l Kwapfuura nhunzi, kwakauya chifo chakauraya mhuka 
dzese mumadanga avo. Achizviona izvi Faro akatanga 
kufungisisa. Akatsvaga kuti mhuka dzevaHeberu 
dzaurawa naidzo kana kuti hadzina sekutaura kwakaita 
Moses? 

(Chiverengo: Eksodo 9:7) 

Farao akatuma vanhu, vakawana kuti pazvipfuwo 

zvavalsreri hapana-zvakafa, kunyange nechimwe chete. Asi moyo waFarao wakava mukukutu, akasatendera 
vanhu kuyenda. 
Eksodo 9:7. 
Chifo chechitanhatu chakakonzera mota pavanhu 
nepamhuka, asi mambo vakaramba kununura vana 
valsraeri. Chiporofita chakatevera chakataura nechimvuramabwe. 
(Video: 8 sec) Asi, Mwari akavimbisa kuti vese 
vaizvichengetedza pamwe nemhuka dzavo 
havambourawi. Nhau idzi dzakaenda kwese dzikasvika 
nukumaEgipita vakateererawo shoko iri nemhuka 
dzavo. Chimvuramabwe chakauwa chaksangana 
nemheni avo vakatadza kugadzirira chimvuramabwe 
ichi vakafa! 

(Video: 18 sec) MaEgipita vakaona zvirokwazvo kuti 
nyika iyi yaivanomutamiri wayo iye anova Mwari 
anorarama, nekuti kupona kwavo chete kwaiva 
mukuteerera Mwari. Faro akazoratidzika seava 
kuteerera Mwari, asi chifo ichi pachakapera, 
akashandura pfungwa dzake zvakare. 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo 
(Video: 19 sec) Moses akayambira Faro kuti akaramba 
zvakare kununura vana valsraeri, kuchazowuya chifo 
chemashu. Vatya chaizvo nezvif o zvavaiona vamwe 
vaFaro vakamukurudzira kuti aterere arege varanda 
vaende, asi mambo Faro vakaramba zvakare. Mashu 
dzikauya sezvakataurwa. 

Kwakazouya mazuva matatu ekusviba, asi Faro 
akaenderera mberi achituka Mwari wedenga. 

Moses akataura kuti chifo chimwe chichadirwa 
pamaEgipita-chekugumisira chaifanirwa kusatambwa 
nacho. Ngirozi yaMwari yayiparadza yaiva ichapfuura 
pakati peusiku kuti iuraye madangwe ese ekuEgipita- 
kunyangwe vanhu kana mhuka. 

(Video: 15 sec) Zvakare, vaHeberu vaisaurawa. Asi 
panguva iyi zvaisakwana kuva muHeberu kana kugara 
munzvimbo yeGoshen. Kuti urege kuurawa nengirozi, 
mhuri imwe ne imwe yakarairwa kuti iuraye hwai 
igomwaya ropa racho pamukova wembayavo 
sechiratidzo chekutenda kwavo nekuvimbika 
kunaMwari. Mwari akazovimbisa kuti: 

(Chiverengo: Eksodo 12:13) 

...Kana Ndichiwona ropa Ndichakupfurai, kuti dambudziko rirege kukuwirai, rikuparadzei, kana 
Ndichirova nyika yeEgipita. 
Eksodo 12:13. 


CI 

o 
as 
> 

2 
> 

H 
> 

W 
cl 
O 
N 

o 

I 

hd 
w 
o 

o 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo 


Izvi zvinofadza zvakaitiwa pausiku uhwu! Mhuri 
dzakawanda dzevaHeberu nemaEgipita dzakamira 
pamikova yavo vakatarira baba vemba, vakabata ndiro 
yaiva neropa vachimwaya ropa pamukova. Umwe 
angabvuma kuti vaiva nokutya zvakanyanya kwaiva 
vana varimadangwe. 

(Chiverengo: Eksodo 12:29) 

Zvino pakati powusiku Jehova wakarova matangwe ose 

panyika yeEgipita, kubva padangwe raFarao...kusvikira padangwe 
romusungwa wakanga ari mutorongo, navana vose vemhongora dzezvipfuwo. 
Eksodo 12:29. Asi, hapana imba iyo yaivanomukova wayo 
wakamwaiwa neropa yakawirwa nechifo ichi. Munzvimbo yese yeEgipita kwakanzwikwa kuchema. 
Nokuvunduka nokutya kukuru, Faro akarangarira kuti 
akaseka Mwari wevaHeberu achiti: (Chiverengo: Eksodo 5:2) 

...Jehova ndiye aniko, kuti nditerere inzwi rake, kuti 

nditendere valsraeri kuyenda?... 

Eksodo 5:2. 

Iyezvino aiva akuziva. Nekuzvidzikisa, iye nevamwe 

vake vakadanha Moses naAaron vakavaraira kuti vatore 

vana valsraeri vabudude munyika yeEgipita 

nekukurumidza, nekuti vaive votya kuti vese vangafe! 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo 

tm% "- ft 
(Video: 11 sec) Pakati peusiku, vanhu vaMwari-avo 
vakamusarudza somununuri wavo vakasunungurwa. 
Sekuraira kwaMwari, vakagadzirira nguva iyoyo. 
Vapfeka shangu mutsoka dzavo vatakura majesi avo, 
vakarindira rwendo rukuru rokuenda kuCanaan. 

"Hongo", ungadaro, "zvinofadza izvi zvandanzwa, asi 
zvakakosha sei kunesu tinogara munguva yanhasi?" 
Zvingaonekwa kunge hazvinakukosha, asi handizvo. 
Zvakakosha zvikuru. MuTestamende ritsva, tinowana zviporofita 

zvinotsanangura zvichaitika munguva yekupedzisira 

panyika. 

Zviporofita izvi zvinobudisa pachena kuti, zvakare, 

zvifo kana madambudziko achadonera nyika ino 

panzvimbo yakakura. 

Hongo, muchiporofita cheBhaibheri, nhoroondo 
ichadzokororwa. Kwete zvifo zvigumi, asi zvinomwe, 
zvichaperera pakununurwa pevanhu vaMwari. 
Kwete kubva muEgipita, asi kubva munyika iyi 
yakamukira Mwari. 

Asi, sevana valsraeri vakatambudzika vasati vanunurwa 
muEgipita vakaona zvifo zvichidonhera maEgipita, vanhu vaMwari vachaona kudirwa kwezvifo izvi 

zvinomwe paneavo vakaramba Mwari apo Jesu asati 

Auya. 

Muporofita Danieri anotsanangura nguva iyi 

yekunetseka: N3 5* 

d 

o 
as 
> 

2 
> 

H 
> 

w 

d 
a 

N 

o 

% 

13 

ffl 

o 
© MUflgllVjI >V<3 

Mik.it- n uchu 

-.uiim|.,i \\ ,' 
iiiudiinihi 
n mi k i HI I 
uiHjrmiSSra 
vona va vajDtm (Danieri 12:1) 

Nenguva iyo Mikaeri uchasimuka, lye muchinda 

mukuru unorindira vana vavanhu vako; 59 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo g|JmiRnvi I] WI[K1 11J7,LIVJ1 

\i*n|miVi k h,i"i--i|ji i 
ktnakumtKn-<q 
',, 1Lnl.1i n Ij.iI:^ 
pmkiiniuku 

Icwattuurudxl 

in ..i 11 In j kusvik^ nfii>;ui.i ivu 
^ , nil in v&lcb 
vuch&rwjrwa, 

\ ilkilliy tll'TVi! 

iiiuHiiicku. 60 ipapo nguva yenjodzi ichavapo, isinakumbovapo 
yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu 
kusvikira nguva iyo; nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa, ivo vose 
vakanyorwa muBhuku. 
Danieri 12:1. 
"Vhangeri risingaperi" rinenge raparidzwa kunyika 
yese. Kudaidza kwengirosi yechipiri "kubuda mukati 
meBhabhironi" kana nzira dzenhema dzekunamata 
kunenge kwaitiwa. Kumunhu wese ngirosi yechitatu 
inodanidzira kuti: ...Kripji uuiiihu-ff* 

■ ik^lhllTbllit 

* lnk L ir. : s imimiEj 
[Mriid/ti w«ji iiu. 
nr>kugamurfii£i 

h Ik i. i r 1 1 1, 'i i 
pahiimo -'','■ u,mi-i 
I'm 'r.- •■'■'• make, Bb 
1 


H . irni 


.i i . i ' 3 
naiyc- 

1 h llJnlYcl 

wo yvA\ mi 

\okulvmluj 
kwaMwarl . . . * 


' 


7 


' i 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 14:9-10) 
...Kana munhu akanamata chikara nomufananidzo 
wacho, nokugamuchira chiratidzo pahuma yake kana 
paruwoko rwake, naiye uchanwa wo wayini yokutsamwa kwaMwari... 
Zvakazarurwa 14:9,10. Iyi ndiyo yambiro inokosha inoshamisa yakambopiwa 
muBhaibheri kuvanhu. Asi kwete kusvikira chokwadi 
raisiwa pachena mberi penyika, nevanhu vasarudza 
pakati pemirairo yaMwari nemirairo yevanhu, pachava 
nemunhu anogamuchira chiratidzo chechikara kana 
"kunwa wayini rekutsamwa kwaMwari/' 

Asi kana izvi zvazadzikiswa, mutsa uchavarwa zvachose 
kuvanhu vese. 10 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo £*».»„». 


nai 


j 


Using 


■ u 


? 


kunirarcwi 
iiflaararohp 
■'V ^ 


■i' LliiiU /vis 

ktirur.nna; 

ttnetsvfoa, 
/ ^aiWMiww»n;n 

Wiikaiur.mu 

achltta 

zvakaruratifl 

ntuisvttoc 67 Usina kururama ngaarambe achiita zvisakarurama; 
unetsvina, ngaarambe achisvibiswa; wakarurama ngaarambe achiita zvakarurama; mutsvene 
ngaarambe ari mutsvene. 
Zvakarurama 22:11. 


Basa raKristu semuPristi Mukuru kudenga rinenge 
rapera. Nyaya yese inenge yapatsanurwa kuhupenyu 
husingaperi kana kurufu rusingaperi. Mutsa waMwari 
wozovarwa! Iyi ndiyo nguva apo nyika paichava 
"Nekutambudzika kukuru" kwakaonekwa naDanieri. 

Tereera shamwari, Mwari hazotori vanhu vake nguva 
yezvifo kana madambudziko manomwe asati apera. 
Vanhu vaMwari vachava panyika iyi kusvikira zvese 
zvapera! 

Vachachengetwa munguva yezvifo, sevana valsraeri 
pavakachengetwa, asi vanenge vachitambudzika 
zvakare vachinetseka. Kuchava nguva yekutambudzika 
kumunhu wese. 

Shamwari, kutsanangura kunoshamisa kwenhoroondo 
yenyika hakungasviki paneizvo zvichaitika chaizvo, apo 
vakaramba Mwari vachinwa khapu yokutsamwa 
kwamwari isinakusanganiswa nenyasha Dzake. Johane 
akaratidzwa chidimbu chenguva iyi yekutambudzika 
kukuru ichavapo kwasara nguva shoma kuti Jesu auye 
kechipiri nekuzonunura vanhu Vake. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 15:1) 

Zvino ndakawona chimwe chiratidzo kudenga, chikuru 

chinoshamisa, ichi: 


CI 

o 
as 
> 

> 
g 

w 

el 

a 

N 

o 

$ 

hd 
w 
a 

© 11 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo Vat uiiivj 
I yaximmvp v,in,i- 

i a, 1 1 S.« i nl hi r 1 1 i V,\ i 
nuuoiitwc 

:;■•!-,: I i \, LI V \ IJ1 ■■: ,i Vatumwa vanomwe vanamadambudziko manomwe 

okupedzisira, nokuti kutsamwa kwaMwari kwakapera 

nawo. 

Zvakazarurwa 15:1. Zvakare Johane akanyora kuti: EvitM* nctalui. 
ns.wa ilm/wi 
i;iti ii rit liLbv 
mitll'lHlKTV. 

in h II 

kuvaitmiwa 
Irulii. (Chiverengo: Zvakazarurwa 16:1) 

Zvino ndakanzwa inzwi guru richibva mutembere, 

richiti kuvatumwa vanomwe: Endai, 
mundodurura panyika ndiro nomwe dzokutsamwa 

dzaMwari. 

Zvakazarurwa 16:1. "Asi," ungabvunza, "Ndezvipi zvifo izvi zvichadirwa 
nengirosi dzinomwe paneavo vakaramba Mwari?" Uyu 
mubvunzo wakanaka. Kana tichiverenga 
nemadambudziko kana zvifo, tichacherechedza kuti 
zvakafanana neizvo zvakadonhera Egipita. 
Ngativerengei zvinotaurwa najohane maererano 
nengirosi yekutanga: IVokMangj 
akaeiula. aka- 

i) r a nil u ' I 

yake panyika; (Chiverengo: Zvakazarurwa 16:2) 

Wokutanga akaenda, akadurura ndiro yake panyika; 77 riitorwadza 
rikavapa 

|l.lldllflU 

vakanga 

vanixtiirnlkt/o 

chechlkara. ronda rakaipa rinorwadza rikavapo pavanhu vakanga 
vanechiratidzo chechikara, viikaiiditiitLi 

iiuir^n.uilrl^o 

wacho. 78 vakanamata mufananidzo wacho. 
Zvakazarurwa 16:2. 12 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo 
IViR'hlijirt iiku* 
dunirj nellro 

rikuluiKtiik.i n.i|t.i 

i.'i'imiinliii •■.'.. iI.jU 
!K.'/Vi|H'HMI /\mr 

/vakangit /vlrl 
mHgui]£w.i /vik.ila. 84 
Kuda maronda aya akafanana semota dzakava 
nemaEgipita padambudziko rechinomwe. Kana kuti 
akafanana semota dzakabata Jobo. Ungafunge kuti dambudziko rakadai richakonzera chii? 
Zvikoro kuda zvingavarwa. Mafekitari angavarewo. Zvitoro hazvingatongovurwe. 85 Mahospitari anenge akuwanda nevanhu vachitsvakwa 
kurapiwa, asi vanachiremba vanenge vanemaronda 
kana mota dzakangofananawo. 

Apo vanhu vachinzwa kurwadziwa nemaronda avo, 
rimwe dambudziko richavapo! 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 16:3) 
Wechipiri akadurura ndiro yake pagungwa; 
rikashanduka ropa seromunhu wakafa; nezvipenyu 
zvose zvakanga zviri mugungwa zvikafa. 
Zvakazarurwa 16:3. 

Izvi hazvimbotarisiki, kuchanhuwa, apo zvisikwa 
zvemugungwa zvichimhanyira kumhenderekedzo. 
Vanhu vanenge vachitiza vachidonherana vachibva 
kumhenderekedzo. Asi dambudziko rechitatu 
rinopindirana nere chipiri. 


o 
as 
> 

> 
g 

w 
ci 
o 

N 

O 

I 

hd 
w 
o 

o itiuuuuowmi .ik.idiirnr.p 
P ■" I' i ■ yake 

J iWDiuiMalsiiile 

jkastianduka 
kuliii rtipn, (Chiverengo: Zvakazarurwa 16:4) 

Wechitatu akadurura ndiro yake panzizi nomumatsime 

emvura, ikashanduka kuita ropa. 

Zvakazarurwa 16:4. 86 13 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo 

f\ IlltJ UrClllltf I Chimbof unga! Munhu otsvaga hake mvura yekunwa, 
panekuti pamude mvura, ropa robuda! Izvi zvinenge 
zvichirwadza zvikuru. 

Kunyangwe madambudziko manomwe achityisa sei, 
Kutonga kwaMwari kunenge kwakanaka 
kwakadzivirirwa. Nekuti ngirosi inoti: 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 16:5-6) 

...Imi, Makarurama, Mwari...nokuti makatonga 

saizvozvo. Nokuti vakadurura ropa ravatsvene neravaporofita, Vdkc pcimiiviro 

Khiva, 

lik.inh..' -.imli-i 
kuli ripise 

■■ iinl itiiXu. mukavapa ropa, kuti vamwe... 

Zvakazarurwa 16:5,6. 

Panguva iyi, apo vakaramba Mwari vachifa nenyota 

vasina chokunwa kunze kweropa, vimbiso inopiwa 

kune uyo anofamba nekururama: 

(Chiverengo: Isaya 33:16) 

...zvokudya zvake uchazvipiwa, mvura yake haingapwi. 

Isaya 33:16. Zvino Bhaibheri rinoti: "Zvino wechina akadurura ndiro 
yake pamusoro pezuva, rikapiwa simba kuti ripise 
vanhu nomoto. S , nihil \ iik<ipiv>tii 
IWkllpLfel kilkLlMl,' 

pzimusnro pamfldri- 
mbii-cl/jkn aWa; Vanhu vakapiswa nokupisa kukuru, vakamhura zita 
raMwari, unesimba pamusoro pamadambudziko awa; 93 14 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo 
[. JvnmuiniHiWJiu.T chechHuiia; 
liivi]kasvihlsua h 
VaJkamhura 
Mwarl 
ivukuduii^d ) I 

|!,il ll.'.i'in 

|K)km^,iil/;i 
kwavo 

iliMiLdmrrtLl aVffi 
havana kutendewuka, kuti vamukudze. 
Zvakazarurwa 16:8,9. 

Ngirosi yechishanu yakadira dambudziko rayo 
pamusoro pechikara: 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 16:10-11) 

Wechishanu akadurura ndiro yake pamusoro pechigaro 

chowushe chechikara; wushe wacho hwukasvibiswa, vakatsenga marimi avo nokurwadza. Vakamhura Mwari wokudenga pamusoro pokurwadza 
kwavo namaronda avo; asi havana kutendewuka pamabasa avo. 
Zvakazarurwa 16:10,11. Pachinyorwa ichi tinoona kuti madambudziko aya 
haitike munyika yese, kana kuti anouraya ese, nemhaka 
yekuti tinoona kuti padambudziko rechishanu vanhu 
vanenge vachingotambura padambudziko rekutanga 
remota. Madambudziko aya anodonha achiteverana. 
Padambudziko rechitanhatu, pachava nehondo guru, iyo 
Armageddon: 


d 

o 
as 
> 

> 

w 

d 
o 

N 

o 

$ 

hd 
w 
a 

o nnturuvim tt:« : V\ iim ■wt'thlly 

llllctlLl i I LlLEJ Itlll i^i 

1 1 r 1 1 i ■ ■ yake 
pjiniusurij 
pcttivf zl mkLirUn 
runoiuj 

\ Lifr<tlr>it.; (Chiverengo: Zvakazarurwa 16:12-14) 

Zvino wechitanhatu akadurura ndiro yake pamusoro 

porwizi rukuru, runonzi Yufratesi; 100 15 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo 
103 mvura yarwo ikapwa, kuti nzira dzamadzimambo 
anobva kumabvazuva dzigadzirwe. Ipapo ndakawona mweya yetsvina mitatu yakaita 
samatafi ichibva...mumuromo wechikara, nomumuromo womuporofita wenhema. Nukmi ttdlyo 
mweya v>il«i!r>. Nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo; 104 
inoenda kumadzimambo enyika yose, kuvakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari 
wamasimba ose. 
Zvakazarurwa 16:12-14. 
Zvakazarurwa 16:16 anoti: (Chiverengo: Zvakazarurwa 16:16) 
Akavawunganidzira panzvimbo inonzi Amagedhoni 
nechiHeberu. Nyika yese inenge irimukati pehondo iyi 
yekugumisira. Johane akanyora kuti: 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 19:11,14-15) 

Ipapo ndakawona kudenga kwazarurwa, ndikawona 

bhiza jena; 16 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo 
naiye wakanga agere pamusoro paro wakanzi: 
Wakatendeka noWazvokwadi; unotonga nokurwa 
zvakarurama. UomJutl/oku- 

■.i"-i- :,-• Ct/ik.r 
imitevera, &/., 
lasvd lliabhizJ 
nvsdiena, dzak 

fukj HUlClKJkJ' 
= '..ii-...fi:.ik.! IIHILl 

emncts-vma. ' Muimixuitlu 

ll'tilkl* IHilknl- aiove marun/i 110 111 
112 '/\ Jiio wi'i liacHmiivt 

iikLLiJunbiLi in eI Li-tp 

ii .'v. i :;:!■!! 
rEkabuda 113 niLwhiK-irii 
chcmusliL 1 . 
rfchili: 
Zvapera! 114 \.lkftVJipil, 

:i.,in.ui.-'v. . 

nokjthitijrj; 
iifikcidi'n^L" 

UyiJui l-» ■■■ : II'. !■■- I 

ItLikuni 

!'■■ i .. J l...i'. iipti . Zv\v, I zvose 
£tikatf£&f 

rl.illl.ll.ninK 

haaiuku w a riikwj. 115 Hondo dzokudenga dzakamutevera, dzakatasva 
mabhiza machena, dzakafuka mucheka wakanaka 
muchena, usinetsvina. Mumuromo make makabuda munondo unopinza, kuti 
arove marudzi nawo; ...unotsika chisviniro chehasha dzokutsamwa 
kwaMwari wamasimba ose. 
Zvakazarurwa 19:11,14,15. (Chiverengo: Zvakazarurwa 16:17-18, 20-21) 

Zvino wechinomwe akadurura ndiro yake mudenga, 

inzwi guru rikabuda muchigaro chowushe, richiti: Zvapera! Ipapo mheni yakavapo, namanzwi nokutinhira; 
nokudengenyika kwenyika kukuru kwakavapo. Zviwi zvose zvikatiza, namakomo haana-kuwanikwa. 


d 

o 
as 
> 

> 

w 

d 
o 

N 

o 

I 

hd 
w 
o 

o 116 17 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo Chini viirariuhu f 

i liii.ni 'i. chiflobva 
i..LLilr-:i :: ,i, chikaftir3 
pjmusom pavanhiv 
kurriiiii kvivhwe 

dmwc ncrimwd 

k li kLii l.i WCdri'iuLt" 117 
J- I - l 1 — t 


121 


-J 1 , it 1 ' 

122 
Chimvuramabwe chikuru, chinobva kudenga, chikawira 
pamusoro pavanhu, kurema kwebwe rimwe nerimwe 
kukaita setarenda; vanhu vakamhura Mwari nokuda kwedambudziko 
rechimvuramabwe, nokuti dambudziko racho raiva 
guru chaizvo. 
Zvakazarurwa 16:17-18, 20-21. 

Vadzidzi vakawanda vanoti chienzaniso chetarenda 
chinosvika 57 pounds. Ichi chinenge chirimvuramabwe 
chinotyisa zvikuru chinenge chichiparadza. Asi Bhaibheri rinoti Mwari pachake achapindira 
pahondo iyi apo paanouya nemauto ese ekudenga 
kuzonunura vanhu Vake panyika yamukira Mwari. "Asi," ungabvunza, "Ndingachengetedzeke sei apo 
pachatanga madambudziko aya?" Pane nzira imwe 
chete. Tarisa, vanhu vakanunurwa panguva yedambudziko 
rechinomwe muEgipita vaive varatidza kutenda kwavo 
nekuvimbika kwavo kunaMwari semu Nunuri wavo 
nekumwaya ropa regwayana pamikova yavo. Ngirozi 
yaiuraya payakapfuura dzimba dzavo, vakachengetwa 
kana kupona mukati mokuparadzwa. Vaive vatevera 
mirairo yaMwari zvakare vaive vavanokugadzirira 
kwakakodzera. 

Zvakare, vanhu vaMwari vachachengetwa kana kupona 
apo madambudziko paachadonha kan vagamuchira 
Gwayana raMwari sechibairo chavo vakabvumira ropa 
rake kuti richenure zvivi zvavo. 123 18 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo 
124 
128 
129 Nehupenyu hwedu, tirikusarudza iye nhasi kuti 
tichavakuru tivi rupi--rwaMwari, kana kuti rwengirosi 
yakamukira Mwari. Shamwari, kana ngirozi 
dzinoparadza dzatanga basa radzo, zvinenge zvanonoka 
kuchinja mativi! Mutsa unenge wavharwa zvachose. 
Haungazviisi here parutivi rwaMwari, uchengetwe 
neropa rajesu iyezvino? Manzwi anosiririsa 
akambotaurwa nevanhu anowanikwa muna Jeremia 8:20 

(Chiverengo: Jeremia 8:20) 

Kucheka kwapera, zhezha rapfura, asi tigere 

kuponeswa. Nyaya inotaurwa yemuchinda aibva ku Australia 
akavaka chimba chidiki mudondo. Chaisa shamisa asi 
chaiva chirimusha kwaari. Nerimwe zuva, paakabva 
kubasa achienda kumusha wake uyu, 

akashamisika akarwadziwa kuwana chiimba chake 
chavamadota ega ega. Chaive changosara kwaiva simbi 
dzakatsva nezvimwe zvishoma. Akaenda apo 
paaichengetera huku yake kuti atarise chatora nzvimbo. 

Zvaakasangana nazvo kwaiva madota zvakare 
nezvimwe zvitambo zvakatsva. Akaramba 
achivhundunura zvinhu izvi zvakatsva. Paakatarisa 
patsoka dzake, maziso akaona mapapiro ehuku yake 
akatsva ndobva aziva kuti huku yake yatsvawo. 
Akatsamwa akakava mapapiro aya nokurwadziwa 
kukuru. Unofunga kuti chii chakaitika? 

Paakakava mapapiro aya akatsva, pakabuda hukwana 

ina dzaive dzakakomberedzwa nemapapiro ehuku 

irimai. 

Nemanzwi akanaka emuBhaibheri, Mwari 

anotsanangura zvaanoda kuitira vanha vake panyika 

apo pachatanga madambudziko manomwe: N3 CI 

o 
as 
> 

> 

H 
> 

W 

a 

N 

** 

o 

% 

hd 
w 
o 

o 19 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo 
130 Miri sn ml mi ai^H 
1 I ihLir.niiiiii L i (Chiverengo: Mapisarema 91:1,4) 

Uyo ugere panzvimbo yokuvanda yoWokumusoro-soro Ucharambira pamumvuri wo-Wamasimba-ose. 131 


1 , 


1 


*"'i :r ! ' J JJIV P5 
• 


rlyv. ulIisi- 

kuliikld/j 

rVakiMLilLUkird 

|MSi llcllllM- 

papiro jJiL"; 132 MiriSJlMLIi*il*5j 

.ike liiliovo 
Jura DedukiL 133 H^ungalyJ 
chJiiliu ■ iiLiiii 
. vliuitUusa 
tvuslku, tana 
muscve 
imoflmvd 
nuslfcatl. lye uchakufukidza nemhinenga yake, uchatizira pasi 
pamapapiro ake; zvokwadi yake inhovo huru neduku. 
Mapisarema 91:1,4. 

Hongo, Mwari akapa vimbiso yakakosha kuneavo 
vanosarudza kumutevera: (Chiverengo: Mapisarema 91:5-11) 

Haungatyi chinhu chinovundusa wusiku, kana museve 

unofurwa masikati. kiiriLi licis la.i 

HMl..|:,h.l 

imirliiuv k>niii 

kup&rad/a 

kiimm'n.iirayn 

mnsikalk Kana hosha inofamba murima, kana kuparadza 
kunowuraya masikati. 135 i hiirutivi i » iik« 
'ktKll.iM.1 v E utr- 

;-.iimh r.iriu/,uid, 

IMiniwokD n**ako 
rivimidvi .isi 
hii/vltig^v^dth 
kwmiri, 136 ', Mirisnuiwui UchangoKvilarfra 
hjko iiamcsci 
iiki^ Ejkawntu 

ii Li i li j ; in > 
tvavakalpa. Kurutivi rwako kuchawa vanegumi ramazana, nezana 
ramazana paruwoko rwako rworudyi; asi 
hazvingasvederi kwauri. Uchangozvitarira hako nameso ako, ukawona mubayiro 
wavakaipa. 20 137 23 - Kupona Matambudziko Avapedyo t 


m 1 


MiFisantmai 


» NultUli itn! 


I [GJiova, HTLiri 


Hftb'iiti/jra 


■ liivJtutli' 


W lire it.ik.iitfi 


Wokujiuisoro- 


soro wugaia 

138 


1-lblp.lTlLL 

Lfiakilp,! 
Kjfjiagajujwlra, 
Buys hapana 
hoslia kliaswc- 
■lera patently 

I.lkii. \nl.jiii [TO 
ucluiratra 140 
142 Nokuti imi Jehova, muri wutiziro wangu! Iwe wakaita 
Wokumusoro-soro wugaro wako. Hapana chakaipa chingakuwira, wuye hapana hosha 
ichaswedera patente rako. Nokuti lye ucharaira vatumwa vake pamusoro pako... 
Mapisarema 91:5-11. (Video: 15 sec) Haudi here kuchengetiwa kana 
kudzivirirwa pamabapiro aMwari apo pachatanga 
madambudziko? Apo panenge pasisina kwekuvanda? 
Baba vako varikudenga vanoda kukuchengeta 
vokununura panguva iyi yekutambura nekuparadzwa. 

Paunopira hupenyu hwako kwaari, achakwanisa 
kukudzivirira sehukukadzi inochengeta vana vayo pasi 
pemapapiro. Sarudzo ndeyako. Ndinechokwadi kuti 
Mwari anoda kukuitira sarudzo nokuti anoda kuva 
newe zvachose munguva isingaperi, asi hakwanise 
kukusarudzira. Ndiwe wega unokwanisa kuita sarudzo 
iyi. Usanonoka. Iyi ndiyo nguva yokuzviita. 


o 
as 
> 

2 
> 

H 
> 

w 
ci 
a 

N 

o 

I 

hd 
w 
a 

o 21 24 - Chivi Mumaketane 
Apo Satani asisingandiedzi 

Boka re Arctic Explorers rakatambura riri pachiwi 
chisina upenyu. Kudya kwavo kaipera nekukasika. 
Vakanga vadya kudya kwavo kwekupedzisira. Mafuta 
avo aive avamashoma. 

Chando chakanga chavakurira, vakazvi gadzirira 
kusangana nezvakaoma. 
Vakaziva kuti rufu rungango uya. 
Apo vanga vasisina hanya nazvo. 

umwe wavo aive akufa akanzwa kunhuwa kwehutsi. 
Chihutsi chaisimuka nechokure kure. Zvakaratidza kuti 
umwe munhu akanga ava kunzwanana navo pa radio 
yavo. Rubatsiro rwakanga rwavapedyo. Rudzikinuro 
rwakanga rwaswika. Chihutsi ichi chakava vimbo 
yokumiririra. Kushushikana kwavo kwakanga kwasika 
kumagumo. Vakanga vava kuzodzikinurwa kuti 
vadzokere kumusha. 
Kumusha pakupedzisira! 

Bhuku rekupedzisira muBhaibheri ra Zvakazarurwa, 

rinopangidza kuti, rubatsiro rurimunzira. Nekukasika, 

tichadzikinurwa. 

Dambudziko rechitema richapera. 

Tichadzikinurwa, uye Satani achasungwa. 

Tichasungurwa, Satani asungiwe. 

Tichasimudzwa mudenga tichingamidze Jesu, Satani 

achasungwa nemaererano (circumstances) panyika. 

Tichapiwa rutongo rwehupenyu husingaperi, zvino 

Satani nevatevedzeri vake vachapiwa rutongo 

rokuparardzwa nekusingaperi. N3 n 2 
> 

in 

as 

w 24 - Chivi Mumaketane 
(Video: 13 sec) Nguva imwe neimwe, mutongi kana 
vatongi munyika vanotonga umwe munhu murutongo 
rwakarebesesa, kuti varatidze kutsamwa kwavo 
nemhosva yapariwa. 

Rutongo rwemhosva nhatu kana ina pachinguva 
nyangwe makumi mapfumbamwe nepfumbamwe 
yamakore (99 years) kana anemhosva achembera, 
rutongo rwake runodzikiswa nekuona kuti hakumbo 
zadzikiswi kwese sezvo mupari wemhosva anenge 
achembera.. 
£wMJMli /vino ricLjttiiVunuj 

flMJliMII'-iJ 

dL'hihunikia 
kuilmgd, 
iHICklYf VG£CMllta|| 

iHikfidhL liiiinj 
irninivnko iu^ Asi kuburikidza nemutongi kana vatongi, rutongo 
runoratidza kutsamwa kwevagari vemunharaunda 
nemhosva dzakaipa. Unoziva here kuti panenguva ichauya apo mutongi 
paachapa rutongo rwemakore 1000 uye anemhosva 
achayishandira zuva nezuva? (Chiverengo: Zvakazarurwa 20:1-3) 
Tereera manzwi aya emuBhaibheri: "Zvino ndakavona 
mutumwa achiburuka kudenga, anekiyi yegomba 
rakadzika-dzika, neketani huru muruvoko rwake." rvJMJHiiItiiuHJi*? 

ir, "|. i %.ik«iri', 
rictivc LJJii '"" "Akabata shato, nyoka yakare, ndiye Dhiabhorosi 
naSatani, akamusunga makore anegumi ramazana." RKiifniiinmvn:i 

-VkbimiikiirLdini 

mu^j-rlitki 

111 !-■ ...H I A I-., I t I .'!■-.;! , 

akanttip figJ raittflflj 

|J-i1IIUI*hOJ{J |Mli "Akamukandira mugomba rakadzika-dzika, 
akamupfigira mo, akaisa chisimbiso pamusoro pake, 
kuti arege kuzonyengera marudzi kusvikira makore 
anegumi ramazana apera; 24 - Chivi Mumaketane 

makore eutnt 
rcmaKana 17 shure kwaizvozvo unofanira kusunungurwa chinguva 

chiduku." 

Zvakazarurwa 20:1-3. Apa tinoona kuti Mwari anezano rekupa rutongo 

kumutadzi mukuru akambovepo panyika, uyo 

akavamba chivi chese nezvese zvakaipa zvakambovepo 

panyika. 

Asi nguva irirkuuya apo paachakandirwa mujere 

kwemakore 1000! 

Makore 1000 ari munyika yakaparadzwa. Nguva ndiyo 

inosidaidzwa kunzi millenium. Chinyi Makore gumi remazana? Makore gumi remazana anodaidzwa kunzi 
"millenium," vara rinobva kurudzi rwechi Latin, mille 
achireva "gumi remazana", na annum achireva "gore." Chiporofita chinotitaurira zvakare kuti Satani 
achakandirwa mujere kwe makore gumi remazana uye kuti achazosunungurwa 
kwenguva shoma kuratidza nyika kuti kunyangwe 
asungwa kwemakore gumi remazana, anakukwanisa 
kushanduka asi anongova Satani akangofanana. 
Kuti tinzwisise chipororfita ichi nezvachinoreva, 
tinofanira kuziva kuti chinovamba seyi, uye chinopera 
seyi nekuti chinyi chinoitika pakati penguva iyi. N3 
4^ n 2 
> 

w 
g 

w 24 - Chivi Mumaketane 
ir*ni |r ' n ^ w wanrm 1 kurnilkii kiii^t ak^liiLi Regai nditaure izvi iye zvino, uye ndichayendera mberi 
ndichiratidza chokwadi chazvo. 

Makore gumi remazana aripakati pekumuka kwevakafa 
kwemando mbiri: 1). Kumuka kwavakafira munajesu pekutanga, 
kivanniri: M? 21 JjOKMibi nayo vjkjf.i \ 

vathanzwa lti/_> J, .*. 

liiM^LililkiillliiiK 

iviiMn.iri: 

vaiumzwa 

v^churarama, - >JV^^yf 22 
2) nekumuka kwavakaramba ruponeso kuchaitika 

kumagumo. (Chiverengo: Johane 5:25) 

Nerimwe zuva Jesu ayidzidzisa vadzidzisi vake 

maererano nerufu, Akati: 

"Zvirokwazvo, zvirokwazvo, ndinoti kwamuri: Nguva 

inowuya, nazvino yatovapo, 

nayo vakafa vachanzwa inzwi roMwanakomana 

waMwari; vanonzwa vachararama." 

Johane 5:25. 

Tazviona apo. 

Vakafa vachanzwa inzwi rake vagorarama. 

Zvichireva kuti vakafa vese vachamutswa. 

Ndinoziva kuti vamwe venyu vachashamisika, nemhaka 

yekuti manga muchifungidzira kuti vakururama chete 

ndivo vachamutswa. 

Tarisa kuti Jesu anotsanangura achitii mumavhesi a 28 

na 29 pachitsauko ichi. 

(Chiverengo: Johane 5:28,29) 

"Musashamiswa naizvozvo; nokuti nguva inovuya, nayo 

vose vari mumakuva vachanzwa inzwi rake, 24 - Chivi Mumaketane 

'. 


vJiif 
■■ ,n hiihud.i; 


\ 


avo \ liLuIlI 

/A rikiirtakdi, 
kiikumuki 
fl 


\ 


kvtovupenyu. 


l i 


Lu 
* i J kukumukii 
lavukuluagua. 24 vachabuda; avo vakaita zvakanaka, kukumuka 
kwovupenyu, avo vakaita zvakaipa, kukumuka kwokutongwa." 
Johane 5:28,29 
UDkampafrtd/u 1 
imitavwitt tufa 
rwirtiipiri 
haruRL'sLnitui 

I hi 1 1 1 1 .i HI i \- 1 iJ.ii W . ^Ht%*M*n*lTtJj n„i\ i° UL.ikiH i.' I 29 
(Video: 4 sec) Tarisa rumuko ruviri. 

Rokutanga, rumuko rweavo vakarurama, Rwechipiri 

rumuko rweavo vakaramba ruponeso. Tereera kuti Bhaibheri rinoti kudini maererano neavo 
vachamuka parumuko rwekutanga: (Chiverengo: Zvakazarurwa 20:5,6) 
"...Ndiko kumuka kokutanga." "Munhu unomugove pakumuka kokutanga 
wakaropafadzwa, mutsvene; rufu rwechipiri 
harunasimba pamusoro paivava; asi vachava vaprista vaMwari navaKristu, vachabata 
hushe pamwe chete naye makore anegumi ramazana." 
Zvakazarurwa 20:5,6. Izvi zvinofambira nezvakataurwa naPauro kuva 

Tesaronika. 

Tarisa kuti anotsanangura sei kuuya kwechipiri 

kwaKristu. N3 n 2 
> 

as 

w 24 - Chivi Mumaketane 
^FlMTt£iKlllkflllE ' 

rti'liuiirmiiiLiii 
^•jMtvjiri: \dkiiLp 

JHUILilkUHlU I 

VAfhUft]lS& 

km ni li kfl. (Chiverengo: 1 VaTesaronika 4:16,17) 
"Nokuti Ishe pachake uchaburuka kudenga 
nokudanidzira, nenzwi romutumwa mukuru, nehwamanda yaMwari; vakafa munaKristu vachatanga 
kumuka." 33 Vd|K!m LI, 

vHkiisdra, 

lith L i^iiruii 
patinvu chelc 
□avoiniJitakoB 
kull 1JiliJn.!|ihi]ii«J 
rshc mudenga; 
"Zvino isu vapenyu, vakasara, tichatorwa pamwe chete 
navo mumakore, kuti tichingamidze Ishe mudenga; naizvozvo tichava naShe nguva dzose." 
Vhesi 16, 17. Uku kutsanangura kwakanaka uye kunoshamisika 

kwerumuko. 

Uchacherechedza kuti vakafira muna Kristu vachamuka 

kutanga, uye vateveri vese vaKristu vachasangana 

nevamutswa vachichingamidza Jesu mudenga! 

(Chiverengo: Johane 11:25) 

Nezuva iroro kuvimbisa kwajesu kuchazadzikiswa 

kunoti, "...Unotenda kwandiri, kunyange akafa, 

uchararama." 

Johane 11:25. 

Hongo, vakarurama vakafa vachamutswa mumakuva 
avo apo Jristu paachauya. 24 - Chivi Mumaketane 

Kami tutacnda 
kLiiiituku 

[Klkllgjrj, 
ndlnozovuyci 
£W, ndikuKii ] 
0n««if« Mi vacli.T 

luvaKiistiia 

p,iniu<? chirk' 
Buy* oiiikiirc 

in.-.:i,i|in (Chiverengo: Isaya 26:19) 

Isaya anotsanangura nguva iyi yomufaro: "...Mukai 

muimbe, imi mugere muguruva...nyika ichabudisa 

vakafa." 

Isaya 26:19. 

Richava zuva rakanaka kwazvo! 

Vanamai vachabatanidzwa zvakare nevana vavo vakafa. 
Varume nevakadzi vavo vachabatanidzwa zvakare. 
Vanakomana ne vanasikana vachabatanidzwa zvakare 
nevabereki vavo! 
Ichava nguva inemufaro neku rumbidza kukuru! 

(Chiverengo: Johane 142:2,3) 

Vimbiso yakataurwa najesu ichazadzikisa, yekuti: 

"...Ndinoenda kundokugadzirirai pokugara." "Kana ndaenda kundokugadzirirai pokugara, 
ndinozovuya zve, ndikugamuchirei kwandiri; 45 kuti apo pandiri, nemi mugovapovo." 
Johane 14:2,3. 

Iyi ndiyo nzvimbo ichanogara vakaponeswa 
kwemakore gumi remazana! 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 20:6) 
Chinyi chatinenge tichiita? Johane anotitaurira: 
"Munhu unomugove pakumuka kokutanga 
wakaropafadzwa, mutsvene; rufu rwechipiri 
harunesimba pamusoro paivava; 

asi vachava vaprista vaMwari navaKristu, vachabata 

vushe pamwe chete naye makore anegumi ramazana." 

Zvakazarurwa 20:6. 

Panze pemuf aro waKristu nevateveri vake, Johane 

anotsanangura nekudzama pamusoro pezvinenge 

zvichaitiwa nevatsvene kwemakore gumi remazana 

varikudenga: N3 
4^ n 2 
> 

g 

w 24 - Chivi Mumaketane 


(Chiverengo: Zvakazarurwa 20:4) 

"Ipapo ndakavona zvigaro zvovushe, vakagara 

pamusoro pazvo, vakapiwa simba rokutonga..." 

Zvakazarurwa 20:4. 

Mwari unemasimba nehuchenjeri, uye Mwari anerudo 

achavamba kuti vatsvene vakaponeswa vatonge ngirozi 

dza Satani nevanhu vese vakaramba ruponeso. 

(Chiverengo: 1 Vakorinte 6:2,3) 

Pauro anoti: "Hamuzivi here kuti vatsvene vachatonga 

nyika?..." "Hamuzivi here kuti tichatonga vatumwa?..." 
1 VaKorinte 6:2,3. Zvichaonekwa pachena kuti Mwari akanaka, uye 

hasarudzi zvakare kutonga kwake kwakarurama. 

Kwemakore akawanda Satani akashora achiti Mwari 

haana kutonga kwakanaka nerudo. 

Makore aya egumi remazana ndiwo achatiratidza kuti 

Mwari anerudo uye kutonga kwake kwakarurama. 

Nekudaro kuda kwaMwari nezvaanovamba 

zvicharemekedzwa munyika yese! 

Asi nemhaka yeyi tichatsvaka kutonga ngirozi dza 

Satani nevakaramba ruponeso? 

Vanenge vasina kutongwa here apo Jesu asati auya 

kechipiri? 

ichokwadi, asi wakambo funga here kuti uchanzwa seyi 
kana kuti uchafunga kudini apo pauchasvika kudenga 
woshaya munhu wawayifungira kuti achavako? 
Ungazobvunza kururama kokutonga kwaMwari 
maererano naizvozvo. 24 - Chivi Mumaketane 
Nenguva yemakore gumi remazana, mabhuku evavo 

vakaramba ruponeso achavhurwa. 

Pfungwa dzese dzakavanzika nezvinangwa zvese 

zvayiva mupfungwa zvichabudiswa pachena. 

Rudo rwaMwari nekutonga kwake kwakarurama 

kuchaonekwa. ... Hnjajjn Kin 1 . Iji-iI, I'u. 52 (Chiverengo: Zvakazarurwa 16:7) 

Avo vanenge vachiwongorora magwaro vachasara 

vanemhinduro imwe chete: "...Hongo Ishe, Mwari 

wamasimba ose, kutonga kwenyu ndokwazvokwadi 

kwakarurama." 

Zvakazarurwa 16:7. 
/ ,,--• Ungava nemubvunzo maererano nezvichaitika 
kunevapenyu vakaramba ruponeso apo Jesu paachauya. 
Zvakazarurwa 19 anotsanangura kuuya kwechipiri 
kwajesu uye nekuparadzwa kweavo vakaramba 
ruponeso nemanzwi aya: 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 19:21) 

"Vakasara vakawurawa nomunondo waiye wakanga akatasva bhiza, wakabuda mumuromo make..." 
Zvakazarurwa 19:21. Vakaramba ruponeso vachakoniwa kumira mberi 
pekubwinya kwajesu apo paachauya nevatumwa 
vatsvene vake vese. Ngirozi imwe chete yakauya paguva rajesu mawuto 
emaRoma akaita sevakaf a. N3 n 2 
> 

g 

w 24 - Chivi Mumaketane ■- .iL.UMJI.I^.I 

II I I 1 i !""' ' * L| I ' tft ■ 

luthv.L kwiomunuVC 

iiiLi^umti «i'iuikd 

kusviUr.i 

kiinamiLimvi* ]iisviingjnJn.'ni\vi h 
\iMM kuvunga- mupftufee 58 (Chiverengo: Jeremia 25:33) 

Bhaibheri rinoti, "Nezuva iro vakawurawa najehova 
vachavapo kubva kunomumwe mugumo wenyika 
kusvikira kunomumwe mugumo wenyika; 

havangachemwi, kana kuvunganidzwa, kana kuvigwa; 
vachava mupfudze pasi pose." 
Jeremia 25:33. 
Pakuuya kwechipiri kwajesu, vakarurama vachamutswa 
vagoshandurwa kuchingamidza Kristu mumakore, 
uye vakaramba ruponeso vachaurawa nekubwinya 

kokuuya kwake~ne 'mashoko anobuda mumuromo 

make." 

Umwe angabvunze kuti, "Chinyi chichaitika 

kunevakaramba ruponeso vanenge varimuma kufa 

avo?" 

Mhinduro inopiwa muna Zvakazarurwa 15:20: 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 20:5) 

"Vamwe vakafa havana kurarama kusvikira makore 

anegumi ramazana apera." Zvisinganzwisisike zvotanga kunzwisisika. 

Totanga kunzwisisa izvo zvichaitika apo pachauya Jesu 

Kristu: Izvi ndizvo zvichatora nzvimbo apo pachauya Jesu 10 24 - Chivi Mumaketane 1. Jesu uchauya nengirozi dzake dzitsvene dzose.(Mateo 
25:31) 2. Vakafira munaKristu vachamuka kutanga. 
(1 VaKorinte 4:16). 3. Vanorarama vakaponeswa vachasangana najesu 

mudenga. 

1 VaTesaronika 4:17) 4. Vakaponeswa vagoenda kudenga vatonge najesu 
kwemakore gumi remazama. 
Zvakazarurwa 20:4,6. 5. Vakaramba ruponeso vachawuraiwa nokubwinya 
kwajesu achiwuya. 
-Jeremia 25:33 6. Vakafa vakaramba ruponeso havamutswi mupakara 
makore anegumi remazana apera. 
- Zvakazarurwa 20:5. 7. Satani uchasungwa kwemakore anegumi remazama 
neketani renzvimbo yaachazviwana ari - 
hapana waachayedza kana kuwuraya! Vatsvene vanenge vatove kudenga, vese vakaipa vakafa. 

Wose munhu aenda! 

kose-kose kune mharadzo.( Jeremia 4:23-26). N3 n 2 
> 

as 

w 11 24 - Chivi Mumaketane 

,\kiLEiiufcttni[[r;i 
mufomha 
takndr.ikA- dKika* 
nkjinni]ifijfii'i3inij, ponHk&npq p.tM kuti mx'gi> 

iii.M '.hI/i 
ktivviktr.h 

rrLiki i •■ -i|i'-:;nir 
n'tiu/.iiLi .ijih-r.i; 78 Nyika inozova jere ra Satani. 

Bhaibheri rinoti Satani akakandirwa mugomba 

rakadzikira kwemakore gumi remazana. 

Anozosungwa neipi nzira? 

Anosungwa neketane renzvimbo yaanenge ari , apo 

paachakoniwa kuita basa rake raanofarira rekuedza 

nekuparadza kwemakore gumi remazana. 

Avo vanenge vatevera Satani muhupenyu hwavo 
panyika vachaurawa nekubwinya kwajesu apo 
paachauya, kana kuti vacharamba varimumakuva avo 
kusvikira makore gumi remazana apera. 

Vakaponeswa vese vanenge vana Kristu kwemakore 
gumi remazana. Satani anenge anengirozi dzake chete dzakamuteerera 
dzikaipa saye. Nyika iyi inozova jere. 

Satani aida kuratidza kuti achatonga seyi nyika, 
nekudaro akatorera Adamu na Eva kutonga kwavo 
nekuvanyengera, asi panguva iyi munhu wese 
achawona kuti mutungamiri akadini! 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 20:3) 
Ucharangarira kuti Zvakazarura 20:3 anoti: 
"Akamukandira mugomba rakadzika-dzika, 
akamupfigiramo, akaisa chisimbiso pamusoro pake, 

kuti arege kuzonyengera marudzi kusvikira makore 
anegumi remazana apera; 79 12 24 - Chivi Mumaketane 
shure kwaizvozvo unofanira kusunungurwa chinguva 

chiduku." 

Vara remuBhaibheri rinoreva gomba rakadzikira ivara 

rinoti ABUSSOS. 

Iri ivara rakafanana rinoshandiswa muTestamende 

yakare kutsanangura nyika apo Mwari asati ayisika. Md.ikn.iric.i a\ ik.i. 
ndikatVDTU 81 ABUSSOS: 

(.onihi rjkjd/ik.i <l/<kii 82 V(^ikjilLkrir;i 

ITIlLIiIMTIIJ. 

nJikiifonii 
LLtliJck'durj. 

/iridwittiuiiH.uk^. L 
ViELikiilLbi'iru 

Ml ||i. ..'-•• IJ-I , 

nviL;t \ ulamj;! 

n I i:i 'J 1 !-. l-.i 

zvj&pnatka (Chiverengo: Jeremia 4:23) 

Iri ivara rakafanana rinoshandiswa mubhuku ra 

Jeremia: 

Ndakatarira nyika, ndikaivona yaparadzwa, 

isinechinhu; ndikatarira denga rose, asi rakanga 

risinechiedza." 

Jeremia 4:23. 

Hongo, nyika yedu ichava abussos kana kuti "gomba 

rakadzika-dzika." 

Nyika ichava nerima! 

Tarisa zvakare kuti Jeremia anoti kudini maiarana 

nenyika panguva iyi: 

(Chiverengo: Jeremia 4:24, 25) 

"Ndakatarira makomo, ndikavona achidedera, 

nezvikomo zvose zvichizununguka." "Ndakatarira ndikasawona munhu, neshiri dzose 

dzokudenga dzakanga dzatiza." 

Jeremia 4:24, 25. 

Uchaona kuti panoti, "Paive pasina munhu." 

(Chiverengo: Jeremia 4:26) 

Zvakare Jeremia anoti, "Ndakatarira ndikawona nyika 

yakanga ichibereka zvakanaka yavarenje, N3 n 2 
> 

as 

w 
namaguta ayo ose akanga akoromoka pamberi 
pajehova, napamberi pokutsamwa kwake kukuru." 
Mavhesi 26,27. 13 24 - Chivi Mumaketane 

Iyi inoratidzika senzvimbo inorwadza kugara 
kwemakore gumi remazana. 
Satani ne ngirozi dzake vanenge vasina chekuita 
kwemakore aya asi vachingofamba-famba munyika 
isina vanhu uye inerima. Panguva iyi vachafungisisa 
nemubairo wekumukira Mwari! 

Ngatidzokororei zvichaitika panguva yemakore gumi 
remazana: 1. Nyika inenge iyakaparadzwa isina vanhu. 2. Vese vakaramba ruponeso vanenge vakafa, 
vakawuraiwa nokubwinya kokuuya kwajesu. 3. Vese vakaponeswa vanenge varikudenga vachitonga 
naKristu. 4. Satani anenge akasungwa munyika iyoyi yaparadzwa 
kuti afungisise zvaakaita. 14 24 - Chivi Mumaketane 

Satani acha tendeuka here? 

Ko ngirozi dzaakakonzera kuti dzimukire Mwari? 
Vachasarudza here kuti vamutevere zvakare? 
Chimwe chikonzero chekuti Mwari agadzire nguva 
yemakore gumi remazana ndechekuti aratidze nyika 
yese kuti kunyangwe Satani neavo vese vanomutevera 
vakapiwa mamwe makore akawanda kuti vamusarudze 
vanenge vacharamba vanesarudzo yakangofanana uye 
vachitevera mambo wavo anova Satani. 

Vanenge vacharamba zano roruponeso zvakare nyangwe 
vangapiwe mimwe mikana yekugamuchira Jesu. - lYUWlLPlLlIWn 21! 

/.\ 1131 J i.:\ti.\ 

iii..iJ.in i- atteyiin" 
i.i/.iriH 

Ut:hasiinuTi£iiiru_ 
muiorongo yakiv 
Bhaibheri rinoti kudini maererano nesarudzo yavo? (Chiverengo: Zvakazarurwa 20:7,8) 
Mhinduro inopiwa muna Zvakazarurwa 20:7,8: 
"Zvino kana makore anegumi ramazana apera, Satani 
uchasunungurwa mutorongo yake, 

uchabuda kundonyengera marudzi ose ari kumativi 
mana enyika... aavunganidzire kundorwa; kuwanda kwavo kwakaita 

sejecha regungwa." 

Zvakazarurwa 20:7,8. 

Kuda ungava nemubvunzo wekuti vanhu vakawanda 

varimuhondo iyi vanenge vabva kupi. N3 n 2 

g 

w Liunuiwifafi, 

VdlllUi 1 \ jk,ild 

hiiVkUiii kurarurtia 
kusvikini iiuikitfu 

iini-jMinii iMMiikAiriii 
■ipera ... (Chiverengo: Zvakazarurwa 20:5) 

Rangarira, tinoverenga muna Zvakazarurwa 20:5 kuti: 
"Vamwe vakafa havana kurarama kusvikira makore 
anegumi ramazana apera..." 99 15 24 - Chivi Mumaketane 
100 
101 
102 
103 

Hongo, vamwe vese vakaramba ruponeso vakafa 

vanomutswa parumuko rwekunorasiwa pakupera 

kwemakore gumi remazana. 

Zvichashamisa seyi kuwona vese vakaipa kubvira 

vairarama munguva ya Adamu kusvikira kumagumo 

enyika. 

(Zvakazarurwa: Zvakazarurwa 20:8) 

Johane anoti, "...Kuwanda kwavo kwakaita sejecha 

regungwa." 

Zvakazarurwa 20:8. Panguva iyi guta dzvene, Jerusarema Idzva, rinenge rina 
Kristu nevavo vese vakaponeswa richadzikira panyika 
apo pachapera makore gumi remazana! 
Paachaona guta iri Satani achashatirwa zvikuru, nekuti 
Bhaibheri rinoti, 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 20:7,8) 

"Zvino kana makore anegumi ramazana apera, Satani 

uchasunungurwa mutorongo yake, Uchabuda kundonyengera marudzi ose ari kumativi 
mana enyika... avaunganidzire kundorwa..." 
Zvakazarurwa 20:7,8. 105 16 24 - Chivi Mumaketane 
106 
107 £fUimiiiuriw*yuM 
V.iktbmtinL 

kunyttta, 

VjkifcStHHTllw idvnisYcnc 

ncgiila 

tinodlkanwa: ip.ipn iiiniii 
wiiitabunika 

KM llJllVil 

'"!.. >':.I|.M.,,I ■ , 108 109 
Iyezvino Satani nengirozi dzake vachaenda 

kunonyengera vakaipa zvakare! 

Anenge asina kutendeuka nyangwe padiki! 

Zvakare vakaramba kuponeswa vachasarudza Satani 

semutungamiriri wavo. 

Satani achazova raira uye avatungamirire kuti vakunde 

Jerusarema Idzva. 

Iyi ichava hondo yekuguma yenyika! 

Hondo huru ichitungamirirwa na Satani ichaenderera 

mberi ichida kunotora Jerusarema Idzva! 

Ngativerengei kuti Bhaibheri rinoti chinyi 
chichazoitika: (Chiverengo: Zvakazarurwa 20:9) 

"Vakabudira kunyika, vakakomba misasa yavatsvene 

neguta rinodikanwa; ipapo moto wakaburuka uchibva kudenga, 

ukavaparadza." 

Zvakazarurwa 20:9. Hondo yapera! Zvichasiririsa seyi. 

Chinyi chichazoitika kuna Satani? Bhaibheri rinoti 

taurira kuti: (Chiverengo: Zvakazarurwa 20:10, 14,15) 

"Zvino Dhiabhorosi, wakavanyengera, akakandwa 

mudziva romoto nesurferi..." "Ipapo rufu neHadesi zvakakandirwa mudziva romoto. 
Ndirwo rufu rwechipiri..." N3 
4^ n 2 
> 

as 
w 112 17 24 - Chivi Mumaketane Zvlnu kana niti 

^siriii kurlYiH 1 " 
niultliiiku I 
rn imperii ir; — ' 
ti.ikLikjndhud 

mud/lv.i ivnimlo. JjjTritD 3.111 


iiHjkLlliliilirj 1 * 
kuktirii, V -. 
n«rvcdenga V 

/vlclilpl&wa. "Zvino kana munhu akawanikwa asina-kunyorwa 
mubhuku rowupenyu, wakakandirwa mudziva 
romoto." 

Zvakazarurwa 20:10, 14,15. 

Petro akawona izvi pamuwono waakapiwa naMwari 
akanyora kuti: 

(Chiverengo: 2 Petro 3:10) 

"...naro denga richapfuvura nokutinhira kukuru, 

nezvedenga zvichaparadzwa zvichipiswa, 114 itL'iiyikii ' 

Ilnlt.is.l 

Liri ni.tiri 
,itll,l|)iiiv,i. 115 
nenyika namabasa ari mairi achapiswa." 

2 Petro 3:10. 

Satani nengirozi dzake, neavo vese vakaramba ruponeso 

vanenge vaofa zvachose! 

Tingava nehama kana shamwari dzatinoda zvikuru 

dzakaramba ruponeso dzichava mukati veavo vachafa 

zvachose. 

Hongo, tichachema apo pavachafa. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 21:4) 

Asi nhau dzakanaka dzinoti: "Uchapisika misodzi yose 

pameso avo; rufu haruchavipo, kana kuchema, kana kurira, kana kutambudzika 
hazvingavipo; nokuti zvokutanga zvapfuvura." 
Zvakazarurwa 21:4. 18 24 - Chivi Mumaketane 
119 
120 Mwari anovimbisa hupenyu husingaperi hwakanaka 

kwazvo kune vakaponeswa! 

Pfungwa yemunhu hayinganzwisisi kubwinya 

nekunaka kwe paridiso Mwari yaarikugadzirira avo 

vanomuda vanodisa kumutevera! 

Ndipo vakaponeswa pavachanyatsonzwisisa 

kusachenjera kwevanhu vakaramba ruponeso, apo 

pavachaona kunaka kwedenga! 

Vacharashwa ndivo vakaramba kusarudza Jesu 

seMuponesi wavo na Mambo wavo. 

Ko iwe unenge uri kubato ripi nezuva iroro? 

Kana zuva iroro rasvika zvinenge zvanonoka kuti 

uchinje bato raunenge uri. Zvinenge zvanonoka 

zvakare kana ungafe usina kugamuchira ruponeso. 

Nzira yekuva nechokwadi kuti unenge uri mubato 

revakaponeswa shure kwemakore gumi remazana ndeye 

kupa moyo nehupenyu hwako hwese kuna Jesu izvozvi, 

IYE NHASI! 

Kana uchida kupa hupenyu hwako nekuperera kuna 

Jesu, ndinokukumbira kuti uuye mberi tive 

nemunamato wakakosha. 

Kana unezvinokutambudza muhupenyu hwako, uya 

mberi tive nemunamato. 

Kana panechivi chirikukunetsa chaunoda kukunda, uya 

mberi tivenemunate. 

Kana pane muedzo urikukunetsa, uya mberi tinamate. 

Jesu achakunzwa, Jesu achakupindura. Ndichamira 

kwechinguva apo paunouya mberi. Uya mwana 

waMwari, uya iyezvino. N3 n 

s 2 
> 

as 

w 19 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! 
Denga riripo zvechokwadi 

« Nyaya inotaurwa yemwanasikana mudiki aive agara 

hupenyu wake arimuguta. Nemhaka yezviedza 

zvakawanda muguta iroro, aisawana nguva yekuona 

zvakanaka nyeredzi dzemudenga. 

Nerimwe zuva mai vake vakamutora vakashanyira naye 

kumamisha. 

Kwava manheru, nyeredzi dzakavaimira nekunaka 
mudenga. Mwanasikana uyu akashamisika zvikuru 
paakaona izvi. 

Akamhanya achienda kuna mai vake akati, "Mama, 
kana denga rakanaka sezvandiri kuona kurutivi 
rwakaipa, zvino rakadini kurutivi rwakanaka." 

(Video: 5 sec) Nyaya yedenga inof adza vanhu 

vakawanda. Denga rakamboitaseiko? 

Iro rinombovepo here? 

Kana zvakadaro, ririkupi, uye rinotaridzika sei? 

Vamwe vanhu havabvumi kuti kunedenga. 

Vamwe vanoti kune madenga matatu, kana manomwe. 

Vamwe vanoti unoyenda kudenga kana ukaf a. Vamwe vanoti kwete, unoyenda kugehena kutanga, 
wozopfurira mberi uchiyenda kudenga. ( «f|H'P»w Vamwe vanoti denga haripo, asi ririmupfungwa dzedu 

*** chete. ft? 

as 
> < 

n 

a 
)-* 

< 

O 

d 
> 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! 
i' . '■'. ,'V-"v- 


Paneavo vanotenda kuti nekufamba kwenguva munhu 

wese achaguma ava kudenga. 

Vamwe vanoti vanhu vashoma chete ndivo 

vachabudirira kuenda kudenga. 

Pane kunyonganika kwakawanda uye pane 

kufungidzira kwakawanda! 

(Video: 7 sec) Nemhaka yeyi pane kufungidzira 

kwakasiyana-siyana? 

Nemhaka yeyi panenyongano yakawanda iro Bhaibheri 

richizvibudisa pachena? 

Wanga uchiziva here kuti Bhaibheri rinotsanangura 

zvakawanda maererano nedenga? 

Mwari anoda tizive kuti denga rakamira seyi kuitira 

tisarudze kuveko! 

Denga hayizi nzvimbo yakavanzika Mwari yaasingadi 

kuti tizive. 

Zvivakwa zvakawanda zvikuru mumaguta enyika zvine 
kiyi inopindirana nemukova we nzvimbo imwe ne 
imwe. Muridzi wechivakwa ane kiyi inonzi kiyi hombe 
(master key). Kiyi iyi inokwanisa kuvhura mikova yese 
iripo. Mwari ane kiyi hombe inovhura zvakavanzika zvose 
zvedenga, uye kiyi iyi inonzi Bhaibheri—Bhuku redu 
rakavimbika matinowana mhinduro yese yatinoda. 
Nekudaro hativimbi nezvinhu zvinofungiwa nevanhu 
asi tinoenda kuBhaibheri. 

Hatifaniri kunyonganika maererano nechokwadi 
chayicho chedenga. 

Mupostori Petro akanyora nekuvimbika kweBhaibheri. 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! muupu infill 
riik.Lsfctnbii kft&zvo, 
nimiiiTKiiiii /viikdiukri -■rLlira SQIIMV 
jficn hcuukur- 

7iiiH> iuLik:Lu<i 
dimga itl/vj ', 
iie-nytkii lis v ii, 
nukuli dmgli 
rokutaiiga / 
m-iu ikd > uku-^ 
UllKil /tdkilttfiii 
/wiplm nr.i: 
(Chiverengo: 2 Petro 1:19) 

"Vuye tineshoko rovuporofita rakasimba kwazvo, 
ramunoita zvakanaka kana muchiteerera, rakaita 
somwenje unovhenekera munerima, 

kusvikira vutonga huchitsvuka, nenyamasase ichibudira 
moyo yenyu." 
2 Petro 1:19. Mwari azvibudisa pachena mushoko rake: 
Kuti denga rinenge riripi 
Kuti denga rinenge richiratidzika sei 
Kuti guta racho rinenge riripi 
Kuti chinyi chichaitiwa nevanhu 
Kuti vanhu vachataridzika sei ikoko 
Kuti vakaponeswa vachagara kupi 
Kuti guta racho richaratidzika sei 

Iyezvino ngatitarisei kiyi hombe yaMwari-iri Bhaibheri, 
tiwone remangwana rakanaka Mwari raakagadzirira 
vateveri vake. Mubhuku rekupedzisira muBhaibheri, bhuku ra 
Zvakazarurwa, Mwari pachake akabudisa pachena kuna 
Johane mufananidzo hwezvichauya. 
Johane akatsanangura zvaakaona: 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 21:1,2) 

"Zvino ndakawona denga idzva nenyika itsva, nokuti 

denga rokutanga nenyika yokutanga zvakanga 

zvapfuvura; 

negungwa rakanga risisipo." N3 
SSI 


as 
> 

> 

< 

n 

> 

H 
)-* 

N 

< 

© 

d 
> 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! Mmu aiim id/ 1 j, 
ridtiliunika 

rkhibvJ 

kuiu'M^.ii i. -> 
Aluiiit' I 

tviiliijfMml'/vti! 
kudEnurl kan. 1 L.Li^iirilME.Iiirttii 
k jiIl'ii^hI 
kusvlkira Funnel 
VoktigiKl/lnvA i 
kUvexvLiLhu "Ndikawona guta dzvene Jerusarema idzva, 
richiburuka kudenga richibva kunaMwari, rakagadzirwa somwenga wakashongerwa murume 

wake." 

Zvakazarurwa 21:1,2. Mwenga agadzirirwa kupinda mutsvitsa; heunoi 
muenzaniso wekufara nekunaka kwakaperera! Musha wekudenga uyu handi Johane ega akawuona 
asi vaporofita vese vaMwari kwemakore akawanda 
apfuura vakaziva maererano nazvo. Tereera: (Chiverengo: Mabasa 3:20,21) 

"Atume Kristu, iye Jesu, wakaparidzwa kwamuri kare, iye unofanira kugamuchirwa kudenga kusvikira nguva 
yokugadzirwa kwezvinhu zvose, 27 hja jpuruiita 
vako vatfivcm 
yakarehwa naMwari nomuromo wavaporofita vake 
vatsvene kubva pakutanga." 
Mabasa 3:20,21. 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! f liJJivUhkli;i 


29 
flk A 


5t)^ 
32 


r*£ 
33 


■ 4 mW 34 CHINYI CHICHA MUTSIDZIRWA NA MWARI? 

Mwari achamutsidzira (restore) zvese zvakarasiwa na 

Adamu na Eva! 

Nyika yakabva mumawoko eMusiki yakanaka uye 

yakaperera. 

Musiki pachake akagadzira akanakisa musha wa 
Adamu na Eva, bindu re Edeni rayiva paradise Mwari 
ayive avamba kuti vave vakuru venyika. Vaive nehutano hwakanaka, vane rudo, rufaro 

nekutaura nyaya naMwari vakatarisana. 

Zvese zvaiva nerunyararo uye nekufambidzana. 

Vayisa rwara kana kufa kana vayichengeta kuraira 

kwaMwari. 

Kuraira kwake kwaiti: "Usadye muti usingabvumidzwe 
mubindi re Edeni, nekuti uchafa." Asi vakasarudza kudya chimiti. 

Vakateerera mupanduki mukuru anonyengera anonzi 

Satani panekuti vaterere Mwari werudo. Mushure mekudya chimiti, vakazozvinzwa kekutanga 
vachiva nekutya, kunyara nekushushikana. 
Raiva zuva rinosiririsa zvikuru munhoroondo yenyika. 
Nekusateerera kwavo, vakarasikirwa nezvese: 
vakarasikirwa nemusha we Edeni, kuva vavukuru 
munyika nekudya chimiti chehupenyu. 
Nekusakwanisa kudya muti weupenyu vayizoguma 
vafa. N3 
SSI 


2! 
> < 

n 

< 

© 

CI 

> 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! 
Vaive vasisina hupenyu husingaperi. 

Mufaro wavo, rudo rwavo nekufambidzana kwavo 

neMusiki kwaive kuchapera. 

Nyika yedu yakaperera yakakanganiswa nechivi. 

Nyika yakava nzvimbo yekuchema, kutambudzika, 

nzvimbo yezvirwere nekufa. 

Vasisiri vakuru venyika, Adamu na Eva vakava varanda. here, kun u\u 

kuii ruuvc -*Tf» 
varanda voice '.* '-*$ 

(Chiverengo: VaRoma 6:16) 

Pauro akati, "Hamuzivi here, kuti uyo wamunozvipa 

kwaari kuti muve varanda vake kumuteerera, kuti muri varanda vaiye wamunoteerera..." 

VaRoma 6:16. 

Asi Mwari anerudo akanzwisisa. 

Satani ayive anyengera Adamu na Eva. 

Mwari aivada chaizvo zvekuti aisakwanisa kurega vana 

vake vatadza vasina tariro. 

Pamukova webindu re Edeni, Mwari akavimbisa 
Adamu na Eva kuti rimwe zuva Mwanakomana wake, 
mbewu yemukadzi, ayizouya avafire kuitira kuti kufa 
kwake kuvadzosere mumhuri yaMwari uye vave 
nehupenyu husingaperi. 

(Chiverengo: Genesi 3:15) 

"Ndichaisa ruvengo pakati pako nomukadzi, napakati 

porudzi rwako norudzi rwake; irwo ruchapwanya musoro wako, newe uchapwanya 
chitsitsinho charwo." 
Genesi 3:15. Apo makore akawanda paakapfuura vanhu vakawanda 

panyika, chivi nayicho chikwanda. 

Vanhu vakakanganwa Mwari nevimbiso yake. 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! 
/mil. !■■■ 
^.kk.r-i.n.i 

kill I kqjl]JLl 

kU'iu jriJiu. 
kuvknijM 
kuti kukuru (Chiverengo: Genesi 6:5) 

"Zvino Jehova wakawona kuti kuipa kwavanhu 

kwakanga kuri kukuru panyika, 


LtlitlMTJ^ 
;.. '!■■■.. |ii ii '.i !.... 
k Ukh, ElUkutLULU] 


I 


\j aauSt kunytkdi 
l" vindirliiihu'hi' 
nendangariro dzokuf unga kwemoyo yavo dzakanga 
dzakaipa bedzi nguva dzose." 
Genesi 6:5. Mwari akazoona zvakafanira kuti aparadze vatadzi 

murove kuitira kuchengetedzwa kwehupenyu munyika. 

Vanhu vasere chete vakapona! 

Mushure murowe, vanhu vakatanga zvakare kusateerera 

Mwari. 

Kuti kuchengetedzwe vanhu vatsvene panyika, Mwari 
akazodana Abrahama nemhuri yake kuti vabude mukati 
mekunamatwa zvifananidzo nezvakaipa munzvimbo 
yeku Ur yema Chaldees. 

Mhuri ya Abrahama yayizoguma yakutevera zvakaipa 
ingadai yakaramba ichigara muguta iri. 

(Chiverengo: Genesi 12:1,2) 

Mwari akati kuna Abrahama, "...Ibva panyika yako, 
nokuhama dzako, nokuimba yababa vako, uende 
kunyika yandichakuratidza iyo." 

"Ndichakuita rudzi rukuru, ndichakuropafadza, 
ndichakudza zita rako, iwe uropafadze vamwe." 
Genesi 12:1,2. Abrahama aiva akagadzirira kusiya kugara zvakanaka 
panzvimbo iyi yeku Chaldee. Aive asingazivi 
kwaayiyenda, asi akanzwisisa nekutenda izvo zvaaive 
akagadzirirwa naMwari. N3 
SSI > 

as 
> < 

n 

a 

)-* 

N 

< 

© 

CI 

> 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! 
1 
; UKHEII ILmIH 


I 


i 


\llkllll U.lL.IIIX-1 
■ in. Mil, Mil. I H<j1.i 

iiM^.rJ ill luIiI/Iii 

•n'^nijiiiLLViiki -ware, 

twiHIIUH JfclfJ 

Asa /wrm%, mixta 

■t »-=-- -PJ.B-I-- .- 

tinkmuk.'d, nrli'H -ri 
t'Okudenga: 
Eidiwimvii Mwart 
hiLiriiL'nyttd^J 
rartnirnm ™--w« kuti (Chiverengo: VaHeberu 11:9,10) 

"Nokutenda wakandogara somutorwa munyika 

yechipikirwa, sapanyika yavamwe, akagara mumatende nalsaka 
najakobo, vadyi venhaka yechipikirwa chimwe pamwe 
chete naye." "Nokuti wakanga achitarira guta rinenheyo, Mwari ari 
mhizha nomuvaki waro." 
VaHeberu 11:9,10. 

Mwari akavimbisa kupa Abrahama nevana vake zvese 
si zvayive zvarasikirwa na Adamu na Eva. Vaporofita vemakore ese muBhaibheri vaive nekutenda 
uye vaitarisira mberi pakumutsidzirwa kana 
kugadziriswa kwezvinhu zvese. 

Mwari anotiratidza vamwe vayiva magamba ekutenda 
muBhaibheri muna 

VaHeberu 11. Abrahama, Enoch, Noah, Abel, Isaac, 
Rahab, David na Samueri ndevamwe vashoma 
vemagamba evanhu ayitenda muvimbiso yaMwari 
yekumutsidzira kana kugadzirisa zvakarasikirwa na 
Adamu na Eva. 

Tarisa kuti Bhaibheri rinoti kudini maererano 
nemagamba ay a: 

(Chiverengo: VaHeberu 11:13,16) 

"Ivava vose vakaf a vachitenda, vasina-kupiwa 

zvipikirwa, asi vakazvivona zviri kure, 

vakazvikwazisa..." "Asi zvino vanoda imwe inopfuvura nokunaka, ndiyo 
yokudenga; naizvozvo Mwari haanenyadzi pamusoro 
pavo kuti aidzwe Mwari wavo; 55 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! 

nokuti wakavagadzirira guta." 
VaHeberu 11:13,16. Isaya, mukuru wevaporofita vaiporofita nezva Mesia. 
Anotipa kutsanangura kunofadza kwekumutsidzira 
kwata gadzirirwa naMwari, 
Ngatitarisei zvinhu zvakabudiswa pachena kuna Isaya: 

(Chiverengo: Isaya 65:17) 

"Nokuti tarirai, ndinosika denga idzva nenyika itsva; zvinhu zvakare hazvingarangarirwi, kana kuf ungwa 

mumoyo." 

Isaya 65:17. (Chiverengo: Isaya 60:18) 

Zvakare: "Zvinoitwa nesimba hazvichazvonzwiki 
panyika yako, kana kurashwa nokuparadzwa 
pamiganho yako; 

asi uchatumidza midhuri yako zita rokuti, Ruponeso, 
namasuvo ako Rumbidzo." 
Isaya 60:18. N3 
SSI > 

as 
> < 

n 

a 

N 

< 

© 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! 

(Video: 18 sec) Chimbozvifunga - HAKUNA kupondana 

ikoko! 

Asi kunenge kune runyararo nekufambidzana 

zvakanaka! 

Hazvifadzi here zvakadai? 

Hakuna zvombo zvekurwisana ikoko. 

Hakuna vanobata vamwe chibaro kana mbabva! 

Havimboshamisi here kufamba pamusoro pemigwagwa 

yendarama usinganetseki nekuti ungarombwe nevanhu 

kana kuurawa. 

Handizvo zvega mupororfita zvaanotitaurira. Tereera: 

(Chiverengo: Isaya 11:6) 

"Bere richagara negwayana, ingwe ichavata pasi 

nembudzana... vuye mwana muduku uchadzitungamira." 
Isaya 11:6. Iyezvino chiteerera zvimwe zvinotaurwa ne Bhaibheri 
maererano nenyika yedu apo payichadzoseredzwa 
sezvayayive iri: (Chiverengo: Isaya 33:24) 

"Hakuna-ugeremo, uchati: Ndinorwara..." 

Isaya 33:24. 

Kunenge kusisisna urwere, asi tinenge tava nehutano 

wakanaka nekusingapri! 

Handi nhau dzakanaka here idzi? 10 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! 

pfii 3B-1 .' 

— Kurimi 

Rithiiiinh^. . 70 
(Chiverengo: Isaya 35:5) 

"Ipapo meso amapofu achasvinudzwa..." 

Isaya 35:5. 

Hatipokanikuti, chinhu chekutanga chichada kuonekwa 

nemapofu apo paanenge asvinudzwa meso, hunenge 

huri uso hwajesu! 

Zvechokwadi richava zuva rinof adza kuneavo vaiva 

mapofu vakasarudza ruponeso! 

(Chiverengo: Isaya 35,5,6) 
"...Nenzeve dzematsi dzichavhurwa." 
Isaya 35:5. "Ipapo unokamhina uchakwakuka senondo..." 
Isaya 35:6. 

Panenge pasisina ma wheelchairs! Panenge pasina 
zvitanda zvinobetsera vasingagoni kufamba! 
Munhu wese anenge ava nemuviri wakaperera. 

(Chiverengo: Isaya 35:6) 

"...Rurimi rwembeveve ruchaimba..." 

Isaya 35:6. 

Havambotauri chete, asi vachaimbira! 

Richava zuva rinomufaro zvikuru! 

Asi pane dzimwe nhau dzakanaka dzinoshamisa 

zvakare! 

(Chiverengo: Isaya 35:1) 

"Renje nenyika yakawoma zvichafara; sango richafara 

kwazvo, richatumbuka seruva." 

Isaya 35:1. 

Nyika inenge yanakisisa zvinoshamisa! N3 
SSI 


as 
> 

> 

< 

n 

a 

)-* 

N 

< 

© 

d 
> rl/imh.i -, ■ ir.i.- L 1 1 1 i ! J I il\. 
nnkudya 
niirheru yuyo, (Chiverengo: Isaya 65:21,22) 

"Vachavaka dzimba nokugaramo, vachasima minda 

yemizambiringa, nokudya michero yayo." 72 11 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! .lUii/uniicii 

hl.l.H.lllK.LSillll "Havangavaki dzimba, mumwe achizogaramo; 
haavangasimi, mumwe achizodya; 
kii/miLiiiuLi 
pjinbt'ii [Mngu, 
ii.ii,n;..Li ,( Lwimrmiil™ 
rnumwe npmumHtv 

ii.itjj.SilhfU innvf n- im-- 
nokuti samazuva omuti, ndizvo zvichaita mazuva 
avanhu vangu; vasanangurwa vangu vachapedza nguva 
huru vachifarira mabasa amavoko avo." 
Isaya 65:21,22. 

Izvi zvinoratidza kuti denga inzvimbo chaiyo inevanhu 
vachiita zvinhu zvakanaka zvakasiyana, handizvo here? 
Tichava nemazita edu matsva, uye vanhu vachatiziva! (Chiverengo: Isaya 66:22,23) 

"Nokuti denga idzva nenyika itsva, zvandichaita, 

zvichagara zviripo pamberi pangu, saizvozvo rudzi rwako nezita rako zvichagara zviripo- 
ndizvo zvinotaura Jehova." 
Isaya 66:22. "Zvino panguva iyo nyama yose ichavuya kuzonamata 
pamberi pangu, pakugara kwomwedzi mumwe 
nomumwe, napaSabata imwe neimwe- ndizvo zvinotaura Jehova." 

Isaya 66:23. 

Nyika itsva ichava nzvimbo inomufaro mukuru, 

nzvimbo yaMwari nevanhu vake. 

(Chiverengo: Isaya 35:10) 

"Vakasunungurwa vajehova vachadzoka, vachasvika 

kuZioni vachiimba; 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! mufaro usingaperi uchava pamisoro yavo; vachawana 
mufaro nomoyo muchena, kuchema nokusuwa 
kuchatiza." 
Isaya 35:10. 
Hazvifadzi here izvi? 

Kuchava kurumbidza kwakanaka kunofadza apo 
vakaponeswa vachikumbana Sabata rimwe nerimwe 
paguta dzvene vachirumbidza nekunamata pamwe 
chete. Jesu akati arikuvakira umwe neumwe imba. 

Tichazvifarira izvi, asi Isaya akati nesu zvakare 

tichazvivakira dzimba! 

Zvinoratidzika sekunge tichava nemisha yedu yatinenge 

tavaka, uye nekupera kweviki rega rega tive tichiyenda 

kuguta renyika itsva toshandisa dzimba dzedu dziri 

ikoko. 

(Video: 7 sec) Kutsanangurwa kwedenga neBhaibheri 

kuripachena. 

Mwari achasika denga nenyika itsva. 

Guta dzvene, Jerusarema idzva richadzika kubva 

kudenga kunaMwari. 

Nyika iyi yakamukira Mwari ikanyura muchivi 

ichazova nyika ineguta dzvene. Zvingakushamise asi 

musha wevakaponeswa uchazova munyika iyoyi apo 

painenge yasikwa patsva. Jesu akazvitsanangura izvi 

pachena akati: 

(Chiverengo: Mateo 5:5) 

"Vakaropafadzwa vanyoro; nokuti vachagara nhaka 

yenyika." 

Mateo 5:5. 

Mwari achamutsidzira nyika yedu sezvayayive iri 

nekuperera kwayo, uye ichava nyika yakanaka kwazvo! 

Kuda ucharangarira vimbiso yajesu yaakapa 
kuvadzidzisi nevateveri vake vemakore akasiyana- 
siyana apo asati adzokera kudenga: N3 
SSI > 

as 
> < 

n 

a 

)-* 

N 

< 

O 

d 
> 13 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! 


(Chiverengo: Johane 14:1-3) 

"Moyo yenyu ngairege kumanikidzwa; tendai 

kunaMwari, mutende wo kwandiri." "Mumba maBaba vangu munenzvimbo zhinji 
dzokugara; dai kusaiva kudaro, ndingadai 
ndaikuwudzai..." "Kana ndaenda kundokugadzirirai pokugara, 
ndinozowuya zve, ndikugamuchirei kwandiri; kuti apo pandiri, nemi mugovapovo." 
Johane 14:1-3. (Chiverengo: Mateo 6:10) 

Munamato wakadzidziswa vadzidzisi vajesu waiti, 

"Vushe hwenyu ngahuvuye, kuda kwenyu ngakuitwe 

panyika sezvakunoitwa kudenga." 

Mateo 6:10. 

Apa tinoona kuti Jesu anotikurudzira kuti tinamatire 

kudzoseredzwa kana kumutsidzirwa kwezvinhu. 

Iyezvino ngationgororei zvakadzama guta iro Johane 
raakaona pamuono pachiwi che Patmos. 
Zvinoratidzika kunge mupororifta Johane akashaya 
mashoko akakwana okutsanangura kunaka 
nekushamisa kweguta dzvene. 
Bhaibheri rinoti: 

(Chiverengo: 1 VaKorinte 2:9) 

"...Ziso harisati razviwona, kana nzeve yanzwa, kana 

kupinda mumoyo womunhu, 14 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! 
Li" 1 JTD 


.. 


96 


, 


£ 


1 


* *;^ 


I 


— ' 97 
izvo Mwari zvaakagadzirira avovanomuda." 

1 VaKorinte 2:9. 

Chimbomira kwechinguva. 

Vanhu vakawanda vanotadza kuverenga vhesi inotevera 

inoti, 

(Chiverengo: 1 VaKorinte 2:10) 

"Nokuti Mwari wakazviratidza izvo kwatiri isu 

noMweya wake..." Tarisa, Mwari abudisa pachena zvinhu zvinhu izvi 
neMweya wake Mutsvene kune vapororfita vake, 
vakazvinyorera isu. 
Nekusanyunyuta, pakangobudiswa zvishoma chete! 

Shamwari dzangu, ndiyo nzira yazvaive na Johane na 

Isaya nevaporofita vese. 

Ichokwadi—takangotaurirwa zvishoma chete! 

Apo Johane achibudisa pachena zvinhu zveguta dzvene, 

zvinotadzika sezvinhu zvisinganzwisisiki. 

Asi tineshoko raMwari rakatitaurira maererano nazvo! 

Izvi ndizvo zvakaonekwa najohane. 

(Video: 11 sec) Johane akati akaona denga nenyika itsva, 
uye nekuti pakanga pasisina nyanza. 
Akazoona Guta Dzvene richidzika kubva kudenga. 
Anozotitaurira maererano neguta iri: 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 21:1-3, 11, 17,21) 
"Zvino ndakawona denga idzva nenyika itsva, nokuti 
denga rokutanga nenyika yokutanga zvakanga 
zvapfuvura; negungwa rakanga risisipo." 
Zvakazarurwa 21:1. 

"Ndikawona guta dzvene, Jerusarema idzva, 
richiburika kudenga richibva kunaMwari, rakagadzirwa 
somwenga wakashongerwa murume wake." 
Zvakazarurwa 21:2. N3 
SSI > 

as 
> < 

n 

> 

H 

)-* 

N 

< 

O 

d 
> 100 15 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! 
101 
102 
103 
104 
105 
106 ...Nzlra 
pDmiippffl 

-,ik.i!).;:.i 

iriveistlfttuiML. "Ndikanzwa inzwi richibva kudenga, richiti: Tarirai, 
tabernakeri yaMwari iri pakati pavanhu vake; lye uchagara navo, ivo vachava vanhu vake; Mwari 
pachake uchava navo, ave Mwari wavo." 
Zvakazarurwa 21:3. "...Chiedza charo chakanga chakaita sebwe rinokosha 
kwazvo, sebwe rejaspisi, rinowonekera sekristaro." 
Zvakazarurwa 21:11. "Akayera rusvingo rwaro, makubiti anezana namakumi 
mana namana[66metres]..." "Misiwo irigumi nembiri yakanga iri yemaparera 
anegumi nemaviri..." (Chiverengo: Zvakazarurwa 21:12,23) 
"Rakanga rinorusvingo rukuru, rurefu...namazita 
akanyorwa pamusoro pawo, ari mazita amarudzi 
anegumi namaviri avana valsraeri." "...Nzira yomuguta yakanga iriyendarama yakaisvo- 
naka, inoita seinovonekera." 107 '.lll.i !■..'!■'■--■- 

rivlbnii-kmi "Guta haritsvaki zuva kana mwedzi, kuti rivhenekerwe 
nazvo; nokuti kubwinya kwaMwari ndiko 
kwairivhenekera, nomwenje waro ndiro G way ana." 108 16 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! 
112 
114 (Chiverengo: Zvakazarurwa 22:1,2,5) 

"...rwizi rwemvura yovupenyu, yakapenya sekristaro, 

inobuda pachigaro chovushe chaMwari 

necheGwayana." 

"...Kumativi maviri orwizi kwakanga kunomuti 
wovupenyu...uchiita zvibereko zvaro mwedzi mumwe 

nomumwe..." "Husiku hahuchambovipo..." 
Zvakazarurwa 22:5. 

Chigaro chaMwari nechete Hwayana chinenge 
chirimuguta iri~Jerusarema idzva. 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 22:3) 

"Hakuchavi nechinhu chakatukwa; chigaro chovushe 

chaMwari necheGwayana chichava mukati maro..." 

Zvakazarurwa 22:3. 

Chimwe chipo chinoshamisa chinowanikwa muna 

Zvakazarurwa 21:4: 

(Chiverengo: Zvakazarurwa 21:4) 
"Uchapisika misodzi yose pameso avo; rufu 
haruchavipo, kana kuchema, kana kurira, kana kutambudzika hazvingavipo; nokuti 

zvokutanga zvapf uvura." 

Zvakazarurwa 21:4. 

Kuda urikushamisika kuti guta Dzvene iri rakakura 

zvakadini. N3 
SSI > 
> < 

n 

a 

)-* 

N 

< 

© 

CI 

> Ciititi Hkanga 

iiikiitiikst.i ikjuiiiiui. i 
iiiitniiiLkritTi^iiiiiii. 
kureba kwaro 
knakiicR/jiui 

ii'»kill>ITri li.VL.fcrrr (Chiverengo: Zvakazarurwa 21:16) 

"Guta rakanga rakavakwa namativi mana akaenzana, 

kureba kwaro kwakaenzana nokufara kwaro; 115 17 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! ffglUilHlWI 31 lb ) 

akayera Ruia 

iju: 1 1! v,i II:.:- . /\ i r .1 
■^.v. i k .i ivniii'-I.Lili.l /viiiiijiuini akayera guta norutsanga, zvikasvika pamastadia 
anezviuru zvinegumi nezviviri..." 
Zvakkazarurwa 21:16. nuuiJHtwi si it 3 ,l1,.1V'.-;-i RUM 
iH.ir ul ^riu^ii. f\ i4.ni 

-^ lk.| JHI.'hl^l.llll I /viiiumiini 
ntvvivlri', . 

1imnita^jlttMitiJmiiMtt ■ / 
118 HutanduliWEiiaiiliu: 
20 milliDlk Stadia inofanana ne 1/5 kilometres. 

12000 stadia yakafanana ne 2400 kilometres. 

Maguta akare ayienzaniswa nemuganhu 

wayitenderedza midhuri yapanze. 

Nekudaro guta iri rinenge richipotsa kuva 600km 

parutivi rumwe chete. 

Kuda ungabvunza kuti guta richange rakakura here 

kuchengeta munhu wese akaponeswa. 

Guta reku Tokyo riri munyika yeku Japan rinogara 
vanhu vanosvika 35 million. New York inevanhu vanosvika 20 million. 119 1 

- i 


'$L ' *j%. 


.^^rfp^flp^* . *^+ 120 
121 Guta reku Seoul ne Mexico rinogara vanhu vanosvika 20 
million. Umwe wevadzidzi ve maths akaf ungira kuti Jerusarema 
Idzva ringange rinevanhu vanosvika 2 billion! 
Nemamwe manzwi kunenge kune nzvimbo yemunhu 
wese anoda kuvepo. 

Asi chinyi chaticha batikana nacho munzvimbo iyi 
inoshamisa zvikuru? 18 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! 
124 
128 (Video: 15 sec) Kunenege kusina urwere, mbava, kana 

nzara~asi runyararo neku fambidzana zvakanaka 

nekusingaperi! 

Zvinoratidzika sekunge tichaita zvinhu zvakawanda 

kwazvo: Tichavaka imba dzedu, tidzvare mabindi edu. 

Jesu Musiki, anenge aripo kutivhurira zvakavanzika 

zvezvakasikiwa. 

Tichagara tichidzidza zvinhu zvakawanda. 

Tichakwanisa kufamba nyangwe neyipi nguva zvayo. 

Tichava nenguva yekufara neshamwari nevadiwa vedu. 

NeSabata imwe neimwe tichange tichirumbidza Mwari 

uye tichiimbira nengirozi na Jesu— nguva yakakosha 

yekufambidzana na Mwari wedu. 

Ungabvudza kuti, "Tingava nechokwadi rakadini kuti 

tivepo?" 

Mhinduro iri nyore. 

(Chiverengo: VaGaratia 3:29) 

"Zvino kana muri vaKristu, muri vana va Abrahama, 

vadyi venhaka sezvamakapikirwa." 

VaGaratia 3:29. Nemamwe manzwi, kana ukagamuchira Jesu 
saMuponesi wako vimbiso iyi Mwari yaakapa kuna 
Abrahama inova yako zvakare. 
Apo patinoverenga Bhaibheri, zvinofadza kuona kuti 

zvitsauko zvekutanga zviviri zvinotitaurira kuti Mwari 

akasika sei nyika ne musha weparadiso wa Adamu na 

Eva. 

Asi Adamu na Eva vakazorasikirwa nazvo zvese. Zvitsauko zvekugumisira zvitatu zvemu Bhaibheri 
zvinotiratidza zano raMwari rekudzoseredza kana 
kumutsidzira zvakarasikirwa na Adamu—zviri 
remangwana rakanaka apo patichava nemufaro mukuru 
nezvatichaitirwa naMwari! N3 
SSI > 

as 
> < 

n 

< 

O 

d 

> 19 25 - ZVAKANAKA ZVICHATI ZVOUYA! 


Makore akawanda akapf uura, ngarava yayive 
yakatakura hwai yakarasika mumhute yenyanza 
munyanza. Ngarava iyi yakaedza kutsvaka nzira 
chayiyo kwemazuva matatu. Hwai dzayivemo 

129 dzakaramba kudya uswa hwaive hwaora. 

Hwai idzi dzakazotanga kuchema mukati mengarava 

iyi- 

Dzakayenderera mberi dzichingochema. 
Mutungamiri wengarava nevamwe vake vakashamisika 
zvikuru vakashaya kuti nemhaka yei dzaichema. 
Nenguva yakazotevera ngarava yakazowana zvakare 
nzira chaiyo. Mutungamiri wengarava 
akazocherechedza kuti vaive vava pedyo nemhendereko 
yeku Scotland. Akazonzwisisa chikonzero chekuchema 
kwehwai kokuramba kudya uswa nekuti dzaive 
dzanzwa kunhuwa kwe uswa wakanaka hweku 
Scotland. 

(Video: 7 sec) Apo patinonzwa kunhuwirira kwedenga, 
tinochinja zvatinofarira. Apo patinonzwa kunhuwirira 
kwehupenyu husingaperi, tinokangwana zvakawanda 
zvenyika. Tinozvinzwa tichida kuva kunyika iyo 

130 yatakagadzirirwa na Mwari. Tinozvinzwa tichida 
kunosvika kunyika inogara nekusingaperi. 
Unodisa here kuyenda kudenga? Unoda here kuvepo? 
Chido chemoyo wako here kugara najesu 
nekusingaperi? Ungada here kuti, "Hongo, Mwari 
ndinoda kuva nemi. Ndinoda kuvanemi nekusingaperi 
- peri.?" (Zvakazarurwa 22:17) 

"Mweya nomweya vanoti: vuya!. 

Zvakazarurwa 22:17. Usanonoke, usaverengere. 

Newe ungava umwe weremangwana ratakagadzirirwa 

naMwari. 

Mugamuchire mumoyo wako ndizvo kuti denga rigova 

musha wako! 132 20